De grote verwachting

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 521 - De grote verwachting

Verwachten wij die grote dag met sterk verlangen

Het laatste van de 37 artikelen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis eindigt met: "Daarom verwachten wij die grote dag met sterk verlangen, om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Here". In die zin spreken de gelovigen hun verwachting uit. Als je iemand verwacht dan kijk je naar hem (of haar) uit. Je kunt iemand verwachten, je kunt ook iets verwachten. Als je iets verwacht ,(" heb je dat nog niet, maar je weet dat het komt, je rekent daar vast op. Zou het niet komen, dan ben je in je verwachting ernstig teleurgesteld.

Hoe groter het belang en de waarde is van wat je verwacht, des te sterker is ook je verlangen. In die laatste zin van de belijdenis is sprake van een stérk verlangen. De gelovigen zien met spanning uit naar die grote dag' , Die dag is er nog niet, maar hij komt zeker. Dat heeft de Here immers beloofd. Die verwachting is meer dan vier eeuwen geleden uitgesproken, toen deze geloofsbelijdenis werd opgesteld door Guido de Brés, in 1561.

Toen werd uitgesproken wat eeuwen en eeuwen dáárvoor ook al was gezegd en wel in Gods Woord. En nog altijd staat die zin in onze (2 Petr. 3: 11-14) belijdenis. Nog altijd leven de gelovigen in die verwachting en kennen ze dat sterke verlangen naar die grote dag. Je mag dus van de gemeente van Christus gerust zeggen, dat ze een gemeente-in-verwachting is. Je kunt ook zeggen een Adventkerk. Bij Advent denken we vaak terecht aan de eeuwen, die voorafgingen aan de komst van Gods Zoon in de wereld, zijn geboorte in Bethlehem. 

De drie of vier zondagen, die aan het jaarlijkse kerstfeest voorafgaan, heten dan ook wel de Advent-zondagen. Maar ook na de komst van Christus en na diens lijden, sterven, opstanding en hemelvaart leeft de kerk in verwachtingstijd: wij verwachten Christus nu voor de tweede maal. (Hand. 1 : 11) Wij verwachten Hem nu niet als een klein kind, dat in doeken gewikkeld wordt en gelegd wordt in een kribbe. Wij verwachten Hem als de Heer der heerlijkheid, de opgestane en ten hemel gevaren Koning van de wereld, die tegelijk Hoofd is van zijn kerk. We verwachten Hem ook als de Rechter over levenden en doden.

Op dat laatste valt veel nadruk in onderstaand artikel. Het kreeg als titel "Het laatste oordeel.

Appel op de hemelse Rechter

We moeten bij het lezen van dit geloofsartikel vooral niet vergeten in welke omstandigheden dit werd geschreven. Het is zéker niet een betoog, dat in alle rust werd geschreven in een studeervertrek. Het is evenmin een stukje dogmatiek, dat handelt over de "laatste dingen". Die leer over de laatste dingen heet in de theologie wel de eschatologie. Daar zou iemand interessante dingen over kunnen schrijven en dat is dan ook meermalen gebeurd. Daar valt ook geen enkel kwaad woord over te zeggen. 

Maar zó is dit geloofsartikel niet ontstaan! Het is geboren in een tijd, waarin gelovigen werden gemarteld vanwege hun geloof; waarin gelovigen voor onbarmhartige en onrechtvaardige rechters werden gesleept: een tijd waarin gelovigen praktisch vogelvrij waren. Wat staat die gelovigen in zó'n situatie anders te doen dan een laatste appel op de hemelse Rechter?

Ze hebben eerst wel een krachtig appel gedaan op de aardse overheid (art. 36) en die overheid herinnerd aan de taak, die zij van God heeft gekregen: de schuldige ver- oordelen en de onschuldige vrijspreken. Maar tenslotte doet de kerk dan een dringend appel op Christus, die Zich openbaren zal als de onkreukbare, niet om te kopen, hemelse Rechter.

In artikel 37 doet de kerk belijdenis van dat geloof: de Here Jezus Christus zal uit de Ihemel komen met grote heerlijkheid en majesteit. Voor die Rechter (1 Thess. 4: 16) zullen alle mensen moeten verschijnen; ze worden allen gedagvaard en (Ex. 32 : 32) niemand ontkomt daaraan. Dat geldt de mensen die gestorven zijn, (Openb. 20 : 12) en de mensen, die op die dag in leven.

Het grote proces begint. De processtukken komen op tafel. De boeken worden geopend, het dossier waarin nauwkeurig de daden, zelfs de woorden staan opgetekend, die de mensen gedaan en gezegd hebben, een voor mensen onvoorstelbare werkelijkheid. Zelfs wat in het verborgen is bedreven, alles komt aan het licht.

Hoe kan iemand nu die grote dag verwachten met sterk verlangen? Wie niet gelooft, dat het bloed van Christus zijn zonden bedekt, zal die verwachting niet kennen. De gedachte aan dit oordeel is terecht "schrikwekkend en angstaanjagend voor de slechte en goddeloze mensen", zegt de kerk in dit geloofsartikel. Er zijn goddeloze mensen geweest (en ze zijn er nog), die Gods kinderen getiranniseerd, verdrukt en gekweld hebben. Daar wisten die martelaren in de 16e eeuw en weten de martelaren van vandaag over mee te praten, de slachtoffers van anti-christelijke tirannie en geweldpleging. Ze staan er machteloos tegenover. Maar ze keken en kijken uit naar Christus. Hij zal eenmaal recht doen op hun klacht.

Een rechtvaardig oordeel

Geen vervolger zal er zijn, die nog één tegenargument heeft tegenover Christus. Niets is er meer in te brengen tot verdediging of verontschuldiging. Wanneer Christus die "boeken" opent en zijn oordeel uitspreekt, spreekt geen mens meer tegen. De ongelovigen moeten alle feiten toestemmen, en ze stemmen die ook toe, overtuigd als ze zijn in hun geweten, dat de aanklachten volstrekt juist zijn. Dat vonnis is vernietigend en de straf verschrikkelijk, maar volkomen verdiend: gepijnigd in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is". Je moet er niet aan dénken. Maar dachten "de slechte en goddeloze mensen" daar maar aan, misschien zouden zij zich alsnog bekeren van hun slechtheid.

Wanneer de gelovigen aan die oordeelsdag denken, koesteren zij geen leedvermaak! Ze loven Christus, omdat Hij volkomen rechtvaardig is. Ze kunnen zich ook al bij voorbaat verheugen, dat "hun zaak, die nu door vele rechters en overheden als ketters en goddeloos veroordeeld wordt, de zaak van de Zoon van God zal blijken te zijn". Weer is duidelijk, dat deze belijdenis is ontstaan in tijden van vervolging. De trouwe kerk had te lijden onder onrechtvaardige rechters en tiranniserende overheden. De kerk zuchtte ondef dat onrecht, maar ze was diep in haar hart, naar Gods Woord, overtuigd, dat zij een goede . zaak voorstond: de zaak van Jezus Christus, het Hoofd van zijn kerk. Maar ze moest ondervinden, dat dat zonder meer ontkend werd. 

De vijanden lasterden, dat de zaak van de gereformeerden in de 16e eeuween ketterse en goddeloze zaak was. De gelovigen kónden dat onrecht en die smaad verdragen, omdat ze wisten, dat het laster was, en omdat ze hun Rechter verwachtten. De zaak van die verdrukte en geplaagde kerk zal openbaar worden als de zaak van de Zoon van God. Tegenover al die vijanden zal Christus het openlijk opnemen voor zijn kerk. Dan verstomt de laster en verdwijnt de smaad. Dan ontvangt de gemeente uit de hand van Christus wat ze in spanning had verwacht: uitbundige heerlijkheid, waar je je in deze tijd nog geen voorstelling van kunt maken.

 Onrecht, laster en smaad kunnen lang duren. Je kunt daaronder lijden en je kunt zelfs daaronder sterven. Maar ze duren niet eeuwig! Je moet wel geduld kunnen oefenen, kunnen wachten. Is het een wonder, dat de kerk, die vaak een "kerk onder het kruis" is, met sterk verlangen die grote dag verwacht?

Het zou niet goed zijn, zelfs een veeg teken, als die verwachting inzonk. Dan zou de gemeente niet meer het beeld vertonen van die bruid, die met sterk verlangen uitkijkt naar haar Bruidegom, Jezus Chnstus. De Bruidegom ziet uit naar de bruid en belooft haar: " Ja, Ik kom spoedig".

Daarom leert de Geest van die Bruidegom aan de bruidskerk het gebed waarmee de Openbaring eindigt: " Amen, kom Here Jezus".

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    Assistente


Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is