HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

DE BIJBEL BLIJFT BOEIEN


Aflevering  1

De vindplaats van materiaal voor Bijbelstudie, geloofstudie, catechese, school, kring, persoonlijk geloof, studie thuis, kerk, club, nieuws, godsdienstonderwijs, zingeving en vooral heel veel mogelijkheden om je Bijbelkennis te vergroten. Blijf niet afhankelijk van anderen maar lees zelf de Bijbel. Investeer in geestelijke rijkdom.

Kies hieronder een studie uit deze serie   

01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14

     "Het Woord van God is levend en krachtig", zoals ze van zichzelf getuigd. Begrijpelijk, want het is het Woord van de levende God. Alle dingen zijn uit het Woord voortgekomen. De neerslag van het levende Woord vinden we in "de heilige Schriften", dat dan ook prompt "van God geïnsprieerd" heet. Letterlijk "God geblazen". Zoals ooit de eerste mens door God ingeblazen en "alzo een levende ziel" werd, zo zijn ook de heilige Schriften "van God geblazen" en daarom levend. Gevormd door geschriften, ontstaan op zoveel plaatsen en gedurende vele, vele eeuwen, vormt het niettemin een wonderbaarlijke eenheid..

De Bijbel is wereldwijd het best verkochte boek. Het geniet de naam het meest gelezen boek aller tijden te zijn.

Vele duizenden mensen vinden hun leven meer betekenisvol dankzij de boodschap die het Woord van God bevat. Mensen in alle delen van de wereld wenden zich tot de Bijbel om bevredigende antwoorden te vinden op de diepste vragen en problemen van het leven.

Maar de Bijbel is meer dan een antwoordenboek dat je kunt raadplegen wanneer de beslommeringen van het leven op je schouders drukken. Het is een bibliotheek vol met verhalen van inspirerende mensen, majestueuze poëzie en liederen, directe boodschappen en profetieën.

Het belangrijkst is het verslag van God die naar de aarde kwam in de persoon van Jezus Christus, en de manier waarop deze goddelijke tussenkomst in onze geschiedenis een positieve uitwerking heeft op de levens van hen die naar de boodschap luisteren.

De Bijbel is meer dan een boek met feiten uit de geschiedenis. Het is het levende Woord van God. Het Woord van God is eeuwig!

“Want alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras. Het gras verdort en de bloem valt af; maar het Woord des Heren blijft in der eeuwigheid” (1 petr 1:24-25)

 Wilt je iets hebben, wat niet vergaat? Als je om je heen kijkt zie je dat alles uiteindelijk sterft, alles maar tijdelijk is. Houd je vast aan het Woord van God. Dat is eeuwig!

Hoe de Bijbel te lezen

Uiteindelijk zul je elk woord van de Bijbel willen lezen; de Bijbel hoeft echter niet in één keer van voren naar achter gelezen te worden. Daar het een verzameling van boeken is, kun je vrijwel overal beginnen. Als de Bijbel redelijk nieuw voor je is, begin dan te lezen in het Nieuwe Testament, in het boek Marcus.

Het is een korte biografie van Jezus Christus, geschreven door een jongeman die waarschijnlijk ooggetuige is geweest van vele dingen die Jezus gedaan heeft, en die Jezus' discipelen kende en terug kon vallen op hun geheugen. Dit boek zal je een ingrijpende introductie geven op de gebeurtenissen die de wereld veranderden en die je leven kunnen veranderen.

Vervolgens lees je van de groei van het Christendom in het boek Handelingen. Dit boek gaat verder waar Marcus ophoudt en vervolgt het dynamische verhaal van de eerste christenen en hoe ze het Goede Nieuws van Jezus Christus over hun wereld verspreidden.

Ga dan door met het boek Romeinen. Dit is één van de vele brieven door Paulus geschreven en verzonden aan een groep christenen van het eerste uur in Rome. Paulus vertelt duidelijk hoe egoïstische, arrogante, zondige menselijke wezens door God aanvaard kunnen worden...

Lees dan sommige van de kortere boeken in het Nieuwe Testament alvorens het Oude Testament op te slaan. Lees in het Oude Testament de persoonlijke verhalen in het boek Genesis. Ga dan verder met andere boeken die genoemd zijn naar de hoofdpersoon ; Jozua, Ruth, Ezra, Job, Hosea enzovoort.

