Wonderen - Je blijft je verwonderen 

  Lees ook eens: JIJ bent een wonder


Wonderen in het Oude Testament

Reeds in het Oude Testament lezen we over wonderen. De wonderen dienden om Gods plannen te realiseren, om zijn macht te tonen.
In het Oude Testament lezen we dat God de meeste wonderen verrichtte door profeten.
Denk bijvoorbeeld aan Mozes en Aäron die een stok in een slang laten veranderen (Ex. 7:8-13) of aan Elia die een altaar in brand laat vliegen zonder vuur te gebruiken (1 Kon. 18:22-39). Net als de wonderen waarover we in de evangeliën lezen, tonen deze aan dat Mozes en Elia door God gezonden waren om een opdracht te vervullen.

Tot de meest bekende en opzienbare wonderen behorende de volgende:
•de plagen over Egypte (Mozes en Aaron)
•de doortocht van de Israëlieten door de Schelfzee (Mozes)
•de zon die lange tijd niet onderging (Jozua)
•vuur uit de hemel om een brandoffer aan te steken (Elia)
•veel andere wonderen gedaan door de profeten Elia en Elisa
•bevrijding van Daniëls vrienden uit de vurige oven en van Daniël uit de leeuwenkuil

Vaak blijven de wonderen uit het Oude Testament onderbelicht. Toch valt er heel veel uit op te maken. Daarom de volgende:
Lees ook eens de studie: Wonderen en tekenen van het Oude Testament

Een wonderbare gebeurtenis

De Syrische generaal Naäman was melaats. Veel uitleggers stellen, dat melaatsheid hetzelfde is als lepra. .
Naäman kreeg van een Joodse slavin het advies om naar de profeet in Israël te gaan. In die tijd was dat Eliza. Het is trouwens opmerkelijk, dat deze slavin dat advies gaf aan degene die haar gevangen hield. Ze had ook kunnen zeggen: "Sterf maar!" Blijkbaar had het meisje door de Geest van de God van Israël geleerd om ook haar vijanden lief te hebben. Naäman volgde het advies op en ging naar Israël. Na wat geharrewar (de koning van Israël vertrouwde het niet en dacht dat de generaal een aanleiding zocht om een oorlog te beginnen) kwam de generaal bij het huis van Eliza aan en kreeg het advies om zich zevenmaal onder te dompelen in de rivier de Jordaan. Eerst wilde hij dat niet en had minachtende gedachten over die rivier. Maar op advies van zijn dienaren deed hij het uiteindelijk toch en werd tot zijn blijdschap genezen! Toen erkende hij, dat de God van Israël de ware God is!

Door Eliza werden nog veel meer wonderen gedaan. Of liever gezegd: "door God". Eliza was slechts een middel in Gods hand om bepaalde tekenen te geven. God kan dat ook zonder tussenkomst van een mens. Maar soms kiest God ervoor om er een mens bij te betrekken. We moeten dus niet te veel gericht zijn op de genezer, maar veeleer op God Zelf, Die de ware oorzaak van de wonderen is.
In die tijd was er bijvoorbeeld iemand die met een bijl aan het hakken was. Maar het ijzer vloog van de steel af en kwam in het water terecht, waar het onmiddellijk naar de bodem zonk. Eliza nam toen een stuk hout en gooide het in het water. Toen draaide God de wetten der natuur even om. Het hout zonk naar de bodem en het ijzer van de bijl kwam bovendrijven en kon opgehaald worden.

 Lees hier maar eens verder: Twaalf wonderen door de profeet Elisa

Wonderen in het Nieuwe Testament door Jezus verricht

In het Nieuwe Testament waren wonderen niet alleen een kenmerk van Jezus, maar ook van zijn leerlingen. Op hun reizen genazen zij zieken en bevrijdden zij mensen van demonen om hun boodschap kracht bij te zetten.

De wonderen die Jezus deed: Hij genas de zieken van ongeneeslijke ziekten, de meest gevreesde van zijn melaatsheid. Hij genas mensen met verdorde ledematen (Matteüs 12: 9-14) en degenen die verlamd waren (Marcus 2: 1-12)). Hij wekte de doden op (Matteüs 9: 18-26; Lucas 7: 11-17, Johannes 11: 1-45), voede duizenden mensen uit slechts een paar happen van voedsel (Matteüs 14: 13-21; 15: 29- 38). Hij kalmeerde een storm (Marcus 4: 35-41), liep op het water (Matteüs 14: 22-33) hief de oorzaak van de blindheid, ook degenen die blind geboren waren (Johannes 9: 1-7). En ondanks de geweldige omvang van deze wonderen, vertelde Hij zijn discipelen dat zij nog grotere dingen (Johannes 14:12) zouden doen..

