Misbruik maken van de Bijbel

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 037 - Misbruik maken van de Bijbel

Het is niet zo moeilijk teksten uit de Bijbel te gebruiken om je eigen, zelfbedachte opvattingen

te verdedigen. Er is daarvoor zelfs een bekend gezegde in onze taal: 'ieder ketter heeft zijn letter' Maar met losstaande bijbelteksten in de hand, kun je toch dingen verkondigen die lijnrecht tegen de Bijbel ingaan. Op die manier kun je de Bijbel zelfs gebruiken om de onwaarheid ermee te dienen. De Bijbel misbruiken is zo gemakkelijk. De Bijbel misbruiken is zo verleidelijk.

De duivel gebruikt de Bijbel ook

De duivel, de leider van de gevallen engelen, kent de Bijbel terdege, door en door. Maar hij gebruikt zijn kennis niet om daarmee de waarheid te laten zien. Integendeel, de duivel gebruikt de Bijbel om dat wat onwaar is, als waarheid voor te stellen. In een gesprek met de Farizeeën heeft Jezus over de duivel gezegd: 'Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naai zijn aard, want hij is een Joh. 8 : 44 leugenaar en de vader der leugen.

De vader der leugen. Dat wil zeggen, dat de duivel de leugen als eerste in de wereld gebracht heeft. De duivel misbruikt de Bijbel. Hoe geraffineerd hij dat doet, laat de Bijbel ons (Gen.3) al in de eerste hoofdstukken zien. Door middel van de slang richt de duivel zich in het paradijs tot Eva. En voordat hij haar bedriegt door de zaken volkomen onwaar voor te stellen, brengt hij Eva in verwarring door een heel sluwe, dubbelzinnige vraag: 'God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?' Die vraag kun je ook vertalen door: 'God heeft zeker gezegd: jullie mogen niet van alle bomen in de hof eten?' Die vraag vráágt om een bevestigend antwoord.

Van één boom in de hof mochten Adam en Eva immers niet eten. De duivel wist (Gen.2 : 16, 17) heel goed, hoe het bevel van God luidde. Maar hij brengt het op zo'n manier naar voren, dat er de suggestie in besloten ligt, dat Adam en Eva van geen enkele boom mochten eten. Het is de eerste keer in de Bijbel, dat je kunt lezen, hoe gemakkelijk, maar ook hoe geraffineerd. Het Woord van God kan worden misbruikt.

Het voorbeeld van de duivel is door mensen, nadat ze tegen God in opstand gekomen waren en de kant van de duivel gekozen hadden, grif nagevolgd. Door Lamech bijvoorbeeld. Stoer pocht hij tegenover :icijn (Gen. 4:23, 24) twee vrouwen over zijn machtswellust. Hij zet zijn woorden extra kracht bij, door de belofte die God aan Kaïn gegeven heeft, aan te halen (Gen. 4: 15)        : 'Ieder, die Kaïn doodt, zal zevenvoudig boeten!'

Dat was een Woord van God, die doodslag straft. Hij zou niet toestaan, dat Kaïn het slachtoffer zou worden van de wraakzucht van zijn vijanden. Lamech past die belofte op zichzelf toe, als een uiting van vergeldingsdrang en zelfhandhaving: de mens zal wraaknemen.

Uit z'n verband gehaald

Misbruikte bijbelteksten worden uit hun verband gehaald. De samenhang van die ene tekst met dat wat er omheen staat, wordt genegeerd. De teksten worden dan gebruikt om een persoonlijke mening of een bepaalde houding te rechtvaardigen die lijnrecht in strijd is met de oorspronkelijke bedoeling ervan. Zoals die scholier deed, toen hij zijn eetlust niet kon bedwingen en onder de les stiekem een flinke hap van z'n boterham nam. Toen de leraar hem daarvoor bestrafte, citeerde hij ter verontschuldiging Spreuken 9 : 17: 'Heimelijk gegeten brood is smakelijk'. Die scholier maakte een grap. Zijn misbruik van de Bijbel was te duidelijk.

De duivel heeft echter veel minder doorzichtige methodes om het Woord van God te misbruiken. Methodes die zo geraffineerd zijn, dat de duivel zelfs probeerde Jezus (Matth. 4) ermee tot zonde te brengen. Hij nam , Jezus mee op het hoge dak van de tempel. Door van dat dak af te springen, zou Jezus de Joden er van kunnen overtuigen, dat Hij de beloofde Messias was. En Hij hoefde niet bang te zijn, want voor de Zoon van God zou toch zeker wel gelden wat er staat in Psalm 91 De engelen zullen Hem veilig naar beneden dra- gen. Het lijkt zo helemaal waar en volgens de Bijbel te zijn. Maar dat is het niet. Als Jezus naar. de duivel geluisterd had, zou Hij zeker niet behouden terecht gekomen zijn. Want dat is niet de belofte die in die Psalm staat. De belofte geldt voor wie op God vertrouwt. Niet voor wie doet wat de duivel aanraadt-

Jezus doorziet het misbruik van de Bijbel en veroordeelt dat scherp. Jezus haalt een andere bijbeltekst aan. Daarmee zegt Hij, dat Hij, ook al is Hij de Zoon van God, evengoed als alle andere mensen tegenover God verantwoordelijk is voor zijn eigen daden. Net als alle gelovigen mag Jezus als kind van God, vertrouwen op Zijn Vader. God zal hem beschermen, zelfs in de grootste gevaren.

Die belofte van Psalm 91 geldt voor iedereen die op God vertrouwt. Maar die belofte betekent niet, dat je de hemelse Vader mag v uitdagen, om maar eens Zijn almacht te laten zien. Het kan lijken of je je leven laat beheersen door de Bijbel, door bijbelteksten. Terwijl je toch alleen maar doet wat jezelf wilt. De Bijbel misbruiken is zo ontzettend gevaarlijk. Zo gevaarlijk, dat je zelf niet eens in de gaten hebt, dat je het doet.

De duivel heeft zulke geraffineerde methoden om de Bijbel te misbrui-ken, dat ook met oprechte bedoelingen mensen bijbelteksten uit hun verband halen. Dat misbruik van de Bijbel komt ook voor bij mensen die er ten volle van overtuigd zijn het Woord van God volledig te aanvaarden.

Er zijn bijvoorbeeld veel mensen die op bijbelse gronden de kinderdoop afwijzen. Het argument voor dat standpunt vinden zij in het (Marc. 16: 16) evangelie van Marcus: 'Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden' .Op basis van die tekst lijkt de conclusie terecht, dat je eerst moet geloven, voor je je laat dopen. En omdat baby' s nog niet kunnen geloven, mogen ze niet gedoopt worden. Mensen doen letterlijk, wat in het Woord van God staat.

Kan dat misbruik van de Bijbel zijn? En waarom dan wel? De tekst uit Marcus is een onderdeel van het bevel dat Jezus Zijn discipelen gaf om het evangelie te verbreiden in de wereld. In die situatie is het een logische volgorde: waar mensen tot geloof gebracht worden, volgt pas daarna de doop.

Misschien zijn er in de Bijbel best teksten te vinden waarmee kan worden aangetoond dat er toen ook kinderen gedoopt werden. Maar daar gaat het niet om. De vraag of ook de kinderen van gelovigen gedoopt moeten worden, kan alleen beantwoord worden, als je in de Bijbel naleest wat de Doop betekent. En dat zegt veel meer dan het tegen elkaar uitspelen van allerlei bijbelteksten.

Er is antwoord gegeven op een bijbelse manier. In het leerboek de Heidelbergse Catechismus vind je een staaltje van. verantwoord, juist bijbelgébruik. De laatste vraag daarin over de Doop luidt: Moeten ook (Zondag 26, 27) de kleine kinderen gedoopt worden ?

En het antwoord is dan in het nederlands (Gen. 17: 7, 12) van vandaag: Evengoed als volwassenen horen ook kinderen bij het verbond van God en bij Zijn gemeente. God belooft ook aan baby's en kinderen dat zij net als volwassenen (Hand. 2 ..39) , door het offer van Jezus verlost worden van de zonde. En evenals aan volwassenen belooft God dat ook (Matth. 19-14) aan hen door de werking van het geloof (Luc. 1-15).

Daarom moeten kinderen door de Doop, in de kerk worden opgenomen, want dat is het teken van het verbond van God met ons. Dat onderscheidt hen dan ook van de kinderen van ongelovigen. In de tijd van het Oude Testament g:ebeurde (Gen. 17) dat door de besnijdenis.. Nu, in het nieuwe verbond, na de hemelvaart van Jezus, is daarvoor in de plaats de Doop ingesteld. (Col. 2..11-13). (Lees ter vergelijking de oorspronkelijke tekst van de Heidelbergse Catechismus. Je vindt dat leerboek ook op deze site. De teksten waarnaar door de Catechismus verwezen wordt, moet je vooral in hun verband lezen.)

Verkeerd gebruik

'Ik zeg u, in het geheel niet te zweren (Matth. 5..34) 'Maar vooral, mijn broeders, (Jac. 5..12) zweert niet, noch bij de hemel, noch bij de aarde, noch welke andere eed ook. Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt.

Er zijn mensen die opbasis van deze en andere teksten uit de Bijbel, ogenschijnlijk heel overtuigend de eed afwijzen. Maar ook hier geldt weer: de Bijbel is één geheel. Wij mogen zomaar geen zinnen uit " het verband halen of als losstaande zinnen gebruiken ter verdediging van een menselijk standpunt. Je kunt uit de genoemde teksten inderdaad lezen dat de Bijbel het zweren verbiedt. Maar als dat een absoluut verbod zou zijn, hoe is het dan mogelijk, (Rom.9 : 1) dat in dezelfde Bijbel, Paulus ons (2 Cor. 1 : 23) vertelt hoe hij in een kritieke situatie zijn woorden met een eed ondersteunt?

Op een andere plaats in de Bijbel is er zelfs sprake van een (Hebr. 6: 16) eed, door God zelf afgelegd. En ook lezen we van een engel die zweert bij God.

Waarom zeggen Jezus en Jacobus in de genoemde teksten niet te zweren ? Alleen het antwoord op die vraag kan de ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen hun vermaningen en het gebruik van de eed op andere plaatsen in de Bijbel, tot een oplossing brengen. Als je het verband waarin de teksten uit Mattheus en Jacobus geplaatst zijn, leest, zie je dat Jezus en Jacobus zich verzetten tegen het verkeerd gebruiken van de Naam van God om je eigen woorden of overtuiging te bekrachtigen.

De eed mag niet als vloek gebruikt worden of als krachtterm. Maar dat is natuurlijk heel iets anders dan het zweren in de rechtszaal of in noodsituaties.

Je mag de Bijbel niet voor je eigen doeleinden gebruiken, niet voor je eigen karretje spannen. Dat gebeurt als je teksten uit de Bijbel uit hun verband haalt. En ze zo verkeerd gebruikt. De meningsverschillen die op die manier kunnen ontstaan, zijn niet te wijten aan onduidelijkheid of tegenstrijdigheid in de Bijbel. Maar aan de zondige en eigenwijze lezers.

Helaas maken wij mensen ons maar al te vaak schuldig aan het verkeerd gebruik van teksten uit de Bijbel. Bedenk altijd dat de Bijbel zichzelf nergens tegenspreekt. Lees daarom alles in de Bijbel in het gehéél van de Bijbel. In de samenhang waarin God zelf Zijn Woorden geplaatst heeft.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG