Merkwaardig: een Geslachtsregister

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 429 - Merkwaardig: een Geslachtsregister

Mattheus 1

Een merkwaardig hoofdstuk in de bijbel! Je kunt je afvragen, of het lezen van zo'n gedeelte aan tafel in gezinsverband wel enige zin heeft: de namen rollen over je heen en "door de bomen zie je het bos niet meer'. Dat geldt dan althans voor dat eerste gedeelte, de verzen 1 tot en met 16. Levendigheid en actie beginnen dan o.i. pas na vers 17. 

1 Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham.

2 Abraham verwekte Isaak, Isaak verwekte Jakob, Jakob verwekte Juda en zijn broeders, 3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, 4 Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, 5 Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, 6 Isaï verwekte David, de koning.
 
David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, 7 Salomo verwekte Rechabeam, Rechabeam verwekte Abia, Abia verwekte Asa, 8 Asa verwekte Josafat, Josafat verwekte Joram, Joram verwekte Uzzia, 9 Uzzia verwekte Jotam, Jotam verwekte Achaz, Achaz verwekte Hizkia, 10 Hizkia verwekte Manasse, Manasse verwekte Amon, Amon verwekte Josia, 11 Josia verwekte Jechonja en diens broeders ten tijde van de Babylonische ballingschap.
 
12 Na de Babylonische ballingschap verwekte Jechonja Sealtiël, Sealtiël verwekte Zerubbabel, 13 Zerubbabel verwekte Abihud, Abihud verwekte Eljakim, Eljakim verwekte Azor, 14 Azor verwekte Sadok, Sadok verwekte Achim, Achim verwekte Eliud, 15 Eliud verwekte Eleazar, Eleazar verwekte Mattan, Mattan verwekte Jakob, 16 Jakob verwekte Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is, die Christus genoemd wordt.
 
17 Al de geslachten dan van Abraham tot David zijn veertien geslachten en van David tot de Babylonische ballingschap veertien geslachten en van de Babylonische ballingschap tot de Christus veertien geslachten.

Heeft zo'n geslachtsregister wel echte waarde voor ons geloofsleven, ons kennen van de Here? Die vraag zijn we temeer geneigd negatief te beantwoorden, wanneer we zelfs een waarschuwing lezen in de bijbel tegen het zich bezighouden met (1 Tim. 1 : 4) eindeloze geslachtsregisters, die veeleer moeilijkheden ten gevolge hebben dan door God gegeven leiding in het geloof.

De apostel Paulus kan in zijn brief aan Timotheus uiteraard geen kritiek leveren op geslachtsregisters, die in Gods Woord zijn opgenomen, maar waarschijnlijk doelt hij op allerlei speculaties, die men verbond aan die genealogieën. We geloven, dat Mattheus 1 niet zonder reden in de bijbel staat. Enkele opmerkingen willen we bij dit hoofdstuk maken.

Vervulling van het Oude Testament

Mattheus schrijft zijn evangelie over Jezus Christus aan zijn volksgenoten, dus mede-Israëlieten, Abrahams nakomelingen. Zijn opzet is, aan te tonen uit Jezus' optreden, dat Hij inderdaad degene is, die in het Oude Testament op vele plaatsen is aangekondigd, door God .Zelf, de aartsvaders en de profeten. Deze evangelist heeft bij het schrijven van zijn evangelie het Oude Testament als het ware open- geslagen bij zich gehad, om telkens weer te zeggen: ziet u wel, broeders, dit en dat woord van profeten, dat u toch gelooft!, is nu vervuld in Christus.

Abrahams volk is het eerste adres van dit evangelie. Vandaar dat Mattheus het geslachtsregister van Jezus (of zijn stamboom) optekent tot op de aartsvader Abraham: Jezus komt uit dat volk.

Van Abraham tot Christus

Maar er zit méér aan vast: het zou ook voldoende geweest zijn om te zeggen, dat Jezus een zoon is van Maria, en dat Maria uit het Joodse volk is. Dus is Jezus ook een nakomeling van de Joden en dus van vader Abraham. Dan zou al die moeite met al die namen niet nodig zijn geweest. Toch heeft Mattheus die moeite wel genomen. Uit al die namen licht hij er twee uit: Abraham en David, de aartsvader en de koning. En hij deelt de geschiedenis vanaf Abraham in, in drie perioden (vs. 17): van Abraham tot David, van David tot de Babylonische ballingschap en van de ballingschap tot de Christus.

Drie perioden

Die drie perioden omvatten steeds 14 geslachten, generaties. Is dat "toeval"? Voor Matthëus zelf stellig niet. Hij heeft daar een bepaalde boodschap mee willen brengen. Dat wordt nog duidelijker, als we bedenken, dat hij, zeker niet per ongeluk of uit onkunde, hier en daar namen heeft weggelaten. Bij de stamhouders van de Here Jezus zouden in de tweede groep ook vermeld moeten zijn de koningen Ahazia, Joas en Amazia. In de eerste groep moeten ook enkele schakels ontbreken. Er moeten tussen Rachab en David meer generaties geweest zijn (Luc. 3 : 23-38) dan de evangelist vermeldt. En, om maar niet meer te noemen, Lucas geeft ook een geslachtsregister van Christus en komt voor de periode na de ballingschap tot minstens 17 generaties.

Is dit nu zoiets als "geschiedvervalsing"? Uiteraard niet, dan zou zoiets nooit zijn opgenomen in Gods openbaring. Mattheus had er kennelijk zijn bedoelingen mee. Voorzichtig mogen we concluderen: de eerste periode is die van de opklimming, opgang: naar het Davidische koningschap en de grote uitbreiding van Israëls macht.

De tweede periode is die van de neergang, het verval in Davids huis met als roemloos einde de wegvoering naar Babel. En de meeste namen uit de derde groep zijn namen van ons onbekende "grootheden": het huis van David betekent in feite niets meer. Totdat de Christus komt.

Gewoon geslacht

De Heiland komt dus uit een doodgewoon geslacht, van zondige mensen, Abrahams nageslacht. Maar opvallend is, en afwijkend van (Gen. 38 : 6-30) de Joodse gewoonte op het punt van geslachtsregisters, dat ook enkele (Joz. 2 : 1-24) vrouwennamen genoemd worden. Thamar (vs. 3), een heidin (Ruth)Rachab, een vrouw uit Jericho, eveneens een heidin en bovendien (2 Sam. 11 en 12) bekend als voormalige "hoer"; Ruth, een Moabietische vrouw, dus ook van heidense afstamming; en tenslotte Bathseba. Haar naam wordt zelfs verzwegen, ze komt in de stamboom voor als "de vrouw van Uria" (vs. 6). Enerzijds zal Mattheus willen zeggen: in dat voorgeslacht van Christus zit niet veel stof om trots op te zijn, integendeel: er is reden tot schaamte. Gods Zoon schaamt Zich niet dat vlees en bloed aan te nemen! Tegelijkertijd zal Mattheus willen zeggen: ik schrijf wel aan mijn volksgenoten, mede-Abrahamskinderen, maar uit die stamboom kunt u al zien, dat God bezig is ook mensen te halen uit de anderen volken: er valt al wat Pinksterlicht over deze stamboom.

Jezus is uit de Heilige Geest

En tenslotte: eentonige cadans (A verwekte B, en B verwekte C) wordt opeens doorbroken in vers 16. Jakob verwekte Jozef, en dan staat er niet: Jozef verwekte Jezus. Dat zou namelijk een leugen geweest zijn! Nee, er staat: Jozef, de man van Maria, uit wie Jezus geboren is. Zonder het in vers 16 met even zoveel woorden te zeggen, laat Mattheus toch weten: hier is iets heel bijzonders aan de hand. En wat dan dat bijzondere is, mag hij even later optekenen (vs. 20): "wat in haar (Maria) verwekt is, is uit de Heilige Geest". In onze belijdenis is dat gezegd met de woorden: "die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria".

Een opmerkelijke boodschap om over na te denken

Jezus is verwekt door de Heilige Geest bij Maria; je zou dan ook verwachten dat de voorouders van Maria en de geslachtslijn van Jezus vol zou zitten met mensen die allemaal heel heilig en volmaakt leefden. Ja, we komen Abraham tegen (de man van geloof), David (de man naar Gods hart), Josafat en Hizkia (Godvrezende koningen). Deze zou je inderdaad in de geslachtslijn van Jezus verwachten, al hadden deze mannen ook hun fouten.

Maar dan zie je opeens dat er vier vrouwen genoemd worden. Als je de geslachtregisters in de bijbel leest, zie je dat alleen de mannen genoemd worden. Mattheus had deze vrouwen niet hoeven noemen, maar toch noemt hij ze heel bewust. Dit moeten dan wel heel bijzondere vrouwen geweest zijn. Wie waren deze vrouwen?

Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram, Aram verwekte Amminadab, Amminadab verwekte Nachson, Nachson verwekte Salmon, Salmon verwekte Boaz bij Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth, Obed verwekte Isaï, Isaï verwekte David, de koning. David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria, Mattheus 1:3-6

Tamar was de schoondochter van Judah, die zich voordeed als een prostituee om zo een kind van Judah te krijgen. (Genesis 38). Hun zoon Peres staat vervolgens in de geslachtslijn van Jezus.

Rachab was een prostituee in Jericho, die de verspieders onderdak bood en ze hielp om te vluchten.

Ruth was een Moabitsche (dus behoorde niet tot het volk van God) maar trouwde Boaz en baarde Obed, de opa van Koning David.

Batsheba was de vrouw met wie David overspel pleegde (de grootste fout uit David’s leven), en de vrouw van Uria die David liet sneuvelen in de strijd. Nota bene hun kind, Salomo wordt de grootste koning van Israël en wordt genoemd in de geslachtslijn van Jezus.

Vier bijzondere vrouwen? Vier zondige vrouwen zul je bedoelen! Waarom worden ze genoemd in de geslachtlijn van Jezus? Waarom maken ze desondanks deel uit van de geslachtslijn van Jezus? Ik geloof dat we hierin de genade van God terug zien. God is een God van vergeving. De God van een tweede kans. God is een God die alles doet mee werken ten goede! God kiest ervoor om deze onvolmaakte vrouwen te gebruiken in zijn reddingsplan van genade. Door Gods genade, worden deze vrouwen gebruikt in het voorbrengen van Jezus de messias, de Zoon van God. Jezus die wel volmaakt was, en die zou sterven voor alle onvolmaakte mensen tot vergeving van zonden.

Dit betekent niet dat God de zonde goed praat. Dit kun je heel duidelijk zien aan hoe Batsheba beschreven wordt; de vrouw van Uria. Ze wordt niet genoemd als David’s vrouw. David nam een vrouw die niet van hem was, en dat is nog steeds fout. Maar David, de man naar God’s hart had oprecht berouw, en door Gods onmetelijke genade wordt Salomo, uit een zondige daad geboren, koning van Israël en een voorvader van Jezus!

‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel; ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’ Marcus 2:17

Jezus is gekomen voor vrouwen zoals Tamar, Rachab, Ruth en Batsheba. Wat een genade!

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG