Gericht en verlossing

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 103 - Gericht en verlossing

Na de zondeval is de mensheid uiteengevallen

Twee groepen mensen die op den duur twee aparte werelden zijn geworden: één waarin de mens centraal staat en één waarin God het middelpunt vormt. Een wereld die boeiend lijkt en een wereld die maar saai en eentonig schijnt. De wereld van Lamech. Tegenover de wereld van Seth.

Je moet kiezen

Het leven rond de tenten van Lamech lijkt een opwindend en boeiend gebeuren. Zo op het oog is het leven rond de tenten van Seth in vergelijking daarmee maar saai.

0, in beide werelden wordt gedanst en wordt muziek gemaakt. In beide werelden is er vrolijkheid en plezier. Toch lijkt het in de wereld van Lamech allemaal zo veel aantrekkelijker. Daar sta jezelf in het middelpunt en in die andere wereld wordt geleefd, zoals God dat wil. De gelovigen, Seth en de zijnen, zijn beter af. Ook al lijkt dat niet zo. Zij leven in vrede met God. Zij hoeven geen angst te hebben voor de straf op de zonde. Zij hebben zicht op eeuwig leven.

Het is een heel voorrecht, als je mag leven in vrede met de Schepper. Als ouders hun kinderen mogen vertellen (Deut.6 : 4-9) over God die eens zal bevrijden van van de zonde en van de gevolgen eenzaamheid, oorlog en tegenslag. Opeens is het leven in Lamech maar hol en leeg. In een alles of niets poging plukt men de dag. En dat is dan ook alles wat ze hebben. Want een toekomst is er niet, uitzicht is er niet. Maar je moet kiezen. Voor het een of het ander.

De jongens uit het geslacht van Seth zijn wel nieuwgierig naar de cultuur van de wereld zonder-God. Die wereld heeft ook op hen z’n aantrekkingskracht. Het bruisende leven boeit hen. en heel geleidelijk zoeken ze aansluiting.

Dat wordt duidelijk als ze gaan trouwen met meisjes uit het geslacht van Lamech. Die ontwikkeling wordt in de Bijbel maar heel kort vermeld. Maar op andere (Gen.6: I, 2) plaatsen Bijbel wordt een soortgelijke ontwikkeling geschetst. Wie aansluiting zoekt bij de wereld van de ongelovigen zal meestal niet meteen het geloofde rug toekeren. i

Het één zou wel eens met het ander te combineren zijn. God dienen en tegelijkertijd jezelf zou toch moeten kunnen ? Maar dan worden zaken gecombineerd die niet te combineren zijn.

Elk mens is uit zichzelf zondig. Sinds de zondeval is iedereen er op uit zich tégen God op te stellen, en te kiezen vóór zichzelf en zijn eigen genot. Ongelovige mensen geven zich aan die zelfzucht over. Ze willen eigen baas zijn en stellen zichzelf de wet. Gelovige mensen moeten tegen die zelfzucht strijden. ledere dag opnieuw. Een harde strijd tegen hun zondige aard. Maar God wil hun iedere dag opnieuw de kracht geven om die strijd vol te houden. Om iedere dag weer vóór Hem te kiezen.

De jongens uit het geslacht van Seth zijn die dagelijkse gevechten met zichzelf moe geworden. Het spannende, opwindende, ongeremde leven leek zoveel gemakkelijker. En ze ruilen hun schatten in voor wat surrogaat zal blijken te zijn.

Er zijn in je leven maar twee mogelijkheden. Je dient God. Of je dient jezelf. Er is geen tussenweg. Jezus heeft dat duidelijk gezegd toen Hij , op aarde was. 'Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten: gij kunt niet God dienen en Mammon.'

Mammon is de afgod van het geld. Jezus wil niet zeggen dat je geen geld zou mogen hebben of verdienen. Maar dat je het niet als een doel mag beschouwen. Geld moet worden gebruikt als een gave van God die ook weer in Zijn dienst besteed moet worden. Dat geldt niet alleen het geld, maar evenzeer van alle andere goede dingen die je van God krijgt, zoals muziek, eten, kleren. Je dient God. Of je dient jezelf. Er is geen tussenweg.

Het antwoord van God

Toen de HERE zag, dat de boosheid (Gen. 6: 5) van de mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slecht en boos was, berouwde het de Here dat Hij de mens op aarde gemaakt had en het smartte Hem in zijn hart.De tegenstellingen tussen het vrouwenzaad (de gelovigen) en het slangenzaad (de ongelovigen) was al zeer verwaterd. De satan had dus succes. Zijn grote doel nensen van God weg te trekken. En daartoe laat hij geen middel ongebruikt.

Het gevecht van de satan tegen God was toen al een actuele zaak. Die strijd is totop vandaag actueel gebleven. De satan verheugt zich ervover als mensen zich alleen maar druk kunnen en willen maken over loonsverhogong en meer vrije tijd. Hij ziet ook graag dat er soepele wetten komen op het gebied van gezag en zeden. en als hem dat beter uitkomt ziet hij ook graag een strak regiem. Hij kent maar één doel: mensen op te zetten tégen het geloof in God.

Natuurlijk zijn er talloze zaken waarover iedereen zich opwindt, waar iedereen iets aan zou willen veranderen. Het geweld op straat, onverdraagzaamheid, burgerlijke ongehoorzaamheideid, wilde stakingen. Maar ook dat alles is het gevolg van het verlaten van God en van de ongehoorzaamheid aan Zijn geboden. Als kerken leeglopen, maar de stadions vol, mag je niet anders verwachten. Het is het antwoord van God op ons gedrag.

Ramp en redding

Eén van de akomelingen van Seth is Noach. Hij was onder zijn tijdgenoten (Gen. 6: 9) een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met met God. God vertelde hem wat Hij met de schepping (die Hem berouwde) van plan was: 'Het einde van al wat leeft (Gen. 6: 13) is door Mij besloten, want door hun schuld is de aarde vol geweldenarij, en zie: Ik ga hen met de aarde verdelgen.

Gods besluit stond vast: door een watervloed zal de wereld vergaan, vernietigd worden.. Maar Hij zal Noach en zijn gezin sparen. Noach krijgt dan de opdracht een soort schip, een ark te bouwen, En ondanks alle spot, die hem, ongetwijfeld toegevoegd zal zijn, gehoorzaamt Noach en bouwt de ark. Zomaar midden op het droge, een bezienswaardigheid! Er zal wel wat afgelachen zijn. Maar iedere hamerslag is een veroordeling van de mensen die leefden onder het motto: 'Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn.

De spot lijkt overigens terecht. Er gebeurt immers niets? Maar de HERE had gezegd dat Hij nog 120 jaren geduld zou hebben (Gen. 6 : 3). Die jaren zijn voorbij. En dan komt de dag waarop God de regen loslaat. In stromen komt het uit de hemel vallen, met kracht stijgt het water omhoog uit de bronnen, Veertig dagen achtereen. Dan zijn ook de hoogste bergtoppen onder water. De natuurramp die door God wordt toegelaten is de oorzaak van de dood van alle mensen en dieren. Alles wat leeft verdrinkt; alleen Noach en zijn gezin ontkomen aan de verdrinkingsdood.

Het is een onvoorstelbaar gebeuren dat er toen heeft plaats gevonden. Het is een huiveringwekkend oordeel dat de HERE over zijn schepping voltrekt. Maar er is ook alle reden tot dankbaarheid als je die geschiedenis leest. God maakte geen definitief einde aan de wereld en aan haar historie. Als dat gebeurd zou zijn zou Jezus niet op deze aarde gekomen zijn om voor de zondaars te sterven. Dan zouden Adam, Eva, Abel en al de anderen uit de prille tijd van voor de zondvloed reddeloos en voor eeuwig verloren zijn gegaan. De schepper heeft met Zijn zondvloed grote schoonmaak gehouden op de wereld. Een nieuw begin. En Hij hield Zijn belofte. Zijn Zoon, Jezus, zou komen .

Vertrouw op Hem

Het was niet de verdienste van Noach dat hij gered werd van de verdrinkingsdood, samen met zijn gezin. Hij heeft gratie gekregen van God: het was genade. Hij wilde naar God luisteren. Hoe gebrekkig ook, hij stelde God centraal in zijn leven. Noach 'wandelde met God. Dat betekent: hij vroeg steeds wat God wilde dat hij deed. Hij stelde zich in dienst van God en was Hem gehoorzaam.

Wie vandaag de dag zijn vertrouwen op God wil stellen en in afhankelijkheid van Hem wil leven, wil God ook redden. Wie Zijn liefde beantwoordt met wederliefde wordt, net als Noach, door God gered. En heeft weer toekomst.

Bijbel als blikopener

De Bijbel, die het Woord van God is, leert ons dat door de zondeval de mens, verleid en misleid door de satan, is afgevallen van God, de Almachtige. Sindsdien is elk mens geestelijk dood en de wereld vervloekt. De mens is de bondgenoot en daarmee tegelijkertijd de slaaf van de satan geworden. De zonde is de oorzaak van kwade gedachten, onverstand, gierigheden, hoogmoed, leugen, bedrog, huichelarij, ellende, nood, ziekte, geweld, verdriet, lijden en dood. Geen mens kan iets doen om de scheiding met God op te heffen.

De gehele wereld ligt in het boze (Statenvertaling; 1 Johannes 5 : 19). Er is niemand rechtvaardig, ook niet een. Er is niemand, die verstandig is, er is niemand, die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, te zamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die goed doet, er is ook niet tot een toe (Statenvertaling; Romeinen 3 : 10 - 12).

Daarom het Evangelie van Jezus Christus!

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden. Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God (Statenvertaling; Johannes 3 : 16 - 18). Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde. Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade, door welke Hij ons begenadigd heeft in den Geliefde (Statenvertaling; Efeziërs 1 : 4 - 6).

Centraal in het heilsplan van God voor de mens staat het vlees geworden Woord, Jezus Christus, de weg, de waarheid, het leven, Zijn kruisdood, Zijn opstanding en Zijn wederkomst. In de Bijbel leert Matthëus ons in zijn evangelie dat Jezus de beloofde Messias is, Markus in zijn evangelie dat Jezus de triomfantelijke Koning is, Lukas in zijn evangelie dat Jezus de barmhartige Heiland is en Johannes in zijn evangelie dat Jezus de eniggeboren Zoon van God is. Christus is naar de wereld gekomen om zondaars tot bekering te roepen. Hij heeft geleden, is gestorven aan het kruis om de vergeving van onze zonden, is begraven, is neergedaald in de hel, is opgewekt uit de dood, is opgevaren naar de hemel, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Iedereen die in Hem gelooft heeft het eeuwige leven, maar wie niet in Hem gelooft is al veroordeeld. De huiver van het laatst genoemde moet worden gevoeld.

 Elk mens wordt geleid, ofwel door de Heilige Geest, die uitgaat van God de Vader en God de Zoon, ofwel door de geest van de satan, de wederrechtelijke overste van deze wereld, die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende, wie hij zou mogen verslinden.
Neem en lees het Woord van God. Geloof in de Heere Jezus Christus. Bekeer u. Bekeer je.

Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot U (Psalm 130 : 1, ob).
Laat 's Heeren lof ten hemel rijzen (Psalm 147 : 1, ob).
Geloofd zij God met diepst ontzag! (Psalm 68 : 10, ob).

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG