Over Ketters en Letters

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 519 - Over Ketters en Letters 

Je hebt misschien wel eens iemand horen zeggen: "de duivel op kousevoeten is veel gevaarlijker dan de duivel op klompen". 

De bedoeling is duidelijk: iemand op klompen hoor je al van verre aankomen, maar wie op kousevoeten sluipt, kan zo maar ongemerkt vóór je staan. En dat is doorgaans de werkwijze van de duivel. Hij komt niet plompverloren met doorzichtige leugens. In dat geval zouden de men- sen niet zo gemakkelijk verleid en misleid worden. Hij komt in de regel op zo'n manier dat wat hij suggereert erg aannemelijk schijnt. Als het even kan, komt hij met een beroep op bijbelteksten.

Een sprekend voorbeeld daarvan vinden we in één van de verzoekingen, waarmee de duivel de Here Jezus probeert te verleiden, dat betekent: tot zonde verleiden en zo ten val brengen. Wanneer de duivel de Here Jezus (Matth. 4 : 5, 6) heeft meegenomen naar de heilige stad en Hem daar gesteld heeft op de rand van het tempeldak, nodigt hij Jezus uit van die rand de sprong naar beneden te wagen. Jezus moet niet bang zijn, beweert de duivel, want er staat in de bijbel geschreven, dat de engelen Hem op de handen zullen dragen, en dan kan er niets gevaarlijks gebeuren. Daar blijkt, dat de duivel de psalmen kent, want hij citeert daar op zijn manier een gedeelte uit psalm 91. Heel geraffineerd, en schijnbaar en vroom.

Zo is in de geschiedenis van de kerk meer dan eens gebleken, dat een dwaalleer, een ketterij ogenschijnlijk zó klein begonnen is, dat menigeen zich afvroeg: moet je je dáár nu zo druk over maken? We noemen daarvan slechts enkele voorbeelden.

Voor het eerste voorbeeld moeten we terug naar de vierde eeuw na Christus

We noemen twee Griekse woorden, die in die toenmalige strijd kernwoorden waren: nl. homo-ousios (wezensgelijk) en homoi- ousios (wezensgelijkvormig). Eén letter verschil, schijnbaar bijna niets. Maar er ligt een onoverbrugbare kloof tussen die beiden woorden, die een bepaalde leer vertegenwoordigen. Want wat was het geval?

De presbyter Arius stelde zich op tegenover zijn bisschop Alexander; deze laatste verdedigde met nadruk de wezensgelijkheid van de Zoon V met de Vader. De Vader is God en de Zoon is God, eeuwig, almachtig. De Zoon is dus van hetzelfde wezen als de Vader .Het ging in die tijd om de grote vraag: wie is Christus? Is Hij Gods eeuwige Zoon, of niet ? Alexander leerde dat, Arius bestreed dat. Arius leerde, dat de Zoon van God niet wezensgelijk is met de Vader, maar dat Hij het eerste schepsel was, dat God had gemaakt, uit niets en in de tijd, wel vóór alle andere schepselen. Dus niet eeuwig, en niet God. De grote bestrijder van Arius werd de bekende Athanasius. Op het concilie van Nicea (325) is Arius' leer als ketterij veroordeeld en de christelijke kerk beleed daar de wezensgelijkheid. In het Grieks uitgedrukt: homo-ousios -Vader , Zoon en Heilige Geest zijn de drie Personen van het Goddelijke wezen, alle drie van gelijke eeuwigheid.

De strijd was met dat concilie echter niet uit de wereld. De Arianen vielen in twee stromingen uiteen. De ene stroming probeerde de scherpe kantjes van Arius' leert wat te verzachten en streefde naar een compromis met de rechtzinnige leer. Ze leerde dat de Zoon weliswaar niet van hetzelfde wezen is als de Vader , maar toch wel gelijkvormig is aan de Vader. Dus: geen gelijkheid in wezen, maar gelijkvormig- heid: niet homo-ousios, maar homoi-ousios. Let op die éne letter i!

Homoi-ousios duidt dus aan de leer, dat de Zoon niet meer is dan gelijkvormig aan de Vader. Maar de wezensgelijkheid en de Godheid van de Zoon worden geloochend. Dus dan is Christus ook niet de (Matth. 16: 16) Zoon van de levende God, zoals Petrus Hem beleden heeft, en zoals (Matth. 16: 17) Jezus Zelf die belijdenis aanvaard heeft. Dan heeft Thomas zich (Joh. 20 : 28) vergist, toen hij na Pasen uitriep: "Mijn Here en mijn God", en dan is (Joh. 20: 31) heel de bedoeling van Johannes met het schrijven van zijn evangelie ~ mislukt, en berusten Johannes' brieven op een fatale vergissing of, erger nog, op bedrog (1 Joh. 4:15: 5:5,12,20; 2 Joh.:9). De christelijke kerk heeft de genade ontvangen het goede antwoord te geven op de centrale vraag van Jezus: "wat dunkt u van de Christus? (Matth. 22: 42) Wiens Zoon is Hij?

Een tweede voorbeeld vinden we in de 19e eeuw

De synode van 1816 voerde een nieuwe formule in voor aanstaande predikanten, die in de plaats kwam van het ondertekeningsformulier, zoals dat door de synode van Dordrecht (1618/1619) en door de Kerken was aanvaard.

Het oude formulier moest worden ondertekend voordat iemand predikant kon worden in één van de Kerken in Nederland. De aanstaande predikanten verklaarden (onder meer) daarin "de leer welke overeenkomende met Gods heilig Woord in de aangenomen formulieren van enigheid vervat is" aan te nemen en hartelijk te geloven.

In het nieuwe ondertekeningsformulier werd het woordje "overeenkomende" vervangen door "overeenkomstig". Deze verandering leek vrij onschuldig. Maar al spoedig bleek, dat het woordje "overeenkomstig" opzettelijk was gekozen, omdat het op twee manieren kon worden uitgelegd. Het kan betekenen "omdat", maar ook "voor zover". Voortaan kon dus een aanstaande dienaar des Woords zijn handtekening onder dit formulier plaatsen, ook als hij het met de belijdenis niet of niet volledig eens was. Hij nam die leer dan aan "in zover zij overeenkomt" (namelijk volgens zijn mening) met het Woord van God.

Met twee latijnse woorden wordt deze kwestie vaak aangeduid: quia (omdat) en quatenus (voor zover) In het eerste geval bindt een aanstaand predikant zich aan de leer, die is samengevat in de drie formulieren van enigheid (Nederlandse geloofsbelijdenis, Heidelbergse Catechismus en Dordtse Leerregels), omdat (quia) die leer gegrond is op Gods Woord. In het tweede geval bindt hij zich aan die leer, voor zover (quatenus) hijzelf van mening is, dat die leer gegrond is op Gods Woord. Hij kan dit zelf hoogstpersoonlijk uitmaken. Daar komt nog , bij, dat velen onderscheid maakten tussen Gods Woord en de Bijbel, zodat ze ook van de Bijbel af konden wijken. De weg tot leervrijheid lag voortaan open. En leervrijheid betekent altijd de ondergang van de kerk, omdat het dan aan de voorgangers, dat is aan mensen, wordt overgelaten wat in de bijbel wel of niet naar Gods Woord is: wat Gods Woord is en wat niet. De "schapen" zijn er dan niet meer zeker van, dat zij "de stem van de Goede Herder horen", verg. Joh. 10 en wat besproken is bij Ezechiël 34. 

BIJLAGE 1

“Ziet toe, dat niemand u als een roof meevoere [sulagogeo] door de filosofie [philosophia], en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen [stoicheia] der wereld, en niet naar Christus” - Kolossenzen 2:8

kolossenzen en ketterij 1               kolossenzen en ketterij 2

BIJLAGE 2

SATANS VUISTSLAGEN - Lees eens hoe er in de 17e eeuw werd gedacht over de macht van de duivel, om op onze geest in te werken.

1. Waarom God Zijn kinderen met deze duivelse gedachten laat kwellen.
2. Hoe en door welke tekenen satans inblazingen van 's mensen eigen gedachten
te onderscheiden zijn.
3. Wij zullen troostgronden aan Gods kinderen geven, die door de duivel met
boze gedachten gekweld worden.
4. We zullen aanwijzen, welke geneesmiddelen in deze zaak ten dienste staan.
5. We zullen tenslotte kenmerken voorstellen, op grond waarvan wij weten
kunnen, of wij ons tegen verkeerde gedachten wel van onze plicht kweten, en
daardoor van satans wege niet verstrikt werden.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is