Bijbel niet overtuigend ?

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 018 - Had je gedacht: Bijbel niet overtuigend ?

Miljoenen Bijbels gedrukt

In 1977 was het vijf eeuwen geleden, dat de eerste gedrukte Bijbel in Nederland verscheen. Kranten hebben er uitvoerig over bericht. En zelfs werd er een speciale herdenkingspostzegel uitgegeven. In 1477 werd voor het eerst de Bijbel in een Nederlandse vertaling gedrukt in Delft. Dat gebeurde toen in een voor die tijd nieuwe techniek: het zetten met losse letters. Sindsdien zijn er alleen al in Nederland miljoenen Bijbels gedrukt met behulp van steeds weer nieuwere en meer verfijnde technieken.

Iedereen zijn eigen Bijbel

De talloze Bijbels die in de voorbije vijf eeuwen gedrukt zijn, hebben veel mannen en vrouwen aan het lezen gezet. Velen hebben uit dat boek de Boodschap van God gehoord; velen zijn er door bemoedigd; velen zijn te weten gekomen, wat God met deze wereld van plan was. Velen hebben hun geluk in de .Bijbel gevonden.

In al die voorbijgegane eeuwen is er ook veel misbruik gemaakt van de Bijbel. Er werd 'geknoeid' met de inhoud. Er zal waarschijnlijk met geen enkel boek ter wereld zo gesold zijn als juist met de bijbel.

Er bestaat een spreekwoord dat zegt: 'Elke ketter heeft zijn letter' .Dat betekent zoveel als: allerlei mensen, ' met allerlei verschillende ideeën, beroepen zich ondanks hun tegenstellingen toch op dezelfde Bijbel. Teksten uit één en dezelfde Bijbel worden door een Rooms-Katholiek gebruikt, evenals door een Anglicaan, een pacifist of een vrijzinnige. Gebruikt als een bewijs voor de juistheid van hun standpunt. Woorden uit de Bijbel worden gebruikt voor de eigen doeleinden. De één leest iets heel anders in de Bijbel dan de ander .

Soms is de uitleg, de inhoud, die aan gedeelten uit de Bijbel gegeven wordt zelfs volkomen tegenstrijdig. Daarvan een paar voorbeelden. Een pacifist leest uit de Bijbel, dat er een totale ontwapening moet komen. Anderen menen op grond van die- zelfde Bijbel juist te moeten vasthouden aan zaken als bewapening en militaire dienstplicht.

Er zijn mensen die op grond van de Bijbel geen eed willen afleggen. Hun tegenstanders lezen in de Bijbel een " duidelijk pleidooi vóór het afleggen van een eed. Voor de één is de instelling van de pauselijke stoel vanuit de Bijbel een duidelijk gegeven; de ander leest in de Bijbel juist een veroordeling daarvan.

Wat een tegenstrijdigheden, wat een wirwar van elkaar tegensprekende meningen! De verschillen zijn zo groot! 'Gij zult niet doodslaan' staat er in de Bijbel. Voor de één betekent dat: géén bewapening, maar wel abortus; voor de ander is datzelfde woord uit de Bijbel reden voor het standpunt: géén abortus, wel bewapening.

De Bijbel is één geheel

Er moet natuurlijk wel een reden zijn voor die grote tegenstellingen, die voortkomen uit de verklaring van dezelfde Bijbelteksten. Die is allereerst te vinden in het hanteren van bepaalde, incidentele Bijbelteksten, los van alles wat er verder nog in de Bijbel staat. Een gedeelte uit de Bijbel, afgezonderd van alle andere woorden uit dat boek, wordt dan als 'bewijs' aangevoerd.

Maar de Bijbel is één geheel. De Bijbel is één aaneengesloten, onderling samenhangend Woord van God. " Niemand mag zich beroepen op een gedeelte van de Bijbel. Alles wat God in de Bijbel meedeelt vormt één geheel.

De Bijbel zelf laat ons zien hoe er met losse Bijbelteksten kan worden omgesprongen. Als de Here Jezus in (Matt 10) de woestijn door de duivel verzocht wordt (dat betekent in verleiding gebracht) hanteert de duivel een tekst uit de Bijbel. Maar Jezus wijst het 'duivelse beroep' op een uit zijn verband gehaald tekstgedeelte van de hand. Hij laat zien hoe dat éne gedeelte onderdeel uitmaakt van het geheel, door andere Bijbelplaatsen er naast te leggen. De duivel schermt met losse Bijbelteksten, die precies 'in zijn straatje passen' .De duivel sprak uit de Bijbel. Maar toch was , het sollen met de Bijbel.

Bij het uitleggen van wat er staat in de Bijbel wordt vaak de grote fout gemaakt dat bepaalde teksten worden losgemaakt uit het verband waarin ze voorkomen. In elk willekeurig boek is het verband waarin een uitspraak voorkomt, belangrijk en beslissend voor de beoordeling ervan. Dat geldt al evenzeer voor de Bijbel. Je mag nooit een enkele zin uit de Bijbel isoleren uit het verhaal of uit het betoog. Toch wordt dat maar al te vaak gedaan. Ook daarvan geeft de Bijbel zelf voorbeelden. (Mark.16: 16) 'Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden' .Als deze tekst als een geïsoleerd zinnetje gebruikt wordt, kan hieruit gelezen worden, dat de doop pas kan geschieden, nadat men tot geloof gekomen is. Met als gevolg daarvan: geen kinderen dopen, maar alleen volwassenen, of in ieder geval pas mensen die zich bewust zijn van de betekenis van die doop. De tegenstanders van de doop voor kinderen en baby' s beroepen zich op deze tekst uit Markus.

Ga maar eens na wat het verband is waarin de aangehaalde tekst in Markus voorkomt. Waar schrijft Markus over? Uit het verband blijkt, dat Markus schrijft over het werk van de zending (missie) van de apostelen. Het is hun taak aan volwassenen het evangelie te verkondigen. En om die volwassenen, als ze geloven, te dopen. Als je zo die tekst, in zijn geheel, bekijkt, is de conclusie dat hierin de doop van kinderen wordt afgewezen zeker niet terecht. Ga bovendien eens na wat er -verder op véél plaatsen in de bijbel over de kleine kinderen van gelovigen gezegd wordt! (Gen. 17 : 7, Hand. 2 : 39, 1 Cor. 7 : 14). Zó moet(= heilig mogen) de Bijbel gelezen worden. Als een samenhangend geheel, daarmee recht doend aan de tekst.

Net even anders dus

Het is jammer dat wij mensen zo sollen en onzorgvuldig omgaan met de Bijbel. Het blijkt weer, als we de Bijbellaten zeggen, wat er beslist niet staat, dat we van onszelf, als mensen, vijanden van God zijn, opstandelingen.

En als vijanden van God zijn we tegensprekers en verdraaiers van Zijn woorden. 'De gezindheid van het (Rom.8:7) vlees (dat betekent: wat opkomt uit het denken en voelen van de zondige mens) is vijandschap tegen God'. Als zondige mensen zijn we niet bereid ons te laten overtuigen. We stoten (=ergeren) ons aan de Woorden van God. We proberen aan de 'druk' van Gods Woord te ontkomen door de Woorden van God te verdraaien, in te passen in ons eigen denken en in onze eigen ideeën. Niet altijd doet een mens dat bewust. Het verdraaien van het Woord van God kan bijvoor- beeld ontstaan door onkunde. Je kunt je vergissen. Maar meestal is de diepere oorzaak toch gelegen in de zondige aard van de mens die de Bijbel wil gebruiken voor eigen doel. Om eigen opvattingen te bewijzen.

Dat heeft men bijvoorbeeld ook gedaan met de woorden die Jezus zei, toen Hij aan het kruis hing. Vlak voordat Hij stierf riep Jezus (Matth. 27:45 'Eli.Eli. lama sabachtani’. Dat wil zeggen: Mijn God, Mijn God, waarom hebt u mijn verlaten? De mensen die om het kruis heenstonden, hebben na- tuurlijk heel goed gehoord, wat Jezus toen zei. Ze kenden die woorden ook heel goed, want ze stonden in hun Bijbel, het Oude Testament. (Ps.22). Toch verdraaiden ze, wat Jezus zei. Ze zeiden tegen elkaar, laten we eens kijken of Elia, de profeet uit het Oude Testament, komt om Hem te redden!

Het is een huiveringwekkend voorbeeld van spotten en knoeien met het gesproken of geschreven Woord van God. Dat net even anders weergeven van woorden is de geliefde (Gen 3) methode van de duivel. Hij is daar al mee begonnen in het Paradijs. Hij doet het nog steeds graag op die manier. Op deze geraffineerde manier (Matth. 4) probeert hij Jezus tot ongehoor- zaamheid te brengen. Op dezelfde manier probeert hij dat ook te doen (2 Cor.11:3,4) met de gemeente in Corinthe. Lees dat maar eens na. Het heeft er alle schijn van dat in Corinthe door bepaalde mensen op de juiste manier , over Jezus wordt gesproken. Toch is het een andere Jezus. Ze brengen een ander evangelie.

(2 Cor. 11 : 14) Paulus zegt dat zo: 'De satan zelf doet zich voor als een engel des lichts' .De satan doet zich voor als een boodschapper van God. En dat is het gevaarlijke. Als de duivel zo toneel speelt, moet je proberen dat toneelspel te onderkennen. Want wie zich erdoor laat meeslepen, laat zich zand in de ogen strooien.

Laat het Woord aan het woord...

Als de onwaarheid zo dicht naast de waarheid ligt, is het des te moeilijker onderscheid te maken. Daarom is het zo belangrijk, dat je de Bijbel goed bestudeert en grondig leest. De Bijbel moet als een eenheid, in zijn samenhang, gelezen worden. Het lezen van de Bijbel vraagt om een nederige en gehoorzame instelling van de lezer. Dat is moeilijk; je eigen inzichten ten aanzien van de vele zaken die ook je eigen leven en levenshouding bepalen, aan de kant zetten is vaak in strijd met onze natuur. We denken het vaak zelf veel beter te weten. We kennen zelf andere antwoorden op problemen.

De Bijbel is geen roman. Laat zich dus ook met als een roman lezen. In de Bijbel wordt over moeilijke dingen gesproken. De Bijbel is soms (2 Petr.3 : )6 moeilijk te begrijpen. De inhoud en de betekenis van de Bijbel is zo groots en gaat zo diep: het hele leven wordt erdoor beïnvloed. Het gaat in de Bijbel om grote en belangrijke zaken. Daarom moet je alles op alles zetten om de boodschap van de Bijbel te leren begrijpen, in je op te nemen. En juist omdat het zo'n belangrij ke boodschap is die in de Bijbel staat, moet je de inhoud aannemen, zonder die op eigen manier uit te leggen. Laat het woord aan het woord.


Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG