HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Goede vrucht - Vruchten en Gaven van de HEILIGE GEEST


Goede vrucht - Vruchten en Gaven van de HEILIGE GEEST

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

INLEIDING OP DE GAVEN VAN DE HEILIGE GEEST

   

In deze studie-serie willen we de rijkdom ontdekken die we ontvangen als wij ons openstellen voor het werk van God's Heilige Geest. Dit gaat alle aardse schatten te boven. De serie bestaat uit 20 studies die je een heel eind op weg kunnen helpen.

Ontdek het door je eens te verdiepen in wat de Bijbel daarover te zeggen heeft. Neem er de tijd voor. Het zal je verbazen hoezeer je leven erdoor verrijkt zal worden. en niat alleen het leven van jezelf, maar ook het leven van de mensen om je hee. Niet alleen jouw eigenwaarde stijgt maar óók je kijk op de ander. Het zal je eigen levensstijl ten goede komen. En dat alles tot eer van Hem die jou die Geest wil schenken.

Bedenk wél dat misschien niet alle gaven en vruchten bij jezelf te herkennen zijn. Dát heeft niets met gebrek aan geloof te maken maar met de mate waarin God ze verdeeld over de mensen. Dát maakt de verscheidenheid alleem maar mooier en zorgt er ook voor dat wij als mensen op elkaar zijn aangewezen. Zo vormen we als mensen een aanvulling op elkaar!

LEER EERST DE HEILIGE GEEST EEN KLEIN BEETJE KENNEN

Allereerst hier even een overzicht

Een gave van de Geest (charisma) is een bijzondere gave van de Heilige Geest, die niet kan worden verkregen door de bemiddeling van de Kerk

Genadegave

Charisma is een Grieks woord. Het is verwant met charis, dat letterlijk betekent: 'iets wat iemands vreugde opwekt'. 'Charis' wordt in christelijk perspectief ook wel vertaald met 'genade'. Inderdaad is een charisma een genadevolle gave: een gave die een mens onverdiend ten deel valt. Iemand die een genadevolle gave heeft ontvangen, heet een Charismaticus.

1. Het woord van wijsheid
Woorden, waaruit een bovennatuurlijke wijsheid blijkt. Lees Handelingen 6:3.

2. Het woord van kennis
Uitingen die blijk geven van een bovennatuurlijk inzicht, zoals bijv. het blootleggen van zaken die anders geheim zouden zijn gebleven. Lees Handelingen 5:3,4.

3. De onderscheiding van geesten
Een kennen van de ware geestelijke bron van het handelen van iemand. Het doorzien van de geest, die in / door iemand aan het werk is.

4. De gave van geloof
Een groot vertrouwen in God - het evenaart een 'zeker weten' - dat iets gerealiseerd zal worden tot de eer van God.

5. De gaven van genezingen
Er is verschil van mening over wat hier precies werd bedoeld: de gave om zieken te genezen of de genezing zelf. In het laatste geval is de genezing (op gebed of / en geloof) de gave van de Geest.

6. De werking van krachten/wonderwerken
Hieronder vallen ongetwijfeld ook de zeer bijzondere, ongewoon snelle genezingen waarin de scheppende kracht van God wordt gemanifesteerd, zoals bijv. het doen aangroeien van een verminkt of ontbrekend lichaamsdeel.

7. De gave van profetie
Het spreken door directe inspiratie van de Geest namens de Heer. In 1 Korintiërs 14:29 is het door de apostel duidelijk gemaakt dat hoewel er aanspraak op wordt gemaakt dat de uitingen uit een bovenverstandelijke bron, de Geest van God, zijn voortgekomen zij toch op een (geheiligde) verstandelijke wijze op hun kwaliteit moeten worden beoordeeld. Dit beginsel van beoordeling geldt ongetwijfeld voor alle manifestaties die men toeschrijft aan de Heilige Geest en zijn kracht.

8. Het spreken in allerlei tongen
Het spreken in een taal die niet is geleerd en die meestal voor de spreker zelf ook onverstaanbaar is.

