HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Bijbelatlas en bijbel geografie


Leer Israël kennen  Een rijke schat aan kaarten om de bijbelse geschiedenis beter te kunnen begrijpen. Gebruik naast je bijbelstudie het kaart-materiaal om een betere zicht te krijgen op de situatie van toen.

BIBLE MAPS in een E-book (engels)         overzicht met NL-tekst
Veel kaartmateriaal met verwijzingen naar de tekstplaats
 Kaart materiaal

De onderstaande kaarten  - met dank aan : www.kaleo.nl

De volkerentafel
Israël in het Oude Testament
Niet-Israelitische volken
Het rijk van David en Salomo
Juda - Israël
Palestina in het Nieuwe Testament
Jeruzalem
Egypte en de Sinaï
Syrië
Zendingsreizen van Paulus
Het Twee-stromen-land

Prachtige Kaarten van Israël toen én nu
Een mooie interactieve kaart
Bekijk hier ook het FOTO-materiaal over Israël
Bijbelse Landkaarten
BIJBELPLAATSEN - met mooie foto's
Complete Bijbel Atlas - in pdf formaat (engels)

Lees ook eens het document:  Aardrijkskunde van de Bijbel

Eye on Israel Israël verkennen door op (deel)kaarten te klikken. Vergeet ook vooral niet de atlas te raadplegen, waarin o.a. historische mappen en de geografie van het land Israël is terug te vinden.

Van Jeruzalem tot Rome en van de Ararat tot Thebe
a.. In de bijbel worden ongelooflijk veel plaatsnamen genoemd. Ik vind dat je de bijbel ook beter kunt begrijpen als je iets over die plaatsen weet.
b.. De verbazingwekkende kern van de bijbel is dat God zelf ons aanspreekt in het persoonsgeheimenis van Jezus Christus. Hij is zo menselijk. En Hij is zo van Hoge Komaf. Het Woord heeft plaats gevonden in de meest letterlijke zin van het woord in Betlehem en Nazaret en Caesarea Filippi.
c.. Zo zijn er overal vindplaatsen van God ontstaan. Heel anders dan de Koran is de bijbel geïnteresseerd in geschiedenis, in concrete gebeurtenissen en concrete plaatsen.
d.. De bijbel is dan ook geen verzameling voorschriften en regeltjes, maar bevat de geschiedenis van Gods handelen door onze Heer en Verlosser.
e.. Ben je nieuwsgierig geworden? Bekijk dan hier eens de site www.bijbelseplaatsen.nl waarin je een beschrijving kunt vinden van veel plaatsen in tal van landen die in de bijbel genoemd worden.
f.. Op deze enige Nederlandstalige site over deze materie kun je ook honderden foto's aantreffen en meer dan 3.000 puntig geformuleerde oneliners die met het christelijke geloven te maken hebben.
g.. Ook de plaatsen Megiddo, Hazor en BerSheba (die onlangs op de werelderfgoedlijst van de Unesco zijn geplaatst) worden uitvoerig vermeld en besproken met foto's. 

  Ontdek Israel
  Leer Israel kennen
  Leer Jeruzalem kennen
  Wat een pelgrim graag wil weten

  Bijbelse Aardrijkskunde
  TBBekijk ook eens: httpss://www.openbible.info/geo/atlas/allwee 

mooie series kaarten   -1-     -2-

De onderstaande kaarten - Genesis t/m Openbaringen  - met dank aan :  www.levendwater.org

Genesis

De volkeren tafel - Gen. 10
De tijd van de Patriarchen - Gen. 12-50
De roeping van Abraham - Gen. 11:27-12:9
Abraham in Kanaän - Gen. 12:10-14:24; Gen. 18-22
De reizen van Jacob - Gen. 28-33; 35
De reizen van Jozef - Gen. 37; 39-46

Exodus

De uittocht - Ex. 13:17-19:3
Kades-Barnea - Num. 14; 16; 20:1; 20:22-29; Deut. 1; 41-46
De verkenning van de 12 verspieders - Num. 13:1-33; Num. 34:1-12
De koninklijke weg - Num. 21:22
De tocht van Kadesh-Barnea naar de vlakten van Moab - Num. 20-21; 33:37-49;  Deut. 1-2; Richt. 11:12-28

Verovering en vestiging  in Kanaän

De inname van het land Kanaän - Joz. 3:10
Jozua's veldtocht in centraal en Zuid-Kanaän - Joz. 1-10
Jozua's veldtocht in Noord-Kanaän - Joz. 11:1-15
Grenzen van het veroverde land en dat nog overwonnen moest worden - Joz. 13:1-7; 15:63; 16:10; 17:11-18; Richt. 1:1-3:6

