Het werk van de Heilige Geest

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 216 - Het werk van de Heilige Geest

Steun, zekerheid, houvast in het leven

B(Joh. 14:15-20) In de Bijbel kun je lezen, dat Jezus de Heilige (Joh.16:5-15) Geest de 'Trooster' noemt: De Advocaat, de Helper. Trooster is een wat ouderwets woord. Met een heel actuele betekenis. Het oude woord troost betekent: houvast. En dat is wat de 'Heilige Geest aan de gelovigen geeft: houvast. J Steun, zekerheid, houvast in het leven.

Waar de Geest woont

Nadat Jezus naar de hemel gegaan is, heeft Hij de Heilige Geest gezonden naar de gelovigen. Toen dat op de Pinksterdag voor het eerst gebeurde, was dat een voor alle omstanders (Hand.2) zichtbaar gebeuren. Toen kwam in de vorm van tongen als van vuur de Heilige Geest naar de volgelingen van Jezus. jezus zendt dus de Heilige Geest en geeft Die aan Zijn volgelingen. Daarom wordt de Heilige Geest in de Bijbelook wel de Geest  (Rom.8 : 9) van Christus' genoemd. De Geest maakt je hart toegankelijk voor het evangelie van de vergeving van de zonde. Jezus is aan het kruis gestorven, heeft Zijn bloed vergoten, om de schuld van ieder die gelooft ongedaan te maken.

Door de Heilige Geest krijgt dat offer van Jezus ook Iin ons leven resultaat. Want de Geest maakt, dat je gelooft, geeft je geloof. De Geest maakt je leven vrij van de schuld door het bloed van Jezus.

Je mag zeggen: de Geest komt in ons (Gal. 4: 6) 'wonen'. En als de Geest in je (I Cor. 3: 16) woont, is je lichaam Zijn woonplaats. Dat bedoelt Paulus, als hij schrijft, in zijn brief aan de Corinthiërs, dat het lichaam van de (1 Cor. 6:19,20) , gelovigen een tempel van de Heilige Geest is. De beeldspraak van het lichaam als een woning, een tempel, wordt in het Nieuwe Testament veel. vaker gebruikt. Paulus noemt de ge- lovigen samen, bijvoorbeeld de kerk in Efeze, 'een tempel, heilig in de (Ef.2:19-22) Here'. Hij trekt die vergelijking nog i veel verder door, als hij de leden van j die kerk schrijft, dat ze 'gebouwd - worden tot een woonplaats van God in de Geest'. Gelovige mensen moeten zich door Jezus laten gebruiken als levende stenen, waarmee Zijn . kerk wordt gebouwd. Van dat (1 Petr. 2: 4-6) gebouw is Jezus zelf het fundament. (1 Cor. 3:10-23)

ln wie de Geest woont

" In het Oude Testament wordt ook al veelover de Heilige Geest geschreven. De Bijbel begint er zelfs mee. Al in het tweede vers van het eerste (Gen. 1 : 2) hoofdstuk van het eerste Bijbelboek. De Heilige Geest is de Geest van het leven. Alle gaven en talenten in het leven komen van de Heirige Geest. Hij bewerkt de mensen zo, dat ze de gaven ontvangen om te doen wat God met ze van plan is. Hij geeft die gaven niet alleen aan gewone mensen zonder invloed, maar ook aan machtige politieke leiders en koningen. Zelfs aan machtige mensen, die God (Jes.45 : 1-8) niet kennen.

De Heilige Geest geeft leven en bekwaamheid, ook aan ongelovige mensen. Hij geeft vooral ook gaven waardoor mensen iets met hun leven gaan doen, waardoor mensen hun talenten goed gaan gebruiken. De Geest geeft de wijsheid om het Woord van God te kennen, om (Num1:16,17) daarover op de juiste manier te (Num.11:24-30) spreken en te profeteren.

