HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

GEEN MOETEN MAAR HEILIG MOGEN


De Tien Geboden (inleiding) en HET EERSTE GEBOD


     De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VOORAF EVEN HET VOLGENDE


De Tien Geboden zijn tien wetten in de Bijbel die God vlak na de uittocht uit Egypte aan het volk Israël gaf. De Tien Geboden zijn in essentie een samenvatting van de meer dan 600 geboden die in de Wet van het Oude Testament staan. De eerste vier geboden hebben betrekking op onze relatie met God. De daaropvolgende zes geboden gaan over onze relatie met elkaar. De Tien Geboden zijn in de Bijbel in Exodus 20:1-17 en Deuteronomium 5:6-21 vastgelegd en bestaan uit de volgende geboden:(De Wet des Heeren / De Tien geboden Exodus 20:1-17 en Deuteronomium 5:6-21).

In bijbel taal:

Ik ben de Heere Uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb.

1.Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben.

2.Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is.Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden.

3.Gij zult den Naam des Heeren uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de Heere zal niet onschuldig houden, die Zijn Naam ijdellijk gebruikt.

4.Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de Heere den sabbatdag, en heiligde denzelven.

5.Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft.

6.Gij zult niet doodslaan.

7.Gij zult niet echtbreken.

8.Gij zult niet stelen.

9.Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.

10.Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is.

In de taal van alledag:

Ik ben de Heere, uw God, Die u bevrijd hebt uit het land Egypte waar jullie als slaven moesten werken.

1. Vereer en dien geen andere goden en stel op niemand en niets in uw leven meer vertrouwen dan op Mij.

2. Maak van Mij geen afbeelding, ook niet van vogels, van mensen, dieren of vissen, om daarvoor te knielen en die als god te vereren. Maar aanbid Mij zoals Ik Mij aan u in de Bijbel heb voorgesteld. Want Ik ben zuinig op Mijn eer en Ik straf allen die zich hieraan niet houden: niet alleen de vaders,  maar ook de kinderen, klein- en achterkleinkinderen van hen die Mij haten. Maar Ik bewijs Mijn liefde aan duizenden van allen die Mij liefhebben en doen wat Ik bevolen heb.

3. U mag niet vloeken en u mag de Naam van de Heere uw God niet op uw lippen nemen, zonder erbij na te denken. U moet ook niet zwijgen, als u andere mensen Mijn Naam hoort misbruiken. Prijs Mij in al uw woorden en werken. Want iedereen die dat niet doet, zal Ik niet voor onschuldig houden.

4. Eerbiedig de rustdag. Zet die apart van alle andere dagen van de week, om op die dag Mij vooral te dienen. Laat die dag er goed voor zijn om de verkondiging van Gods Woord te horen, de sacramenten te gebruiken en uw gaven af te zonderen voor de armen. U hebt zes dagen in de week om al uw werk te doen. Maar op de rustdag zult u geen werk doen; u niet, uw zoon en dochter niet. Ook niet uw werknemer of  werkneemster.Ook mag u het vee of de slaven op de rustdag geen werk laten doen. Nee, niemand die in uw huis is of die bij u hoort mag werken. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel, de aarde en de zee geschapen, en allen die daarop of daarin wonen. Maar over de rustdag heeft de Heere Zijn zegen uitgesproken en die apart gezet. De rustdag is een voorbode van de eeuwige rust in Gods Vaderhuis.

5. Uw vader en uw moeder en alle gezagsdragers die God boven u gesteld heeft, moet u eren en gehoorzaam zijn. Heb geduld met hun gebreken. Want dan zult u een lang en gelukkig leven hebben in het land dat de Heere uw God u geven zal.

6. U mag niemand doodslaan of geweld aandoen. Ook niet een ander haten of kwetsen. U moet niet de hand aan eigen leven slaan.Want Ik de Heere waak over al het leven.

7. U mag uw huwelijk niet verbreken. Want Ik heb u als man en vrouw aan elkaar gegeven. Bewaar uw lichaam en uw geest rein, hetzij u getrouwd bent of ongetrouwd.

8. U mag niet stelen. Respecteer andermans goed. Wees geen afzetter en geen verkwister van Gods goede gaven. Ga met uw naaste om, zoals u wilt, dat hij met u omgaat.

9. U mag niet liegen, roddelen of kwaadspreken van een ander, hem niet onverhoord (ver)oordelen en hem zo door uw woorden met opzet pijn doen. Heb veeleer de waarheid lief en bevorder de eer en het goed gerucht van uw naaste.

10. U mag niet hebzuchtig zijn, door te verlangen naar de dingen die van een ander zijn. U mag het huis van de ander niet begeren; ook niet zijn vrouw en zijn werknemer(ster); ook niet het vee van de ander of diens auto of bromfiets of ander voertuig.Niets mag er in uw hart of in uw gedachten komen, wat tegen de geboden van de Heere uw God ingaat.
En van alles, wat er in deze tien geboden staat, heeft de Heere Jezus gezegd: “U zult de Heere uw God liefhebben boven alles, en alle andere mensen liefhebben als uzelf.” (Mattheüs 22:37-40).

Kort samengevat:

1 -  Geen andere goden
2 -  Geen beelden
3 -  Geen ijdel gebruik van Gods naam
4 -  Sabbatsheiliging
5 -  Ouders eren
6 -  Niet doodslaan
7 -  Niet echtbreken
8 -  Niet stelen
9 -  Niet liegen
10- Niet begeren

DAN NU HIER HET EERSTE GEBOD: 

Volgens het boek Exodus, ontving Mozes op de top van de berg Horeb in de woestijn Sinaï van de HERE ofwel JHWH op twee stenen tafelsGij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben 

Sleutelwoorden: Liefhebben en Eerbied 

Lees de Bijbel

Aandachtspunten

God is de HEER van de schepping.

 Gebruik zorgvuldig de schepping, met

Voorkoming van uitputting en overproductie.  Eerst denken, dan doen.

God regeert de wereld(politiek).  Hij is het begin en het einde.

Heb God lief en niet het geld.  Verslinger je niet aan idolen.

Winst is een levensmiddel geen levensdoel.  Wees geen slaaf van geld.

Het eigen ego is een afgod.  Verhef je nimmer boven de ander.

Breng offers aan God, niet aan de zakelijke carrière. Geen torens van Babel. 

Redenen om met het bovenstaande rekening te houden

Afgoden en afgoderij zijn woorden die wij in ons taalgebruik nauwelijks nog kennen. Zij hebben haast geen inhoud meer. Primitieve volkeren en culturen in de Oudheid vereerden afgoden. De Romeinen en Grieken bijvoorbeeld verpersoonlijkten bepaalde factoren van het leven en maakten uit allerlei dingen goden. Zij kenden bijvoorbeeld Mars, de god van de oorlog; Eros, de god van de liefde; Cupido, de god van het plezier; Venus, de god van de schoonheid; Narcissus, de god van de zelfverheerlijking; Bacchus, de God van de wijn en de drank.

Wij hebben wel geen catalogus van goden, maar de oude afgoden sterven nooit. Zij zijn er nog steeds. Zij wisselen alleen maar van masker. Zij keren terug met nieuwe, verbeterde technieken om de mensen te misleiden er hun vrijheid aan te verkopen: de halfgoden van de sport, de popmuziek, de politiek. Of de sterren aan het firmament van de film, de reclame en de mode. De mens heeft haast een ingewortelde hang naar idolen, naar iemand of iets waarmee hij kan dwepen en achter wiens vaandel hij zó gemakkelijk en kritiekloos aan marcheert. Voor sommigen is de uitstraling en de aantrek­kingskracht zo groot dat ze helemaal in hun greep dreigen te geraken. Maar ook dit zijn afgoden: dingen die een mens totaal in beslag nemen en helemaal opeisen.

Zo kunnen status, aanzien, carrière, succes, macht en eer, winst en eigenbelang het middelpunt worden waarrond alles draait. Dit éne facet wordt gekoesterd, soms tot elke prijs. Het kan een mens zo in de greep houden, dat het uit is met zijn vrijheid. Aan die éne zaak wordt alles opgeofferd... Denk maar aan de fascinerende god 'welvaart' die het hoogste goed wordt in een mensenleven. Het verlangen om iets te bezitten is vanzelfsprekend een waardevol streven. Het kan een mens helpen om tot een persoonlijke en volwaardige ontplooiing te komen. Maar het kan met die honger naar bezit ook gaan als met een kanker: goede cellen gaan zich zodanig ontwikkelen dat ze een kwaadaardig gezwel worden. 'Bezit hebben' wordt dan 'bezeten zijn'. Het wordt een gevaarlijke afgod, die zoveel mensen bedreigt en bedriegt, terroriseert en tiranniseert. Die god maakt je wijs dat veel hébben en altijd maar méér hebben geluk betekent. En dan is er nog 'het systeem' waaronder wij gebukt gaan. Het lijkt wel alomtegenwoordig. Het is onpersoonlijk en er staat geen naam op. Het is de onge­schreven wet die dicteert dat het altijd om méér gaat. Het kan altijd beter, vlugger, steeds perfecter. Je moet alsmaar hoger. Hogere verkoopcijfers, hogere kijkcijfers, een record aantal deelnemers. Het beste is niet goed genoeg. Er moet altijd vooruitgang gemaakt worden.

De God van de Bijbel heeft heel die godenwinkel failliet verklaard en ontmaskerd: Ik ben diegene die jullie bevrijd, ook van je moderne goden. Ik nodig je uit naar een beter en vrijer menszijn. En alles wat hiertegen ingaat, is afgod. Bedrieg jezelf toch niet. Je zelfgemaakte goden zijn niet je totale aandacht waard. Verkoop er je vrijheid niet aan. Centraal staat de vraag: hoe kijk je naar de dingen om je heen? Hoe ga je ermee om? Wat verwacht je ervan? Wat staat er centraal in je leven? Want waaraan je hart zich hecht, dat is je god!

Ergo: Het blijkt dat we ten aanzien van onze eigen belangen wel overal rekening mee houden en met God's belang voorzover het in onze eigen kraam te pas komt.  Met diezelfde vastberadenheid zouden we ook de geest van het eerste gebod dienen te implanteren in onze levenstijl.

UIT DANKBAARHEID GAAN VOOR HET BESTE RESULTAAT

Toen God begon de Tien Geboden uit te spreken – begon Hij Zijn volk de levenswetten te openbaren die leiden tot succes en geluk en tot vrede met God en de naaste. In deze tijd van menselijk redeneren, van agnosticisme, voortsluipende 'progressiviteit' en 'vernieuwing' (we leven toch in het heden-de tijd is aan ons), is het belangrijk op te merken dat de Almachtige in de eerste plaats spreekt, niet over 'solidariteit met de mens', maar over gehoorzaamheid en eerbetoon aan God de Schepper en Bestuurder en Onderhouder van hemel en aarde – de God van degenen die Hem dienen en gehoorzamen! 

Exodus 20:1  Toen sprak God al deze woorden: 2  Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. 3  Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

Dit is het eerste en, zoals wij zullen zien, belangrijkste gebod. Bestudeer de woorden van dit gebod nauwgezet – en mediteer erover, zoals David!
"Ik ben de Here, uw God" drukt meer uit dan op het eerste gezicht lijkt.
De 'Ik' die hier met zo'n ontzagwekkende kracht sprak, was overduidelijk de Schepper van hemel en aarde. Reeds door de wijze waarop Hij zich openbaarde, had Hij Zijn macht als Schepper getoond door donder en bliksem te laten neerdalen en de berg Sinaï als een pudding te doen beven!


Het eerste gebod en jij

Nu wij de kracht en de macht hebben gezien waarmee God zich openbaarde toen Hij vanaf de berg Sinaï de Tien Geboden uitsprak, zullen wij bestuderen hoe elk van deze geboden – te beginnen bij het eerste – op u persoonlijk van toepassing is. Want indien je beweert christen te zijn, moet je bedenken dat Jezus Christus, de grondlegger van het christendom, zei dat je naar ieder woord van God dient te leven.

Mattheus 4:4  Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

En inderdaad behoor je – met Gods hulp – overeenkomstig de geboden van de Almachtige God te leven indien je het eeuwige leven wilt binnengaan.

Mattheus 19:17  Hij zeide tot hem: Wat vraagt gij Mij naar het goede? Een is de Goede. Maar indien gij het leven wilt binnengaan, onderhoud de geboden.

Hoe is dan het eerste gebod op jou van toepassing?
"Ik ben de Here, uw God," zegt de Schepper. Is de God van de schepping, de God van Israël, de God van de Bijbel, inderdaad jouw God, die je dient en gehoorzaamt? Of roep je een eigen valse 'god' of 'goden' in het leven? Of dien je Hem volgens de leerstellingen van mensen?

Markus 7:7  Tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen leren, die geboden van mensen zijn.

Hiermee vereer je God tevergeefs. Dit zijn dingen die je dient te overwegen!
Tot de christen zegt God dat Hij degene is die "u uit het land Egypte, uit het diensthuis" heeft geleid. In de Bijbel wordt Egypte als een zinnebeeld van zonde gebruikt. Alle niet-bekeerde mensen zijn slaaf van het georganiseerde, heidense systeem van deze wereld, en van hun eigen persoonlijke begeerten.
Wanneer iemand zich werkelijk bekeert, verlost God hem uit die slavernij – en hij laat die bereidwillig en met blijdschap achter zich!

Je dient voor jezelf na te gaan of je al dan niet de valse tradities en wegen van deze wereld hebt losgelaten en berouw hebt gehad over je eigen persoonlijke begeerten en zonden. God gebiedt: "Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben." Heb je iets anders in de plaats van God gesteld? Worden jouw tijd, jouw belangstelling, jouw activiteiten meer in beslag genomen door iets anders dan de ware God? Welke afgod heb jij gesteld tussen je zelf en de ware God, de bestudering van Zijn Woord en de naleving ervan?
God zegt:
Psalm 19:2  De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen.

Van pagina tot pagina getuicht de Bijbel dat God de Schepper van deze aarde en van het universum is. Hij is het die aan alle schepselen leven en adem geeft (Gen. 1).
Beschouw je en aanbid je God werkelijk als ook jouw Schepper, aan wie je elke ademtocht te danken hebt? Zo zou het moeten zijn, want dat maakt deel uit van de manier waarop je de ware God vereert, zonder valse goden voor Zijn aangezicht te hebben!

De grootste misleiding van deze tijd is niet het atheïsme, maar de valse, heidense leer van de evolutie die door de valse god van de wetenschap wordt gepredikt. Evolutie is een poging de schepping te verklaren buiten de Schepper om. Deze leer loochent de ware God en Zijn aard en ambt! Het is de grondslag van het grootste deel van het onderwijs van deze wereld! Maar de wijsheid van deze wereld is dwaasheid voor God.
1 Corinthe 1:20  Waar blijft de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?

In de Bijbel wordt God ons niet alleen als de Schepper geopenbaard, maar ook als degene die Zijn schepping onderhoudt en bestuurt – die tussenbeide komt om Zijn dienstknechten te leiden en te zegenen en te verlossen.
David zei:
Psalmen 18:3  o Here, mijn steenrots, mijn vesting en mijn bevrijder, mijn God, mijn Rots, bij wie ik schuil, mijn schild, hoorn mijns heils, mijn burcht.
Letterlijk honderden keren riep David God aan opdat Hij zou ingrijpen om hem uit bepaalde moeilijkheden of rampen te redden.
Richt jij je in dergelijke situaties tot God, of vertrouwt je op eigen kracht en op louter menselijke middelen?

Begrijp Gods doel

In Mattheus 6:6, 9 zegt Jezus ons dat wij, wanneer wij bidden, God als onze Vader moeten aanspreken.
Mattheus 6:6  Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Vers 9  Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd.

In het gehele Nieuwe Testament wordt Hij geopenbaard als degene tot wie wij met al onze beproevingen en problemen moeten gaan. Evenals een menselijke vader waakt Hij over Zijn kinderen en beschermt en zegent Hij hen.

Hebreen 12:4  Gij hebt nog niet ten bloede toe weerstand geboden in uw worsteling tegen de zonde,  5  en gij hebt de vermaning vergeten, die tot u als tot zonen spreekt: Mijn zoon, acht de tuchtiging des Heren niet gering, en verslap niet, als gij door Hem bestraft wordt, 6  want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. 7  Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt? 8  Blijft gij echter vrij van de tuchtiging, welke allen ondergaan hebben, dan zijt gij bastaards, en geen zonen. 9  Voorts, de tuchtiging van onze vaders naar het vlees hebben wij ondergaan en wij zagen tegen hen op; zullen wij ons dan niet nog veel meer onderwerpen aan de Vader der geesten, en leven?

Vanaf het begin is God de Vader van de mensheid geweest. Toen God de mens schiep, zei Hij: "Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen … over de gehele aarde…" (Gen. 1:26).

De mens werd geschapen naar het beeld van God – de uiterlijke vorm en gestalte van God. Hij kreeg bepaalde verantwoordelijkheden en rechten zoals God die zelf bezit; hij kreeg gezag of heerschappij over al het geschapene op deze aarde. Hij kreeg bepaalde begrensde vermogens om nieuwe dingen te maken, te scheppen, dingen die voordien niet in diezelfde vorm bestonden. In deze beperkte zin bezit de mens enkele van dezelfde capaciteiten als God! Want het is Gods plan en doel dat wij uiteindelijk zullen worden als Hij: "wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen" 

God de Vader is bezig Zichzelf te vermenigvuldigen! Het is Zijn plan dat degenen die, door de hulp van Zijn in hen wonende heilige Geest, in dit leven de menselijke natuur overwinnen en leren Zijn volmaakte wetten te houden, Hem gelijk worden. 

De moderne wetenschap tracht op niets ontziende wijze de mens een macht te verschaffen die zijn mentale en geestelijke vermogens om zulke krachten te hanteren verre te boven gaat! Bij de aanvaarding van zijn eerste ambtstermijn zei wijlen president Eisenhower: "De wetenschap schijnt op het punt te staan ons als haar laatste geschenk de macht te verschaffen het menselijk leven van deze planeet weg te vagen." Sommige 'wetenschappers' menen zelfs de formule gevonden te hebben om de mens een eeuwig fysiek bestaan te geven. Zonder zich te bekommeren om de formule voor vrede, het voorkomen van geweld, honger, verkrachting, haat, nijd, afgunst, ziekte, onderdrukking, enz. Een eeuwig leven in zo'n wereld? Ook werken wetenschapsmensen – zich ervan bewust dat hetgeen zij tot dusverre hebben gepresteerd uitloopt op de vernietiging van deze aarde – koortsachtig om het heelal binnen te dringen!
En hier op aarde handhaaft onze beschaving haar heidense leer dat de mens de hoogste rechter is bij het vaststellen van wat goed of kwaad is en zij stelt de mens geheel in de plaats van God en Zijn wetten! Of wij het ons realiseren of niet, deze vleselijke gezindheid – deze Godverwerpende houding – doordringt elke fase en elk facet van onze huidige beschaving!

Wat je dient is jouw 'god'

De apostel Paulus werd geïnspireerd tot de volgende uitleg:
Romeinen 6:16  Weet gij niet, dat gij hem, in wiens dienst gij u stelt als slaven ter gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, hetzij dan van de zonde tot de dood, hetzij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid?
Er bestaat geen tussenweg! Je verheugt je in God en Zijn wet, en dient en gehoorzaamt Hem de gehele dag, of anders dien en gehoorzaam je aan eigen begeerten!

Eén aanwijzing over je positie ligt in de wijze waarop je de tijd besteedt. Je tijd is immers je leven! De Bijbel gebiedt ons "de gelegenheid ten nutte [te maken], want de dagen zijn kwaad" (Ef. 5:16). Hoeveel tijd besteed je werkelijk aan het bestuderen en overdenken van Gods Woord en wet zoals David deed? Hoeveel tijd breng je door in vurig, ernstig gebed tot de Almachtige God? Hoeveel tijd gebruik je om met anderen over de Bijbel te spreken, je gezin eruit te onderrichten, om geestelijk opbouwende woorden aan anderen te schrijven, samen met woorden die getuigen van persoonlijke belangstelling?

Wat is het allerbelangrijkste dat God u gebiedt?

Toen deze vraag aan Jezus Christus, uw Verlosser, werd gesteld, antwoordde Hij:
Mattheus 22:37  Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. 38  Dit is het grote en eerste gebod.
En Jezus vervolgde:
Vers 39  Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 40  Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.

Voor christenen is niet de wet van Mozes de leefregel. Hoe God wil dat wij zullen leven vinden we in het Nieuwe Testament, in het onderwijs van Jezus en in het onderwijs van de aposte­len. Deze gedeelten van de bijbel zijn immers rechtstreeks tot ons, christenen, gericht. Het onderwijs van de apostelen vinden we in de brieven van het Nieuwe Testament. Daar, en in het onderwijs van Jezus, staat hoe wij moeten leven.

Wij moeten leren om de geboden van Jezus te onderhouden (Mat­theus 28:19). Ook op andere plaatsen spreekt de Here Jezus over zijn geboden (Johannes 14:15,21; 15:10)
Jezus heeft ons een nieuw gebod gegeven (Johannes 13:34). Voor ons geldt de eis der liefde, daar moeten we naar wandelen (Romei­nen 14:15). We zijn schuldig om lief te hebben (Rom. 13:8).

Wij moeten doen wat de apostelen ons in het Nieuwe Testament hebben voorgeschreven. We moeten ons houden aan het onderwijs der apostelen.

- "Wie God kent hoort naar ons (de apostelen); wie uit God niet is hoort naar ons niet"
  (1 Johannes 4:6)

Jezus verwacht gehoorzaamheid van ons. "Wat noemt gij mij Here Here en doet niet hetgeen Ik zeg" (Lucas 6:46). Als we Jezus Heer noemen dan verwacht de Here Jezus ook dat we Hem als Heer gehoor­zamen.
We moeten daders van het woord zijn (Jak. 1:22). We moeten doen wat in de bijbel staat. Geloof en gehoorzaamheid horen bij elkaar.

In het onderwijs van de apostelen worden 9 van de 10 geboden van de wet van Mozes herhaald en bekrachtigd. Alleen het sabbatsgebod ontbreekt. Dat komt omdat het sabbatsgebod speciaal het teken was van het verbond van Mozes. Wij staan als christenen niet onder dit verbond en daarom vinden we in het Nieuw Testament geen enkele opdracht om de sabbat te houden. Integendeel er wordt juist gewaarschuwd tegen het verplicht houden van de sabbat (Kol. 2:16,17; zie ook Romeinen 14:5).

De leefregel voor de Christen wordt gevormd door de geboden van Jezus, door het onderwijs van de apostelen, en de leiding van de Heilige Geest. Geboden, zoals ze in de gehele Bijbel worden verheerlijkt, gehoorzaam zijn, zullen zij worden gezegend! Doen zij dit niet, dan zullen zij vervloekt en diep ongelukkig worden in hun eigen verwarring en verwrongenheid! Zoals Jezus zei: de geschriften van de profeten hangen ervan af of de volken Gods wet gehoorzamen of niet gehoorzamen. Elke tegen een volk geschreven profetie toont aan dat God voorzag dat dit volk ongehoorzaam zou worden, zich van Zijn wetten zou afkeren en Zijn geboden niet zou naleven.
Dit zijn de levende wetten, die – evenals de wet van de zwaartekracht – de wereld waarin u leeft beheersen!

Leer God lief te hebben en te eren boven alles

Jezus zei dat het grote gebod is God met geheel uw hart en ziel en verstand lief te hebben. U moet God eren en dienen met uw gehele bestaan!
Steeds wanneer je denkt of spreekt of hoort over iets wat goed of mooi of prachtig is, zou je aan God moeten denken! Denk aan de geïnspireerde uitspraak van Jakobus:
Jakobus 1:17  Iedere gave, die goed, en elk geschenk, dat volmaakt is, daalt van boven neder, van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer.

Omdat je Hem liefhebt, omdat je weet dat Zijn weg recht is, omdat je Hem werkelijk eert, zou je elke dag, evenals David, over Gods wet en Zijn Woord moeten nadenken. Je moet regelmatig je bijbel bestuderen teneinde volgens elk woord van God te leven. Je zou regelmatig tot God moeten bidden, oprecht en met geheel uw hart, zoals Jezus deed, en ons daarmee een voorbeeld gaf.
Steeds wanneer je ontdekt dat God je in Zijn Woord gebiedt iets te doen, moet je onmiddellijk antwoorden: "Ja, Heer", en niet tegenspreken, redeneren, of het punt waarom het gaat ontwijken, zoals zoveel mensen die ten onrechte beweren christen te zijn dat doen.
In het besef dat Hij je heeft geschapen en dat je leven Hem werkelijk toebehoort, dient je uw leven tot een levend offer te stellen, zoals God je gebiedt.

Romeinen 12:1  Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

Je behoort God met je gehele wezen en met een bereidwillig hart te dienen en te gehoorzamen, en alles te doen wat in je vermogen ligt jezelf voor te bereiden op dit werk en het te bevorderen om anderen te bereiken met de boodschap van de spoedigkomende regering van God die deze aarde eindelijk waarachtige vrede zal brengen.
Je houding dient altijd te zijn zoals die van Jezus Christus, je voorbeeld, toen Hij werd geroepen Zijn leven te geven: "Niet mijn wil, maar de uwe geschiede" (Lukas 22:42).
Dit is het wat waarachtige aanbidding betekent! Dit is de manier om het eerste gebod, het grote gebod, te onderhouden!

Ergo: Het blijkt dat we ten aanzien van onze eigen belangen wel overal rekening mee houden.  Met diezelfde vastberadenheid zouden we ook de geest van het eerste gebod dienen te implanteren in onze levenstijl.

 Lees eens het document Over gedrag gesproken


UIT DANKBAARHEID GAAN VOOR INNOVATIE VAN JE HANDELEN

De profeet David was een man naar Gods hart (Hand. 13:22). David schreef:

Psalmen 119:97  Hoe lief heb ik uw wet! Zij is mijn overdenking de ganse dag.
David bestudeerde en overpeinsde Gods wet dagelijks! Hij leerde de wet op elke situatie in het leven toe te passen.
Dit schonk hem wijsheid.
Vers 98  Uw gebod maakt mij wijzer dan mijn vijanden, want het is altoos bij mij.
Gods wet wees David de weg die hij diende te gaan – schonk hem een levenswijze.
Vers 105  Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

In deze 119e Psalm verklaarde David voortdurend hoe lief hij Gods wet had en hoe hij deze wet als richtsnoer voor zijn leven gebruikte. Doet u dat ook?
De meeste mensen is geleerd dat Gods wet is afgeschaft. Of anders heeft u zich eenvoudig niet gerealiseerd dat het de enige levenswijze is die de mens geluk en vreugde zal brengen. U wist niet dat Gods wet de natuur en het karakter van God openbaart. En God gebiedt ons:
1 Petrus 1:16 … Weest heilig, want Ik ben heilig.
Bedenk dat christenen, de 'kleine kudde' van Jezus, worden aangeduid als degenen, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.
Openbaring 12:17  En de draak werd toornig op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus hebben.
God geeft ons de volgende beschrijving van het karakter van Zijn heiligen:
Openbaring 14:12  Hier blijkt de volharding der heiligen, die de geboden Gods en het geloof in Jezus bewaren.
Indien u wilt worden gerekend tot Gods kinderen, dan dient u dit levende geloof – dit gehoorzame geloof – in de Almachtige God te hebben door Jezus Christus Zijn leven in u te laten leven! Dan dient u Gods geestelijke wet, zoals die wordt geopenbaard in de Tien Geboden, te begrijpen en te onderhouden, al is het ook met vallen en opstaan.

Het blijkt dat we ten aanzien van onze eigen belangen wel overal rekening mee houden.  Met diezelfde vastberadenheid zouden we ook de geest van het eerste gebod dienen te implanteren in onze levenstijl.

TOT BESLUIT DIT GEBOD

Vergeet niet de wet van Christus
"de wet van Christus" (1 Kor. 9:21)

Voor christenen is niet de wet van Mozes de leefregel. Hoe God wil dat wij zullen leven vinden we in het Nieuwe Testament, in het onderwijs van Jezus en in het onderwijs van de aposte­len. Deze gedeelten van de bijbel zijn immers rechtstreeks tot ons, christenen, gericht. Het onderwijs van de apostelen vinden we in de brieven van het Nieuwe Testament. Daar, en in het onderwijs van Jezus, staat hoe wij moeten leven.

Wij moeten leren om de geboden van Jezus te onderhouden (Mat­theus 28:19). Ook op andere plaatsen spreekt de Here Jezus over zijn geboden (Johannes 14:15,21; 15:10)
Jezus heeft ons een nieuw gebod gegeven (Johannes 13:34). Voor ons geldt de eis der liefde, daar moeten we naar wandelen (Romei­nen 14:15). We zijn schuldig om lief te hebben (Rom. 13:8).

Wij moeten doen wat de apostelen ons in het Nieuwe Testament hebben voorgeschreven. We moeten ons houden aan het onderwijs der apostelen.

- "Wie God kent hoort naar ons (de apostelen); wie uit God niet is hoort naar ons niet"
  (1 Johannes 4:6)

Jezus verwacht gehoorzaamheid van ons. "Wat noemt gij mij Here Here en doet niet hetgeen Ik zeg" (Lucas 6:46). Als we Jezus Heer noemen dan verwacht de Here Jezus ook dat we Hem als Heer gehoor­zamen.
We moeten daders van het woord zijn (Jak. 1:22). We moeten doen wat in de bijbel staat. Geloof en gehoorzaamheid horen bij elkaar.

In het onderwijs van de apostelen worden 9 van de 10 geboden van de wet van Mozes herhaald en bekrachtigd. Alleen het sabbatsgebod ontbreekt. Dat komt omdat het sabbatsgebod speciaal het teken was van het verbond van Mozes. Wij staan als christenen niet onder dit verbond en daarom vinden we in het Nieuw Testament geen enkele opdracht om de sabbat te houden. Integendeel er wordt juist gewaarschuwd tegen het verplicht houden van de sabbat (Kol. 2:16,17; zie ook Romeinen 14:5).

De leefregel voor de Christen wordt gevormd door de geboden van Jezus, door het onderwijs van de apostelen, en de leiding van de Heilige Geest.

Ik ben de Heer uw God, gij zult geen afgoden vereren,
maar Mij alleen aanbidden.

“God is er”, aldus een eigentijdse vertaling. Zo goed als dit een belofte is aan het volk Israël, zo goed is het in de traditie van de Kerk een belofte aan het volk Gods geworden, aan ieder die christen wil zijn. Het is de vraag om het hart naar God toe open te houden, God recht te doen en de weg naar God toe niet te blokkeren met voorstellingen en praktijken die ten koste van God gaan. De Kerk heeft hier het recht op godsdienstvrijheid mee verbonden: ieder mens moet vrij tot God kunnen gaan en zijn godsdienst in vrijheid kunnen beleven.
De eis God niet gevangen te houden in eigen beelden en voorstellingen blijft ook hier en nu onverminderd van kracht. Je kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan de vraag: in hoeverre vereren we de economie als afgod?

Naar een volgend gebod : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)