Verdeling van het land onder de stammen - Joz. 13:8-19:49
De vrijsteden en de Levietensteden - Joz. 20-21
De richters van Israël - Joz. 3:7-11; 3:12-30; 3:31; 4:1-5:31; 6:1-8:27; 10:1-2; 10:3-5; 10:6-12:7; 12:8-10; 12:11-12; 12:13-15; 13:1-16:31
Ehud en de verdrukking van de Moabieten - Richt. 3:12-10

Debora's overwinning op de Kanaänieten - Richt. 4-5
Gideon's veldslagen met de Amalekieten - Richt. 6-8
Jefta en de Ammonieten - Richt. 10:6-12:7

Simson en de Filistijnen - Richt. 13-16
De slag bij Eben-Ha→zer en het verlies van de ark - 1 Sam. 4:1-7:2
De bediening van Samuel en de zalving van Saul - 1 Sam. 7:15-17; 9:15-10:1
Het koninkrijk van Saul en zijn oorlogen - 1 Sam. 11; 13; 14; 14:47-48
David's vlucht voor Saul - 1 Sam. 19:8-27:12

Het koninkrijk van David en Salomo https://www.levendwater.org/

David wordt koning - 2 Sam. 2-6; 23:8-17; 1 Kron. 11-14
David's overwinningen - 2 Sam. 5:17-22; 8:2; 8:3-12; 8:13-14; 10:1-13; 12:26-31; 1 Kon. 11:14-18; 1 Kron. 18:1-12
Het koninkrijk van David en Salomo - 1 Kon. 4:21-25
Salomo's economische activiteiten - 1 Kon. 5-10; 2 Kron. 1:14-17; 3-8; 9
Salomo's bouwwerken - 1 Kon. 6-7; 9:1-22; 2 Kron. 2-4; 8:1-12
De tempel van Salomo - 1Kon. 6-7; 2 Kon. 11; 2 Kron. 3-4
Jeruzalem ten tijde van David en Salomo - 2 Sam. 5:6-12; 24:18-25; 1 Kron. 11:4-9; 1 Kon. 5-7; 9:15; 2 Kron. 3-4

De koninkrijken van Israël en Juda

De koninkrijken van Israël en Juda - 1 Kon. 12
De veldtocht van Sisak en de verdedigingslinies - 1 Kon. 14:25-28; 2 Kron. 11:5-12; 12:1-12

Conflicten tussen Israël en Aram (Damascus) - 1 Kon. 15:16-22; 20:1-34; 22:1-40; 2 Kon. 8:28-29; 10:32-37; 12:17-18; 13:1-3; Amos 1:3; 2 Kron. 16:1-6; 18:1-34

Het vorstenhuis Omri - 1 Kon. 16:15-31; 20-22; 2 Kon. 3:4-27
Tyrus en Sidon - Ez. 26-28; Joel 3:4-8; Zach. 9:2-4; Matth. 11:21-22; Jes. 23:1-18; Luc. 10:13-14

Elia en Elisa - 1 Kon. 17-21; 2 Kon. 1:1-4; 2:1-25; 4-9; 13:14-21
De opstand van Jehu - 1 Kon. 9:1-10:31
Israël en Juda in de dagen van Jerobeam II en Uzzia - 2 Kon. 14:23-28; 2 Kron. 26; Amos 1:2-5; 1:6-8; 1:9-10; 1:11-12; 1:13-15; 2:1-3
Het Assyrische Rijk onder Tiglatpileser III - 2 Kon. 15:17-20
Tiglatpileser en de strijd van Aram en Isra→l tegen Jeruzalem - 2 Kon. 16:5-16; Jes. 7; 2 Kron. 28:5-21

De veldtochten van Tiglatpileser III en de gebieden die Assyrische provincies werden - 2 Kon. 15:29; 1 Kron. 5:6, 26
De val van Samaria en de Assyrische ballingschap van de tien stammen - 2 Kon. 17:1-6; 17:24-34; 1 Kron. 5:26; Hos. 7:11; 12:1
De Assyrische districten na de val van Samaria - 2 Kon. 17:24-41
Het optreden van de profeten Amos, Hosea, Micha en Jesaja - 2 Kon. 17:24-41

Juda - de twee stammen alleen

De koningschap van Hizkia - 1 Kon. 18:1-8; 20:12-20; 1 Kron. 4:39-42; 2 Kron. 32:1-8; 27-31
Hizkia's Jeruzalem - 1 Kon. 20:12-20; 2 Kron. 27-32
Sanheribs inval en aftocht - 2 Kon. 18:13-19:37; 2 Kron. 32; Jes. 36-39
Het Assyrische Rijk - Nah. 3:8-10; 3:10-13; 2 Kron. 33:10-13
De opkomst van het Babylonische Rijk - 2 Kron. 35:20-27; 2 Kon. 23:29-30
De regering van Josia - 2 Kon. 22-23; 2 Kron. 34-35
Nebukadnezar's veldtochten tegen Juda - 2 Kon. 24:1-25:21; 2 Kron. 36:6-21; Jer. 39; 52; Obadja. 10-14

De Babylonische ballingschap van de twee stammen

Juda gedurende de ballingschap - 2 Kon. 25:22-30; Jer. 39:11-44:30; 52:30
De Joodse ballingen in Babylonia - 2 Kon. 24:10-16; 25:8-12; Jer. 52:28-34; Ez. 3:15; Ezra 2:59; 8:17
Joodse vluchtelingen in Egypte - 2 Kon. 25:25-26; Jer. 41-42; 44:1

De wereldrijken

De wereldrijken - Dan. 2
De overwinningen van Cyrus - Dan. 5:25-30; Jer. 25:11-12
Het Perzische Rijk - Dan. 2; Jes. 45:1-8

De terugkeer van de Joodse ballingen naar Juda - Ezra 1:2-4; 6:1-5; Ezra 1-8; Jer. 25:11-22; 29:10; Jes. 44:28; Neh. 1-3; 2 Kron. 36:22-23

Juda in de tijd van Nehemia - Neh. 4-6; 13:4-9
Het rijk van Alexander de Grote - Dan. 2:39; 8
Het verdeling van het rijk van Alexander de Grote - Dan. 8
Palestina onder Ptolomeus - Dan. 8
Het rijk van Seleucus en Antiochus - Dan. 8:9-12; 8:23-25
De veldtochten van Antiochus IV tegen Egypte - Dan. 11
Het ontstaan van het Romeinse Rijk - Dan. 2:40; Luc. 2:1-3

De vier Evangeliën

Het Romeinse Rijk ten dage van Keizer Augustus - Dan. 2:40; Luc. 2:1-3
Het koninkrijk van Herodes de Grote - Matth. 2:1; Luc. 1:5
Herodes Antipas - Matth. 14:1, 3; Luc. 3:1, 19; 9:7; 13:31; 23:7; Marc. 6:14
Archelaus - Matth. 2:22
Herodes Filippus - Luc. 3:1

Palestina ten tijde van de Here Jezus

Palestina ten tijde van de Here Jezus 
Christus'geboorte en kindschap - Matth. 1:18-23; 2; Luc. 1:26-56; 2:1-52
Johannes de Doper - Matth. 3:1-4:12; Luc. 3:1-23; 9:7-9; Marc. 1:4-14; 6:14-29; Joh. 1:6-8; 15-37; 3:22-24
Galilea ten tijde van de Here Jezus - Matth. 4:12-25; Marc. 1:14-45; 2:1-17; Luc. 4:14-41; 5; 7:1-17; Joh. 1:35-52; 2:1-12
De dienst van de Here Jezus rondom het meer van Galilea - Matth. 5-7; 9:1-9; Marc. 1:21-34; 2:1-14; 4:35-41; 5:1-20; 6:45-52; Luc. 7:1-10; 9:12-17; Joh.6:1-25

De dienst van de Here Jezus rondom Galilea - Matth. 15:21-28; 16:13-20; 17:1-13; Marc. 7:24-37; 8:27-38; 9:1-13; Luc. 9:28-36; 18:22-35
De reizen van de Here Jezus van Galilea naar Judea - Matth. 19:1; Luc. 9:51-56; 17:11-19; 18:31-19:9; Joh. 4:1-42; 10:40; 11:7
De Here Jezus in Judea en Jeruzalem - Luc. 4:44; 10:25-37; 18:4-19:28; Joh. 1:35-51; 3:22-24; 10:39-40
Jeruzalem ten tijde van het N.T. - Matth. 23:37; Joh. 5:1-18; 9:1-41
Christus' lijden en kruisiging te Jeruzalem - Matth. 26-27; Marc. 14-15 Luc. 22-23; Joh. 18-19

De Handelingen der Apostelen

Het koninkrijk van Herodes Agrippa I - Hand. 12:20-23
Het koninkrijk van Herodes Agrippa II - Hand. 15:1-41; Hand. 24-26
De Pinksterdag en de verstrooiing van Israël - Hand. 2
De dienst van Petrus en Filippus - Hand. 4-11
De bekering van Paulus en zijn eerste optreden - Hand. 9:1-30; 11:19-30; 12:24-25; Gal. 1:11-24

De eerste zendingsreis van Paulus - Hand. 13:4-14:28
De tweede zendingsreis van Paulus - Hand. 15:36-18:32
De derde zendingsreis van Paulus - Hand. 18:23-21:26
De arrestatie van Paulus en gevangenschap - Hand. 21:15-26:32
De reis van Paulus naar Rome - Hand. 27:1-28:31
De veldtochten van Titus in 69-70 na Chr.

De Openbaring

De 7 gemeenten van Openb. 2-3 - Openb. 1-3

(Print Instructie onderstaande kaarten: Open de map, right click en print)

Clickable Map of Ancient Israel
Map of the Physical Features of Palestine 
Map of the Ancient Territory of Palestine
Map of Palestine Benjamin
Map of Jerusalem

Map of the Ancient Near East
Map of Lower Galilee
Map of Upper Galilee
Map of the Northern Negev 
Map of Palestine Bodies of Water

Map of Samaria
Map of Asia
Map of the Coastal Plain (Northern)
Map of the Coastal Plain (Southern)
Map of Palestine Natural Divisions
Map of Palestine Judea

Map of Palestine Samuels Circuit
Map of Philistine Cities and Expansion
Map of the Philistine Valley of Sorek
Map of the Sinai Peninsula
Map of Canaan - Twelve Tribe Portions  Map of Achaia 

Map of Achaia
Map of Adriatic Sea
Map of Pharaonic Egypt
Map of The Amalekites Territory
Map of The Ammonites Territory
Map of Amorite Settlements

Map of the Territory of Asher
Map of Ancient Nubia
Mount Ararat Comparison
Map of Ancient Aram
Map of the Campaigns of Alexander the Great

Map of Asia in Roman Times
Map of the Wanderings of the Patriarchs
Map of Assyrian Expansion
Map of Canaanite Nations
Map of the Nations Defeated by King David

Map of the Decapolis and its Cities
Map of the Edomite Territory
Map of Egypt in Bible Times
Map of the Route of the Exodus of the Israelites from Egypt
Map of Galilee and Northern Palestine

Map of Judea and Southern Palestine
Map of the Kingdom of David and Solomon
1949 Map of Israel with boundaries
Map of Jerusalem in New Testament Times and Cross Section
Map of the Profile of the Jordan

Map of Palestine During Joshua's Time
Map of the Period of the Judges and Places
Map of the 7 Churches of Revelation (Asia Minor)
Map of Samaria and Central Palestine
Map of the Roman Empire In the Time of Jesus

Map of Phoenicia in Biblical Times
Map of the Territory of the Philistines
Map of Paul's Missionary Journeys
Map of Palestine in New Testament Times
Map of the Ancient Near East

Satellite Map of the Near East
Map of Judah and Israel During the Period of the Kings

New  Color Maps from Bible History Online
Map of the Ancient Fertile Crescent (2500 B.C.)
Map of Israel and her Neighbors (2000 B.C.)
Map of the Egyptian Empire (1450 B.C.)
Map of the Assyrian Empire (650 B.C.)

Map of the Babylonian Empire (550 B.C.)
Map of the Donations of Alexandria (34 B.C.)
Map of Paul's First Missionary Journey (48 A.D.)
Map of Paul's Second Missionary Journey (51 A.D.)
Map of the New Testament World
Map of New Testament Asia
Map of New Testament Greece
Map of New Testament Italy

Map of Ancient Mesopotamia
Map of Ancient Trade Routes From Mesopotamia
Map of Alexander the Great - Decisive Battles (336-323 B.C.)

Bible-map (een powerpoint presentatie)
Mooie Bijbel Atlas Presentatie
Bekijk ook eens: Bible Map BrowserBekijk ook eens: Bible Atlas van The Genesis Files

BIBLE MAPS

Map 1. Physical Map of the Holy Land
Map 2. Israel’s Exodus from Egypt and Entry into Canaan
Map 3. The Division of the 12 Tribes
Map 4. The Empire of David and Solomon
Map 5. The Assyrian Empire
Map 6. The New Babylonian Empire (Nebuchadnezzar) and The Kingdom of Egypt
Map 7. The Persian Empire
Map 8. The Roman Empire
Map 9. The World of the Old Testament
Map 10. Canaan in Old Testament Times
Map 11. The Holy Land in New Testament Times
Map 12. Jerusalem at the Time of Jesus
Map 13. The Missionary Journeys of the Apostle Paul
Map 14. Holy Land Elevations in Bible Times

Bible Geocoding

Open hier Bible Geocoding

Tenslotte dit: de geografische waarde van de bijbel in ons land is onschatbaar. De invloed die de oude wereld heeft gehad op de Nederlandse taal, cultuur en het religieuze gedachtegoed is eveneens van onschatbare waarde; voor jong en oud het bestuderen waard.

Bekijk ook eens :

.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE


       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)