Over Verlossing gesproken

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 222 - Over Verlossing gesproken

Omdat God van mensen houdt

Ouders moeten soms erg boos zijn op hun kinderen. Maar goede ouders zijn dan tegelijk ook erg verdrietig. Ze voelen dan, nog meer dan anders, hoeveel ze van hun kind houden. Hun boosheid is geen drift. Want dat is heel iets anders. Wie driftig wordt, slaat op hol.

Het is maar een voorbeeld. Een zwak voorbeeld, om iets te laten zien van wat God over Zichzelf zegt. God is erg boos over onze zonde. Hij 'toornt' .De mens, die niets meer van God wil weten en Zijn vijand geworden is, zal voor altijd moeten boeten. Zo boos is God, zo rechtvaardig is Hij ook. De boosheid van God doet echter niets af van Zijn liefde. Omdat God van mensen houdt, zoekt Hij, zonder Zijn rechtvaardigheid te laten vallen, naar verlossing voor hen. In al Zijn boosheid denkt Hij toch met ontferming aan de (Hab.3 : 2) zijnen.

De liefde van God

De zondige mens kan niet verlossen. God zelf zorgt voor verlossing. Hij heeft de wereld, de mensen die Hij gemaakt heeft, zó lief, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf, opdat iedereen die in Hem gelooft, niet verloren (Joh. 3 : 16) gaat, maar eeuwig zalleven. De Vader (Gal. 4: 5) heeft Zijn Zoon gegeven, uitge- zonden naar de wereld van de zondige mensen. Dat betekent niet, dat de Zoon een willoos werktuig is van de plannen van Zijn Vader. Het is ook Zijn eigen wil. God brengt verlossing voor zondige mensen. God zendt Zijn Zoon; de Zoon Iaat zich zenden. 'Ik en de Vader zijn één'. Dat (Joh. 10: 30) zegt Jezus, als Hij spreekt over hoe Hij zondaars zal redden, ten koste van Zijn eigen leven: 'Ik zet Mijn (Joh. 10: 15) leven in'. De Vader gaf Zijn enige Zoon.

In die zin is uitgedrukt welk offer God gebracht heeft als gevolg van Zijn volmaakte liefde. Jezus liet Zich door God geven. Gaf ook Zichzelf, vrijwillig. En van het begin tot (Matth. 3; 16) het einde heeft de Heilige Geest meegewerkt (Matth. 4 : 1) gewerkt, met dezelfde liefde, om de (Hebr. 9: 14) verlossing voor zondaren mogelijk te maken.

Dierbare Zoon, God én mens

Toen de Zoon op aarde kwam, in de kerstnacht, gebeurde dat, zoals alle kinderen op de wereld komen. Hij werd ter wereld gebracht door een vrouw. Hij was God, maar Hij werd (Hebr.2 : 14) 'verenigd met vlees en bloed' .Hij (Joh. 1 : 14) bleef God, maar Hij werd óók mens, (Hebr.2 .17)

God maakte, dat Maria, zonder dat zij gemeenschap met een man gehad (Luc. 1 : 35) had, zwanger werd. Zwak en ontluisterd mens te worden en te zijn (Filipp. 2 : 8) was een grote vernedering voor (Hebr. 4: 15) Jezus, de Zoon van God. Hij was zonder zonde, maar toch liet Hij zich als de grootste misdadiger behandelen. Hij liet zich de zonde die niet Hij, maar de méns begaan had, ten laste leggen. Hij liet zich kruisigen (Gal.3 : 13), een straf die God ingesteld heeft (Deut.21:22,23) en die de vloek van God aanduidde.

En aan het kruis hangend onderging Hij die vloek van God: Hij werd (Marc. 15: 34) door God alleen gelaten. De Zoon van God nam de plaats in van de ware schuldigen: wij. 'Om (Jes. 53: 4-6) onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheid verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem.' Jezus heeft de schuld op Zich genomen. In de plaats van hen die onmogelijk hun (Matth. 20: 28) eigen schuld konden betalen. Hij was zonder zonde, maar werd in onze plaats tot zondaar gemaakt. (2 Gor. 5 : 21)

De liefde van God is er de oorzaak van dat Hij onze verlossing door Jezus heeft bewerkt. Daar hebben wij Hem niet om gevraagd. Het kwam van God alleen. Door Jezus heeft God de wereld, met zich (2 Gor. 5 : 19) verzoend. En door het geloof in Christus zijn wij verlost van de zonde. Hij heeft voldaan aan de goddelijke gerechtigheid. En dat wordt óns toegerekend, alsof wij zelf betaald hadden. Door het geloof worden wij behouden. Door het geloof (Ef. 2 : 8) is er voor ons geen straf. (Joh. 3 : 18)

God maakt er een feest van

Jezus heeft zijn discipelen eens het verhaal verteld van de jongen die van huis was weggelopen: de gelijkenis (Luc.15:11ev) van de verloren zoon' .Eenmaal van huis kreeg die jongen er toch wel heel erge spijt van dat hij niet meer thuis was. Zijn ervaringen waren bepaald niet zo prettig. Verslagen kwam hij weer terug, ellendig en uitgehongerd. Hij wilde het graag weer in orde brengen met zijn vader . Hij wilde weer thuis zijn. Maar zou zijn vader hem wel terug willen zien? Nou en of! Zijn vader staat al op de uitkijk. Hij ziet zijn zoon al in de verte aankomen. Nog voordat de jongen een woord kan zeggen, gaat het hart van de vader al uit naar zijn zoon. Nauwelijks heeft de zoon een begin gemaakt met zijn schuldbelijdenis, of de vader roept zijn knechten: wij gaan feestvieren! Feest! Want mijn zoon was dood en is weer levend geworden, mijn zoon was verloren maar hij is weer teruggevonden. En dat is een feest geworden!

Zoals die aardse vader, zo doet ook de Vader in de hemel. Nu Hij de Zijnen met zich verzoend heeft, door Christus, is de weg vrij voor alles wat Zijn vaderliefde hun geven wil. Wie gelooft, is verlost. Omdat Christus dat wil, heeft God zijn zonden (Rom. 3:23, 24) vergeven. Wie gelooft mag dat zeker weten. Er is misschien nog maar weinig van te zien in het leven van die mensen. Ook in hun leven is lijden en droefheid. Maar dat zal (Rom. 8: 18) veranderen. En nu al is het feest. God maakt er een feest van, als ook maar één zondaar zich bekeert. (Luc. 15: 10)

Leven met blijdschap

Christenen zeggen: wij zijn verlost. Maar toch, ze worden ziek, ze kennen verdriet, ze worden ook moe en net als andere mensen sterven ze. Wat betekent het dan nog verlost te zijn? Het is nu nog de' tijd van geloven; de resultaten van de verlossing (2 Cor. 5; 7) zijn nog niet te zien. God roept nog steeds mensen tot geloof. Zijn boden gaan door de wereld, ze vertellen van Jezus en ze vragen uit naam van (2 Cor. 5; 20) Hem: 'Iaat u met God verzoenen' .

Zolang God nog daarmee bezig is, is van Zijn feest nog niets te zien. Toch hebben de christenen die zeggen 'wij zijn verlost' , wel gelijk. Verzoening met God betekent oók verlossing van de zonde. Wie met

God verzoend is, weet zeker dat hij ook verlost zal worden. Wie gelooft mag dus zeggen: ik ben verlost! Zij mogen ook al van die verlossing ge- Ef. 1; 5 nieten. Want zij zijn daardoor Zijn -Joh. I ; 12 kinderen.

Wie gelooft mag als kind omgaan met God; en Hij zorgt voor hen die geloven als een Vader. Voor hen bestaat nog wel verdriet, maar dat verdriet is vaak een loutering: het brengt ze dichter bij de Here. Zij verwerken hun verdriet anders dan anderen, die geen uitzicht hebben op (I Thess. 4;1.:1) de toekomst. Zij weten dat alles wat er gebeurt, ook het verdrietige, door God voor hen ten goede gebruikt wordt. Zij zullen ook gaan merken dat ze van de macht van de zonde in hun hart verlost worden. De Heilige Geest bewerkt hun hart en maakt ze nieuwe mensen. Mensen die God (Rom.8;15,16,17) weer kennen, naar Hem vragen en Hem gehoorzamen.

De kinderen van God zijn Zijn (Rom. 8: 4) erfgenamen. Hun erfenis, een nieuwe schepping waarin de mens weer wordt, zoals hij door God geschapen is, staat voor hen vast. Dat maakt hun leven blij. Dat maakt hen dankbaar (Filipp.4:6, 7), dat doet hen bidden. Dat maakt hun leven veilig. Aan de hand van Vader. Het wordt een féést !

Vertel het aan de kinderen -  Over de verloren zoon

Er was eens een vader en die had twee zonen. De oudste zoon werkte hard, luisterde goed naar zijn vader en was tevreden met zijn leven in zijn vaders huis. Maar de andere zoon was lui en ontevreden. Hij vond dat hij een saai leven had en wilde weg. Hij keek heel vaak in de verte, de wijde wereld in en dacht, dat die wereld veel mooier en spannender zou zijn, dan zijn leven hier thuis bij z'n vader.

Op een dag besloot hij om naar z'n vader te gaan en hem om geld te vragen. Later als z'n vader dood zou zijn, zou hij toch het geld van z'n vader krijgen, net als z'n broer. Maar hij wilde niet wachten tot later, hij wilde dat geld nú. Hij wilde op reis gaan de wijde wereld in en nú genieten van alles wat hij daar zou beleven. De vader werd heel verdrietig, toen zijn zoon hem om het geld vroeg en hem vertelde dat hij weg wilde, op reis die wijde, vreemde wereld in. Doe dat toch niet jongen, blijf bij mij. Hier heb je het goed en ik houd zo veel van jou. Je mag alles gebruiken wat van mij is, hier hoor je thuis. Maar de zoon wilde helemaal niet luisteren naar z'n vader. "Geef mij nu maar dat geld vader, dan vertrek ik". En met pijn in z'n hart gaf de vader het geld aan de jongen en liet hem gaan. "Ik zal altijd van je houden", zei de vader, toen de jongen vertrok. Maar de zoon hoorde het niet eens, zo vol was hij van de reis die hij ging ondernemen. De vader keek hem na net zo lang tot dat hij hem niet meer kon zien. Er was veel verdriet in zijn hart. De zoon merkte dat niet eens, hij keek ook niet meer om, maar wilde alleen maar heel snel op weg, die mooie, wijde wereld in. Oh wat hij daar een zin in, hij voelde zich zo blij en dacht geen moment meer aan zijn vader.

Hij was nu zelf een rijk man geworden, hij reed op een kameel en kon alles kopen wat hij wilde hebben. Hij gaf iedere dag een groot feest en had heel veel vrienden, die graag bij hem waren en van zijn rijkdom mee wilden genieten. Ja, het leven was goed, vond de jongen. Werken deed hij niet, alleen maar zijn geld uitgeven.

Zijn zak met geld, die eerst zo vol was, werd steeds leger. Maar de jongen trok zich daar niets van aan. Wel nee, hij had zo veel vrienden, als zijn geld op was, zouden die hem wel weer verder helpen. Zo dacht de jongen, maar het ging heel anders, want zijn vrienden, waren geen èchte vrienden.

Toen zijn geld op was en hij geen grote feesten meer kon geven en ook geen mooie dure dingen meer kon kopen, verdwenen z'n vrienden één voor één. Het was nu niet leuk meer om een vriend van de jongen te zijn, want hij had hen niets meer te bieden. Dat de jongen ook geen geld meer had om eten te kopen, dat maakte voor hen niet uit, daar hadden zij niets mee te maken. En zo kwam de jongen helemaal alleen te staan, geen vrienden, geen eten, geen werk, niemand meer die van hem hield. Tot overmaat van ramp kwam er ook nog eens hongersnood in het land waar hij woonde en toen ging het steeds slechter met de jongen. Eens was hij een rijk man en nu was hij een arme bedelaar geworden. Hij vond een boer waar hij de varkens mocht hoeden, maar zelfs toen leed hij honger. Hij kreeg maar heel weinig te eten van de boer, de varkens hadden het eigenlijk beter. Maar hij mocht niet eten van het voer, dat voor de varkens was bestemd.

De jongen dacht aan zijn vader thuis, hoe goed de knechten het daar hadden. Hij dacht aan de liefde van zijn vader voor hem en hij begon te huilen. Hij kreeg zo vreselijk veel spijt van zijn vertrek en van het verdriet dat hij z'n vader had aangedaan en hij besloot terug te keren naar huis. Ja, dat zou hij doen en hij zou aan zijn vader vragen of hij knecht mocht zijn bij hem. Hij was het niet meer waard om als een zoon behandeld te worden, maar hij zou al zo vreselijk blij zijn als hij knecht mocht zijn in zijn vaders huis.

En daar ging hij op weg, gekleed in lompen als een bedelaar, hij bezat helemaal niets meer. De reis was lang en hij werd zo moe en hij had zo veel spijt van alles wat hij verkeerd had gedaan. Eindelijk zag hij in de verte het huis van zijn vader liggen. Toen hij iets dichter bij kwam zag hij dat er iemand op de uitkijk stond. Hij stond in de verte te turen met zijn hand voor zijn ogen om maar goed in de verte te kunnen kijken. Het hart van de jongen sprong op van vreugde toe hij die stille eenzame figuur inde verte herkende. Het was zijn vader, die al die jaren iedere dag op de uitkijk had gestaan om te kijken of zijn zoon weer terugkwam naar huis. De jongen ging steeds harder lopen en ook de vader herkende zijn zoon en ze snelden elkaar tegemoet. De zoon viel op zijn knieën voor zijn vader en vroeg hem om vergeving. "Vader, ik ben het niet waard meer om uw zoon te zijn. Ik heb zo vreselijk veel spijt van alle verkeerde dingen die ik heb gedaan. Ik heb u zo veel verdriet gedaan en dat vind ik zo erg", en hij huilde van spijt en verdriet. De vader sloeg zijn armen om de jongen heen en vergaf hem alles wat hij hem had aangedaan. "Oh jongen, ik houd zo veel van jou en ik heb iedere dag op de uitkijk gestaan om te zien of je al terug kwam. Ik ben zo blij dat je er weer bent, je bent mijn zoon en je zal dat altijd blijven".

Hij riep de knechten en vroeg hen om het gemeste kalf te slachten en voorbereidingen te treffen voor een groot feest. "Mijn zoon was weg, maar hij is weer thuis". De jongen kreeg mooie kleren en een schitterende ring aan zijn vinger en het feest kon beginnen.

De andere zoon, die al die tijd bij vader thuis gebleven was en hard had gewerkt, was op het land en hoorde het vrolijke geluid van muziek en zang. Het leek wel of er feest was in zijn vaders huis en hij vroeg aan de knechten wat er aan de hand was. "Uw broer is terug gekomen en uw vader is zo blij, hij geeft nu een groot feest ter ere van de thuiskomst van uw broer". De ogen van de jongen werden hard, een groot feest ter ere van z'n broer, die alleen maar al het geld er door heen had gejaagd en zijn vader zo veel verdriet had gedaan? Nee, daar wilde hij niet bij zijn.

Z'n vader hoorde van de knechten dat zijn oudste zoon niet bij het feest wilde zijn. Hij liep naar buiten en nodigde ook zijn oudste zoon uit om binnen te komen. Kom jongen en deel in de feestvreugde. Maar de zoon zei:"Ik heb al die jaren voor u gewerkt en er is nooit voor mij een feest gegeven en nu die nietsnut van een jongste broer van mij terug is gekomen, nu geeft u wel een feest. Nee hoor, ik kom niet op het feest". "Jongen, je bent altijd bij mij geweest. Alles wat van mij is, is ook van jou en dat mag jij allemaal gebruiken, kom toch en vier het feest met ons. Ik houd van jullie allebei even veel". Maar de zoon draaide zich om en ging niet mee naar het feest. Hij voelde zich beter dan zijn jongste broer en wilde niets met hem te maken hebben.

Was dat zo, was hij beter? Nee, dat was niet zo, want voor God de Vader zijn alle mensen en kinderen gelijk. Hij houdt van allemaal even veel. We mogen altijd bij God de Vader terug komen, want ook Hij staat iedere dag op de uitkijk om te kijken of jij er al aan komt. Ook al heb je nog zo veel verkeerde dingen gedaan, dan mag je naar God de Vader gaan en Hem vertellen hoeveel spijt je er van hebt en dat je graag wil leren om goed te leven, zoals God het heeft bedoeld. God de Vader vergeeft altijd en dan mag je heel dicht bij Hem wonen en altijd Zijn kind zijn. Dat verandert nooit, wat je ook doet waar je ook heen gaat, wie je ook bent en wat je ook hebt gedaan. Je bent en blijft een geliefd kind van God de Vader. Hij wil niets liever dan ook jou in Zijn armen sluiten. Bij Hem mag je altijd THUIS komen!

Dit verhaal heeft Jezus verteld om ons te laten zien hoeveel God de Vader van al Zijn kinderen houdt, ook van jou!

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is