Gebed en lofzang tot de HERE - Psalm 115

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 

Bijbelstudie 406 - Gebed en lofzang tot de HERE -  Psalm 115   

Deze psalm is een gebed tot de HERE

De HERE, de enige, ware God en tegelijk een lofzang op Hem. Hij alleen is te vertrouwen. De psalm maakt duidelijk: de HERE is de Schepper van de mensen; de afgoden zijn slechts maaksels van mensen. Daarom zegt de dichter: de HERE is de Almachtige, de levende God, die woont in de hemel; de door de mensen gemaakte afgoden kunnen niets. Ze zijn dood. Het schijnt soms of de HERE zijn volk heeft verlaten en of de he- mel gesloten is. Maar de psalm zingt van Gods verlossing en zegen. Een zegen, die Gods volk niet heeft verdiend. '-"'

Opbouw van de psalm

Deze psalm is waarschijnlijk een lied dat bij beurtzang gezongen werd tijdens de tempeldienst, misschien wel door twee koren en één afzonderlijke priester.

In vers 1 en 2 smeekt een koor om verlossing in nood. Israël wordt door vijanden, de heidenvolken, overheerst. Daarin voelen de gelovige Israëlieten Gods toorn en straf, want ze hebben de HERE niet gediend en zijn verbond niet gehouden. Maar de heidenen zien in hun overwinning het bewijs dat hun eigen goden veel sterker zijn dan de God van Israël. Nu roept het zingende koor Gods hulp in; daarbij heeft het niet eigen eer op het oog, maar de eer van de almachtige God, die door de heidenen wordt gesmaad. Ze voeren niet eigen vroomheid aan, maar pleiten op de goedertierenheid en trouw van God.

In vers 3 tot 8 zingt een tweede koor: Scherp wordt nu de tegenstelling gemaakt tussen de almachtige, souvereine God en de machteloze afgoden. God is niet onder of aan de hemel, zoals allerlei schepselen: dieren, zon en maan, die door de heidenen worden vereerd. Neen, Hij woont als de God vol majesteit in de hemel. Niets kan zijn macht beperken. Niets geschiedt er zonder zijn wil.

De afgoden zijn slechts dode bedenksels van mensen. De psalm beschrijft vol ironie hun onvermogen, hoe kostbaar ze ook zijn. Zij die erop vertrouwen zullen worden als die dode beelden

In vers 9 tot 11 roept nu een zanger, wellicht een priester, met ontroerende ernst op, alleen op God te vertrouwen. (Let op het woord "gij" in deze verzen tegenover "onze" in de vorige verzen.) De zanger spreekt het volk als geheel aan: allereerst Israël; daarna de priesters in het bijzonder (het huis van Aaron); en dan allen die de HERE vrezen, dat wil zeggen zij die vol vertrouwen in diepe eerbied tot Hem op zien en Hem alleen dienen, allen die geloven, dat ze op Hem aan kunnen als de God van het verbond. Misschien werd het herhaalde "Hij is hun hulp en hun schild" (Helper en Beschermer) nog door een andere, tweede s!em gezongen.

In vers 12 en 13 valt het tweede koor dan weer in: In de zekerheid van het geloof getuigt het van de trouw van de HERE, die zijn volk niet vergeet en zijn beloften houdt aan Abraham en zijn nageslacht, beloften van zegen en uitbreiding van het volk. En die volheid van zegen zal weer komen over heel het volk met de priesters, want van hen hangt de bediening van de verzoening af. En dan over allen die de HERE vrezen, klein en groot. Ook de kleinen horen bij het verbond en delen in de zegen. In vers 14 en 15 zingt dan weer de priester. Hij bevestigt de zegen van de HERE. Gods beloften zullen waar worden , Hij is immers de almachtige Schepper.

Het eerste koor besluit de psalm dan met de verzen 16 tot 18: de vraag vol twijfel uit het begin wordt nu een loflied op de trouw van God in zijn verbond. Het klinkt als een geloofsbelijdenis: de levende God heerst over hemel en aarde. De aarde gaf Hij aan de mensen om daarop tot zijn lof te leven. Op deze aarde kunnen de doden de HERE niet meer loven. Daarom moeten de levenden het doen, want er blijft een volk van God op aarde. Dat volk zal de HERE prijzen , die lof zal eeuwig duren. Hier eindigt de psalm in messiaans perspectief: als de Messias komt, zal Gods lof door zijn volk voor eeuwig worden gezongen. Hallelujah ,dat is hebreeuws voor: Loof de HERE. 

Meer over afgoderij ?

Lees eens: Studie over het boek Daniël

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is