In de tijd van het Oude Testament gaf God af en toe de Heilige Geest in bijzondere mate aan bepaalde gelovigen. De Geest woonde in kunstenaars (Ex. 31: 1-11); Hij maakte een legeraanvoerder bekwaam om in Zijn dienst een (Richt. 6: 34) god veldheer te zijn; Hij gaf aan een dichter de wijsheid om Psalmen te schrijven; Hij gaf aan een profeet het inzicht te profeteren. Wel werkte ook toen de Geest het geloof in de harten van zijn volk. Maar echt vervuld met de Geest waren slechts enkelen. Sinds de Pinksterdag is dat helemaal veranderd. Toen is de Heilige Geest uit de hemel naar de aarde gekomen. De dood van de Zoon van God maakte het mogelijk, dat de Geest op aarde kwam en in mensen kon wonen. De Geest wordt nu niet meer aan slechts enkele bevoorrechten' geschonken, maar is er nu voor iedereen die God gelooft. Voor jonge mensen en oude mensen; (Hand.2:6-21) voor rijken en armen; voor blanken en zwarten.

Dat betekent niet dat iedereen die de Geest ontvangen heeft, nu een kunstenaar is, of een 'strateeg, of een politiek leider. Het betekent wel, dat iedereen die de ) Geest van Jezus gekregen heeft, pro- feet is. Mensen die de Heilige Geest ontvangen hebben zijn profeten, ze maken God groot door hun woorden. De Heilige Geest geeft hun geen speciale bijzondere of opvallende gaven. Mensen die de Heilige Geest ontvangen hebben onderscheiden zich helemaal niet van anderen. Behalve dan, doordat zij de Heilige Geest zelf in zich hebben wonen. En dat maakt hen heel begaafd.

Wat de Geest geeft

Het leven van de mens die door Jezus verlost is, moet veranderd worden, zodat het bij God past. Dat leven moet 'geheiligd' worden. Niemand kan dat uit of door zichzelf . Dat moet de Geest doen. Als de Geest ingrijpt in je leven, wordt het nieuw, of je wilt of niet. Hij maakt dat je het wilt. De Heilige Geest leert je, hoe je je leven en je talenten op een nieuwe manier moet gebruiken. Niet langer tegen God in, in vijandschap, maar integendeel in dienst van Hem, in liefde. Dan werkt door de Geest, de verlossing van de zonde, waarvoor Jezus aan het kruis stierf, door in je leven. Dan worden de resultaten van je leven anders, of beter: dan brengt dat leven vruchten voort: 'goede werken' heet dat in de Bijbel. Goede werken, de vruchten van de Geest. Goede werken, niet om bij God iets goed te maken; maar goede werken uit dankbaarheid, omdat je verlost bent van je schuld.

Goede werken. De Bijbel noemt ze heel concreet: liefde, blijdschap, (Gal.5 : 22) vrede, lankmoedigheid, zelfbeheersing (Ef.4:17-32). Paulus noemt het in zijn brieven (Co/.3:5-17) de nieuwe levenswandel'. Je gaat op een nieuwe, andere manier door het leven, je wordt als het ware opnieuw geboren, de 'wedergeboorte' .Met andere woorden: de Heilige Geest pakt het hele leven, van de wieg tot het graf, grondig en krachtig aan. Maakt dat leven radi- caal nieuw. Een nieuw leven met nieuwe inhoud.

Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing
Galaten 5:22

Het is dus één vrucht die uit negen delen bestaat. Zoals een sinaasappel uit parten bestaat zo ook de vrucht van de Heilige Geest.
Zij groeien tezamen naar de rijpheid, niet afzonderlijk.

Liefde

Hier staat in de grond tekst agapé.
Daarmee wordt de Goddelijke liefde bedoeld.
In het Grieks kent men zeven woorden voor liefde ieder met een eigen inhoud.
Er wordt steeds een duidelijk onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van liefde zoals b.v. lichamelijke liefde en broederlijke liefde.

In het Nederlands komt dit vaak niet zo tot uitdrukking.

Let  b.v. op het toch wel belangrijke verschil in Johannes 21:15-17 (Brouwer vertaling) “Nadat zij dan de maaltijd hadden gebruikt, zei Jezus tot Simon Petrus: En Jezus zei tot Hem: Weid Mijn lammeren.Hij zei wederom tot hem, ten tweede male: Simon, zoon van Johannes hebt gij Mij meer lief (agapé) dan deze? Hij zeide tot Hem: Ja Here Gij weet dat ik aan U gehecht (philo) ben.Hij zeide tot hem: Hoed Mijn schapen.Hij zeide ten derde male tot hem: Simon, zoon van Johannes zijt gij aan Mij gehecht (philo)? Petrus werd bedroefd, omdat Hij ten derde male tot hem zei: Zijt gij aan Mij gehecht (philo) Hij zeide tot Hem: Ja Here Gij weet dat ik aan U gehecht (philo) ben. Jezus zeide tot hem: Weid Mijn schapen”. In onze vertaling komt dit jammer genoeg niet tot uitdrukking.
Een prachtig loflied op de Goddelijke liefde vinden wij in 1 Corinthe 13.
Een christen die Gods liefde ervaren heeft verandert.
Want die liefde heeft invloed op onze houding ten opzichte van God, maar ook ten opzichte van mensen, gemeente enz. Ook onbekeerden zullen veranderen als zij de liefde van God gaan ervaren,die liefde hebben jij en ik.

God heeft het uitgestort door Zijn Geest

Romeinen 5:5  en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is.

Blijdschap

Dit is de uitwerking van de innerlijke vreugde. De christelijke blijdschap is iets dat onafhankelijk hoort te zijn van uiterlijke wereldse omstandigheden. Deze blijdschap is verbonden met de Heilige Geest.

Romeinen 14:17 Want het Koninkrijk Gods bestaat niet in eten en drinken, maar in rechtvaardigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest. Luther zei: “Als Christus een doornen kroon droeg, waarom zouden Zijn volgelingen dan een kroon van rozen zonder doornen verwachten” Want zoals het waar is, dat de christen strijd heeft op deze aarde zo is het vooral waar dat de christen een blijdschap zal hebben die nooit meer afgenomen kan worden.

Johannes 16:22  Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap.  Een blijdschap ondanks grote moeilijkheden.  

1 Thessalonica 1:6  En gij zijt navolgers geworden van ons en van de Here en gij hebt het woord onder zware verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes aangenomen.
Deze blijdschap is zoals we kunnen lezen uitgestort door de Heilige Geest.

Nog een raad die Paulus ons geeft:

Filippensen 4:4  Verblijdt u in de Here te allen tijde! Wederom zal ik zeggen:      Verblijdt u!

1 Thessalonica 5:16  Verblijdt u te allen tijde.  

Vrede

Hier wordt bedoeld de innerlijke rust die God wil geven aan de mens temidden van alle wereldlijke en geestelijke strijd, zorg en moeite die op ons af kunnen komen in dit leven.

Filippensen 4:7  En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.  
Petrus besluit zijn brief met de conclusie dat de christen vrede heeft op basis van een persoonlijke relatie met Jezus Christus.

1 Petrus 5:14  Groet elkander met de kus der liefde. Vrede zij u allen, die in Christus zijt.   

Lukas 2:14  Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.  
De mensen die het Kind vinden, vinden vrede op aarde.

Lankmoedigheid

Hiermee wordt bedoelt een tot het uiterste gaande verdraagzaamheid ten opzichte van anderen.  

Efeze 4:1-2  Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen,   

2 Corinthe 6:3-6 Wij geven in geen enkel opzicht enige aanstoot, opdat onze bediening niet gesmaad worde, maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in rechtschapenheid, in de Heilige Geest, in ongeveinsde liefde.
Hier noemt Paulus enkele dingen op, waaronder in lankmoedigheid, die je alleen kan dragen in de kracht van de Heilige Geest.  
Nog een opdracht die God aan ons geeft:

Kolossensen 3:12-13  Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.
Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.  

Vriendelijkheid

Dit is te vertalen met goedheid in karakter en gedrag. Dus ook weer erg breed en diepgaand.

Titus 3:2  geen lastertaal uiten, niet twisten, vriendelijk zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Christen zijn is niet alleen een titel maar ook een programma.  

2 Timotheus 2:24  en een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen,

Dus ook tegen mensen die ons eigelijk niet liggen.
De niet christenen moeten onze vriendelijkheid kunnen “proeven”
Zodat de tekst hieronder waarheid wordt in ons leven.

Filippensen 4:5  Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is nabij.  

Goedheid

Dit lijkt in de grondtekst erg op eerder genoemde vriendelijkheid.

Efeze 5:9  want de vrucht des lichts bestaat in louter goedheid en gerechtigheid en waarheid

Kolossensen 3:12  Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming,   goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld
Goedheid moet je aandoen.
Eerst zegt Paulus over het oude leven en zijn gewoontes die gedood moeten worden
Vers 5  Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij.
Dan afleggen:
Vers 9  Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd,

Dan aandoen

Verzen 12-14  Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld.Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo.
En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid. Zodat je instaat bent te wandelen zoals God dat wil.
Je ziet dat hier duidelijk te zien is dat een christen niet iemand is die passief blijft, maar actief bezig is om te bereiken wat God met hem voor heeft.

Zodat zij zoals Paulus aan de Romeinen schrijft instaat zijn:

Romeinen 15:14  Ik heb echter, mijn broeders, zelf al de overtuiging van u, dat gij zelf reeds vol van goedheid zijt, vervuld met al de kennis, in staat ook elkander terecht te wijzen.  

Trouw

Dit duidt op volkomen toewijding aan een persoon, de Here Jezus Christus, die tot uitdrukking komt in onze daden.

Mattheüs 24:21  Zijn heer zeide tot hem. Wel gedaan, gij goede en getrouwe slaaf, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u stellen; ga in tot het feest van uw heer.
God ziet met genoegen naar mensen die niet alleen spreken over trouw, maar die het ook in de praktijk brengen.

Spreuken 12:22  Leugenlippen zijn de Here een gruwel, maar wie trouw handelen, zijn Hem welgevallig   
Mattheus 24:45  Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf, die de heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geve  Zalig die slaaf, die zijn heer bij zijn komst zo bezig zal vinden.  Voorwaar, Ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen.  Maar als die slaaf slecht was, en in zijn hart zou zeggen:  Mijn heer blijft uit,  en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaards zou eten en drinken,  dan zal de heer van die slaaf komen op een dag, dat hij het niet verwacht, en op een uur, dat hij het niet weet,  en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars.  
In dit gedeelte kunnen we lezen wat God van ons als christenen verwacht en ook als wij er niet aan voldoen.

Hieronder lezen wij over Barnabas in Antiochië die christenen die pas tot het geloof  gekomen zijn opwekt om trouw te blijven

Handelingen 11:23  Toen deze aankwam en de genade Gods zag, verheugde hij zich en wekte allen op om naar het voornemen van hun hart de Here trouw te blijven.  
Trouw is één van de steunpilaren van het geloofsleven.
Trouw in: gebed, bijbellezen, bezoeken van de samenkomsten, bijbelstudies enz.
Maar vooral in het zoeken van God en trouw zijn in God.    
Als laatste tekst over trouw:

Micha 6:8  Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de Here van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.  

Zachtmoedigheid

Ook dit is weer nauw verbonden aan onze houding ten opzichte van anderen, zoals we al zagen bij lankmoedigheid.

1 Petrus 3:4  maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke tooi van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God.

Titus 3:2  geen lastertaal uiten, niet twisten, vriendelijk zijn en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen.
Dit betekend ook dat wij niet over anderen moeten oordelen, maar juist moeten helpen.

Galaten 6:1  Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.

Zelfbeheersing

Dit slaat niet terug op een houding tegenover God of de gemeente, maar op onszelf op alle terreinen van in ons leven.

Genesis 1:26  En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.
God gaf de mens de opdracht om te heersen over Zijn schepping en niet over elkaar.  

1 Corinthe 9: 25-27  En al wie aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; zij om een vergankelijke erekrans te verkrijgen, wij om een onvergankelijke.  Ik loop dan ook niet maar in den blinde en ik ben geen vuistvechter, die zo maar in de lucht slaat.  Neen, ik tuchtig mijn lichaam en houd het in bedwang, om niet, na anderen gepredikt te hebben, wellicht zelf afgewezen te worden.

Om de prijs te winnen moet je enorme zelfbeheersing hebben.

1 Corinthe 7: 5  Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw gemis aan zelfbeheersing
Gemis aan zelfbeheersing brengt een christen in gevaar.

2 Petrus 1: 5-7  Maar schraagt om deze reden met betoon van alle ijver door uw geloof de deugd, door de deugd de kennis,  door de kennis de zelfbeheersing, door de zelfbeheersing de volharding, door de volharding de godsvrucht,  door de godsvrucht de broederliefde en door de broederliefde de liefde jegens allen.  
Petrus beschrijft  hier het groeiproces van je christelijk leven, één ervan is zelfbeheersing.
Zelfbeheersing is een onmisbaar onderdeel in ons christelijk leven.  

Spreuken 16:32  Een lankmoedig mens overtreft een held, wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt.

De vrucht van de Geest heb je al ontvangen maar er is van jou kant act ie nodig om er uit te halen wat in jou is. Dit kan alleen gebeuren door een goede relatie met de Heilige Geest  op te bouwen.
Hij wil het en zal het bewerken, maar jij moet wel jezelf aan hem geven.
En ….

Filippensen 4:19  Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus

Hoe de Geest Zijn gaven geeft

De Heilige Geest komt mensen niet zomaar 'aanwaaien'. In de Bijbel staat heel duidelijk op welke manier mensen 'in aanraking' kunnen komen (Rom. I: 16) met de Geest. Door het lezen Rom. 10:14,15 van het Woord van God en vooral door het luisteren naar wat uit dat Woord verkondigd wordt. De gave van het geloof komt door het luisteren naar het evangelie. De Heilige Geest geeft Zijn gaven door de kracht die het gepredikte Woord heeft. Een preek is dus niet maar een praatje voor de vaak, een toespraak die als het even kan er goed ingaat bij het gehoor. In een preek wordt , het Woord van God .als het ware 'uitgestald'. Alles, onverkort, met alle beloften, maar ook met alle dreigementen die dat Woord bevat.

Een preek laat niet zoveel van je heel. Een preek bekritiseert niet alleen de wereld om je heen; een preek treft je keihard in je hoogmoedige, eigenwijze, zondige hart. Een preek zet je op je plaats. Door een preek wordt je aan het schrikken gebracht. Door die zelfde preek word je door God ook hemelhoog opgebeurd.

Is het niet merkwaardig, dat God je de Geest wil geven door menselijke prediking? Het Woord van God is volmaakt. Maar aan de prédiking van dat Woord kleven menselijke fouten en tekortkomingen. En toch is het luisteren en ter harte nemen van dat door mensen gesproken

Woord de weg waarlangs God naar mensen toe wil komen. 'Want het Woord des kruises is wel voor hen( I Gor. 1)' die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods.' Want daar de wereld in de wijsheid Gods (I Gor. 1 : 21) door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het God behaagd door de dwaasheid der prediking te redden, hen die geloven. Zo zegt de Bijbel het. Duidelijke taal, voor wie lezen wil. Duidelijke taal, vooral voor wie horen wil.

Het is niet zo vanzelfsprekend, dat je ~ je verdiept in het Woord van God, ~ Het is ook niet zo gemakkelijk, om zonder allerlei kritische bedenkingen te luisteren naar een gewone man die spreekt. Toch heeft het God goedgedacht om mensen te redden op een manier die, wij niet zo zien 'zitten',

Wie luisteren zonder tegenspraak in z'n hart, zal ervaren dat God de kracht van Zijn Geest geeft door de zwakheid van mensen. En dan gebeurt er iets in je leven: dan zijn de wonderen je leven nog niet uit. (1 Cor. 1: 25) Want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen.'

Lees hier uitgebreider over dit onderwerp:

ALGEMEEN - LIEFDE - VREUGDE - VREDE - GEDULD - GOEDERTIERENHEID

GOEDHEIDTROUW - ZACHTMOEDIGHEID - ZELFBEHEERSING

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG