God dienen eigenlijk moeilijk ?

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 219 - Is God dienen eigenlijk moeilijk ?

Here, leer ons bidden

BLeven als kinderen van God is een gave. En tegelijkertijd een opgave. Jezus heeft de kinderen van God de opdracht gegeven: ' zoek eerst het Koninkrijk van God! ' Dat betekent natuurlijk niet, dat je ergens op de wereld een plekje moet zien te vinden waar God regeert. Hij laat overal op de wereld Zijn Woord horen, en daarmee Zijn wil, Zijn wet. Het Koninkrijk van God zoeken betekent elke dag weer je afvragen, wat de wil van God is in je leven; vragen, wat Hij in Zijn wet van je verlangt. Het Koninkrijk van God zoeken betekent ook je ervoor inzetten om te doen wat Hij wil en verlangt.

Toen Jezus op aarde kwam, is Zijn komst aangekondigd. God, de Koning, vraagt van Zijn onder- danen, dat Hij door hen gediend wordt. (Rom.12: 11) Dient God!

Er moet al zoveel

 Bij het woord 'dienen' denk je niet bepaald direct aan een blij leven. Een leven om te dienen is niet iets waar je naar uitziet. We moeten al zoveel, iedere dag. De Im6oiste tijd is toch de vacantie, als je helemaal vrij bent, baas over je eigen tijd, baas over jezelf. Wij mensen stellen ons het ideale leven voor als een leven waarin je helemaal vrij bent; altijd doen wat je zelf wilt. Maar in de blijde boodschap staat het anders. Die boodschap van verlos- I sing vraagt om het gehoorzaam dienen van God. Geluk is in de Bijbel: 'Hem dienen in heiligheid (Luc. 1: 75) en gerechtigheid, al onze dagen' .

Het diepgewortelde drogbeeld

 Aan de ene kant de Bijbel: het verloste leven van de mens bestaat in het dienen van God met blijdschap, in het gehoorzaam doen, wat Hij vraagt in Zijn wet. Aan de andere (Jac. 2 : 8) kant ons menselijk hart: dienen is een vorm van onderdrukking en knechtlng.

Het is één van tweeën. De Bijbel heeft ongelijk, of ons hart reageert verkeerd. Het is heel menselijk om de fout overal te zoeken behalve bij jezelf. Maar als je eerlijk bent, ligt negen van de tien keer de fout niet bij de ander. Dat is ook hier zo. Diepgeworteld in onze menselijke natuur zit een grote denkfout. We leven met een drogbeeld. Dat ontdek je niet totdat je er jezelf werkelijk rekenschap van geeft, dat God je Schepper is. En dat Hij daarom alleen in staat is om de verhoudingen te bepalen waaronder een mens écht mens kan zijn. Hij heeft de verhouding van mens tot God en van mens tot mens bepaald, vastgelegd in Zijn scheppingsplan.

Het drogbeeld is bijna zo oud als de mensheid zelf. In het paradijs hebben de eerste mensen geluisterd naar de leugenachtige suggestie van de duivel: als je naar God luistert en doet wat Hij vraagt, ben je onvrij en onzelfstandig; maar als je doet wat God verboden heeft en je je eigen lot in handen neemt, zul je (Gen 3 : 4-6) als God zijn, even onafhankelijk als Hij Die leugen deed Adam en Eva in zonde vallen; die leugen heeft houvast gevonden in ons hart. In het hart van de revolutionair en de con- ventionele zakenman, in het hart van het opstandig kind en in dat van zijn ouders, in uw hart. Een mens voelt zich pas gelukkig als hij vrij is, autonoom, baas in eigen leven.

Maar God heeft iets anders duidelijk gemaakt, al meteen na de schepping. (Gen. 2:16,17) De zin van Zijn gebod aan Adam en Eva was: in liefde en gehoorzaamheid voor Mij, vindt de mens het werkelijke leven. Het diepgeworteld drogbeeld in ons hart is nooit waar geweest. Echte vrijheid is en was alleen te vinden in de liefde tot God.

Wat God wil is volmaakt goed, ook voor ons geluk. Zijn wet is de wet (Jac. I; 25) van de vrijheid. De mens heeft gedacht het zelf wel te kunnen. Maar ook dan blijft God de Koning. Een Koning die Zijn onderdanen rechtvaardig veroordeelde en hen over heeft gegeven aan de machten waar zij voor gekozen hebben, de zonde, de dood, de (Rom. I; 28) duivel.

