HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Stille weekDoor het jaar heen staan er bijzondere dagen op onze kalender. sinds jaar en dag gaat dat zo. daar ook zo onze aandacht aan besteden. Om je enig houvast te geven op deze site een overzicht van de christelijke feesten. Niet dat ze allemaal even indringend worden gevierd, maar meer dan de moeite waard om er niet alleen mee op de hoogte te zijn maar je ook eens nader in te verdiepen. Hieronder én hiernaast een schat aan informatie. Veel genoegen ermee. 

SchargravenWe houden een behoorlijk aantal christelijke feestdagen. Maar wat houden die dagen eigenlijk in, behalve dat het vrije dagen zijn? Alleen maar recreëren of...?

Week van bezinning : De Stille week 

                                         PRESENTATIE                

Zondag: Palmpasen

Het is zes dagen voor Pesach en veel Joden gaan naar Jeruzalem. Jezus kondigt voor de derde keer zijn lijden, sterven en opstanding aan, en gaat ook onderweg. Bij Jericho geneest Jezus de blinde Bartimeüs. Lucas noemt ook de oppertollenaar Zacheüs in Jericho, bij wie Jezus maaltijd houdt om vervolgens verder te reizen naar Jeruzalem. Als ze bij Betfagé komen, een dorp op de hellingen van de Olijfberg, stuurt Jezus zijn discipelen erheen om een ezelsveulen te halen, naar de profetie van Zacheria (Zach. 9:9). Dan volgt de intocht in Jeruzalem, een van de weinige plaatsen in de Evangeliën waar Jezus' glorie op aarde erkend wordt. Volgens Matteüs en Lucas volgt dan de tempelreiniging, Marcus plaatst deze gebeurtenis de volgende dag. Zondagavond verlaat Jezus Jeruzalem om te overnachten in Betanië, vermoedelijk bij zijn vrienden Martha, Maria en Lazarus, die Hij kort ervoor opwekte uit de dood.
Matt. 20:17 – 21:17 | Marc. 10:32 – 11:11 | Luc. 18:31 – 19: 46 | Joh. 12:12-19

Maandag

De volgende ochtend gaat Jezus terug naar de tempel. Volgens Marcus volgt dan de tempelreiniging. Jezus is overdag in de tempel om te onderwijzen over zijn koninkrijk. De nachten brengt Hij buiten de stad door, volgens Lucas 'buiten op de Olijfberg' – wellicht in de olijftuin Getsemane, Lucas vertelt later dat Jezus daar vaak kwam met zijn leerlingen - maar het kan ook bij zijn vrienden in Betanië zijn, dat op de oostelijke hellingen van de Olijfberg ligt. De overpriesters en schriftgeleerden willen Jezus gevangennemen en ombrengen, maar ze durven dit niet, omdat het volk in Hem een profeet ziet. Ze stellen Jezus' gezag aan de kaak en stellen strikvragen. Als Jezus aan het eind van de dag het tempelplein verlaat, vertelt Hij zijn discipelen over de toekomst. Hij neemt hen mee naar de Olijfberg, de plaats waarvan Zacharia profeteerde dat de Messias er zijn koninkrijk zou stichten (Zach. 14:4). Daar vertelt Hij verder over de laatste dingen en zijn wederkomst. Dit lijkt één lange rede te zijn, maar het is aannemelijk dat Jezus zowel maandagavond als dinsdagavond de tijd neemt om met zijn discipelen hierover door te praten.
Matt. 21:18 – 24:2 | Marc. 11:12 – 13:2 | Luc. 19:47 – 21:4

Dinsdag

's Ochtends vroeg komen de mensen al naar de tempel om naar Jezus te luisteren, en inderdaad komt Hij opnieuw om te onderwijzen. De overpriesters en schriftgeleerden zien het met lede ogen aan en zinnen op een manier om Jezus te kunnen aanpakken - de spanning loopt op. Johannes vertelt hoe enkele Grieken proberen Jezus te spreken. Jezus kondigt opnieuw zijn dood aan en zegt dat Hij doodsbang is, maar ook dat Hij juist hiervoor is gekomen. Dan klinkt Gods stem uit de hemel: 'Ik heb mijn grootheid getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen'. Sommige mensen denken dat ze een engel hoorden spreken, anderen doen het af als onweer. 's Avonds gaat Jezus opnieuw naar de Olijfberg om er de nacht door te brengen. Met zijn discipelen praat Hij over zijn wederkomst.
Matt. 24:3 – 26:5 | Marc. 13:3 – 13:36 | Luc. 21:5 – 36 | Joh. 12:20-36

Woensdag

Wellicht is Jezus overdag opnieuw in de tempel, maar waarschijnlijk blijft Hij op de Olijfberg en laat Hij zich niet zien in de stad. Ondertussen komen de overpriesters en de oudsten van het volk bijeen in het paleis van de hogepriester, Kajafas. Daar beramen ze een plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en Hem te doden. Matteüs en Marcus vertellen dat Jezus 's avonds opnieuw naar Betanië gaat, naar het huis van Simon de melaatse, om er maaltijd te houden. Daar zalft Maria, de zus van Martha en Lazarus, Hem met kostbare nardusmirre (Johannes plaatst deze gebeurtenis enkele dagen eerder, vlak voor de intocht in Jeruzalem, en noemt ook haar naam, Joh. 12:1-11). Daarop gaat Judas verbolgen naar de hogepriesters. Vanaf dit moment zint Judas op een gunstig moment om Jezus uit te leveren.
Matt. 26:6 – 26:17 | Marc. 14:1 - 11 | Luc. 22:1 – 6

Witte Donderdag

Het is de eerste dag van het feest van de ongezuurde broden en de discipelen treffen voorbereidingen om op een veilige plek in de stad het pesachmaal te kunnen houden. Als de avond is gevallen, houden ze maaltijd en Jezus stelt het heilig avondmaal in: doet dit tot mijn gedachtenis. Johannes vertelt uitvoerig over de voetwassing en over alles wat Jezus, wetende dat zijn ure gekomen is, nog met zijn leerlingen bespreekt. Jezus bidt het hogepriesterlijk gebed. Na de maaltijd zingen ze lofliederen met elkaar en daarna gaan ze terug naar de Olijfberg, naar de hof Getsemane, waar Jezus hun vraagt met Hem te waken. In de katholieke traditie wordt daarom op deze avond een nachtwake gehouden, meestal tot twaalf uur, soms ook de hele nacht door. Jezus wordt 's nachts gearresteerd en meegevoerd, eerst naar de hogepriester Annas, dan naar het paleis van Kajafas, waar de overpriesters proberen een valse getuigenverklaring tegen Jezus te laten afleggen om Hem ter dood te kunnen laten brengen. Hij wordt bespuwd en geslagen. Petrus, die heimelijk volgt tot op de binnenplaats van het paleis, loochent Hem.
Matt. 26:17 – 75 | Marc. 14:12 – 72 | Luc. 22:7 – 65 | Joh. 13:1 – 18:27

Goede Vrijdag

In alle vroegte komen alle hogepriesters en oudsten en het hele Sanhedrin bijeen en zij besluiten Jezus ter dood te brengen. Geboeid leveren zij hem over aan Pilatus, de prefect. Daarop krijgt Judas berouw, brengt de zilverstukken terug naar de hogepriesters en verhangt zich. Lucas meldt dat de prefect Jezus naar Herodes laat brengen, die Hem met een spottend pronkgewaad weer terugstuurt naar Pilatus. Deze probeert Jezus vrij te laten, maar het volk verkiest Barabbas. Dan geeft Pilatus Hem over om te worden gegeseld. De Romeinse soldaten nemen Jezus mee naar de binnenplaats van het gerechtsgebouw en verzamelen de hele cohort om Hem heen. Ze kleden Jezus uit en geselen Hem, doen Hem een scharlakenrode mantel om en zetten een doornenkroon op zijn hoofd. Ze bespotten Hem en slaan Hem op het hoofd. Pilatus toont de gegeselde Jezus aan het volk, dat blijft roepen om zijn kruisiging en Pilatus geeft toe. Buiten het gerechtsgebouw wordt Simon van Cyrene gedwongen om Jezus te helpen het kruis te dragen. Het is in het derde uur, tussen acht en negen 's ochtends, dat Jezus op Golgota wordt gekruisigd. Om twaalf uur valt er een duisternis over het hele land, tot drie uur 's middags. Dan sterft Jezus. Het voorhangsel in de tempel scheurt van boven tot onder, de aarde beeft en rotsen splijten. Na het vallen van de avond gaat Josef van Arimatea naar Pilatus en krijgt toestemming het lichaam te begraven, in een rotsgraf vlakbij Golgota.
Matt. 27:1 - 61 | Marc. 15:1 - 47 | Luc. 22:66 – 23:56 | Joh. 18:28 – 19:42

Stille Zaterdag

Het is sabbat. Verslagen en bang zijn de overgebleven elf leerlingen van Jezus bij elkaar en houden zich schuil. Het Kwaad lijkt te hebben overwonnen. In de katholieke traditie is er in de paasnacht een Paaswake. Buiten, of in het voorportaal van de kerk, wordt na middernacht het paasvuur wordt ontstoken: symbool van het Licht van Christus dat doorbreekt in de duisternis. Met het paasvuur wordt de paaskaars aangestoken - met daarop een kruis en de Alpha en de Omega – en het Licht wordt de donkere kerk in gedragen. De kerkgangers steken hun kaars aan met de vlam van de paaskaars, geven het licht door en de kerk wordt licht. Ze begroeten elkaar: ,,Christus is verrezen!'', en de ander antwoordt: ,,De Heer is waarlijk opgestaan!''

Gelukkig is het hiermee niet afgelopen:

Paaszondag

Voor dag en dauw gaan de vrouwen naar het graf om het lichaam te verzorgen. Engelen verschijnen: 'Waarom zoekt u de levende onder de doden?' Jezus is opgestaan! Jezus verschijnt aan Maria van Magdala. Als de vrouwen het aan de elf leerlingen vertellen - die met gesloten deuren bij elkaar schuilen, bang om ook opgepakt te worden - stuiten ze op ongeloof. Lucas vertelt dat ze wel gaan kijken bij het graf. Diezelfde dag verschijnt Jezus aan de twee volgelingen die onderweg zijn naar Emmaüs en breekt met hen het brood. De twee leerlingen haasten zich terug naar de elf discipelen, die ook aan het eten zijn. Terwijl ze nog vertellen, verschijnt Jezus in hun midden. Opnieuw belooft Hij hun de Heilige Geest. 'Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.''
Matt. 28:1 – 15 | Marc. 16:1 – 13 | Luc. 24:1 – 53 | Joh. 20 1-23

Naar Hemelvaart en Pinksteren

Hierna verschijnt Jezus gedurende veertig dagen en onderwijst zijn discipelen over het koninkrijk van God, en Hij belooft de Heilige Geest. Daarna wordt Hij voor hun ogen vanaf de Olijfberg opgenomen in de hemel. Zoals Jezus hun geboden heeft, blijven ze in een bovenvertrek in Jeruzalem, met andere volgelingen en de vrouwen, vurig en eensgezind biddend, in verwachting van de Heilige Geest. Na tien dagen van gebed wordt 's ochtends vroeg de Heilige Geest uitgestort – het is Pinksteren! Johannes 20: 24- 21:25 | Handelingen 1:1 – 2:47

LUKAS 23 vanaf vers 49

De vele mensen die naar de kruisiging waren komen kijken, gingen naar huis nadat ze dit allemaal hadden gezien. Ze sloegen zich op de borst van berouw en verdriet.Jezus' vrienden en ook de vrouwen die met Hem uit Galilea waren meegekomen, stonden op een afstand te kijken.Een zekere Jozef, die lid was van de Hoge Raad en uit de stad Arimathea kwam, ging naar Pilatus. Hij vroeg of hij het lichaam van Jezus mocht hebben. Deze Jozef was een goed en rechtvaardig man. Hij geloofde dan ook dat Jezus de lang verwachte Christus was. Hij was het helemaal niet eens geweest met de beslissing en het optreden van de andere Joodse leiders.Nadat hij het lichaam van Jezus van het kruis had afgenomen, wikkelde hij het in een lang stuk linnen. Daarna legde hij het in een nog niet eerder gebruikt graf, dat in de rotsen was uitgehakt.De vrijdagmiddag was bijna voorbij. De sabbat zou beginnen.De vrouwen die met Jezus uit Galilea waren meegekomen, gingen mee naar het graf en zagen hoe het lichaam erin werd gelegd.Daarna gingen ze naar huis en maakten speciale kruiden en olie klaar om Hem te balsemen. Op de sabbat (A) namen ze rust. Dat is volgens de Joodse wet verplicht.Op zondagmorgen vroeg gingen ze meteen naar het graf. Ze hadden de speciale kruiden bij zich.

In de Stille Week , de week voor Pasen (ook 'Paas Week' en bij de rooms-katholieken 'Goede Week' genoemd) herdenken de christenen de laatste dagen van Jezus.

De Paasweek begint met Palmzondag.

Op die dag wordt de feestelijke intocht van Jezus in Jeruzalem herdacht. Vroeger werden er palmprocessies gehouden. Een overblijfsel daarvan zijn de optochten van kinderen die in bepaalde delen van Nederland achter een fanfarecorps aanlopen en in hun hand een zgn. palmpasenstok houden. De palmpasenstokken zien er per regio anders uit, maar dragen vaak een haantje van brood, groene takjes, gekleurde eieren, slingers en kransen met snoep.

Op Witte Donderdag

wordt de laatste avondmaaltijd herdacht die Jezus met zijn apostelen hield. De naam verwijst naar het witte gewaad dat de priester tijdens de eucharistieviering draagt. De gelovigen eten op deze avond brood en drinken wijn.

De dag na Witte Donderdag is Goede Vrijdag

Op deze dag wordt de kruisiging van Jezus herdacht. De kerkklokken luiden voor de aanvang van de kerkdienst niet, als teken van rouw.

Stille Zaterdag herinnert aan de periode dat Jezus dood in het graf lag. In veel kerken wordt in de nacht van Stille Zaterdag op Paaszondag een wake gehouden.

STILLE WEEK GEDACHTEN

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)