Doe je best het hele verhaal te lezen en niet op te houden aan het eind van een hoofdstuk. Het verhaal van Gideon bijvoorbeeld strekt zich uit over Richteren 6-8. Het verhaal van Jona is tevens het gelijknamige bijbelboek, maar is slechts 4 hoofdstukken en kan gemakkelijk ineens worden uitgelezen.

Sla dan eens de Psalmen op en lees er genoeg van door om een besef te krijgen wat het betekent God te aanbidden en je diepste gevoelens voor hem uit te storten. Bewaar de langere profetische boeken, de boeken die met de wet te maken hebben en de geschiedenis van God's volk voor het laatst. Misschien vindt u het handig een dagelijks leespatroon te ontwikkelen waarin bijv. enkele Psalmen voorkomen, samen met een stuk van zowel het Oude als het Nieuwe Testament.

Het woord van God is krachtig.

“Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg en het schift overleggingen en gedachten des harten.”(Hebr 4:12)

Hoe schiep God de hemel en de aarde? Door te spreken. God sprak en het is er, zo ontstond de wereld en zo ontstond de mens (dus u en ik) Johannes 1:3 vertelt ons, dat alles is geworden door het Woord.

Hoe zal deze wereld vergaan? Openbaringen 19:15 vertelt dat er een zwaard uit de mond zal komen van Jezus, daarmee zal Hij zijn vijanden verslaan, dus weer door het woord van Hem! Zelfs zijn Naam is: Het Woord Gods (vs13) Zoveel kracht heeft het Woord van God!
En het mooie is: God heeft het Woord dat Hij gesproken heeft opgeschreven!
En Dát is de Bijbel! God heeft zijn woorden laten opschrijven in een boek, om tot jou persoonlijk te spreken. Als je het leest en aanneemt als woord van God voor jou, dan zullen deze woorden een enorme kracht op je leven hebben, het zal enorme gevolgen hebben op je denken, maar ook op je gezondheid, omstandigheden, relaties, op alles.

Het Woord onderwijst

2 Timoteüs 3:16 zegt: “Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid.” Met andere woorden: God wil ons door zijn Woord dingen leren. Hij onderricht ons daarmee. Het Woord zou de absolute basis moeten zijn van het leven van iedere christen. Alles wat niet klopt met het Woord in ons leven moeten we weerleggen. Moeten we het Woord weerleggen of onze manier van leven?

We kunnen zoveel leren uit de Bijbel. Elke geschiedenis, zowel in het Oude als in het nieuwe testament, leert ons wat, vertelt ons iets over het karakter van God en over het karakter van onszelf, en hoe God daarmee omgaat. We kunnen er principes uithalen voor ons dagelijks leven. De Bijbelse figuren zijn een voorbeeld voor ons. De problemen die in de Bijbel beschreven staan, zijn nog net zo actueel als vandaag (denk maar aan ziekte, dood, armoede, zonden)

Als we de Bijbel bestuderen, weten we hoe we met deze dingen om moeten gaan. En het doel ervan is uiteindelijk: ”Opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.” Als je wil groeien en je wilt dat God tot zijn doel komt met je leven, laat je dan onderwijzen door het Woord van God.

Het Woord brengt lichamelijke genezing

Dit is een minder bekend aspect van het Woord, maar zeker waar! Spreuken 4:20-22. “Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken, laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart. Want zij zijn leven voor wie ze vinden, genezing voor hun ganse lichaam.” Ook uw lichaam zal genezen worden door het Woord van God, als u het leest.

Er staan echter wel een paar voorwaarden bij. Het gaat niet om vluchtig lezen, of even kort. God wil dat je zijn Woord ook echt aanvaart als Woord van Hem. God wil dat je er op gespitst bent met je zintuigen. God wil dat je ze niet laat wijken, dus er voortdurend mee bezig bent. En dat je eruit leeft, als een diepe schat in je hart. Dan zal Gods belofte volgen: Je zult genezing ontvangen. Geloof erin en ga ervoor. God doet wat Hij belooft.

Het Woord brengt emotionele genezing

God heeft je lichaam gemaakt, maar ook wie je van binnen bent! Veel mensen voelen zich niet zoals God hen bedoeld heeft, ervaren veel innerlijke pijn. Toch is het ook Gods verlangen om je innerlijk te genezen, door zijn liefde. Hij kan dat omdat hij gebrokenen van hart heelt! (psalm 14:3). God wil dit doen door zijn Woord (Psalm 119:28) “Mijn ziel druipt weg van treurigheid; richt mij op naar uw Woord”. God vertelt in zijn Woord dat Hij ons wil helen, kracht wil geven, ons wil troosten in ons verdriet. Prijs Hem ervoor.

Het Woord brengt geloof

Rom 10:17 zegt:
”Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus.” Soms zeggen mensen tegen mij: Ik heb zo weinig geloof! Geloof komt je niet aanwaaien. Je kunt nooit meer geloven dan dat je weet. Geloven komt doordat je de Bijbel leest. Hoe meer je je gaat verdiepen in het Woord van God, hoe meer geloof er zal komen, tenminste, als je het Woord ook begrijpt.

Laten we even kort gaan kijken hoe Jezus het Woord noemt in een gelijkenis in Lucas 8 : 4 – 8, over een zaaier die zaait zaad, het zaad zal ontkiemen en groeien als het in goede aarde valt. Jezus legt deze gelijkenis uit vanaf vers 11. Hij vertelt dat het zaad het woord Gods is. Deze gelijkenis staat in drie boeken beschreven. Het zaad zal volgens deze gelijkenis vrucht dragen als het in goede aarde valt. Jezus legt ons uit dat ‘goede aarde’ het volgende inhoudt: een goed en vroom hart hebben (Luc 8:15), vasthouden, volharden in vruchtdragen (Luc. 8:15), Degenen die het Woord horen en verstaan (Matth. 13:23), die het Woord in zich opnemen (Marc. 4:20)

Dus het Woord zelf is geen garantie dat je geloof krijgt! Het zaad is goed, daar is niets verkeerd aan. Maar hoe ontvang je het? Gaat het werken in je hart en in je leven? Dat ligt aan jou! Geloof zal komen als je het Woord hoort, vasthoudt, verstaat en helemaal in je opneemt.

Het Woord brengt voorspoed

Jozua 1:7-8: “Alleen, wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft, wijk daarvan niet af naar rechts noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn.”

God belooft voorspoed als we ons aan zijn Woord houden. Is dat niet een geweldige belofte? God heeft ons gemaakt en weet precies hoe we in elkaar zitten. Hij weet wat we moeten doen en niet moeten doen om gelukkig te zijn. Hij geeft bepaalde voorschriften, als wij ons daaraan houden zal het goed met ons gaan.

Er is altijd genade, als we ons niet houden aan Gods Woord, Jezus heeft de wet vervuld, het gaat niet meer om al die regels, maar we moeten nog wel leven volgens Gods principes. Als het goed is, is dat het verlangen van iedere christen!

Het Woord zorgt ervoor dat we God beter leren kennen. De hele Bijbel staat vol over Wie God is! Jezus, het vleesgeworden Woord, Joh 1:14, laat precies zien Wie God is. Hij zegt: Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien! (joh 14:8)

Als we de Bijbel lezen, het Woord van God, laat God zien Wie Hij is! Door Gods machtige daden en natuurlijk door Jezus Zelf! Hij wil u zijn liefde, genade, trouw, rechtvaardigheid en heiligheid laten zien. Hij wil je vertellen wat zijn principes zijn, dat Hij genadig is en dat we niet zelf dingen kunnen verdienen! Hij laat ons zien dat die genade er ook echt is en dat Hij heeft voorzien in al onze noden! Door het Woord leren we God (beter) kennen!

Het Woord vertelt Gods beloften voor je leven

De hele Bijbel staat vol met beloften. God geneest, God bevrijdt, God helpt, God is genadig, God verlost u van de groeve, God zal u zegenen in alles, God houdt van jou!

Als je God kent, echt kent, weet je dat Hij Zich aan zijn beloften houdt! Maak ze eigen en zie dat ze zullen uitkomen in je leven! Wat God belooft zal Hij zeker doen!

Gods Woord zal zijn doel bereiken! Misschien denkt je: Ik zie helemaal niets van Gods beloften in mijn leven. Ik heb jaren geloofd en wel in de Bijbel gelezen, maar ik ben nog steeds ziek, depressief, ik twijfel nog steeds. Ik zou het wel willen geloven, maar ik kan het niet.

Dan wil ik je met het volgende bemoedigen: Gods Woord zal altijd zijn doel bereiken in je leven! “Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn: het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen waartoe Ik het zend. (jes 55:8-11)

En hiermee wil ik je uitdagen: Ga Gods Woord zoeken, ga ontdekken wat Hij zegt over de situatie in je leven, waarin je misschien geen hoop meer ziet. Laat zijn Woord spreken, lees, herlees wat de Bijbel erover zegt. God belooft dat zijn Woord niet ledig zal terugkeren.

Laat Gods Woord dagelijks tot je spreken en je zult zegen ontvangen!

God is de boodschap van de Bijbel van het begin tot het eind. Voordat er een aarde was, voordat er verre zonnestelsels waren, voordat er ook maar iets was zoals we het nu kennen, was God er.

De Bijbel begint met het vertellen hoe de eeuwige God de aarde en alles daarin schiep. Zijn speciale schepping was de mens. Hij gaf hen een prachtige plaats om te wonen, autoriteit over alle andere schepsels, bijna volledige vrijheid om te doen wat ze wilden. Hij voorzag in alles wat ze nodig hadden en, het beste, hij was hun vriend. Hij praatte met hen, en zij met hem.

Dat glorieuze begin werd echter verstoord door de ongehoorzaamheid van de mens, een trieste poging van de mens om een koers te kiezen die God niet bedoeld had, en die een afschuwelijk verlies teweegbracht voor de aarde, haar schepselen en de mens zelf.
Alsof dat niet erg genoeg was, kon de mens niet meer terug. Hij kon onmogelijk het verlies ongedaan maken. Maar zelfs toen verstootte God zijn ongehoorzame schepselen niet; Hij begon gevallen mensen terug te halen, zoals een herder eropuit gaat om zijn verloren schapen te zoeken.

Zodoende begon een patroon van God's activiteit zich te ontvouwen, een patroon dat door het Oude Testament heen gezien wordt. God, die rechtvaardig is, moet zonde (rebellie tegen hem) bestraffen, maar liefhebbend als Hij is, voorzag Hij zelf in een uitweg.
Hij koos Abraham uit als de vader van Zijn volk Israël. Aan deze mensen gaf hij de Wet, een integraal onderdeel van het goddelijke plan om mensen terug tot God te brengen.

De Wet liet Israël en de rest van de wereld zien dat het onmogelijk was voor de mens om God welgevallig te zijn of aan zijn eisen te voldoen, vanwege de verstoorde relatie tussen God en de mens. Het Oude Testament bevat vele verwijzingen naar een bijzonder Persoon die verlossing zou bewerken voor Zijn volk...

Mozes sprak van een 'profeet' zoals hijzelf, die zou zijn "'een Israëliet", aan David was beloofd dat een van zijn zonen op een eeuwige troon zou zitten.
Vanwege die belofte werd Gods verlosser de "Messias" genoemd, wat in het hebreeuws "de Gezalfde" (een van de titels van David) betekent. Deze bijzondere persoon, de Messias, zou echter niet slechts een mens zijn, want de mens zou uit zichzelf de verbroken relatie niet kunnen herstellen.

De Messias zou "Immanuel" genoemd worden, hetgeen in het hebreeuws betekent: "God met ons". Het Oude Testament spreekt van een Messias die zowel God als mens zou zijn, en deze profetieën werden vervuld in de persoon van Jezus Christus. Jezus werd geboren als een afstammeling van Koning David (Lucas 2:4) in David's stad, Bethlehem (Micha 5:2). Hij werd gebaard door een maagd (Jesaja 7:14; Matthëus 1:18; Lucas 1:35). Hij leefde een volkomen rein leven (Hebreeën 4:15, 7:26).

Toch werd Jezus, de Zoon van God, gearresteerd als een ordinaire crimineel, terechtgesteld voor een opgeblazen beschuldiging en geëxecuteerd hoewel hij niets verkeerd had gedaan (Matthëus 27; Marcus 15; Lucas 23; Johannes 18 en 19). Na zijn dood werd hij begraven. Op de derde dag wekte God hem op uit de doden, en met die daad was het aanvaardbare offer voor onze zonden volbracht (Matthëus 28:5-7; Romeinen 4:23-25); de relatie tussen God en de mens, verbroken door Adam en Eva, was hersteld. Toen Jezus de straf voor onze zonden op zich nam, verwijderde hij ook alle schuld die uit die zonden voortkwam. En vandaag leeft hij, en hij pleit dagelijks voor ons bij God.

Verlost zijn betekent dat het nieuwe leven, beloofd in de Bijbel aan diegenen die Jezus vertrouwen, voor jou zal zijn. Terwijl je de Bijbel leest, begin je te zien wat God voor je wil: een leven dat hem behaagt en een volheid voor jezelf.

Hoe helpt Gods Woord ons dan om in geloof naar Hem toe te gaan? Door vier stappen te nemen:

Belijden

 De bijbel zegt: "Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde." (I Johannes 1:9). Dus eerst is het nodig dat je je eigen falen erkent. Net als ieder ander mens ben je tekort geschoten ten opzichte van Gods maatstaf van perfectie en er is niets dat je kunt doen om aan die maatstaf te voldoen.

Berouw

Jezus zei: "Ik ben gekomen om een ommekeer te brengen in het leven van slechte mensen. Maar Ik besteed mijn tijd niet aan mensen die denken dat ze al goed genoeg zijn." (Lukas 5:32). En de bijbel zegt: "Hij wacht alleen met het vervullen van Zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen." (II Petrus 3:8,9). Berouw is meer dan sorry zeggen voor je zonde. Het betekent dat je bereid bent om - met de kracht die God belooft te geven - je af te keren van de zonde.

Acceptatie

De bijbel zegt: "De zonde betaalt een hard loon: De dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: Eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here." (Romeinen 6:23). Wanneer je beseft dat de dood van Jezus de boete is voor jouw zonden, dan bereid je jezelf voor om hem te accepteren als je persoonlijke Redder.
Vraag God om je zonden te vergeven en je een nieuw leven te geven. Opnieuw zegt de bijbel: "Door Zijn genade bent u gered; doordat u in Hem ging geloven. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God." (Efezen 2:8). En wat doe je om een geschenk te ontvangen? Precies, je neemt het in ontvangst.

Verbinding

De bijbel zegt: "Vertrouw met heel je hart op de HERE en verwacht het niet van je eigen verstand. Laat God delen in alles wat je doet, dan kan Hij je levensweg bepalen." (Spreuken 3:5,6). Als je God om je redding vraagt, kun je hem ook voor heel je toekomst vertrouwen.
Om al deze stappen uit te voeren, zul je met God moeten praten. Bedenk wel dat een gebed om Christus als je Redder te accepteren een beslissing is die je hele leven verandert. Als je er klaar voor bent om je aan God te verbinden, maar je bent niet gewend om te bidden of als je het moeilijk vindt om woorden te vinden voor wat je voelt, dan kun je ook het volgende gebed gebruiken.

Lees het eerst voor jezelf. Wees er zeker van dat je niet alleen maar de woorden herhaalt, maar dat dit echt is wat je in je eigen hart voelt en denkt. Als dat zo is, lees het dan opnieuw, maar dit keer als een oprecht gebed aan God. Onthou goed dat Hij heeft beloofd om te luisteren en dat Hij zal antwoorden.

Hier is het gebed…

Here Jezus Christus, ik belijd dat ik een zondaar ben in Gods ogen en dat ik tekortschiet in vergelijking met zijn maatstaf. Eigenlijk ben ik niet eens in staat om mijn eigen verwachtingen waar te maken.
Ik heb er echt spijt van en heb berouw van mijn zonden. Ik besef dat er niets is dat ik kan doen om mezelf te redden van de zonde, maar dat U bent gestorven en mijn redding toch mogelijk hebt gemaakt. Dank U wel dat U ook voor mij wilde sterven om me te redden. Ik ontvang U nu als mijn Heer en mijn Redder.
Vergeef me alstublieft, reinig mij van alle zonden en geef mij de verzekering dat ik eeuwig mag leven.
Vervang mijn zonden door uw redding. Ik wil me omkeren naar U, laat mij herboren worden in de kracht van Uw Heilige Geest.
U gaf Uw leven voor mij, nu geef ik de rest van mijn leven aan U. Geef mij leiding en sterkte. Help mij om U trouw te volgen.
Dank U dat u naar mij wilde luisteren en dat U mijn gebed wilt beantwoorden. Amen.

Wat nu?

Nu je Christus als je Redder hebt toegelaten in je leven, deel je nieuwe geloof met anderen. De bijbel zegt: "Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u gered worden. Door met uw hele hart op Christus te vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. En door daarvoor uit te komen, wordt u gered." (Romeinen 10:9,10).
Redding betekent dat het nieuwe leven, in de bijbel beloofd aan wie op Jezus vertrouwt, nu van jou is. Als je de bijbel leest zul je ontdekken dat God wil dat je een leven hebt dat Hem pleziert en tegelijk jou voldoening zal schenken. Jezus zei: "Ik ben gekomen om mijn schapen leven in overvloed te geven." (Johannes 10:10).

Aanrader: Lees eerst eens over de Evangelisten

Mattheus, de Brugbouwer van het Oude naar het Nieuwe Testament . Mattheus was eerst een tollenaar voordat hij een discipel, van Jezus werd . Hij komt daar zelf openlijk voor uit . Mattheus 10 :3 . De andere evangelisten willen hem als het ware de hand boven het hoofd houden door niet te vermelden dat hij vroeger tot de tollenaars behoorde . Zij noemen hem bij zijn oude naam : Levi .
Lucas 10 :27 . In het Mattheusevangelie heerst één doorlopende toon van ootmoed, eenvoud en verwondering over de genade die aan tollenaars en zondaars ten deel viel .Alleen in Mattheus bijvoorbeeld lezen wij het woord van Jezus : "Leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart ." Mattheus 11 :19 .
Het grote doel van Mattheus is om aan te tonen dat Jezus de voorspelde Messias van het Oude Testament is . Herhaaldelijk laat hij zien hoe de oude profetiën in Jezus in vervulling zijn gegaan . Zo is de naam van Jezus voorzegd, de plaats waar Hij geboren zou worden, de kindermoord te Bethlehem enz .

Marcus, de Tolk van Simon Petrus . Marcus heeft het kortste evangelie geschreven
Hij is echter zelf geen discipel van Jezus geweest . Toch zult u bij het lezen merken, dat het een levendig verhaal is . Zo. levendig, dat u uitroept :
"Maar hier moeten wij met een ooggetuige te doen hebben ." Petrus heeft dit evangelie aan Marcus vertelt . Zie ook 1 Petrus 1 :13 . Dit wordt nog duidelijker als men op het verschil let. tussen de roeping van Petrus in het Mattheus~ evangelie en in het Marcus-evangelie . In Mattheus staat : "En'Jezus wandelde aan de Zee van Galilea, zag twee broeders, Simon en Andreas, het net in zee werpen ." Maar bij Marcus staat : "En'Jezus ging voorbij langs de Galilese Zee en zag Simon en Andreas het net in zee werpen ." Wie even nadenkt, verstaat dat alleen iemand die zelf op zee is, op deze wijze het wandelen van de Heiland langs het strand kan tekenen . Toen Petrus dit vertelde aan Marcus, zag hij de situatie weer zo duidelijk voor zich, dat het leek alsof hij nog vanuit het water de Here Jezus langs het strand zag gaan . In Marcus 14 :51-52 hebben wij waarschijnlijk met Marcus zelf te maken .

Lucas, de Arts . Lucas onderscheidt zich van de andere evangelisten doordat hij geen Jood is . Ten tweede, doordat hij tot de intellectuele stand behoort .
Ten derde, door zijn liefde voor de geschiedenis . Ook schreef hij het boe Handelingen Ten vierde, door zijn hechte vriendschap met Paulus . Dat Lucas een dokter is komt duidelijk tot uiting in de verhalen over de genezingen .
Als Marcus vertelt dat de schoonmoeder van Petrus koorts had, vertelt Lucas dat zij zware koorts had . Oude dokters maakte nl . verschil tussen "lichte" en "zware" koorts . Als Marcus vertelt over de genezing van eèn melaatse, geeft Lucas de vermelding dat hij vol melaatsheid was . Men kende destijds drie graden van deze vreselijke ziekte . Hier genas Jezus een zieke in een vergevorderd stadium . Als arts legt Lucas ook sterk de nadruk op de barmhartigheid Hij is de enige die vertelt over de Barmhartige Samaritaan . Deze gelijkenis heeft drie hoofdgedachten : le . De rovers namen wat zij konden, 2e . De priester en de leviet behielden wat zij konden, 3e . De Samaritaan gaf wat hij kon .

Johannes, de Adelaar . Valt bij Mattheus de eenvoudige verhaaltoon op en treft bij Marcus de markante tekening en bij Lucas de welverzorgde stijl, zo grijpt Johannes de verheven toon aan . Niet voor niets wordt hij de adelaar onder de evangelisten genoemd . Johannes spreekt ook duidelijk over de pre-existentie van Jezus Christus . Jezus spreekt bij hem over de eenheid die bestaat tussen God en Hem . Johannes heeft wel het scherpste oog voor de Godheid van Christus .

De wonderen die Johannes beschrijft, hebben tot doel om de taak van Jezus Christus te verduidelijken . In het persoonlijke leven van Johannes heeft zich een grote verandering voorgedaan . Werd hij eerst een "zoon des donders" genoemd, later werd hij bekend als de apostel der liefde .

Oude Testament

De boeken van het Oude Testament zijn dezelfde als die van de Tenach, de joodse Bijbel (Hebreeuwse bijbel)

Genesis - Verteld het ontstaan van de wereld en de mensheid
Exodus - Verteld het vertrek van het Israëlitische volk uit Egypte naar het Beloofde land Kanaän.
Leviticus - Profetie over de Messias, Jezus Christus
Numeri - Verteld over de twee tellingen van het joodse volk
Deuteronomium - verteld over de wetten en de tien geboden
Jozua - verteld over Jozua, de opvolger van Mozes
Richteren / Rechters - verteld over de geschiedenis van de dertien richters (rechters)
Ruth - kort boek, over het geloof, geduld, ijver en vriendelijkheid
I en II Samuël - verteld over het leven van Samuël
I en II Koningen - verteld over de koningen van Israël
I en II Kronieken - verteld over de koningen van Israël
Ezra - verteld over de gebeurtenissen aan het einde van de Babylonische ballingschap
Nehemia - verteld over de herbouw na de 70 jaar ballingschap
Esther - verteld het verhaal over Esther
Job - verteld het verhaal van Job, in dichtvorm
Psalmen - geschreven door David, Mozes, Salomo, Asaf, zonen van Korach en Ethan
Spreuken - moralistische en filosofische uitspraken in dichtvorm
Prediker - refrein; ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid
Hooglied - een tweespraak in dichtvorm, tussen twee geliefden
Jesaja - profetieën
Jeremia - profetieën
Klaagliederen - vijf gedichten / klaagliederen
Ezechiël - profetieën
Daniël - de eerste helft is historisch, de tweede helft profetieën
Hosea - profetieën
Joël - profetieën
Amos - verteld over de profeet Amos
Obadja - verteld over het herstel van Israël
Jona - verteld over de profeet Jona
Micha - profetieën
Nahum - profetieën
Habakuk - bestaat uit drie hoofdstukken
Zefanja - profetieën
Haggai - profetieën
Zacharia - richtte zich tegen het gebrek aan Godsvertrouwen en zelfzucht
Maleachi - profetieën

Nieuwe Testament

Het nieuwe testament bestaat uit 4 evangelieën, en brieven van Paulus, Jakobus, Petrus, Johannes en Judas.

Matteüs - evangelie, 'ik ben niet gekomen om te vernietigen, maar om te vervullen'
Marcus - evangelie van Marcus
Lucas - verteld over de geboorte van Jezus Christus
Johannes - verteld over Jezus Christus
Handelingen van de Apostelen - verteld over het Pinkersterfeest, de zendingsreizen en de bekering van Paulus
Brief van Paulus aan de Romeinen
Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs
Tweede brief van Paulus aan de Korintiërs
Brief van Paulus aan de Galaten
Brief van Paulus aan de Efeziërs
Brief van Paulus aan de Filippenzen
Brief van Paulus aan de Kolossenzen
Eerste brief van Paulus aan de Tessalonicenzen
Tweede brief van Paulus aan de Tessalonicenzen
Eerste brief van Paulus aan Timoteüs
Tweede brief van Paulus aan Timoteüs
Brief van Paulus aan Titus
Brief van Paulus aan Filemon
Brief aan de Hebreeën
Brief van Jakobus
Eerste brief van Petrus
Tweede brief van Petrus
Eerste brief van Johannes
Tweede brief van Johannes
Derde brief van Johannes
Brief van Judas
Openbaring van Johannes - profetieën

Ook lezenswaardig : Het levende woord van God

Lees ook eens : Voorbeeld Bijbelstudie

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)