Een goed bericht voor de mens

 Maar het evangelie waarin dit staat is een goed bericht voor de mens die dacht het zelf wel af te kunnen. God heeft verlossing mogelijk gemaakt (Rom. 6;17, 18) van de machten waaraan wij ons hebben onderworpen. Door Zijn Zoon is er voor ons verlossing, (Col. I; 13, 14) vergeving van zonden. De Koning wil Zijn macht weer aanwenden om ons wérkelijk leven te geven. Een nieuw volk mag Hem weer als Koning hebben en Hem dienen. Omdat Hij genadig voor ons is.

De wet die in het Koninkrijk van God geldt, wordt de 'Tien Geboden' genoemd. In elke gereformeerde kerk wordt/werd die wet op zondagmorgen in de kerkdienst voorgelezen. God heeft de tien geboden uitgesproken, toen alleen het volk Israël nog Zijn volk was. Israël kreeg die wet, nadat het volk door de goedheid van God bevrijd was van de macht van de Egyptenaren. Israël was vrij. Vrij om God in vrijheid te dienen. En daarom kreeg het volk Zijn wet. De woorden (Ex. 20: 1-17) zoals ze in die wet gebruikt worden, (Deut.5 : 6-21) passen bij de tijd waarin God Zijn wet gaf. Dus moeten sommige dingen, die de Israëlieten direct begrepen en voor hen heel gewoon waren, nu aan ons worden uitgelegd. Maar God heeft de woorden van Zijn wet niet door een andere formulering vervangen. Daarom worden in de kerk de tien geboden nog altijd in die woorden gelezen. En wie het Oude en het Nieuwe Testament kent, kan begrijpen wat God met Zijn geboden van ons vraagt voor het leven nu. In de Heidelbergse Catechismus, het leerboek dat je achter in veel bijbels (en ook wel liedboeken) kunt vinden, staan alle geboden van de wet van God erg begrijpelijk verklaard. Je zou dat eens Zondag 33-44 moeten lezen.

De wet van de vrijheid

 De wet van God begint met woorden van verlossing: 'Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb! ' De betekenis van deze inleiding op de wet was voor de Israëliet concreet. God had hen bevrijd. Ook voor ons is dit opschrift heel concreet: God heeft ons gered, niet uit de macht van de (Col. I ; 13) duivel. Dat is de volle betekenis van die eerste zin van de wet van God voor ons, vandaag. God geeft zijn geboden aan een bevrijd volk, aan bevrijde mensen. Ze tekenen als het ware uit, hoe het verloste leven geleefd moet worden. 'Ik heb u ver- lost. Leef nu ook verlost!'

Zijn geboden verlichten de weg van mensen, die in vrijheid met God mogen (Ps. 119) leren leven. Jacobus, een van de schrijvers van de Bijbel, noemt de (Jac. 2; 8-12) tien geboden de 'koninklijke wet' en even later ook de 'wet der vrijheid'.

God vraagt liefde , is dat moeilijk?

De basis van een verlost leven is liefde. God is liefde, geeft liefde. Mensen die zichzelf tot Zijn vijanden gemaakt hebben, die al hun ellende aan zichzelf te wijten hebben, bewijst Hij in liefde genade. Hij wil hun Koning zijn. En dan vraagt Hij wederliefde.

 Jezus kreeg eens een vraag over wat nu het belangrijkste in de wet was. Hij heeft toen als antwoord alle geboden samengevat in een dubbelge- bod van liefde: 'Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand'. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede, daaraan gelijk is: 'gij zult uw naaste liefhebben als uzelf' .Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten (Matth. 22 ; 37-40).

DE TIEN GEBODEN

tekst Joods Orthodox Roomskatholiek en Lutheraans Anglikaans, Gereformeerd en andere Protestanten
Ik ben de Heer uw God 1 1 1 -
Gij zult geen andere goden hebben 2 1 1 1
Gij zult geen afgodsbeelden maken 2 2 1 2
Gij zult de naam van God niet misbruiken 3 3 2 3
Gedenk de sabbat en hou hem in ere 4 4 3 4
Eer uw moeder en vader 5 5 4 5
Gij zult niet doden 6 6 5 6
Gij zult geen overspel plegen 7 7 6 7
Gij zult niet stelen 8 8 7 8
Gij zult geen valse getuigenis afleggen 9 9 8 9
Gij zult de vrouw van uw buurman niet begeren 10 10 9 10
Gij zult uw buurmans huis niet begeren 10 10 10 10

Herkomst van de Tien Geboden

Mozes kreeg op de top van de berg Horeb 120 woorden van de He(e)re / JHWH. Mozes schreef deze woorden op 2 stenen tafelen, samen vormen die de Tien Geboden (ook wel decaloog of decalogus genoemd). In de Bijbel zijn er op drie plaatsen de Tien Geboden terug te vinden; in Exodus 20; 2-17, in Deutronomium 5; 6-21 en in Exodus 34; 11-26.

Moeite waard om eens te lezen : Een leerzaam document

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is