9. De vertolking van tongen
De vertolking van de uiting die voor de spreker zelf en de leden van de gemeente onverstaanbaar was.

Men spreekt ook wel over negen charismata

De charismata (meervoud van charisma) zijn gaven die de Heilige Geest uitdeelt aan personen met het oog op het Heil van anderen. In zijn eerste brief aan de Korintiërs onderscheidt de Apostel Paulus negen charismata: Aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven; aan een ander een woord van kennis, krachtens dezelfde Geest; aan een derde door dezelfde Geest het geloof; en aan weer anderen schenkt diezelfde Geest de gave om ziekten te genezen, de kracht om wonderen te doen, de gave van de profetie, de onderscheiding van geesten, het vermogen om in talen te spreken of de betekenis ervan uit te leggen. Dit alles is het werk van één en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij het wil. (1 Kor. 12, 8-11). De middeleeuwse kerkleraar Thomas van Aquino heeft deze negen charismata in zijn Summa Theologiae geïnterpreteerd. (Summa Theologiae II, IIae, qu 171 e.v.)

Het woord van wijsheid
Als een christen over het 'woord van wijsheid' beschikt, dan is hij in staat hij zijn medegelovigen te helpen om uit de geloofswaarheden conclusies te trekken die de geloofsleer verrijken.

Het woord van kennis
Het is niet helemaal duidelijk wat het 'woord van kennis' precies inhoudt. Sommige theologen denken dat het woord van kennis het vermogen is om menselijke kennis in dienst te stellen van de verklaring van de Heilige Schrift.

De gave van het geloof
Met het charisma van het geloof wordt niet bedoeld het vermogen om te geloven in datgene wat er is geopenbaard. Het gaat bij dit charisma volgens Thomas om een bijzondere zekerheid met betrekking tot wonderen die staan te gebeuren.

De gave van de genezing
Het genezingscharisma moet worden onderscheiden van de vaardigheden van een arts. Het gaat er hier om mensen lichamelijk en geestelijk te reinigen van het Kwaad. Genezing is op deze wijze een teken van Gods verlossende kracht.

Het doen van wonderen
 Als een gelovige een wonder verricht dan doet hij of zij dit niet uit eigen kracht, maar dankzij de Heilige Geest. Het doel van dit charisma is niet het doen van onverklaarbare dingen, maar de bekrachtiging van de Blijde Boodschap. Charismatici die wonderen verrichten zoeken beslist niet de faam van de tovenaar, maar proberen met hun bijzondere handelwijze de verkondiging geloofwaardig te maken.

Profetie
Vaak denkt men bij profetie aan het doen van een toekomstvoorspelling. Maar iemand die de profetische gave heeft ontvangen is bovenal een doorgever van goddelijke boodschappen. De RK-Kerk leert dat een profetie van een charismaticus nooit iets wezenlijks kan toevoegen aan datgene wat al geopenbaard is. Het charisma van de profetie is vooral bedoeld om de geloofsgemeenschap te sterken in het geloof.

Onderscheiding der geesten
De onderscheiding der geesten is het heldere inzicht waardoor een goede intentie van een kwade kan worden onderscheiden. Omdat het kwade vaak de gedaante van het goede aanneemt, beschermt dit charisma de geloofsgemeenschap tegen valse profeten, oplichters en de Antichrist, de aartsvijand van Christus' Kerk.

Spreken en vertolken van talen
Het charisma van de gave der talen kan tot uiting komen in glossolalie of xenoglossie. Glossolalie komt voor bij mensen die vervuld zijn van de Geest. In deze extatische toestand spreken zij een onbegrijpelijke taal. Xenoglossie is het charisma om talen te spreken die de spreker eigenlijk onbekend zijn. De apostel Paulus spreekt wat de talengave betreft ook nog van het charisma van de vertolking. Dit charisma betreft het vermogen om de onbegrijpelijke taal van glossolalie te verklaren en om vreemde talen te verstaan, zonder ze geleerd te hebben.


HOE SPREEKT DE BIJBEL OVER DE HEILIGE GEEST ?

1. De Heilige Geest in het Oude Testament.

-Het Oude Testament noemt de (Heilige) Geest 88 keer.
-23 van de 39 boeken hebben iets over de Heilige Geest te vertellen.
-De benaming Heilige(n) Geest word maar 3x gebruikt.
 Psalm 51:11, Jesaja 63:10,11
-Andere benamingen worden ook gebruikt zoals "de Geest van God". (Genesis 1)

Lees ook eens: a. Jozef; Genesis 41:38.
b. Bezaleël en Oholiab; Exodus 31:1-6.
c. Mozes en de 70 Oudsten; Numeri 11:17,25.
d. Jozua; Deuteronomium 34:9.
e. Richters; 3:10; 6:34.
f. Saul; 1 Samuël 10:6; 11:6.
g. David; 1 Samuël 16:13; Psalm 51:13.
h. Over profeten en leiders: Micha 3:8; Nehemia 9:30; 2 Petrus 1:21

En verder: a. De Heilige Geest werd voorspeld: Numeri 11:17,25,29; 2; 1 Samuël 10:9-14.

b. Voorspelling van een algemene uitstorting: Joël 2:28,29; Jesaja 28:11,12; 32:1,15; 44:3;
Ezechiël 36:27.

c. De Messias zal met de Geest vervuld zijn; Jesaja 61:1-3.

2. De Heilige Geest in het Nieuwe Testament:

-In het Nieuwe Testament word de Heilige Geest 264 keer genoemd
-Ongeveer 60 keer in de vier Evangelien.
-Het boek van Handelingen heeft 57 referenties.
-De brieven bevatten 132 referenties
-Drie brieven maken geen referentie naar de Heilige Geest en dat zijn Filemon, 2 Johannes en 3 Johannes.

De Heilige Geest heeft altijd een hele belangrijke rol gespeeld in het plan van God.

De rol van de Heilige Geest in het leven van Jezus

1. Jezus werd geboren door verwekking van de Heilige Geest. (Matteus 1: 20, Lukas 1:30-35)

2. Verschillende mensen werden geinspireerd door de Heilige Geest om hen kennis te laten hebben van de geboorte van Jezus.
-Elizabeth. Lukas 1: 41, 42.
-Zacharias. Lukas 1: 67-79
-Simeon. Die het kleine kind zag toen het in de Tempel voorgedragen werd.
Luk. 2: 25-35

3. Zijn aanwezigheid bij de doop van Jezus.
-Hij kwam in de vorm van een duif. Matteus 3:13-17, Lukas 3: 21-22

4. Zijn aanwezigheid gedurende de verleidingen in de woestijn.
-Jezus was vervuld van de Geest. Lukas 4: 1
-Werd de woestijn ingeleid om verzocht te worden. Lukas 4:1

5. Zijn aanwezigheid gedurende de bediening van Jezus.
-Jezus kwam in de "kracht van de Geest" om te leren in de Synagoge. Lukas 4: 14-15
-Hij refereerde naar de Profeet Jesaja toen die had gezegd: "de Geest van God is op mij”. Lukas 4: 16-19
-Bij één gebeurtenis werd er gezegd dat Jezus zich verheugde in de Geest. Lukas 10:21
-Jezus zei dat Hij de duivelen uitwierp door de Geest. Matteus 12: 28

Nog even een overzicht:

A. Bij de geboorte van Johannes de Doper en van Jezus

Er zijn acht verwijzingen naar de werkzaamheid van de Heilige Geest in de eerste twee hoofdstukken van Lucas. De verwijzingen spreken van een 'luid roepen' en 'profeteren' onder de kracht van de Heilige Geest.

a. Gabriël informeert Zacharias dat zijn zoon met de Heilige Geest vervuld zal zijn; Lucas 1:15.
b. Gabriël informeert Maria dat de Heilige Geest over haar zou komen; Lucas 1:35.
c. Elisabeth vervuld met de Heilige Geest; Lucas 1:41,42.
d. Zacharias vervuld met de Heilige Geest; Lucas 1:67.
e. Maria vervuld met de Heilige Geest; Lucas 1:46-55.
f. Johannes de Doper gesterkt door de Heilige. Geest; Lucas 1:80.
g. Simeon was vervuld met de Heilige Geest; Lucas 2:25-27.
h. Anna was vervuld met de Heilige Geest; Lucas 2:36.

B. In het leven van Jezus

a. De Heilige Geest daalde op Jezus; Matteüs 3:16.
b. Jezus werd door de Geest gedreven naar de woestijn; Marcus 1:12.
c. Kwam terug in de kracht van de Heilige Geest; Lucas 4:14.
d. Offerde zichzelf zonder vlek aan God op; Matteüs 12:28.
e. Gaf bevelen aan de apostelen; Handelingen 1:2.

C. Aankondigingen van de Heilige Geest

a. Johannes de Doper; Lucas 3:16.
b. Als een rivier van water; Johannes 7:37.38.
c. De Vader geeft de Heilige Geest; Lucas 11:13.
d. Een andere Trooster komt; Johannes 14:16.
e. Christus blies op de discipelen; Johannes 20:22.

De Heilige Geest in het leven van een Christen

1. Zijn rol in het vormen van Christenen
-We worden overtuigd van zonde door de Heilige Geest. Johannes 16:7,8
-We worden opnieuw geboren door de Geest. Johannes 3:5-8
-We worden vernieuwd door de Heilige Geest. Titus 3:4-6

 2. Zijn rol in het leven van Christenen
 -We "leven" in en door de Geest. Galaten 5:25
 -We moeten in de Geest wandelen. Galaten 5:25
 -We moeten dienen in de nieuwe staat des Geestes. Romeinen 7:5-6, 8:5-6
-Het is bij de Geest dat we het vlees doden. Romeinen 8:12-14
-Alleen als we door de Geest van God geleid worden zijn we zonen van
 God. Romeinen 8: 14
-De Heilige Geest pleit voor ons. Romeinen 8:26
-God geeft ons kracht door de Geest. Efeziërs 3: 16
-Wij hebben de gemeenschap des Heiligen Geestes. 2 Korintiërs 13:13, Filippenzen. 2:1 -De Geest Gods woont in ons. 1 Korintiërs 3:16, 6:19

 4. De rol van de Heilige Geest in de openbaring van Gods woord

 1. De geschriften kwamen door de inspiratie van de Heilige Geest. 2 Petrus 1: 20-21, 1 Petrus 1:10-11
 2. Jezus vertelde Zijn dicipelen dat zij geleid zouden worden in "alle waarheid” door de Heilige Geest. Johannes 14:25-26, 16:12-13
 3. Er is geen andere manier om de waarheid van God te kennen zonder de woorden van de Heilige Geest die geopenbaard werd aan de Apostelen. 1 Korintiërs 2: 10-13

Verder doorgedacht over Geestelijke gaven

Geestelijke gaven zijn bepaalde bekwaamheden die God door Zijn Heilige Geest schenkt aan iedere gelovige voor de opbouw van de gemeente.
 Geestelijke gaven worden ook wel aangeduid als ‘genadegaven’ of ‘gaven van de Geest’.

In het Grieks van het Nieuwe Testament worden er verschillende woorden voor gebruikt. Het bekendst is het woord ‘charisma’ (enkelvoud) of ‘charismata’ (meervoud). Het wordt vertaald met ‘gave’ of ‘gaven’ en omdat het woord in het Grieks verwant is met het woord ‘genade’ spreekt men wel van ‘genadegaven’.

In het wereldse taalgebruik wordt soms gesproken over sprekers of leiders met charisma. Dan bedoelt men dat zij een bepaalde uitstraling en aantrekkingskracht hebben. Het woord is ontleend aan het christelijk spraakgebruik, maar heeft een andere inhoud gekregen.

Geschonken bekwaamheden

Geestelijke gaven worden door God geschonken. Preciezer gezegd: door God, de Heilige Geest. De Heilige Geest is God-in-actie, God die aan het werk is in ons leven. Hij schenkt ons die gaven. Zomaar. Uit pure gulheid. Als je bepaalde gaven ontvangen hebt, hoeft dat dus nog helemaal niet te betekenen dat je een bijzonder geestelijk of toegewijd christen bent. Je kunt de geestelijke gaven op geen enkele manier verdienen, ze zijn absoluut gratis. En God deelt ze uit overeenkomstig zijn genade en zijn bedoeling met ieders leven.

Naar Gods wil

Waarom heeft de een deze gave en de ander die? Dat is Gods zaak. Dat is zijn vrijheid. Hij deelt gaven uit aan wie Hij wil (1 Corinthiërs 12:11). Er zijn geen christenen zonder een geestelijke gave. Ieder lid van het lichaam van Christus heeft er minstens één ontvangen. Als iemand zijn eigen gaven nog niet kent, betekent dat niet dat hij geen gaven heeft maar dat hij ze nog niet heeft ontdekt. Daarbij worden geestelijke gaven niet geschonken om persoonlijk van te genieten, maar om er anderen mee te zegenen.
Ze worden gegeven ‘tot welzijn van allen’ want ze zijn bestemd voor het lichaam van Christus.

Als je je dus afzijdig houdt van de gemeenschap van de gelovigen, kunnen anderen niet door jouw gaven gezegend worden.
Dan kun je je gaven niet gebruiken zoals God ze bedoeld heeft, want ze zijn bestemd voor de opbouw van de gemeente (Efeziërs 4:12). Ik kan het ook anders zeggen: geestelijke gaven zijn ervoor bedoeld om een bijdrage te leveren aan datgene waartoe de gemeente in zijn geheel geroepen is.

Daarbij denk ik aan woorden als: aanbidden, vieren, liefhebben, omzien naar elkaar, onderwijzen, verkondigen, evangeliseren, dienen. Natuurlijk kun je niet op elk terrein van de gemeenteopbouw actief zijn. Je geestelijke gave bepaalt wat jouw belangrijkste bijdrage aan het geheel mag zijn.

Geestelijke gaven

De Bijbel kent geen complete lijst waarin alle geestelijke gaven die er maar zijn vermeld staan.
Zo’n lijst zou ook niet mogelijk zijn, want er bestaat geen afgebakend getal van geestelijke gaven.
De Heilige Geest is vrij om in een bepaalde tijd weer nieuwe gaven met het oog op de nood van die tijd te schenken.
Zo was de gave van Simson zijn bijzondere lichaamskracht, gegeven omdat de grootste bedreiging voor Gods volk in die tijd kwam van de kant van de Filistijnen.

Dat Simson zijn gave misbruikte en een onheilig leven leidde, doet daar niets aan af.
God had zijn gave bedoeld om met het oog op de nood van zijn tijd Israël te kunnen vrijwaren van Filistijnse overheersing.
Persoonlijk denk ik dat de gaven van gebedspastoraat en innerlijke genezing samenhangen met de nood van deze tijd waarin zoveel mensen zijn met een geschonden ziel.

Hoewel het dus niet mogelijk is een complete lijst met alle geestelijke gaven weer te geven, vinden we er in de Bijbel een heleboel genoemd die nog steeds voorkomen en van belang zijn. In Romeinen 12:1-8 worden genoemd: profetie, dienen, leren (onderwijs geven), bemoedigen (zielszorg), geven, leiding geven en barmhartigheid.

In 1 Corinthiërs 12 vinden we: wijsheid, kennis, geloof, genezing, wonderen, profetie, onderscheiding van geesten, tongen, vertolking van tongen, apostelschap, leren (onderwijs geven), helpen, besturen (organiseren). Efeziërs 4 noemt: apostelschap, profetie, evangelisatie, herderschap en leren (onderwijs geven).

Daarnaast vinden we in de Bijbel gaven als: ongehuwd zijn (1 Corinthiërs 7:7), vrijwillige armoede en martelaarschap (1 Corinthiërs 13:1-3), gastvrijheid (1 Petrus 4:9), zendeling (Galaten 1:15 en 16), artistieke creativiteit (Exodus 31:3) en muziek (1 Kronieken 16:41).

Gaven en talenten

 Dikwijls wordt gevraagd wat nu het verschil is tussen geestelijke gaven en de natuurlijke talenten die alle mensen hebben.
Natuurlijke talenten zijn bekwaamheden die de goede Schepper in zijn algemene genade aan alle mensen schenkt bij hun geboorte met het oog op het leven in de samenleving. Geestelijke gaven zijn bekwaamheden die God de Heilige Geest, als de Vernieuwer van ons leven, aan alle christenen schenkt bij hun wedergeboorte met het oog op de opbouw van de gemeente.

Genadegaven vallen niet samen met natuurlijke talenten, maar hangen er vaak wel mee samen.
De Heilige Geest kan onze natuurlijke talenten in dienst nemen, heiligen en boven zichzelf uit laten reiken.
Zo kan Hij onze natuurlijke vermogens transformeren tot geestelijke gaven.

Hoe weet je of dat het geval is?
Je kunt het opmaken uit het effect van je werk.
Worden je talenten duidelijk door God gebruikt in het kader van de gemeenteopbouw?
Ontvangen anderen een zegen van God door jouw dienst? Dan zou het wel eens kunnen zijn dat God die talenten doorgloeit met zijn Geest en zo ‘opwaardeert’ tot geestelijke gaven.
 In elk geval is het niet automatisch zo dat natuurlijke talenten en geestelijke gaven in één lijn liggen.

Hoe leer je je gaven kennen?

Vaak merken anderen in de gemeente je gaven eerder op dan jezelf.
Dan gaan ze je vragen
 om juist die dingen die bij je gaven horen, vaker te doen. Soms zullen ze het zelfs tegen je zeggen: “Ik ervaar dat God jou die of die gave heeft gegeven.”
Ik denk dat het heel belangrijk is dat we zulke dingen tegen elkaar zeggen.
Het is een bevestiging en kan je helpen om meer helderheid over je gaven te krijgen.

Soms zul je het zelf ontdekken doordat het je opvalt dat bepaalde dingen je goed afgaan, dat je er vreugde in vindt en dat God je zo gebruikt.
Soms ontdek je het door te experimenteren.
Door allerlei dingen aan te pakken en te zien hoe het gaat. Dan zal ook wel eens blijken dat je bepaalde gaven absoluut niet hebt.
Wees er blij om, want op dat terrein zal je voornaamste roeping dan ongetwijfeld niet liggen!

Een nieuwe situatie kan bepaalde gaven aan het licht brengen. Toen ikzelf wijkpredikant werd in Gouda, mijn tweede gemeente, waar veel vraag was naar toerusting, ontdekte ik al doende dat daar één van mijn belangrijkste gaven ligt, namelijk de gave van het leren (onderwijs geven)

Juiste houding

Er zijn dus vele manieren waarop je je geestelijke gaven kunt ontdekken en ontwikkelen.
Het is daarbij wel heel erg belangrijk dat je dat doet in de juiste houding.
Het heeft natuurlijk alleen maar zin om je met de geestelijke gaven bezig te houden als je leeft met God en dagelijks bidt om vervuld te mogen zijn met de Heilige Geest.
Bovendien is het van wezenlijk belang dat je de gaven waar je om bidt, of die je hoopt te ontdekken of te ontwikkelen, echt wilt gebruiken om te dienen.
Zonder de liefde ben je niets.

De gave van wijsheid lijkt te bestaan uit het vermogen om beslissingen te nemen en om anderen op een manier te sturen die in overeenstemming met God's wil is.
De gave van kennis is het vermogen om een diep begrip te hebben van een geestelijke kwestie of situatie.

De gave van geloof is het vermogen om op God te vertrouwen en om anderen aan te moedigen om ongeacht de omstandigheden op God te vertrouwen.

De gave van het genezen is het miraculeuze vermogen om God's genezende kracht aan te wenden om iemand die ziek, gewond of mistroostig is te herstellen.

De gave van het het verrichten van wonderen is het vermogen om tekenen en mirakels uit te voeren die authenticiteit aan God's Woord en het Evangelie verlenen.

De gave van het profeteren is het vermogen om een boodschap van God te verkondigen.

De gave om te onderscheiden wat wel en wat niet van de Geest afkomstig is, is het vermogen om te kunnen vaststellen of een boodschap, mens of gebeurtenis al dan niet werkelijk van God afkomstig is.

De gave van het in klanktaal spreken is het vermogen om in vreemde talen te spreken die je feitelijk niet eens beheerst, met als doel om met iemand te kunnen communiceren die zo'n vreemde taal spreekt.

De gave van het uitleggen of interpreteren van klanktaal is het vermogen om de klanktaal te vertalen en om deze aan anderen in je eigen taal te kunnen communiceren.

De gave van beheren en besturen is het vermogen om dingen op een georganiseerde manier en in overeenstemming met God's principes te laten verlopen.

De gave van bijstand verlenen is het hebben van een onophoudelijk verlangen om anderen te helpen en om te doen wat er ook maar nodig is om een taak te voltooien.

Bescheidenheid - "want los van Mij kunnen jullie niets" - leidt me tot:

Hem opzoeken - en wanneer Hij Zichzelf en wat Hij aan het doen is aan mij openbaart - dan kan ik:

Hem liefhebben - door te gehoorzamen en met Hem samen te werken - dan kan ik:

Hem dienen - en terwijl ik anderen in liefde dien schept dit gelegenheden om:

Hem te verheffen - door Hem de glorie te geven - en om mijn trouwhartigheid te optimaliseren:

Verantwoording - Ik vraag anderen om er op te letten dat ik me hier inderdaad ook aan hou.

Spraakverwarring

Er heerst nogal wat spraakverwarring rond ‘de gaven van de Geest’. Wat wordt er bijvoorbeeld bedoeld met bedieningen en taken? En zijn die zaken er voor iedere christen?

BEDIENINGEN

De gaven van de Geest zijn in principe allemaal voor iedere christen beschikbaar. Alleen bepaalt God wanneer Hij welke gaven (uitingen) door jou heen openbaart. De kans is klein dat je ooit zult meemaken dat al Gods gaven op één bepaald moment tegelijkertijd door jou heen functioneren. Wel is het heel waarschijnlijk dat je tijdens je leven alle gaven gaat meemaken.
 
Het functioneren van Gods gaven hangt nauw samen met je taak en je rol OP DAT MOMENT in Zijn Koninkrijk (in het bijzonder: in de gemeente). Wanneer je bijvoorbeeld ’s morgens een pastoraal gesprek voert, zal God vaak woorden van kennis geven. ’s Middags heb je misschien een gesprek over gemeentebeleid en zal God een woord van wijsheid en de gave van geloof geven. En zo ontvang je wat je nodig hebt voor dat moment, ter bemoediging van de ander en tot opbouw van de gemeente.
 
Maar het is ook mogelijk dat je God je een bepaalde gave met bijzondere kracht toebedeelt; je ontvangt dan een ‘bediening’. Je krijgt dan bijzonder gezag van God om met behulp van die gave Zijn kracht te laten zien. De bekendste voorbeelden: genezers en profeten. Vaak kun je vanuit je bediening ook andere christenen helpen om op een zuivere manier met die gave om te gaan.
 
TAKEN

Daarnaast is er in de Bijbel ook sprake van ‘taken’ in de gemeente. Taken zijn de concrete rollen die christenen binnen een gemeente krijgen toebedeeld. Zoals gezegd zijn alle gaven in principe voor ieder beschikbaar. Maar God heeft een hekel geen wildgroei en wanorde. Daarom geeft Hij in iedere christelijke groepering een heldere taakverdeling.
 
Een taak wordt gevormd doordat bepaalde talenten en bepaalde gaven worden samengevoegd. Zo zal iemand die ‘de bekwaamheid om te besturen’ heeft het talent hebben om te besturen, dat wordt aangevuld met een regelmatige uiting van de gave van wijsheid en van geloof. Terwijl een ‘leraar’ vaak een talent heeft om dingen over te dragen, dat wordt aangevuld met de gaven van profetie en van het spreken met wijsheid.
 
Op het vlak van de taken vindt dus een heel soepele vermeniging plaats tussen ‘talenten’ en ‘gaven’. En dat is precies wat God wil: dat zowel onze natuurlijke als onze bovennatuurlijke zegeningen samen worden ingezet tot Zijn eer. Vandaar dat het ook prima is als je taak/rol soms per situatie verschilt. Dat zegt vooral veel over Gods veelzijdigheid (door jou heen).
 
FLEXIBEL

Je moet maar vooral soepel met zulk soort begrippen omgaan. Het is niet de bedoeling om het leven met God door allerlei termen ingewikkeld te maken; het zijn vooral hanteerbare omschrijvingen die je helpen het te begrijpen. Veel dingen in Gods Koninkrijk ontstaan spontaan, zonder dat er naar de etiketten gekeken wordt. Dat is prima. Begripsbepaling kan je alleen wel helpen om het werk van God in je leven te herkennen en te benoemen. En dat maakt je alleen maar meer verwonderd over Hem

Charisma versus kerkelijk ambt

In tegenstelling tot het kerkelijk Ambt wordt een charisma niet door bemiddeling van de Kerk door de Geest bekrachtigd, maar rechtstreeks ingestort. De Geest kiest wie Hij wil. Soms leidt dat tot een conflict tussen kerkelijke ambtsdragers en charismatici. Het kerkelijk leergezag vindt dat charismatici niet hoger staan dan ambtsdragers. "Geen enkel charisma ontslaat van de verplichting zich te richten naar de herders van de kerk en hen te gehoorzamen" (KKK 801). De herders moeten op hun beurt vermijden dat zij door hun controle "de Geest niet uitblussen", zoals het Tweede Vaticaanse Concilie het in het document Lumen Gentium (12) uitdrukte: "Alles moet worden onderzocht om het goede te behouden, zodat alle charismata in hun diversiteit en complementariteit samen bijdragen tot het welzijn van allen".

Parapsychologie

Omdat charismata vaak gepaard gaan met onverklaarbare verschijnselen, zijn ze geliefde objecten van de psychologie en de parapsychologie. In de parapsychologie worden sommige paranormale verschijnselen die bij christelijke heiligen zijn waargenomen als charismata aangeduid, ofschoon de Kerk dit woord bij deze verschijnselen vermijdt. In de Kerk is namelijk echt alleen sprake van een charisma als de Heilige Geest de oorsprong van het verschijnsel is. Paranormale verschijnselen die abusievelijk als charismata worden aangeduid zijn bijvoorbeeld stigmatisatie (het ontvangen van Christus' wonden), levitatie (als een persoon opstijgt), bilocatie (als een persoon op twee plaatsen tegelijk verschijnt), helderziendheid en salamandrie (als iemand niet door vuur verbrand raakt). Waarschijnlijk zullen voor veel van deze verschijnselen op den duur natuurlijke verklaringen gevonden worden.

Deze studie-serie bestaat uit de volgende onderdelen:


De vrucht van de Heilige Geest De Gaven van de Heilige Geest

Inleiding

Hoop

Liefde

Vreugde

Vrede

Geduld

Goedertierenheid

Goedheid

Trouw

Zachtmoedigheid

Inleiding

Tongentaal

Vertolking van Tongen

Profetie

Woord van Kennis

Woord van Wijsheid

Onderscheiden van Geesten

Geloof

Genezing

Wonderwerken

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)