HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

DANKDAG - DANKSTOND VOOR GEWAS EN ARBEID


DANKDAG

Door het jaar heen staan er bijzondere dagen op onze kalender. sinds jaar en dag gaat dat zo. daar ook zo onze aandacht aan besteden. Om je enig houvast te geven op deze site een overzicht van de christelijke feesten. Niet dat ze allemaal even indringend worden gevierd, maar meer dan de moeite waard om er niet alleen mee op de hoogte te zijn maar je ook eens nader in te verdiepen. Hieronder én hiernaast een schat aan informatie. Veel genoegen ermee. 

Schargraven                         We houden een behoorlijk aantal christelijke feestdagen. Maar wat houden die dagen eigenlijk in, behalve dat het vrije dagen zijn? Alleen maar recreëren of...?

Dankdag, eer Wie eer toekomt !

Een dag die we speciaal reserveren om te danken voor gewas, arbeid en rekreatie. Vroeger een hele dag. Tegenwoordig teruggebracht tot een Dankstond voor Gewas en Arbeid. wordt gehouden op de eerste woensdag in november. Vooral in Overijssel en Zeeland. We willen dan dankbaar terugzien opalle zegeningen die we in de afgelopen tijd hebben ontvangen.

Het woord -danken- in de Bijbel

Hosea 14:8 (14-9) Wat heeft Israël nog met de afgoden te maken? Ik ben het die zijn gebeden verhoort, ik ben het die naar hem zal omzien. Ik ben als een altijd groene cipres, aan mij heb je je vruchten te danken.'Lukas 1:43 Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt?Lukas 17:9 die man zijn knecht dan bedanken, omdat die deed wat hem opgedragen was?Lukas 17:16 Hij wierp zich aan Jezus' voeten neer, om hem te bedanken. Het was een Samaritaan.Handelingen 19:25 belegde een vergadering van allen die in dat vak werkzaam waren. Hij zei: 'Mannen, jullie weten dat we onze welvaart aan dit bedrijf te danken hebben.Efeze 1:16 Daarom dank ik God onophoudelijk voor u. Ik gedenk u in mijn gebedenKolossensen 1:3 In onze gebeden brengen wij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, altijd dank voor u.1 Thessalonica 1:2 Wij danken God altijd voor u allen, wanneer we u in onze gebeden gedenken. Ten1 Thessalonica 2:13 Wij danken God dan ook zonder ophouden. Want de boodschap die u van ons te horen kreeg, hebt u aanvaard in de overtuiging dat het hier niet ging om een boodschap van mensen maar om het woord van God. Dat het dit inderdaad is, bewijst wel de uitwerking die het heeft op u, die gelooft.2 Thessalonica 1:3 Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Daar is alle reden toe. Want uw geloof groeit krachtig en de liefde die u elkaar zonder uitzondering toedraagt, wordt steeds groter.2 Thessalonica 2:13 Broeders en zusters, geliefden van de Heer, wij moeten God altijd voor u danken. Want hij heeft u uitgekozen om u als eersten te redden door de heiligende kracht van de Geest en door uw geloof in de waarheid.1 Timotheus 5:4 Maar als een weduwe kinderen of kleinkinderen heeft, moeten die leren dat zij allereerst verplichtingen hebben tegenover hun familie; ze moeten iets teruggeven voor wat zij van hun ouders ontvingen. Dat ziet God graag.Openbaring 11:17 en zeiden: 'Heer, God, Almachtige, die is en die was, wij danken u dat u de macht aan u hebt getrokken, uw grote macht, en nu de heerschappij voert! 

Je leest het in Genesis 9 :Toen zei God tegen Noach en zijn zonen:
"Ik beloof u en uw kinderen en alle dieren, die bij u in het schip waren (de vogels, het vee en de wilde dieren) plechtig dat Ik de aarde nooit meer zal verwoesten met een grote watervloed.

Als teken van dat verbond tussen Mij en alle levende wezens die na u op aarde zullen wonen, plaats Ik de regenboog in de wolken.

Als Ik de wolken langs de hemel laat glijden, zal de regenboog verschijnen en Mij aan mijn belofte herinneren: nooit meer een watervloed, die alle leven vernietigt.

Als de regenboog aan de hemel staat, zal Ik hem zien en denken aan het eeuwigdurende verbond tussen Mij en alle levende wezens op aarde."

Volgens de Israëlieten is de regenboog het door God gestelde teken ter bevestiging van zijn belofte, dat de aarde nooit meer door een watervloed zal worden ontvolkt (Gen. 9:12-17). Omdat de regenboog hemel en aarde als het ware met elkaar verbindt, hield men hem voor het teken van het verbond tussen God en de aarde (Gen 9.13).

Het woord "boog" is hetzelfde woord dat gebruikt wordt wanneer God als een strijder wordt voorgesteld, gewapend met pijl en boog (Ps. 7:13; Klaagl. 2:4; 3:12v; Hab. 3:9-11; Zach. 9:13v; Deut. 32:23,42; Job 6:4; Ps. 38:3; Eze. 5:16). We kunnen de regenboog dan ook zien als de boog die God ter zijde gelegd had.

De oud-Babylonische zondvloedsage, waarmee het bijbelse verhaal vaak vergeleken wordt, spreekt wel over het sluiten van een verbond maar niet over het teken van de regenboog.

In Ez. 1:28  en Opb. 4:3 is de regenboog het beeld van de lichtgloed die de heerlijkheid van de Heer omgeeft. De engel die het eindgericht en de voleinding van de heilsopenbaring aankondigt (Opb. 10:1) heeft als teken van de verbondsgenade een regenboog op zijn hoofd.

Regenboog:

De naam zegt het al: een regenboog is een boog van regen(druppels). In de volksmond ook wel "kermis in de hel" genoemd. De regenboog ontstaat als waterdruppels door de zon (of maan) worden beschenen. Omdat de druppels rond zijn is ook de boog rond. De boog kan ook in een fontein of in het water uit een tuinslang zichtbaar zijn. De regenboog is altijd tegenover de zon te zien, de zon in de rug dus. In feite staat de waarnemer met de zon en het middelpunt van de regenboog op één lijn.

Het witte zonlicht, dat alle kleuren van de regenboog bevat, wordt in de druppels gebroken, zodat ze apart zichtbaar worden. Deze kleuren (rood, oranje, geel, groen, blauw en violet) lopen in elkaar over. De boog is rood van buiten; naar binnen toe loopt de kleur via geel en groen naar blauwachtig en wordt daarbij steeds fletser. Kort voor zonsondergang worden achtereenvolgend alle kleuren uitgedoofd en uiteindelijk blijft alleen het rood over. Afhankelijk van de omstandigheden, kan de intensiteit van de kleuren onderling nogal verschillen, evenals de breedte van de kleurbanden. De kleurintensiteit en de breedte van de boog zijn afhankelijk van de grootte van de regedruppels. Hoe groter de druppels, des te smaller de regenboog, maar ook des te sterker de kleuren in het algemeen zijn.

De grootste regenbogen zijn 's ochtends vroeg of aan het einde van de middag te zien, wanneer de zon laag staat. Hoe lager de zon aan de hemel, hoe meer van de regenboog te zien is. Bij laagstaande zon is de regenboog een een halve cirkel. Vanuit een vliegtuig kunnen we zelfs een volledige cirkel zien. Overdag, wanneer de zon hoger aan de hemel staat, zien we hooguit een deel van de boog. Hoe hoger de zon des te lager staat de regenboog en des te kleiner de cirkelboog die boven de horizon uitsteekt. Vaak zien we slechts stukken van de boog, omdat zich niet overal waar de regenboog zich zou kunnen voordoen, druppels bevinden.

Af en toe herhalen de kleuren van de regenboog zich aan de binnenkant; de boog lijkt dan in meerdere smalle bogen opgesplitst. Soms zien we door dubbele terugkaatsing van zonlicht in druppels buiten de gewone regenboog nog een tweede zwakkere bijregenboog. De kleuren staan in omgekeerde volgorde van de hoofdboog. De bijboog staat een eindje buiten de gewone boog. Tussen de beide bogen is de hemel donker, de "band van Alexander" genoemd naar de Griekse filosoof Alexander van Aphrodisias (rond 200 n. Chr) die dit verschijnsel als eerste beschreef.

Bij een glad wateroppervlak kan soms een extra boog ontstaan, de spiegelboog. Die ontstaat omdat het spiegelbeeld van de Zon voor een extra regenboog aan de hemel zorgt. Ook bij volle maan zien we soms een regenboog verschijnen. Deze boog lijkt kleurloos, maar dat komt omdat ons oog bij nacht vrijwel kleurenblind is. Op een kleurendia van de maanboog zijn de kleuren wel degelijk te zien. Een sneeuwboog bestaat niet: om een boog te zien zijn bolvormige transparante deeltjes nodig en sneeuw bevat geen ijsbolletjes.

Om eens over na te denken op Dankdag 

Voor een Christen behoort eigenlijk elke dag dankdag te zijn. We kunnen zelfs dankbaar zijn temidden van problemen. De apostel Paulus zei: "Ik ben overstelpt van die blijdschap bij al onze druk" (2 Kor. 7:4). Hij wist dat God alle dingen doet medewerken ten goede, zelfs als hij door verdrukking ging (Rom. 8:28).

Problemen zullen 'so wie so' op je weg komen. God zal er persoonlijk op toezien, dat je als Christen groeit. Hij zal je stormen zenden, om je wortels diep in de grond van zijn Woord te slaan. We bidden meer als we midden in de problemen zitten, zoals het gezegde luidt: Men ziet meer op zijn knieën dan op het puntje van z'n tenen.

Een man keek eens naar een vlinder, die worstelde om uit zijn cocon te komen. In een poging hem te helpen, nam hij een scheermesje en sneed heel zorgvuldig de zijkant van de cocon open. De vlinder ontsnapte uit zijn cocon, maar stierf meteen. God heeft het nu eenmaal zo ontworpen, dat de vlinder moet worstelen. Juist door die worsteling gaat zijn kleine hartje kloppen en wordt het bloed in zijn vleugels gepompt.

Beproevingen hebben zo hun doel. Ze doen ons worstelen -- ze brengen ons op onze knieën. Ze vormen de cocon waarin we onszelf vaak terugvinden. En precies daar is het, dat het levensbloed van het geloof in God ons helpt om onze vleugels uit te spreiden.

Geloof en dankbaarheid zijn dikke vrienden van elkaar. Als je geloof in God hebt, zul je dankbaar zijn, omdat je weet dat zijn liefdevolle hand op je is, zelfs als je in een leeuwenkuil zit. Dat zal je een diep gevoel van vreugde geven en vreugde is de barometer van de diepte van je geloof in God. Laat me je een voorbeeld geven. Stel u voor, dat ik zou zeggen dat ik je een miljoen euro zou geven als je de laatste bladzijde van de krant van vandaag eruit zou scheuren en naar me toe sturen.

Natuurlijk geloof je niet dat ik dat zou doen. Maar stel je voor dat je me wel geloofde. Stel je voor dat je wist van meer dan 1,000 mensen die die bladzijde hadden ingestuurd en ieder van hen had een miljoen euro ontvangen -- zonder verdere voorwaarden. Nee, sterker nog: je zou mij gebeld hebben en ik zou je verzekerd hebben dat ik echt mijn woord zou houden. Als je mij zou geloven, zou je dan niet vreselijk blij zijn? En als je me niet geloofde, dan had je geen blij gevoel. Je blijdschap zou de barometer zijn van je geloof in mij.

We hebben zoveel om dankbaar voor te zijn. God heeft ons begiftigd met "buitengewoon grote en kostbare beloftes" die "kostbaarder zijn dan goud." Doe jezelf een groot plezier -- geloof die beloftes, dank God voortdurend ervoor en "laat uw blijdschap vervuld worden."

Op een keer kwam er bij een oude boer een ongelovige kennis. Nadat de boer zijn hoofd had gebogen en God gedankt voor het eten, zei de kennis spottend, "Waar is dat goed voor? Er is toch geen God. We leven in een verlichte tijd." De oude boer glimlachte en zei, "Ja, dat klopt, er is er nog een op de boerderij die God niet dankt voor het eten." De kennis sprong verheugd overeind en zei: "Wie dan?" Waarop de boer kalmpjes antwoordde: "Mijn varken."

 Maak van elke dag een Dankdag

Het is helemaal geen verkeerde gewoonte om zowel voor als na de maaltijd te bidden; en dat op grond van een psychologische reden. Het is goed dat de maaltijd wordt gemarkeerd door de gebeden; de maaltijd wordt omlijst door de gebeden, want de maaltijd is iets bijzonders, ook al ervaren wij dat bijv. door de drukte in het gezin soms heel anders. Want de maaltijd mag gevierd worden in het licht van Gods goedheid. In een tijd waarin zeker het ontbijt onder druk staat door haast en alle ontbijtvervangende drankjes, vergeten we maar al te snel dat wij de maaltijd uiteindelijk uit Gods hand ontvangen. Bovendien, omdat onze voedselvoorziening lang niet meer zo kwetsbaar is als vroeger of in andere landen, is het idee ingeslopen, dat wij het voedsel produceren. De gebeden zetten de maaltijd in een ander licht, als teken van Gods genade in Christus. Dat mag gevierd worden en laat dat in onze gebeden doorklinken!

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)