OVER ZELFBEHEERSING GESPROKEN

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 804 - OVER ZELFBEHEERSING GESPROKEN

Vrucht van de Heilige Geest

Zelfbeheersing is volgens de bijbel een onderdeel van de vrucht van de Geest. De natuurlijke begeerten zijn op zichzelf niet zondig en behoeven ook niet verzwakt te worden. Als we vervuld zijn met Gods Geest en als we in dagelijkse geloofsgehoorzaamheid leven zal de Geest van God zelfbeheersing, matigheid, in ons bewerken (Galaten 5:22).

Er is nog een andere veel kwalijkere vorm van "versterving" die gepraktiseerd, wordt namelijk de zelfkastijding, de zelfkwelling. Het bewust jezelf kwellen, het jezelf moeilijk maken. Ook hier zit weer de gedachte achter dat door dit te praktiseren men los kan komen van de zonde, van deze wereld. Ascese in de één of andere vorm wordt door vele mystici toegepast. In de rooms-katholieke kerk bestaat op dit gebied een grote traditie, denk aan de letterlijke zelfgeseling die Maarten Luther op zichzelf toepaste en het op de knieën pijnlijk opkruipen van een ruwe trap, etc. 

In Colossenzen zegt Paulus het volgende over dit soort "verstervingstechnieken": "Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient slechts ter bevrediging van het vlees" (Col. 2:23). Met verbazing heb ik geconstateerd hoe ongelovige mensen met grote eerbied spraken over een kloosterorde waar de kloosterlingen niet mochten praten. (Een letterlijke oefening in stilzijn, een vorm van ascese) Deze eigendunkelijke godsdienst staat inderdaad, precies zoals het woord van God dit zegt, nog steeds "in een roep van wijsheid." Soms zit er achter de practisering van ascese ook nog de gedachte van verdienste bij God.

Het volgen van de Here Jezus vraagt, volgens de bijbel, wel voortdurend zelfverloochening (Lucas 9:21)

Dat betekent dat het gehoorzamen van de Here Jezus vaak tegen onze eigen natuurlijke gevoelens in gaat. Deze zelfverloochening is echter het gevolg van gehoorzaamheid en geen doel op zich. De bijbel is overigens niet tegen zelfdiscipline. Hierboven is er al op gewezen dat een onderdeel van de vrucht van de Geest matigheid, zelfbeheersing is. Paulus vergeleek zich met een atleet. Zoals een atleet op één ding gericht is (winnen) en daar alles voor opzij zet en gedisciplineerd voor traint, op dezelfde doelgerichte wijze moeten wij ons inzetten voor de zaak van Christus. 

Een atleet gaat b.v. op tijd naar bed en let op wat hij eet en drinkt. Wellicht zou hij ook geregeld uit willen gaan, laat opblijven, bier drinken en junkfood eten. Hij doet dat echter niet want hij weet dat dit zijn prestaties negatief zal beïnvloeden Als je de dag met God wilt beginnen en tijd voor voorbede wilt hebben dan is het vaak noodzakelijk om vroeg op te staan. Dat zal alleen lukken als je de avond daarvoor op tijd naar bed bent gegaan. Over dit soort discipline (kastijding van het lichaam) heeft Paulus het in 1 Cor. 9:15-27. Maar dat is heel wat anders dan aan zelfkwelling en versterving doen.

De muur die de gelovige beschermt in zijn strijd tegen zondige begeerten, heet zelfbeheersing. Mensen hebben van nature de neiging zich onbeheerst aan bepaalde lusten over te geven. Daarom moeten deze in toom worden gehouden. Maar zelfbeheersing houdt meer in dan alleen controle over lichamelijke lusten en begeerten. We moeten ook zelfbeheersing uitoefenen over onze woorden, gedachten en gevoelens.

Zelfbeheersing is nodig

Zelfbeheersing is nodig omdat onze zondige begeerten in onze ziel oorlog voeren tegen onze in Christus geboren nieuwe mens. Men kan onmogelijk volgeling van Jezus zijn, zonder voortdurend aandacht te besteden aan de genade van zelfbeheersing.

In de Nederlandse vertaling is gekozen voor het woord ‘zelfbeheersing’ als weergave van twee woorden in de Griekse grondtekst. Het ene woord doelt op ‘innerlijke kracht’, het andere op ‘gezond verstand’. Een verstandig oordeel stelt ons in staat te bepalen wat we wel of niet moeten doen. De innerlijke kracht geeft ons de wilskracht om ernaar te handelen. Beide zijn nodig. Hoe vaak gebeurt het niet dat we wel weten wat we moeten doen of nalaten, maar in de praktijk toch anders handelen? Zelfbeheersing kan dan ook worden omschreven als het aanwenden van onze innerlijke kracht, op basis van een verstandig oordeel, zodat we denken, zeggen en doen wat God behaagt.

Zelfbeheersing heeft gevolgen

Zelfbeheersing heeft op verschillend terrein van ons leven gevolgen: lichaam, verstand, gevoelens.

Eer God met uw lichaam

God schiep de mens als een zintuiglijk wezen. Bepaalde dingen zijn aangenaam voor onze zintuigen. Maar door de zonde gaat de mens vaak verkeerd om met alle natuurlijke zegeningen van God. Ook onze begeerten zijn door de zonde aangetast. In de zelfbeheersing moeten we ons primair richten op drie terreinen van lichamelijke verzoeking:.Vraatzucht. God heeft de mensen eetlust gegeven. Veel mensen zijn echter geneigd onmatig veel te nuttigen van het voedsel dat God ons ter beschikking stelt.

Luiheid

Het aantal christenen dat elke dag een vaste tijd van gemeenschap met God onderhoudt is waarschijnlijk niet groot. Sommigen kennen zo’n vaste tijd helemaal niet, anderen hoogstens af en toe. Velen zijn lui en ongedisciplineerd in het gebruik van hun tijd.
Immoraliteit. Seksuele zelfbeheersing strekt zich uit tot lichaam en ziel. Ook voor gelovigen, getrouwd of ongetrouwd, lijkt hier een steeds groter probleem te ontstaan. Buiten het huwelijk is onthouding de norm. Op het terrein van gedachten, blikken en taal moet eveneens zelfbeheersing worden betracht.

Gedachten krijgsgevangen maken

Zelfbeheersing houdt in dat wij ons in onze gedachten richten op zaken die aanvaardbaar zijn voor God. Ons gedachteleven is een soort broeikas. Zodra daar een wetteloze gedachte is geplant, blijkt de bodem voedzaam. Het zondige bedenksel groeit – als God het niet verhoedt – uit in verkeerde daden. Het gebeurt maar zelden dat iemand ‘zomaar’ in vraatzucht of immoraliteit ‘valt’. Gedachten eraan worden eerst lange tijd gekoesterd. .Ons gedachteleven vormt dan ook de eerste verdedigingslinie in de strijd om zelfbeheersing. We mogen onze gedachten niet openstellen voor zaken die verkeerde seksuele begeerten opwekken, zelfzucht (materialisme), jaloezie of egoïstische ambities.
 Tot de gevoelens die we in toom moeten houden, behoren toorn, woede (driftbuien), haat, zelfmedelijden en bitterheid. Deze gevoelens zijn óf schadelijk voor de ‘ontvangende partij’, óf voor onszelf en onze relatie met God. Alle zondige innerlijke gevoelens hebben één ding gemeen: ze zijn gericht op onszelf.

Onze gevoelens in toom houden

Banden van slavernij doorbreken.In onze strijd om zelfbeheersing draait alles om groei. We lopen het gevaar anderen te veroordelen vanwege een gebrek aan zelfbeheersing op terreinen waar wijzelf geen problemen hebben. Vergeet echter nooit dat elke mens zwakke plekken heeft. Lees Christus’ gelijkenis van de balk en de splinter. Dat stemt ons milder jegens anderen.

Ga voor een verstandig oordeel


Een verstandig oordeel is het begin van zelfbeheersing. Om ons daarin te oefenen kunnen wij niet zonder de Bijbel. Een verstandig oordeel is gebaseerd op grondige kennis van Gods normen voor ons lichaam, ons denken en onze gevoelens. We moeten de Bijbel kennen én onszelf. .De vraag is altijd of wij oprecht bereid zijn de voorbijgaande geneugten van de zonde vaarwel te zeggen en ons volkomen in te zetten voor een leven dat God behaagt. Zelfbeheersing begint met een verstandig oordeel, maar zij wordt pas werkelijkheid wanneer wij ons onderwerpen aan het gezag van Christus over alle terreinen van ons leven.

Hoe meer wij groeien in de genade van de zelfbeheersing, des te meer vrijheid wij zullen ervaren. Onder de leiding van de Heilige Geest mogen we worden bevrijd van de banden van de zonde en de vrije ruimte betreden van ware geestelijke discipline.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids  

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is