Disclaimer - AANSPRAKELIJKHEID

Lees de Bijbel

Beknopte versie

HOLYHOME.NL doet al het mogelijke om juiste en volledige informatie op deze website te verstrekken. Toch neemt HOLYHOME.NL geen enkele aansprakelijkheid op zich voor eventuele inhoudelijke of technische fouten op deze website. Mocht men onjuistheden aantreffen of bijkomende informatie willen verschaffen, dan kan men contact opnemen met HOLYHOME.NL.

Hoewel HOLYHOME.NL alle zorg zal betrachten om de huidige en toekomstige gebuikers van de functionaliteit van deze website gebruik te laten maken, kan HOLYHOME.NL op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld, wanneer de functionaliteit niet functioneert of niet aan de verwachtingen voldoet.

Alle aanwezige verwijzingen (hyperlinks) naar andere websites en bronnen zijn puur informatief. HOLYHOME.NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De inhoud en de hyperlinks van deze website kunnen ten allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging aangevuld, gewijzigd, of verwijderd worden.

Uitgebreide versie

Door HOLYHOME.NL te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

HOLYHOME.NL besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden zijn. Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

HOLYHOME.NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

HOLYHOME.NL aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De website van HOLYHOME.NL bevat ook verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van HOLYHOME.NL liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van HOLYHOME.NL. en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. 
HOLYHOME.NL geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, worden incidenteel door ons gecontroleerd.
HOLYHOME.NL geeft echter geen garanties m.b.t. de inhoud en betrouwbaarheid van dergelijke sites, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.

HOLYHOME.NL behoudt zich het recht voor om u de toegang te ontzeggen van de website. In aansluiting daarop kan HOLYHOME.NL de toegang tot de website monitoren.

HOLYHOME.NL behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.

HOLYHOME.NL heeft GEEN banden met auteurs die mogelijkerwijs op de site worden aangehaald. HOLYHOME.NL is commercieel, religieus en politiek volledig onafhankelijk. De mening, inhoud, gevolg, informatie of doel van die informatie vertegenwoordigt enkel deze van de auteur van die informatie en dus niet noodzakelijk deze van HOLYHOME.NL

De maker van HOLYHOME.NL behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

De geboden informatie op HOLYHOME.NL  kan niet worden beschouwd als 100% vervanging van een pastoraal gesprek. Bij psychische problemen kan een geestelijke of huisarts u doorverwijzen naar een bevoegde therapeut.

Belangrijke missie

Deze website staat ten dienste van alle bezoekers. Daarom mag iedereen de inhoud van deze site gebruiken om de liefde voor de Bijbel te bevorderen. Gebruik uitsluitend voor niet-commercieel gebruik.

Alle onderdelen van deze site hebben als doel: Aan hen die Jezus Christus nog niet als Redder kennen en naar Hem zoeken, uit te leggen hoe we door bekering en geloof in Hem een kind van God kunnen worden; de Bijbelse waarneid door te geven aan allen die willen weten welke Goddelijke gedachten de Bijbel (Gods heilige, onfeilbare, geïnspireerde Woord) ons meedeelt over het persoonlijke, familiaire en collectieve leven van Christenen.

Dit gebeurt onafhankelijk van maatschappelijke tendensen of persoonlijke meningen, omdat Gods Woord eeuwig blijvend en geldig is. Echter, geen enkel artikel is bedoeld om mensen die anders denken of leven te kwetsen. Alle content bedoeld als materiaal voor studiedoeleinden.

Copyright Statement 

Elke vorm van gebruik of verspreiding van geplaatste artikelen op een kwetsende of discriminerende manier of met een dergelijk, kwetsend doel stemt  niet overeen met de doelstellingen van HOLYHOME.NL, is niet legaal, en wordt door de maker beslist afgewezen.

De intellectuele format-eigendomsrechten van deze site zijn voorbehouden aan HOLYHOME.NL, tenzij anders vermeld of uit de content kan worden opgemaakt.
.

Mocht u van mening zijn dat op enige manier inbreuk is gemaakt op uw rechten laat dit dan weten via een mailtje. Mocht dit het geval zijn vermeld dan altijd de pagina-link waarop de melding betrekking heeft. Gewraakte content wordt dan eventueel aangepast en/of verwijderd.

De inhoud van deze site is bestemd voor persoonlijk en gemeenschappelijk, niet-commercieel, gebruik.

De studies of delen daarvan mogen, mits ongewijzigd, worden verveelvoudigd, in welke vorm ook, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, en in enige vorm of op enige wijze - hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op andere wijze - zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Het recht om te kopiëren wordt gegeven aan iedereen, voor de glorie van God en zijn Koninkrijk.

Voor commercieel gebruik is vooraf schriftelijke toestemming van HOLYHOME.NL vereist.

Bent u van mening dat er een onjuistheid staat in de website? Laat het HOLYHOME.NL dan weten. Wij houden ons van harte aanbevolen.


HOLYHOME.NL © 2000-heden


 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is