Beschrijving Marcus Matteüs Lucas Johannes
Uitdrijving in de synagoge te Kafarnaüm Marcus 1:21-28 - Lucas 4:31-37 -
Genezing van de moeder van Petrus' vrouw Marcus 1:29-31 Matt. 8:14-17 Lucas 4:38-41 -
Genezing van zieken en uitdrijving van boze geesten bij zonsondergang Marcus 1:32-34 Matt. 8:16-17 alleen uitdrijvingen Lucas 4:40-41 -
Wonderbare visvangst - - Lucas 5:1-11 -
Reiniging van een melaatse Marcus 1:40-45 Matt. 8:1-4 Lucas 5:12-16 -
Genezing van een lamme te Kafarnaüm Marcus 2:1-12 Matt. 9:1-8 Lucas 5:17-26 -
Genezing van een man met een verschrompelde hand Marcus 3:1-6 Matt. 12:9-13 Lucas 6:6-11 -
Bruiloft te Kana - - - Joh 2:1-11
Genezing van de dienaar van de centurio - Matt. 8:5-13 Lucas 7:1-10 Joh 4:46-54
Opwekking van een jongeman te Naïn - - Lucas 7:11-17 -
Uitdrijving bij de blinde en stomme man (Marcus 3:20-30 niet expliciet) Matt. 12:22-28 Lucas 11:14-23 -
Storm bedaren Marcus 4:35-41 Matt. 8:23-27 Lucas 8:22-25 -
Uitdrijving van een boze geest bij de bezetene van Gerasa Marcus 5:1-20 Matt. 8:28-34 Lucas 8:26-39 -
Genezing van een bloedende vrouw Marcus 5:24-34 Matt. 9:20-22 Lucas 8:43-48 -
Opwekking van de dochter van Jaïrus Marcus 5:21-23,35-43 Matt. 9:18-26 Lucas 8:40-56 -
Genezing van twee blinde mannen in Galilea - Matt. 9:27-31 - -
Uitdrijving bij een stomme - Matt. 9:32-34 - -
Genezing van een lamme te Bethesda - - - Joh 5:1-18
Genezing van een zieke vrouw - - Lucas 13:10-17 -
Spijziging van de vijfduizend (vijf broden en twee vissen) Marcus 6:30-44 Matt. 14:13-21 Lucas 9:10-17 Joh 6:5-15
Jezus loopt op het water Marcus 6:45-52 Matt. 14:22-33 - Joh 6:16-21
Genezing te Gennesaret Marcus 6:53-56 Matt. 14:34-36 - -
Genezing van de dochter van de Kanaanitische (Marcus: Syro-Fenicische) vrouw Marcus 7:24-30 Matt. 15:21-28 - -
Genezing van de doofstomme van Dekapolis Marcus 7:31-37 - - -
Spijziging van de vierduizend (zeven broden en twee vissen) Marcus 8:1-9 Matt. 15:32-39 - -
Genezing van de blinde man te Betsaïda Marcus 8:22-26 - - -
Uitdrijving van een boze geest bij een jongen Marcus 9:14-29 Matt. 17:14-21 Lucas 9:37-49 -
Munt in de vissenbek - Matt. 17:24-27 - -
Genezing van een man met waterzucht - - Lucas 14:1-6 -
Genezing van tien melaatsen - - Lucas 17:11-19 -
Genezing van een blindgeborene - - - Joh 9:1-12
Genezing van een blinde Bartimeüs bij Jericho Marcus 10:46-52 Matt. 20:29-34 Lucas 18:35-43 -
Opwekking van Lazarus - - - Joh 11:1-44
Vervloeking van de vijgenboom Marcus 11:12-14 Matt. 21:18-22 - -
Genezing van het oor van een dienaar - - Lucas 22:49-51 -
Vangst van 153 vissen bij verschijning van Jezus - - - Joh 21:1-14

Wonderen in het Nieuwe Testament binnen de ontstane eerste gemeenten

Wonderen en tekenen gebeurden door de handen der apostelen als bevestiging van hun getuigenis (Handelingen 2:43; 4:33; 5:12). Anderen die wonderen en tekenen deden, kregen die gaven door de handoplegging van de apostelen (Handelingen 6:5,6,8; 8:6,18; 19:6; 2 Timoteüs 1:6). Niet alle gelovigen zijn apostelen (1 Korintiërs 12:29). Net zoals Simon de Tovenaar van de apostelen macht wilde kopen om de Heilige Geest te geven (Handelingen 8:18-24), zo zijn er ook in onze tijd mensen die beweren deze macht van de apostelen te bezitten. Wat dit laatste betreft: Waak je voor valse leraars!

Wonderen Waar? Handelingen
Petrus geneest een lamme man Jeruzalem 3:1-11
Ananias en Sapphira vallen dood neer Jeruzalem 5:1-10
Apostelen doen vele wonderen Jeruzalem 5:12-16
Petrus and Johannes gedreven door de Heilige Geest Samaria 8:14-17
Petrus geneest Eneas Lydda 9:33, 34
Petrus wekt Tabitha, of Dorcas, ten leven Joppe 9:36-41
Petrus bevrijdt uit de gevangenis door een engel Jeruzalem 12:7-17
God God slaat Herodes, zodat hij sterft Jeruzalem  Jeruzalem 12:21-23
Elymas, de tovenaar, met blindheid geslagen Paphos 13:6-11
Paulus met blindheid geslagen Weg naar Damascus 9:1-9
Paulus geneest een kreupele  Lystra 14:8-10
PaulusPaul drijft een waarzeggende geest uit Philippi 16:16-18
Paulus en Silas de deuren van de gevangenis geopend door een aardbeving Philippi 16:25, 26
Paulus spreekt namens de Heilige Geest  Corinthe 19:1-6
Paulus geneest menigte Corinthe 19:11, 12
Paulus herstelt Eutychus tot leven Troas 20:9-12
Paulus Paul schudt een adder af Malta
Paulus geneest de vader van Publius en anderen Malta 28:7-9

Je blijft je verwonderen

En Petrus zeide: ‘Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u; in de naam van Jezus Christus, de Nazarener, sta op en wandel’ (Hand.3:6).

Gelooft je in wonderen? Wat zijn eigenlijk wonderen? Komen wonderen nu nog steeds voor? Zijn wonderen nodig voor de voortgang van het evangelie? Waarom wonderen? Zomaar enkele vragen, die ons bezig houden als wij Handelingen 3 lezen. In de Evangeliën en in Handelingen lezen wij over wonderen en tekenen die door de apostelen worden gedaan. Vooral in het begin van het boek Handelingen lezen wij over wonderen. Wonderen die begonnen zijn op Pinksteren toen de Heilige Geest werd uitgestort. Denk maar aan het taalwonder. In Handelingen 3 zien wij Petrus en Johannes als wonderdoeners en een kreupele aan wie het wonder zich voltrekt. Net als het volk in de tempel en de voorbijgangers zijn wij getuige van deze wonderlijke genezing. 


Het is een aangrijpende geschiedenis die wij hier lezen. Een man van ongeveer veertig jaar oud die zijn benen niet kan bewegen. Niet door een ongeluk in zijn jonge jaren of later, ook niet door een ziekte, maar kreupel vanaf zijn geboorte. Door deze ziekte kan hij niet werken en is hij aangewezen op de giften van anderen. Daarom zit hij bij de ingang van de tempel om te bedelen. Zo vraagt hij ook aan Petrus en Paulus een gift.

Maar wat een teleurstelling. Wat zeggen zij: "Zilver en goud hebben wij niet". Koper dan misschien? Nee, zelfs dat niet. Helemaal niets. Dat kunnen Petrus en Johannes deze man nu net niet bieden. Rijkdommen van deze wereld bezitten zij zelf ook niet. Zij zijn eenvoudige vissers. Zij behoren niet bij de rijken en de edelen in maatschappelijk opzicht. Zij zijn vissers die alles verlaten hebben om Jezus te volgen. Zij leven zelf ook van wat zij krijgen. Zij dragen de liefde en bewogenheid van Christus om in het hart. Zij hebben de bewogenheid van hun Meester gezien. Die is zichtbaar geworden in Zijn wonderen, toen hij rondging door het land. “Blinden werden ziende, doven hoorden, doden zelfs werden opgewekt en armen het Evangelie werd verkondigd” (Matth.11:5).

Geen goud en geen zilver, maar zie op ons. Petrus vraagt de volle aandacht. Normaal gesproken kijkt een bedelaar slechts naar de gave die in zijn hand valt, buigt dan zijn hoofd als teken van dank aan de gever. Maar nu: Kijk ons aan. Gaat het dan om deze twee apostelen? Zijn zij wonderdoeners, die in eigen kracht wonderen kunnen doen?

Petrus en Johannes willen hem alles geven wat nodig is, voor tijd en eeuwigheid. Dat gebeurt ook. Niet in eigen kracht. Petrus is de eerste om dat te erkennen. Hij zegt het zelf: “Alsof wij door eigen kracht of godzaligheid deze zouden kunnen laten wandelen”. Geen sprake van. Deze dienstknechten van Christus kunnen niets uit zichzelf. Zelfs zij die vooraan hebben gestaan in het ontvangen van de Geestesgaven en in het doen van wonderen en tekenen, kunnen niets uit zich zelf. Als ze staan in de kracht van de Geest kunnen ze alles en deze twee apostelen staan hier in de kracht van de Geest. Zij stralen uit wat hun Meester ook heeft gedaan. Hier zien wij in hun handelingen de liefde van hun Meester voor zondaren. In liefde en bewogenheid omgaan met anderen, iets van de liefde van Christus laten zien en wijzen op die ene Naam.

Deze bedelaar kijkt omhoog en verwacht iets. Petrus zegt: “Wat ik heb, dat geef ik u”. Alles wat Petrus heeft, wil hij geven. Wat maakt genade in het hart toch gunnend en mededeelzaam naar anderen. Als dat er niet is wat kunnen wij dan hard zijn. Dan zijn wij in staat om iemand in de goot te laten liggen, of om iemand genadeloos af te serveren. Als er genade in het hart is dan is er ook liefde tot anderen in het hart. Als er geen genade in het hart is wat kunnen wij dan wettisch zijn.

“Zie op ons!” Dat is geen zien op de apostelen, maar een zien op de grote Heelmeester die achter de apostelen staat. Het is een zien op Jezus Christus. Door de kracht van de Geest roept Petrus de Naam van Jezus Christus, de Nazarener, aan en zegt: “Sta op en wandel!” Tegelijk grijpt Petrus deze man bij zijn rechterhand. Wat een wonder! Petrus vraagt het onmogelijke van deze man. Hoe kan deze man nu opstaan? Misschien heeft hij dat al veel vaker geprobeerd. Misschien wel gestimuleerd door anderen. Petrus weet dat, wat onmogelijk is bij de mens, mogelijk is bij God. Hij steekt zijn hand uit. Door de kracht van de Geest en het Woord grijpt deze kreupele de hand van Petrus vast. De Geest maakt deze man van dood levend. Wat leren we hier uit? God is de eerste. Hij komt als de eerste met zijn genade. Het wonder is niet alleen zijn geestelijke genezing, maar ook zijn lichamelijke genezing. Zijn verlamde benen krijgen weer kracht. Hij kan weer lopen. Petrus heeft de Naam van Jezus Christus aangeroepen. Waarom? Het is de enige Naam voor die man, voor u en voor mij, waardoor wij genezen kunnen worden. Er is geen behoud in een andere Naam. Omdat die Naam Zaligmaker en Gezalfde betekent.

Ondanks dat Hij van een geringe - en in de ogen van de omstanders - een verachtelijke afkomst is, omdat hij uit Nazareth komt. Op grond van het geloof in die Naam is er behoud. Het Woord geneest deze man hier niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk. Is dit niet naar de belofte van Christus, die Hij zijn leerlingen heeft gegeven: “Die in Mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen?”

Hoe groot zijn Uwe werken, o Here! Gij hebt ze alle
met wijsheid gemaakt, het aardrijk is vol van Uwe
goederen.

Psalm 104 : 24

  Lees eens het oude document Wonderen en Tekenen

            Lees hieronder de oude serie in 24 afleveringen over Wonderen en Tekenen

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24

 Lees hier over de ZEVEN WONDEREN in het evangelie naar Johannes, door de Heer Jezus, vóór zijn kruisdood verricht.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG