HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

Over SCHOOL gesproken

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 623 - Over SCHOOL gesproken

Deuteronomium 6:7 - Gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat

De identiteit van de christelijke school wordt in belangrijke mate bepaald door de gezamenlijke levensbeschouwelijke achtergrond van ouders, leerkrachten en bestuursleden.

Alle ouders, leerkrachten en bestuursleden:

Men erkennen God als Schepper van hemel en aarde en aanvaarden Jezus Christus als Gods Zoon. Hij is het die ons verlost van de zonden en die de relatie tussen God en ons weer herstelt. Hij is het ook die ons door zijn Geest weer maakt tot mensen die zijn beeld kunnen vertonen, aan elkaar en aan onze kinderen. We zien uit naar de terugkomst van Jezus, waarbij Hij alles zal herstellen en wij Gods beeld ten volle kunnen weerspiegelen. De bijbel erkennen we als Gods Woord en als norm voor ons leven. Dit besef wil men graag op de kinderen overbrengen.

Men weet zich in opvoeding en onderwijs afhankelijk van het werk van de Heilige Geest. De Geest vormt ouders en leerkrachten tot bruikbare instrumenten en Hij vormt kinderen tot mensen die hun leven in dienst willen stellen van God en hun naasten.

Men deelt een bijbelse visie op opvoeding en onderwijs. Aan die visie ligt een mensbeeld ten grondslag dat rekening houdt met schepping, zondeval en herschepping.

De christelijke school is meestal opgericht door leden van een kerk of meerdere kerken vanuit het belang van eenheid in opvoeding en onderwijs in het gezin, in de kerk en op school

Een belangrijk kenmerk van de christelijke leer is de visie op bijbel, verbond en doop. Zowel de gelovige ouders als hun kinderen zijn opgenomen in het verbond dat God eens sloot met Abraham en zijn ‘nageslacht’. Als teken daarvan zijn zowel ouders als kinderen –in de regel als baby- gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Doel van opvoeding en onderwijs is dat de kinderen God leren kennen en zijn liefde leren zien. Ook wil men hen zo toerusten dat zij –net als wij- God willen dienen overeenkomstig zijn Woord en dat zij bereid zijn om de gaven die zij van God ontvangen te besteden tot zijn eer en ten dienste van de naasten.

In het kader van deze doelstelling wordt op school bijbelgetrouw godsdienstonderwijs gegeven, dat aansluit bij de visie op Bijbel, verbond en doop, met oog voor de betekenis van de bijbel voor het dagelijks leven.

Godsdienstonderwijs

Kennisdoelen

* De leerlingen hebben kennis van de inhoud van de bijbel. Zij kennen de verhalen uit de bijbel en kunnen de bijbelboeken herkennen en plaatsen in de tijd.

* Kunnen een aantal bijbelse begrippen uitleggen, zoals bijvoorbeeld: zonde, genade, verlossing, dankbaarheid, doop, verbond en avondmaal.

* De leerlingen kennen God de Vader als de Schepper van hemel en aarde, die een verbond met hen heeft gesloten. Zij weten dat ze door de doop bij dit verbond horen.

* Zij kennen zijn Zoon, Jezus Christus als hun Verlosser en de vernieuwer van hun leven door het werk van de Heilige Geest.

* De leerlingen kennen een aantal psalmen, gezangen en bijbelse liederen.

* De leerlingen kunnen uitleggen wat kerk/gemeente zijn inhoudt. Zij kennen de belangrijkste feiten uit de kerkgeschiedenis en hebben enige kennis van de kerkelijke kaart van Nederland.

* De leerlingen hebben inhoudelijk kennis van de verschillende in Nederland voorkomende religies/levensbeschouwingen. Ze kunnen deze leerstof plaatsen in bijbels perspectief.

Inzichtsdoelen

* De leerlingen zien samenhang in Gods grote daden in de schepping, regering en onderhouding van de wereld.

* De leerlingen kennen God als de God van het Verbond, die zijn beloften nakomt en van hen vraagt naar zijn wil te leven. Zij kunnen uitleggen waarom kinderen bij dit verbond horen en gedoopt mogen worden.

* De leerlingen kunnen uitleggen wat het betekent om te leven van genade, door het verlossingswerk van Christus. Zij kunnen ook uitleggen, hoe de Heilige Geest werkt en wat het betekent om te leven in de in de verwachting van de terugkomst van Christus.

* De leerlingen weten van het bestaan van Satan, die erop uit is mensen bij God vandaan te houden.

* De leerlingen kunnen uitleggen waarom het belangrijk is om God te loven en aanbidden en om voorbede te doen voor jezelf en voor anderen.

* De leerlingen weten dat de bijbel Gods Woord is, waarmee dwalingen weerlegd kunnen worden.

Vormingsdoelen

* De leerlingen beseffen dat de bijbel betekenis heeft voor hun dagelijks leven. Zij willen vanuit de bijbel uit liefde en met eerbied voor de God van het Verbond leven. Dit krijgt op school ook vorm in de aanbidding van Hem door middel van gebed en het zingen van liederen. Daarnaast krijgt dat vorm in het leven naar de geboden van de Here.

* Zij kunnen uitleggen wat het (voor hen) betekent dat ze als kind gedoopt zijn.

* De leerlingen laten zien dat ze de naaste liefhebben als zichzelf. Dit herkennen we in de omgang tussen leerlingen en leerkrachten en tussen leerlingen onderling. Deze omgang is in een sfeer van vergeving. Zowel leerlingen als leerkrachten leven van genade door het verlossend werk van Christus. Het gebed voor elkaar neemt hierbij een belangrijke plaats in. Daarnaast geven leerlingen de liefde voor de naaste concreet vorm in acties en projecten van hulporganisaties en zending.

* De leerlingen kunnen uitleggen wat het betekent lid te zijn van een kerkelijke gemeente. Zij zien in dat Christus zijn Kerk vergadert, beschermt en onderhoudt van het begin van de wereld tot aan zijn terugkomst.

* De leerlingen kunnen vanuit het bewustzijn van eigen identiteit omgaan met verschillen in culturen en religies, op een wijze, waarbij hun eigen identiteit niet wordt verzwakt, maar versterkt.


 Lees ook eens: TOEKOMST CHRISTELIJK ONDERWIJS IN GEVAAR!

Heer, wees mijn Gids

                                 

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)