Wat er ook gebeurd: God gaat dóór !

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 109 - Wat er ook gebeurd: God gaat dóór !

Want door genade zijt gij behouden

God gaat door

(Gen.21-25) Abraham heeft geloofd in de beloften van God. Hij was overtuigd van de betrouwbaarheid van het Woord van God. Die overtuiging, dat geloof was niet iets van Abraham zelf. God heeft gezorgd voor dat geloof. God zorgde ervoor dat Abraham geloofde en op Hem bleef vertrouwen; ook als het moeilijk werd, ook als de vervulling van die beloften naar menselijke maatstaven onmogelijk leek. Het geloof is een gave van God. (Ef. 2: 8) Paulus schrijft: ' 'Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme." Ook Abraham heeft niets om prat op te gaan. Geloof is genade van God, is liefde van God. God wil zich met Abraham bemoeien. En later ook met het volk Israël en met alle andere volken op aarde. Het verlossingswerk van God gaat door. Ook in het leven van Abraham.

Abraham

Abraham is de oudste van de aartsvaders. Hij geldt als de stamvader van het volk van Israel en Juda. Abraham wordt ook wel Abram of Ibrahim (koran) aangeduid.

In het eerste bijbelboek Genesis (hoofdstukken 12 tot en met 25) wordt de geschiedenis van Abraham beschreven. Hij komt uit Ur bij de rivier Eufraat, waarschijnlijk rond 2.000 voor Christus. Hij trekt weg naar Haran, als hij 75 jaar is. Hij neemt zijn vrouw Sarai en zijn neefje Lot. Hij gaat naar Kanaan om de roepstem van God te volgen. De geschiedenis van Abraham is tegelijkertijd de geschiedenis van zijn vrouwen Sara en Hagar en zijn zonen Isaak en Ismael.
In Kanaän aangekomen, trok Abram het land in, tot bij de heilige plaats van Sichem, de Eik van More. Toentertijd waren de Kanaänieten nog in het land. Daar verscheen de Heer aan Abram en zei: ‘Aan uw nakomelingen zal Ik dit land in bezit geven.’ Toen richtte hij daar een altaar op voor de Heer, die hem verschenen was.  Vandaar trok hij verder naar het gebergte ten oosten van Betel, sloeg zijn tent op tussen Betel in het westen en Ai in het oosten, richtte een altaar op voor de Heer en riep de naam van de Heer aan. Daarna trok Abram verder naar de Negeb toe. (Gen. 12, 6-9)

In het Nieuwe Testament komt de naam van Abraham geregeld terug. Bijv. in Matteus 8, 11 (“Ik zeg u dat velen uit oost en west zullen komen en aan tafel zullen gaan met Abraham, Isaak en Jakob in het koninkrijk der hemelen.”), bij de evangelist Lucas over de dood van Lazarus (“Toen kwam de arme te sterven; de engelen droegen hem in de schoot* van Abraham. Ook de rijke stierf, en werd begraven. [23] In het dodenrijk sloeg hij gekweld door pijn zijn ogen op en zag van verre Abraham met Lazarus in zijn schoot.  Lc. 16,19 e.v.)

De bijbel legt de nadruk op de betekenis van de ontmoetingen van Abraham met God als een persoonlijke macht. Over Abraham zijn buiten heilige geschriften als de Bijbel, de Koran en de Tenach geen bronnen bekend. Het is daarom niet zeker of Abraham een historische figuur is.

Hoe moet het nu verder?

God heeft beloofd, dat door die éne zoon van Abraham, Isaak, Zijn belofte in vervulling zou gaan. Als Abraham op hoge leeftijd aan de (Gen.24;) toekomst denkt, weet hij, dat door (Gen.2) Isaak van nageslacht sprake zal zijn. Maar dan moet Isaak natuurlijk wel een vrouw hebben. En naar de gewoonte van die dagen moet Abraham daarvoor zorgen.

Het gezin van Abraham en Sara, waarin Isaak opgroeit, heeft een heel speciale positie temidden van de volken om hen heen. Met dit gezin heeft God een verbond gesloten; dat betekent dat Abraham met alles wat hij heeft bij God hoort en dat zijn gezin nu ook de HERE mag en moet dienen als zijn kinderen, terwijl de mensen om hen heen God niet willen erkennen. Zelfs de straf die Sodom en Gomorra trof, had geen verandering gebracht in de levenshouding van de inwoners van Kanaan. En dus is het voor Abraham geen eenvoudige opgave een vrouw voor Isaak te vinden. Want het zal een vrouw moeten zijn, die met Isaak in dienst van God willeven. Abraham stuurt zijn vertrouwde knecht naar het ge-bied waar zijn familie woont, naar Padan-Aram aan de Eufraat. Want Isaak zou in geen geval mogen trouwen met een Kanaanitische.

Een nieuw wonder

In Genesis 24 kunt u het prachtige, boeiende verhaallezen, over hoe Rebekka in het gezin van Abraham en Sara wordt opgenomen en trouwt met Isaak.Net als Abraham en Sara blijven ook Isaak en Rebekka lang kinderloos. Twintig jaar hebben zij moeten (Gen. 25: 21) wachten op de geboorte van hun tweeling, Esau en Jakob.

Opnieuw wil God heel duidelijk maken, dat de vervulling van de belofte Zijn werk is. Hij maakt daarbij gebruik van mensen, aan wie Hij waar maakt, wat Hij beloofd heeft. De geboorte van de twee jongetjes bezorgt niet alleen maar twee kinderloze oude men- sen een gelukkige dag. God geeft die kinderen, omdat Hij in de toekomst uit de nakomelingen van Abraham de Verlosser van de wereld geboren willaten worden.

Vanaf het allereerste begin maakt God duidelijk, dat de verlossing uit de macht van de zonde alléén van Hém komt. Als Hij Zijn verbond met Abraham sluit betekent dat: Ik beloof dat er verlossing komt; alle volken zullen gezegend worden. En wanneer dan de vervulling van die belofte een onmogelijkheid lijkt, wordt Isaak geboren. Een wonder . En een nieuw wonder, als in het huwelijk van Isaak en Rebekka eigenlijk al geen uitzicht meer is op kinderen. God vraagt geloof. Geloof in Zijn beloften.

Dat geloof werd gevraagd van Abraham en van Isaak, van Sara en van Rebekka. Dat geloof wordt ook vandaag van ons gevraagd. Voor God is (Luk.1:34-38) alles mogelijk. Dat heeft ook Maria moeten leren aanvaarden en geloven. Want op een nog veel wonderlijker manier heeft God Zijn Zoon in de wereld doen komen: geboren uit een (Matth. 1:18-23) maagd, geboren zonder toedoen van een man.

Het vraagt geloof de wonderen van God te aanvaarden: het vraagt geloof er zeker van te kunnen zijn, dat God Zijn beloften zal vervullen. Op Zijn tijd. 

De geschiedenis van Abraham

Overzicht Abraham - 1 Overzicht Abraham - 2 Overzicht Abraham - 3 Overzicht Abraham - 4
Overzicht Abraham - 5 Overzicht Abraham - 6 Overzicht Abraham - 7 Overzicht Abraham - 8Toen Jezus stierf aan het kruis om zo de zonden van de mensheid te verzoenen en opstond uit het graf en  naar de hemel ging, werden in Hem (Hand; 3:24-26) alle volken gezegend. Toen werd uiteindelijk de belofte aan Abraham vervuld. Voor wie dat gelooft geldt: (Joh. 1: 12, 13) , Allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in Zijn naam geloven: die niet uit bloed, noch uit de wil van het vlees, noch uit de wil van een man, doch uit God geboren zijn' .

Dat betekent, dat zij kinderen van Abraham zijn, die 'uit het geloof (Ga/. 3 : 6-9) zijn'. Dat betekent vooralook dat zij daarom 'kinderen van God' zijn. (Rom. 8:14-17)

Goed om te weten

De geschiedenissen van Abraham en de andere aartsvaders zitten vol lessen voor ons geloofsleven.
 
Abraham
 
Bij Abraham krijgen we de verkiezing en de roeping van de gelovigen door God voorgesteld. Wat Abraham zelf betreft zien we de gehoorzaamheid van het geloof alsook het geloofsvertrouwen in God dat van Godswege gerekend wordt tot gerechtigheid, uitkomen.

Verder wordt Abrahams leven in het land gekenmerkt door twee dingen: tent en altaar (Gen.12:7,8; 13:3,4,18; 18:1; 22:9) De tent spreekt van vreemdelingschap. Dat is niet alleen een kenmerk van Abrahams leven, maar ook van dat van Isaäk en Jakob (Hebr.11:9,13). Het altaar getuigt van aanbidding, van gemeenschap met God.

Deze machtige beginselen gelden ook voor ons. Wij zijn uitverkoren, geroepen, en gerechtvaardigd door het geloof. We wandelen als vreemdelingen in deze wereld, maar mogen gemeenschap, contact oefenen met God.

Isaäk
 
In Isaäk krijgen we het zoonschap voorgesteld. Isaäk is niet het kind naar het vlees, maar de zoon volgens de belofte. In de offerande beschreven in Gen.22 is hij duidelijk een type van Christus. Het gaat nu echter om het beginsel dat we in hem vinden en dat ook voor ons geldt.

Het leven van Isaäk staat in het teken van de put (Gen. 26). Een put spreekt van vruchtbaarheid, want het water brengt vruchtbaarheid teweeg. In de Bijbel is water het symbool van het Woord van God. Dat Woord hebben we nodig om vruchtbaar voor God te kunnen zijn. De gedachte aan reiniging verbindt zich hiermee.

Gelovigen zijn kinderen en zonen van God. Ze mogen hier voor Hem vruchtbaar bezig zijn door gehoor te geven aan het Woord van God. En door dat Woord worden ze tevens gereinigd.

Jakob
 
Zien we naar Jakobs leven, dan valt op, dat hij altijd probeert God een handje te helpen bij het verwerkelijken van de beloften. En dat met bedriegelijke middelen. Dat brengt met zich mee dat God hem tegenkomt om hem te corrigeren. In zijn leven zien we dan ook het beginsel van tucht of discipline uitkomen. Daarnaast valt de aandacht op het feit dat steen en staf in Jakobs leven een rol spelen. De steen (Gen. 28,29,31) spreekt van stabiliteit. Denk maar aan Simon die van de Heer de naam petros, d.i. steen, krijgt. De steen dient ook als merkteken. De staf (Gen.32:10) spreekt van bewaring en begeleiding.
 
Ook wij hebben met de tucht van God in ons leven te maken als we eigen wegen gaan. Toch blijft God getrouw, zijn woorden staan vast en zijn door merktekenen bevestigd. Anderzijds moeten wij ons aan onze gelofte om Hem te dienen, houden. Wij hebben ons daarbij aan de leiding van God over te geven en te vertrouwen op zijn bewaring.

Jozef
 
Meer nog dan Isaäk is Jozef een type van Christus. We beschouwen ook zijn leven nu alleen om er een algemene les uit te halen. Die les is vervat in de woorden lijden en heerlijkheid. Of nog mooier gezegd: door lijden tot heerlijkheid. Dat beginsel vinden we in 1 Petr.1:11 als leidend beginsel in het leven van onze Heer aangegeven, maar het is ook het beginsel dat voor ons geldt. 'Als zij Mij hebben vervolgd', zegt onze Heiland 'zullen zij ook u vervolgen' (Joh. 15:20). Maar daarbij heeft Hij ons ook de toekomstige heerlijkheid beloofd.

In Jozefs leven speelt de mantel een rol. Deze spreekt van de waardering en liefde, die zijn vader voor hem had. Zo zijn wij bekleed met de mantel van Gods waardering en liefde. De woorden van Jes.61:10 'want Hij heeft mij bekleed, met de klederen des Heils, met de mantel der gerechtigheid heeft Hij mij omhuld, gelijk een bruidegom', mogen ook wij op de lippen nemen. En dat in het besef, dat we die enkel en alleen te danken hebben aan het werk van Jezus Christus en aan de waardering die God de Vader voor zijn Zoon en diens werk heeft.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG