HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

OUDE WANDTEGELS met BIJBELSE TAFERELEN     De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Afbeeldingen met een rijke boodschap 

s.v.p even geduld als deze omvangrijke pagina wordt gedownload
                        
Bijbels tafereel tableau 1              Bijbels tafereel tableau 2

                         
                                                                     

 

      
BTovenaars Farao
Ex. 8
 BiJongeling van Naïn
  Luk. 7
Rijke dwaas Luk. 12   Petrus en engel
Hand. 12

Bijbelse taferelen op tegels

De Bijbelse verhalen zijn al op wandtegels uitgebeeld vanaf het begin dat men tegels begon te beschilderen. En zelfsvoor die tijd, op zestiendeeeuwse haardstenen (vuurvastestenen waarin een voorstelling in reliëf was gestempeld), waren deze verhalen al te vinden. Het is echter in de tweede helft van de zeventiende eeuw dat tegelbakkerijen beginnen om series te maken waarin de hele bijbel als in een beeldverhaal wordt vastgelegd. Series die soms wel uit meer
dan honderd verschillende tegels bestaan. In totaal is van ongeveer 600 verschillende Bijbelse verhalen bekend dat deze op tegels en tegeltableaus zijn afgebeeld.

 

 Bijbels tafereel tableau 3

  

   Bijbels tafereel tableau 4

Als voorbeeld dienden vaak uitgaven van de bijbel die met prenten waren geïllustreerd. Een belangrijke bron waren de prenten van de Duitse graveur Mattheüs Merian, die vanaf 1625 gepubliceerd werden (de Icones Biblicae). Hierdoor werden in Nederland onder meer Nicolaes Visscheren Pieter Hendricksz Schut geïnspireerd. Van de laatste ligt een originele uitgave van zijn Toneel ofte Vertooch der Bybelsche Historien uit 1659 in de vitrine, opengeslagen bij een bijbelprent.

Er is een grote diversiteit in de uitwerking. De ene tegel is vlot, met een paar streken geschilderd, op andere tegels zijn alle figuren gedetailleerd uitgewerkt. Vaak was in een bedrijféén schilder, de 'eerste schilder' verantwoordelijk voor het beschilderen van de bijbeltegels. Deze waren bewerkelijker en duurder dan de meeste andere typen, vooral als er ook teksten met verwijzingen naar bijbelboeken bij geschreven moesten worden.

De kleuren varieerden, van blauw en paars tot veelkleurig. De voorstellingen waren voorzien van eenvoudige of juist heel precies uitgewerkte omlijstingen, en in de hoeken waren decoratieve ornamenten aangebracht (onder meer 'ossenkoppen', 'anjers' en 'spinnetjes', zoals verzamelaars deze noemen). Dit zijn repeterende elementen, die nodig waren om van tegels een bruikbare wanddecoratie te maken: van een afstand gezien vallen de verschillen tussen de voorstellingen vaak weg en hield men een regelmatig herhaald patroon over, zoals bij behang.

Overigens kregen deze tegels veelal een ereplaats, in de achterwand van de openhaard. De haard was in de meeste huizen het centrum van het
huiselijke leven: de belangrijkste licht- en warmtebron, waar ook gekookt werd. Door de versiering met geglazuurde tegels kon men de achterwand goed schoonhouden van roet en vetvlekken,en door de verhalende voorstellingen was er bij het licht van het haardvuur dan ook nog heel wat te zien. Centraal in de haard was dan soms een groter tableau geplaatst waardoor één belangrijke voorstelling, bijvoorbeeld de kruisiging, extra aandacht kreeg.

Overzicht van de afbeeldingen

Muisklik op    voor vergroting 

 

bijbels tafereel 5
Elia wordt gevoed door de Raven (I Koningen 17)

bijbels tafereel 6
Elisa en het graf (II Koningen 13)

bijbels tafereel 7
David en Goliath (I Samuel 17)

bijbels tafereel 8
Mozes (Exodus 2

Bijbels tafereel 9
Dood van Izebel (II Koningen 9)

Bijbels tafereel 10
Worsteling van Jacob (Genesis 32)

Bijbels tafereel 11
Jezus wordt verzocht

Bijbels tafereel 12
Jona en
de wonderboom
(Jona 4)

 

 

Bijbels tafereel 13
Kaïn en Abel (Genesis 4)


Bijbels tafereel 14
Mozes en de Tien Geboden (Exodus 34)


Bijbels tafereel 15
Schaapherder (Psalm 23)

Bijbels tafereel 16
Simson en de leeuw
 (Richteren 14)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 17
Tobias en de Engel (Tobias 3)

Bijbels tafereel 18

De kruisdraging door Jezus (Mattheüs 27)

Bijbels tafereel 19

De verdrijving van Adam en Eva uit het Paradijs (Genesis 3)

Bijbels tafereel 20

De Kananes

vrouw (Mat:15)

Bijbels tafereel 21

Jezus krijgt zure wijn te drinken (Mat:27

Bijbels tafereel 22

De verspieders (Num:13)

Bijbels tafereel 23

De aanbidding der herders (Luc:2)

Bijbels tafereel 24

De gelijkenis 

van zaaier 

(Mattheüs 13)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 25
Het laatste avondmaal (Matth.26)

Bijbels tafereel 26
Het laatste oordeel (Hebree:en 6)

Bijbels tafereel 27
De Farizeeërr en de Tollenaar-'(Luc:18)

Bijbels tafereel 28
De Farizeeërr en
de Tollenaar-'
(Luc:18)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 29
De toren van Babel Gen:11
)

Bijbels tafereel 30
Jobs brandoffer (Job:1)

Bijbels tafereel 31
Ester verschijnt ongeroepen voor koning Ahasveros (Ester:5)

Bijbels tafereel 32
Verschijning aan het
meer van Tiberias
 (Johannes 21)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 33
Verzoeking in de woestijn (Mat:4)

Bijbels tafereel 34
Figuren in een landschap

Bijbels tafereel 35
David tot koning gezalfd 1 Samuël 16,1-13

Bijbels tafereel 36
De toren van Babel
(Gen:11)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 37
Daniël in de leeuwenkuil te laten gooien (Dan:6

Bijbels tafereel 38
De Geseling (Joh:19
)

Bijbels tafereel 39
Judith stopt het hoofd van Holofernes in een zak (Judit:13)

Bijbelse voorstelling 40
Zondeval, Adam en
Eva bij de appelboom
 in het paradijs (Gen:3
)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 41
Genezing van de man met de verschrompelde hand (Math:12)

Bijbels tafereel 42
Potifars vrouw probeert Jozef te verleiden (Genes:39)

Bijbels tafereel 43
Jephta's thuiskomst (Richt:11)

Bijbels tafereel 44
De onthoofding van
Johannes de Doper
(Mat:14)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 45
De verzoeking in de woestijn '(Mat:4)

Bijbels tafereel 45a
Mozes toont de nieuwe stenen tafelen (Ex. 34)

Bijbels tafereel 46

Mozes ontvangt de stenen tafelen (Ex.31)

Bijbels tafereel 47

Mozes toont de Nieuwe
Stenen Tafelen
(Ex. 34)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 48

Jezus Gebed in Getsemane (Mat.26)

Bijbels tafereel 49

Jozef vertelt zijn Droom van de Korenschoven (Gen.37)

Bijbels tafereel 50 De Verdrijving uit het Paradijs (Gen.3)Bijbels tafereel 51.De Torenbouw van 

Babel (Gen.11)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 52
De Verdrijving uit het Paradijs (Gen.3)Bijbels tafereel 53De Verkondiging aan de Herders (Luc. 2)

Bijbels tafereel 54

De Dieren verlaten de Ark van Noach (Geneis 8)

Bijbels tafereel 55

Jezus, gaande over de 
Zee van Galilea, redt
Petrus (Mat.14)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 56

De Vlucht naar Egypte (Mat.2)

Bijbels tafereel 57

De opstanding van Jezus (Johannes 11)

Bijbels tafereel 58

De kruisiging van Christus (Mattheüs 27)

Bijbels tafereel 59

De Bruiloft van Kana (Johannes 2)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 60

De engel bezoekt Maria (Lucas 1)

Bijbels tafereel 61

Offerande

Bijbels tafereel 62

Offer

Bijbels tafereel 63

Opwekking Lazarus (Johannes 11)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 64

De kruisiging (Marcus 15)

Bijbels tafereel 65

Uit Jezus'leven (Mattheüs - Marcus - Lucas - Johannes)

Bijbels tafereel 66

De vlucht naar Egypte (Mattheüs 2)

Bijbels tafereel 67

Hemelse boodschap
(Lucas 2)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 68

Aankondiging Johannes'geboorte (Lucas 1)

Bijbels tafereel 69

?

Bijbels tafereel 70

Kruisdragen (Lucas 23

Bijbels tafereel 71
Doop (Mattheüs 3)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 72

Jezus slapend in het schip (Marcus 4)

Bijbels tafereel 73

De Barmhartige Samaritaan (Lucas 10)

Bijbels tafereel 74

Vrouw zalft Jezus' voeten (Lucas 7)

Bijbels tafereel 75

Petrus verlochend 
Jezus (Mattheüs 26)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 76

Jozef van Arimathea neemt Jezus van het kruis (Johannes 19)

Bijbels tafereel 77

Verrijzenis van Jezus (Mattheüs 27)

Bijbels tafereel 78

?

Bijbels tafereel 79

holyhome.nl

 

 

 

 

Bijbels tafereel 80

Voetwassing van Jezus

Bijbels tafereel 81

?

Bijbels tafereel 82

Pilatus en zijn vrouw (Mattheüs 27)

Bijbels tafereel 83

Jezus voor Herodes

(Lucas 23)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 84

Geseling van Jezus (Mattheüs 27)

Bijbels tafereel 85
Jezus wordt met speer gestoken (Johannes 19)

Bijbels tafereel 86

Hemelvaart Elia (Jezus Sirach 48)

Bijbels tafereel 87

Het offer van 
Abraham (Genesis 22)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 88

David speelt voor koning Saul (Samuël 18)

Bijbels tafereel 89

De ladder in de droom van Jacob (Genesis 28)

Bijbels tafereel 90

Jona wordt overboord gegooit (Jona 1)

Bijbels tafereel 91

Jezus en de 
Samaritaanse vrouw 
(Johannes 4)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 92

Adam en Eva in het Paradijs (Genesis 3)

Bijbels tafereel 93

De Romeinse hoofdman (Mattheüs 8)

Bijbels tafereel 94

David verslaat Goliath (Samuël 17)

Bijbels tafereel 95

Gesprek van Jezus 
met Nicodemus
(Johannes 3)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 96

Het standbeeld van Nebucadnezar (Daniël3)

Bijbels tafereel 97

Roeping van Simon en Andreas (Mattheüs 4)

Bijbels tafereel 98

Geseling van Jezus (Johannes 19)

Bijbels tafereel 99

Jezus spreekt vanaf 
een scheepje (Mattheüs 13)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 100

Jezus bidt in de hof van Gethsemane (Mattheüs 26)

Bijbels tafereel 101

Dankoffer van Noach (Genesis 8)

Bijbels tafereel 102

Jezus aan het kruis met Maria als bedroefde moeder (Johannes 19

Bijbels tafereel 103

De Goede Herder
(Johannes 10)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 104

Esther bij koning Ahosveros (Esther 5)

Bijbels tafereel 105

De toren van Babel (Genesis 11)

Bijbels tafereel 106

Verkondiging aan de Herders (Lukas 2)

Bijbels tafereel 107

Mozes gevonden door 
de dochter van de Farao (Exodus 2)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 108

Spijziging van de 5000 (Mattheüs 14)

Bijbels tafereel 109

Gelijkenis van de Balk en Splinter( Mattheüs 7)

Bijbels tafereel 110

De Kananese vrouw(Markus 7)

Bijbels tafereel 111

Verwoesting Sodom en Gomorra - vrouw van 
Lot (Genesis 19)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 112

Jezus roept Zacheüs uit de boom (Lucas 19)

Bijbels tafereel 113

Jozef en Maria op weg naar Bethlehem (Lucas 2)

Bijbels tafereel 114

Aankondiging van Jezus'geboorte (Lucas 1)

Bijbels tafereel 115

Elia gevoed door de 
Raven (I Koningen 17)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 116

De worsteling van Jacob met de Engel (Geneisis 32)

Bijbels tafereel 117

Terugkeer van de Verspieders (Numeri 13)

Bijbels tafereel 118

De Blinden (Mattheüs 9)

Bijbels tafereel 119

Hemelse boodschap 
aan de herders 
(Lucas 2)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 120

De dans van Salomé (Mattheüs 14)

Bijbels tafereel 121

De doop van Jezus (Mattheüs 3)

Bijbels tafereel 122

Geseling van Jezus (Marcus 15)

Bijbels tafereel 123

Gebed in Gethsemane 
(Mattheüs 26)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 124

Het hoofd van Johannes (Marcus 6)

Bijbels tafereel 125

De Hoofdman van Kapernaum

Bijbels tafereel 126

De Judaskus (Lucas 22)

Bijbels tafereel 127

Judas en de 30 
zilverlingen 
(Mattheüs 26)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 128

Kruisdragen door Jezus (Johannes 19)

Bijbels tafereel 129

Opstanding van Jezus (Marcus 16)

Bijbels tafereel 130

Opwekking van Lazarus (Johannes 11)

Bijbels tafereel 131

Petrus de sleuteldrager 

(Mattheüs 16)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 132

Soldaat op Golgotha bij het kruis (Johannes 19)

Bijbels tafereel 133

Jezus voor Pilatus (Marcus 15)

Bijbels tafereel 134

De splinter en de balk (Mattheüs 7)

Bijbels tafereel 135

De verlamde van 
Bethesda

 

 

 

 

Bijbels tafereel 136

Pertrus verlochent Jezus (Mattheüs 26)

Bijbels tafereel 137

De verzoeking in de woestijn (Mattheüs 4)

Bijbels tafereel 138

De boedvloeiende vrouw (Marcus 5)

Bijbels tafereel 139

De vrouw van 
Pilatus

 

 

 

 

Bijbels tafereel 140

Wenende vrouwen bij het kruis (Johannes 19)

Bijbels tafereel 141

Vrouwen bij het kruis (Johannes 19)

Bijbels tafereel 142

Mensen bij het kruis van Jezus (Marcus 15)

Bijbels tafereel 143

Abraham wil Izak
offeren (Genesis 22)

 

 

 

 

Bijbels tafereel 144

Op weg naar Golgotha

Bijbels tafereel 145

Jezus bezwijkt onder het kruis (Lucas 23)

Bijbels tafereel 146

Iemand geeft Jezus water (Lucas 23)

Bijbels tafereel 147

De moeizame gang 
onder het kruis
(Lucas 23)

 

 

 

Bijbels tafereel 148

Simon van Cyrene moet het kruis verder dragen (Lucas 23)

Bijbels tafereel 159

Wederom bezwijkt Jezus onder het kruis (Lucas 23)

Bijbels tafereel 150

Men neemt Jezus zijn kleren af (Lucas 23)

Bijbels tafereel 151

Het kruis wordt 
opgericht (Lucas 23)

Bijbels tafereel 152

Jezus wordt aan het kruis vastgeslagen (Lucas 23)

Bijbels tafereel 153

Het kruis, met Jezus daaraan, wordt overeind gezet (Lucas 23)

Bijbels tafereel 154

De afname van het kruis (Lucas 23)

Bijbels tafereel 155

Jezus wordt 
begraven (Lucas 23)

Bijbels tafereel 156

Jezus verrijst uit het graf (Mattheüs 28)

Bijbels tafereel 157

Wonderbaarlijke visvangst (Lukas 5)

Bijbels tafereel 164

(Handelingen 10

Bijbels tafereel 165

Overspelige

Bijbels tafereel 166

Emmaüsgangers

Bijbels tafereel 167

Hemelvaart

Bijbels tafereel 168

Johannes de Doper

Bijbels tafereel 169

X

 

Bijbels tafereel 170

Adam

Bijbels tafereel 171

?

Bijbels tafereel 172

Gelijkenissen

Bijbels tafereel 267

David en Goliath

Bijbels tafereel 174

Besnijdenis

Bijbels tafereel 175

Pilatus

Bijbels tafereel 176

Verzoeking in de woestijn

Bijbels tafereel 177

Oordeel

Bijbels tafereel 178

Kruisiging

Bijbels tafereel 179

Paulus op Kreta

Bijbels tafereel 261

Tien Geboden

Bijbels tafereel 181

Gesprek met 
Nicodemus

Bijbels tafereel 182

Golgotha

Bijbels tafereel 183

blanco

Bijbels tafereel 203

Vlucht naar Egypte

Bijbels tafereel 204

Tien Geboden

 

Bijbels tafereel 205

Gethsémané

Bijbels tafereel 206

Elia en de engel

Bijbels tafereel 207

Daniël

Bijbels tafereel 208

Verzoeking in 
de woestijn

Bijbels tafereel 259

Simson met leeuw

Bijbels tafereel 259a
Droom van Jakob
Bijbels tafereel 259b Zacheüs in de Vijgeboom

Bijbels tafereel 262

Verschijning

 

 

 

 

Bijbels tafereel 311

Tableau 5

Bijbels tafereel 312

Tableau 6

Bijbels tafereel 313

Tableau 7

Bijbels tafereel 314

Tableau 8

 

 

 

 

Bijbels tafereel 315

Tableau 9

Bijbels tafereel 316

Tableau 10

Bijbels tafereel 317

Tableau 11

Bijbels tafereel 318

Tableau 12

 

 

 

 

Bijbels tafereel 319

Tableau 13

Bijbels tafereel 320

Tableau 14

Bijbels tafereel 321

Tableau 15

Bijbels tafereel bord 2

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)