Proclamatie voor zijn eigen volk

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 434 - Proclamatie voor zijn eigen volk - Mattheüs 28 

Mattheus 28 

De opstanding van Christus wordt in alle vier evangeliën verteld

De beschrijvingen van dit geweldige feit verschillen onderling enigs- zins. Dat houdt voor een deel verband met de bedoeling, die ieder van de vier evangelisten had bij het schrijven van zijn evangelie.

De evangelist Mattheus wilde zijn volksgenoten ervan overtuigen, dat Jezus van Nazareth inderdaad de Messias was. Die Messias was eeuwen geleden al beloofd door de profeten. Hij was bezongen door de psalmdichters en aangekondigd als' , de Knecht des Heren", vooral door de profeet Jesaja.

Wanneer Mattheus zijn evangelie schrijft, denkt hij aan wat Jezus gedaan en gezegd heeft in al die tijd, toen Hij in het openbaar optrad in Israël. Mattheus was zelf regelmatig in zijn gezelschap, omdat hij een van de 12 discipelen was. Mattheus zelf is tot het geloof gekomen dat Jezus werkelijk de beloofde Messias is. Nu probeert hij zijn eigen volk tot datzelfde geloof te brengen. Hij gaat ervan uit dat de mensen die zijn evangelie lezen, het Oude Testament kennen en geloven. Het zijn geen heidenen, maar Joden, onderwezen in "wet en profeten".

Daarom lezen wij juist in dit evangelie telkens een zinsnede als: dit is gebeurd opdat vervuld zou worden wat gesproken is door de profeet. En dan komt er een citaat uit één van de vele profetische boeken van Oude Testament.

Met deze bedoeling van Mattheus moeten we rekening houden bij het lezen van héél dit evangelie, ook dus van dit laatste hoofdstuk. Het valt in drie gedeelten uiteen.

De steen van het graf en wat daarom heen gebeurd is

Uit de mond van die onpartijdige mannen hoort men in Jeruzalem "al het gebeurde". De hele opperste leiding van de Joden is in rep en roer als ze dit betrouwbare bericht vernemen. De overpriesters en de oudsten roepen in allerijl een vergadering bijeen met slechts één punt op het agendum: er moet een besluit genomen worden, waardoor het bericht over Jezus' opstanding de doofpot in gaat.

En je kunt in de bijbel lezen, hoe deze geleerde mannen in Jeruzalem zich in bochten wringen om één en ander klaar te spelen. Met al te doorzichtige leugens en met behulp van "het geld dat stom is", geld uit de (heilige) tempelschatkist. Vergelijk daarmee eens Mattheus 27 : 6!

Christus vertoont Zich op de Paasdag niet persoonlijk aan zijn openlijke tegenstanders, maar door middel van deze soldatenmonden verkondigt Hij het feit van zijn opstanding. Daarin zit ook nog opnieuw een krachtig appel van Jezus: komt toch eindelijk tot geloof en erkenning, ook nu nog!

Hij wendt zich tot de heidenen

Bij voorbaat weet Christus echter, dat zijn volk niet als uit één mond Hem zal erkennen als de emge en beloofde Messlas. Hij gaat Zich tot de heidenen wenden.

Dat is de hoofdgedachte in het laatste gedeelte van dit hoofdstuk, waarin Christus aan Zijn discipelen/apostelen het bevel geeft om heen te gaan, al de volken tot zijn discipelen te maken en hen, wanneer zij  tot geloof gekomen zijn, te dopen in de naam van God Drieënig, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Let vooral op dat universele, alleomvattende karakter, waarin Christus Zich uitspreekt: alle macht tot al de volken al wat Ik u bevolen heb, al de dagen.

Inderdaad, Christus' rijk is een wereldrijk.

Overzicht van een aantal profetieën die door jezus komst in onze wereld zijn vervuld. Door het vervullen van deze profetieën staat vast dat Jezus de Messias is. De profetieën vertellen ons ook meer over de identiteit van Jezus en de reden van zijn komst naar de wereld


 Onderwerp Profetie Vervulling van de profetie
1. Zaad van de vrouw Genesis 3:15 Galaten 4:4
2. Afstammeling van Abraham Genesis 12:3 Matteüs 1:1
3. Afstammeling van Isaak Genesis 17:19 Lucas 3:34
4. Afstammeling van Jacob Numeri 24:17 Matteüs 1:2
5. Afstammeling van Juda Genesis 49:10 Lucas 3:33
6. Afstammeling van Isaï Genesis 11:10 Romeinen 15:12
7. Afstammeling van David Jeremia 23:5-6 Matteüs 1:1
8. Gezalfd en eeuwig Psalm 45:6-7; Psalm 102:25-27 Hebreeën 1:8-12
9. Geboren in Bethlehem Micha 5:1 Lucas 2:4-5, 7
10. Tijd van zijn geboorte Daniël 9:24-27 Lucas 2:1-2
11. Geboren uit een maagd Jesaja 7:14 Lucas 1:26-27, 30-31
12. Aanbeden door herders Psalm 72:9 Lucas 2:8-15
13. Uitroeiing van kinderen Jeremia 31:15 Matteüs 2:16-18
14. Vlucht naar Egypte Hosea 11:1 Matteüs 2:14-15
15. De weg bereid Jesaja 40:3-5 Lucas 3:3-6
16. Voorafgegaan door een voorbode Maleachi 3:1 Lucas 7:24, 27
17. Voorafgegaan door Elia Maleachi 4:5-6 Matteüs 11:13
18. Bekend gemaakt als Zoon van God Psalm 2:7 Lucas 1:32; Matteüs 3:17
19. Bediening in Galilea Jesaja 9:1-2 Matteüs 4:13-16
20. De tempel wordt een rovershol in plaats van een bedehuis Jesaja 56:7; Jeremia 7:11 Matteüs 21:13
21. Een profeet (als Mozes) Deuteronomium 18:15 Handelingen 3:20, 22
22. Blinden, doven en lammen worden genezen Jesaja 29:18; Jesaja 35:5-6 Lucas 7:22; Matteüs 11:3-5
23. De Messias is zachtmoedig en zachtaardig Jesaja 42:2-3; Jesaja 53:7 Matteüs 12:18-20; Matteüs 11:29
24. Bediening onder de heidenen (niet-joden) Jesaja 42:1; Jesaja 49:1 Matteüs 12:18-21; Lucas 2:32
25. De gebroken harten zullen verbonden worden Jesaja 61:1-2 Lucas 4:18-19
26. Hij zal voorbede voor de mensen doen Jesaja 53:12; Jesaja 59:16 Romeinen 8:34; Hebreeën 7:25
27. Afgewezen (verworpen) door zijn eigen volk, de joden Jesaja 52:3; Jesaja 8:14; Jesaja 28:16; Psalm 118:22 Johannes 1:11; Lucas 23:18; Handelingen 4:11; 1 Petrus 2:6-8
28. Priester naar de ordening van Melchisedek Psalm 110:4 Hebreeën 5:5-6
29. Triomfantelijke intocht Zacharia 9:9 Marcus 11:7, 9, 11
30. De Messias zal niet geloofd worden Jesaja 53:1 Johannes 12:37-38
31. Schapen van de Herder verstrooid Zacharia 13:7 Matteüs 26:31
32. Verraden door een vriend Psalm 41:9; Psalm 55:12-13; Zacharia 13:6 Lucas 22:47-48; Matteüs 26:49-50
33. Verraden voor 30 zilverstukken Zacharia 11:12 Matteüs 26:14-15
34. Het geld voor het verraden (30 zilverstukken) gebruikt om het potterbakkersveld te kopen Zacharia 11:13 Matteüs 27:6-7
35. Stil tijdens beschuldigingen Jesaja 53:7 Marcus 15:4-5
36. Bespuugd en geslagen Jesaja 50:6 Matteüs 26:67; Matteüs 27:30
37. Gegeseld Jesaja 53:5 Matteüs 27:26
38. Gehaat zonder reden Psalm 35:19 Johannes 15:24-25
39. Plaatsvervangend offer Jesaja 53:5 Romeinen 5:6, 8
40. Doorboord door handen en voeten Zacharia 12:10; Psalm 22:16 Johannes 20:25-27
41. Bespot Psalm 22:7-8 Lucas 23:35
42. Azijn gegeven voor zijn dorst Psalm 69:21 Johannes 19:28-29
43. Gebed voor wie hem vervolgen Psalm 109:4; Jesaja 53:12 Lucas 23:34
44. Soldaten dobbelen om zijn kleding Psalm 22:17-18 Matteüs 27:35-36
45. Verlaten door God Psalm 22:1 Matteüs 27:46
46. Zijn Geest toevertrouwd aan God Psalm 31:5 Lucas 23:46
47. Geen beenderen gebroken Psalm 34:20 Johannes 19:32, 33, 36
48. Zijn zijde doorstoken Zacharia 12:10 Johannes 19:34
49. Duisternis over het land Amos 8:9 Matteüs 27:45
50. Begraven bij de rijken Jesaja 53:9 Matteüs 27:57-60
51. De opstanding uit de dood Psalm 16:10; Psalm 30:4; Psalm 49:16; Psalm 118:17 Marcus 16:6-7
52. Stuurt de Heilige Geest Jesaja 44:3; Joel 2:28 Johannes 20:22; Handelingen 2:16-17
53. Richt een nieuw verbond op Jesaja 55:3-4; Jeremia 31:31 Matteüs 26:28; Lucas 22:20; Hebreeën 8:6-10
54. Zijn Hemelvaart naar de rechterhand van God Psalm 110:1 Marcus 16:19; 1 Korintiërs 15:4; Efeziërs 4:8
55. De heidenen (niet-joden) zullen de Messias zoeken Jesaja 9:2; Jesaja 11:10; Jesaja 65:1 Romeinen 11:25; Matteüs 4:16


Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is