Bijbel spreekt duidelijk pedagogisch

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 020 - De Bijbel spreekt duidelijk pedagogisch

Kan water roepen ?

(Ps. 68: 17) Zijn er bergen die afgunstig zijn op elkaar? Zijn (Ps.65 : 13) er heuvels die zich met gejuich kunnen omgorden (Ps. 75 : 4)? Is de aarde door God vastgezet op pilaren en ziet onze wereld er dus uit als een soort booreiland (Ps.42: 8) ? Kan water roepen ?

Er staan heel wat merkwaardige uitdrukkingen in de Bijbel. Soms denk je dan, wat moet ik nou eigenlijk met die Bijbel aan? Het lezen van de Bijbel vraagt nogal wat denkwerk, om door te krijgen wat de schrijvers van de Bijbel bedoelen. Toch is dat alles niet zo moeilijk als het lijkt. In de Bijbel spreekt God tot ons. En hij verliest ons daarbij zeker niet uit het oog. Hij maakt in menselijke taal bekend wat Hij vindt dat we moeten weten; Hij wil dat we zien, wie Hij is, wat Hij ons belooft, wat Hij van ons vraagt.

God spreekt onze taal

Om ons te zeggen, wie Hij is, heeft God verschillende mensen gebruikt. Mensen met telkens een verschillende taal en stijl. De manier waarop God in de Bijbel spreekt is soms vertellend, dan weer doet Hij dat in de vorm van een gedicht, een andere keer gebruikt Hij de vorm van een lied. In de Bijbel wordt ook vaak b~eldspraak gebruikt, zoals ook dichters van vandaag van beeldspraak gebruik maken.

God heeft Zich in zijn spreken aangepast aan ons bevattingsvermogen. Dat maakt de Bijbel bijzonder afwisselend. Er zijn gemakkelijk leesbare gedeel- ten in de Bijbel. Ook heel eenvoudige lezers kunnen die gedeelten begrijpen en zo de stem van God horen.

Er komen ook passages voor in de Bijbel die om veel bestudering vragen; hoewel, ook deze passages zijn niet voor bijzondere mensen. Ook eenvoudigen kunnen er de stem van God in horen. God vraagt wel om inspanning en liefde om te willen horen en Hem te willen begrijpen. Tenslotte komen er in de Bijbel stukken voor waarvan je je op het eerste gezicht afvraagt, of die nu wel in de Bijbel thuishoren.

Hoe God vertelt

De afwisseling in de stijl van de Bijbel is te verklaren door na te gaan, wie Hij als schrijvers voor Zijn Woord gebruikt heeft. God maakt Zich bekend door verschillend geaarde schrijvers: dichters (David), een arts (Lucas), of een schapenfokker (Amos).

De geschiedkundige gedeelten uit de Bijbel verhalen over verschillende ge- beurtenissen uit de geschiedenis van het volk Israël. Daarbij gaat het niet om de geschiedenis van dat volk als een op zichzelf staande zaak. Als je de geschiedenis van het volk Israël, zoals die ons bekend is uit de algemene geschiedenis, vergelijkt met wat in de Bijbel vermeld wordt, dan valt op, dat hele stukken van de historie van Israël in de Bijbel achterwege gelaten zijn. Belangrijke gebeurtenissen worden in de Bijbel niet of nauwelijks behandeld, terwijl andere episodes uitvoerig zijn uitgewerkt. De Bijbel geeft geen uitgewerkte, volledige historiebeschrijving van Israël.

 Het gaat in de Bijbel om iets anders. God wilons duidelijk maken hoe Hij Zijn beloften waar maakt, hoe Hij ons van de zonde verlost door Zijn Zoon in de wereld te zenden. De geschiedenissen in de Bijbellaten zien dat God trouw blijft aan Zijn beloften. Ondanks alles. Ook al vervalt het volk Israël steeds weer in erge zonden. Ook al houden koningen en priesters geen rekening met Hem.

 De Bijbel windt er geen doekjes om. In de geschiedenissen in de Bijbel worden de mensen niet alleen van hun goede kanten belicht. Het is opvallend, dat de Bijbel niet zwijgt over de zonden zelfs van aartsvaders en van koningen. Voorbeeld? Juda, (Gen.38) die zijn schoondochter voor een hoer aanziet en bij haar een kind krijgt.

David, die overspel pleegt met (2 Sam.) Bathseba.De Bijbel gaat er niet omheen.

Maar, en daar gaat het om, de geschiedenis leert dat God trouw blijft aan wat HIJ beloofd heeft. De weg waarlangs God dat doet is een voor mensen beschamende weg. De 'hoer' Tamar, de overspelige Bathseba, blijken in de stamboom van Jezus, zijn . 'moeders' te zijn. De zondaren Juda

en David zijn de stamvaders van (Mat th. I : 3-6) Jezus Christus. Hoe diep heeft Hij Zich moeten vernederen, toen Hij als mens geboren werd.

De betekenis, van de hoofdstukken met geslachtsregisters, die een oppervlakkige lezer ontgaat, wordt nu opeens duidelijk. Je moet erop studeren. God zet je aan het werk. Wie goed in de Bijbel thuisraakt, verband, kan leggen, wordt beloond. Zelfs voor het bestuderen van toch maar saaie, oninteressante geslachtsregisters.

Beeld - Spraak

In de Bijbel wordt veel van beeldspraak gebruik gemaakt. Niet alleen in de dichterlijke psalmen, maar ook in de profetieën. Een (Amos9: 11) voorbeeld daarvan. 'Te dien dage zal ik de vervallen hut van David weder oprichten, Ik zal haar scheuren dichten, en wat daarvan is ingestort, overeind zetten; Ik zal haar herbouwen als m de dagen van ouds.'

David was een machtige koning van Israël, die woonde in een prachtig paleis. Toch spreekt Amos over een vervallen hut, die scheuren vertoont en op instorten staat. Er wordt overdrachtelijk gesproken, in beeldspraak. Bedoeld wordt, dat het koningshuis van David verworden is .tot een vervallen hut. Zo'n hut van gevlochten takken was een simpel verblijf. Zo'n hut, waarin bewakers van een wijngaard verbleven, als de druiven rijp waren, begaf het al gauw. De beeldspraak die hier gebruikt wordt, laat zien, dat het Koningshuis van David gelijk geworden is aan een hut die op instorten staat.

De profeet Amos maakt duidelijk, dat het huis van David ontluisterd is. Maar ook kondigt hij het glorieus herstel aan van datzelfde koningshuis. Een herstel door de komst van de grote zoon van David, (Jezus.Luc. I: 32, 33)

Het is een boeiend voorbeeld van de beeldspraak waarvan de profeten vaak gebruik maakten. Beeldspraak is vooralook te vinden in de dichterlijke boeken van de Bijbel. De Psalmen staan er vol van. Ook in een boek als Job is veel beeldspraak te vinden.

Het boek Job is wel het moeilijkste boek van het Oude Testament genoemd, maar ook het hoogtepunt van het Oude Testament uit literair oogpunt en een van de prachtigste dichtwerken uit de wereldliteratuur .

Na een beschrijving van het leed, dat (Job 1,2) Job is overkomen, volgt in hoofdstuk Job 3 een prachtig gedicht, vol van beeldspraak, waarin verteld wordt over de opstandigheid van Job, zijn moeilijke gesprek met zijn vrienden, zijn vertrouwen op God en over wat God tot Job zegt. In die laatste hoofdstukken komt Job tot de erkenning van zijn eigen nietigheid tegenover de majesteit van God. Een majesteit die wordt bezongen in een prachtig natuurgedicht. (Job 38-41)

Levenslessen

Natuurgedichten, zoals in Job zijn ook te vinden in de Psalmen. Psalm 104 bijvoorbeeld. Zulke gedichten zijn te beschouwen als een vorm van onderwijs aan ons.

Een andere manier van onderwijsgeven is te vinden (Spr. 26: 5) in de Spreuken. ' Antwoord de zot (Spr. 26: 4) naar zijn dwaasheid. ' , Antwoord de zot niet naar zijn dwaasheid.' Tegenstrijdig? voor ons gevoel heel vreem- de uitspraken. Maar de spreuken zijn onderwijzend: er wordt van de lezer verwacht, dat hij nadenkt. Dat hij probeert de betekenis te vatten. Om op die manier wijs te worden. Levenswijs.

De gelijkenissen, die veelvuldig in het Nieuwe Testament voorkomen, zijn ook een vorm van onderwijs. Ze zijn uitgesproken door Jezus, tijdens zijn aanwezigheid op deze aarde.

Wie ze leest of hoort, moet erover nadenken en achter de betekenis zien te komen, om zo te weten te komen (Matth. 13) hoe hij moet leren leven en kiezen. Zowel het Oude als het Nieuwe Testament bevatten ook veel rede- voeringen en toespraken. Zo is het boek Deuteronomium eigenlijk een aantal toespraken van Mozes tot het volk Israël.

In het N .T .vinden we veel toespraken van Jezus Christus zelf. Bijvoor- beeld de bekende bergrede. Mattheus 5,6 en 7.

Hoe God Zijn Woord wáár maakt

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, (Joh. 3:16) maar eeuwig leven hebbe.

 Dat zou je één van de kernteksten uit de Bijbel kunnen noemen. God toont zijn liefde, Zijn barmhartigheid. God wil Zich ontfermen over de wereld en mensen redden uit de macht van de zonde. Mensen weer aan Zich binden. Door Jezus. "

 Daarop doelde God uiteindelijk, toen Hij Abraham en Sara zijn belofte gaf. Toen Hij hen opdroeg naar het land te gaan dat Hij wijzen zou, begon God met iets nieuws. Iets nieuws, dat gold voor alle mensen op aarde. Het nageslacht, dat Hij het kinderloze echtpaar beloofde, zou tot een zegen worden voor alle volken. Bij die belofte (Ga/.3:16) wees God uiteindelijk op Jezus Christus.

God spreekt ook door de wet

God maakt ons Zijn wil ook bekend in de vorm van wetten. We vinden die vooral in de boeken Exodus tot Deuteronomium. Door Zijn wetten leerde God de Israëlieten, hoe Hij door hen gediend wilde worden. Dat volk stond toen nog, zeg maar 'in z'n kinderschoenen. Daarom komt het voor hen in de wetten van God ook aan op wat wij kleinigheden (Num.4) zouden noemen.

In Numeri bijvoorbeeld, geeft God voorschriften over de 'ark van het verbond'. Hij schrijft nauwkeurig voor, hoe die ark gedragen moest worden; niemand mocht de ark zien of aanraken. Op die manier leerde God het I Sam. 6: 19 volk Israël hoe heilig Hij is. Hij 2 Sam. 6: 6, 7 straft wie dat gebod overtreedt.

God wil, dat wij Hem onvoorwaardelijk gehoorzamen. Hij wilook, dat wij ons helemaal aan Hem toevertrouwen. Dat leren we trouwens niet alleen uit de wetten van het Oude Testament. In het Nieuwe Testament komt diezelfde boodschap naar voren. Paulus schrijft aan zijn leerling Timotheus voor, hoe we ons moeten (I Tim. 3 : 1-15) gedragen als leden van de Gemeente (Ram. 12, 13) van God, de Kerk. Paulus houdt de (Eph. 5, 6) wet van God herhaaldelijk voor aan de lezers van zijn brieven. Jacobus (Jac.2) laat heel duidelijk uitkomen, dat, als mensen slordig leven, God als Wetgever naar die wet zal oordelen. De wet van God, die de wet van de vrijheid is.

De brieven van het Nieuwe Testament, zijn dus vaak eveneens vormen van onderwijs. Het onderwijs in de Bijbel is vooral ook gericht op de opwekking om vol te houden, te volharden in geloof. Het is ook een waarschuwing om je niet in de verleiding te laten brengen van God af te wijken.

God heeft allerlei taalgebruik in de Bijbellaten toepassen, om tot ons te spreken. In de hele Bijbel leert de Schepper van alle dingen Zich kennen als de Vader, die ons wil leren. Leren, wie Hij is. Leren, wat Hij vraagt. Leren, wat Hij belooft.

Bijbelwoorden om over na te denken
(in hedendaagse taal)

Wij hebben niets in deze wereld meegebracht en kunnen er ook niets uit meenemen.
 2 Tim. 6, 7

--------------------------------------------------------------------------------
Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Juist die delen van het lichaam die het zwakst lijken zijn het meest noodzakelijk.
 1 Kor. 12, 12 + 22
 
--------------------------------------------------------------------------------
De nacht loopt ten einde, de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie.
 Rom. 13, 12-13
 
--------------------------------------------------------------------------------
Heer, niet trots is mijn hart, niet hoogmoedig mijn blik, ik zoek niet wat te groot is voor mij en te hoog gegrepen. Nee, ik ben stil geworden, ik heb mijn ziel tot rust gebracht. Als een kind op de arm van zijn moeder, als een kind is mijn ziel in mij.
 Ps. 131, 1-2
 
--------------------------------------------------------------------------------
Dit zegt de Heer van de hemelse machten: Spreek eerlijk recht, wees goed en zorgzaam voor elkaar; onderdruk geen weduwen en wezen en ook geen vreemdelingen en armen, en wees er niet op uit om een ander kwaad te doen.
 Zach. 7, 9-10
 
--------------------------------------------------------------------------------
Koester zuivere gedachten over de Heer en zoek Hem met een eerlijk geweten.
 Wijsh. 1, 1b
 
--------------------------------------------------------------------------------
God heeft lief wie blijmoedig geeft.
 2 Kor. 9, 7c
 
--------------------------------------------------------------------------------
De Heer zegt : 'Mijn tempel zal heten 'Huis van gebed voor alle volken'.
 Jes. 56, 7
 
--------------------------------------------------------------------------------
Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal Ik binnenkomen, en we zullen samen eten, Ik met hem en hij met mij.
 Op. 3, 20
 
--------------------------------------------------------------------------------
Jezus zei : 'Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan.
 Mt. 7, 7
 
--------------------------------------------------------------------------------
Jezus sprak: 'Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif.'
 Mt. 10, 16
 
--------------------------------------------------------------------------------
Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont ?
 1 Kor. 3, 16
 
--------------------------------------------------------------------------------
Jezus ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.'
 Mc. 12, 41-44
 
--------------------------------------------------------------------------------
Eet, vriend en vriendin! Drink, en word dronken van liefde!
 Hoogl. 5, 1b
 
--------------------------------------------------------------------------------
De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
 Rom. 13, 10
 
--------------------------------------------------------------------------------
Wie vertrouwt op zijn rijkdom is een blad dat valt, een rechtvaardige komt tot bloei.
 Spr. 11, 28
 
--------------------------------------------------------------------------------
Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof.
 1 Tim. 1, 5
 
--------------------------------------------------------------------------------
Jezus sprak: 'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'
 Joh. 13, 34-35
 
--------------------------------------------------------------------------------
Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.
 Gal. 5, 25
 
--------------------------------------------------------------------------------
Jezus zei: 'Wie niet tegen ons is, is voor ons'.
 Mc. 9, 40

--------------------------------------------------------------------------------
Jezus zei: 'Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.'
 Mc. 9, 35b
 
--------------------------------------------------------------------------------
Jezus sprak: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen'.
 Mc. 8, 34
 
--------------------------------------------------------------------------------
Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
 Ef. 4, 2
 
--------------------------------------------------------------------------------
Ik heb de Heer driemaal gesmeekt mij van Satan te bevrijden, maar Hij zei: 'Je hebt niet meer dan mijn genade nodig, want kracht wordt zichtbaar in zwakheid.' Dus laat ik mij veel liever voorstaan op mijn zwakheid,zodat de kracht van Christus in mij zichtbaar wordt.
 2 Kor. 12, 9
 
--------------------------------------------------------------------------------
Vergeef je naaste het onrecht dat hij deed, dan worden, als je bidt, ook jou je zonden vergeven.
 Hoe kan een mens die woede koestert tegen een ander bij de Heer om verzoening vragen ?
 Hoe kan een mens die geen erbarmen heeft met een ander om vergeving voor zijn eigen zonden bidden ?
 Sir. 28, 2-4
 
--------------------------------------------------------------------------------
Jezus zei: 'Heb je vijanden lief, wees goed voor wie jullie haten, zegen wie jullie vervloeken, bid voor wie jullie slecht behandelen.'
 Lc. 6, 27-28
 
--------------------------------------------------------------------------------
Jezus sprak: 'Behandel anderen steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten.'
 Mt. 7, 12
 
--------------------------------------------------------------------------------
Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart.
 Spr. 3, 3
 
--------------------------------------------------------------------------------
De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een zuiver geweten.
1 Petr. 3, 21b
 
--------------------------------------------------------------------------------
Verwerf de waarheid en verkwansel haar niet, laat je onderrichten, verwerf inzicht en wijsheid.
 Spr. 23, 23
 
--------------------------------------------------------------------------------
Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
 Mt. 5, 7
 
--------------------------------------------------------------------------------
Verwerf je geen naam als roddelaar, leg voor jezelf geen hinderlaag met je tong.
 Sir. 5, 14a
 
--------------------------------------------------------------------------------
Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal je je vreugde afnemen.
 Joh. 16, 22b
 
--------------------------------------------------------------------------------
Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God.
 1 Petr. 2, 16
 
--------------------------------------------------------------------------------
Wie kwaad doet, haat het licht; hij schuwt het licht omdat anders zijn daden bekend worden.Maar wie oprecht handelt zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet.
 Joh. 3, 20-21
 
--------------------------------------------------------------------------------
Jezus richtte zich op en zei: 'Wie van jullie zonder zonde is,laat die als eerste een steen naar haar werpen.' Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten Hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: 'Waar zijn ze ? Heeft niemand u veroordeeld ?' 'Niemand, Heer', zei ze. 'Ik veroordeel u ook niet', zei Jezus. 'Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.'
 Joh. 7 + 9-11
 
--------------------------------------------------------------------------------
De wijsheid van boven is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht.
 Jak. 3, 17
 
--------------------------------------------------------------------------------
Petrus kwam bij Jezus staan en vroeg: 'Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?' Jezus antwoordde:'Niet tot zevenmaal toe, zeg Ik je, maar tot zeventig maal zeven.'
 Mt. 18, 21-22
 
--------------------------------------------------------------------------------
Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: "Vrede voor dit huis!".
 Lc. 10, 5
 
--------------------------------------------------------------------------------
Alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.
 Mt. 25, 40
 
--------------------------------------------------------------------------------
Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.
 Lc. 6, 45
 
--------------------------------------------------------------------------------
De wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt, ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid.
 Wijsh. 7, 24
 
--------------------------------------------------------------------------------
Beter in eenvoud leven met de armen dan de buit verdelen met hoogmoedigen.
 Spr. 16, 19
 
--------------------------------------------------------------------------------
We moeten niet liefhebben met de mond, met woorden, maar waarachtig, met daden. Dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid en kunnen we met een gerust hart voor God staan.
 1 Joh. 3? 18-19
 
--------------------------------------------------------------------------------
Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.
 Hebr. 11, 1
 
--------------------------------------------------------------------------------
De liefde is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid.
 1 Kor. 3, 1-6
 
--------------------------------------------------------------------------------
'Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.'
 Mc. 7, 20-23
 
--------------------------------------------------------------------------------
Leer ons onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult.
 Ps. 90, 12
 
--------------------------------------------------------------------------------
Handel je goed, dan kun je toch iedereen recht in de ogen kijken? Handel je slecht, dan ligt de zonde op de loer, begerig om jou in haar greep te krijgen.
 Gen. 4, 7ab
 
--------------------------------------------------------------------------------
Jezus zei: 'Jullie hebben ogen, maar zien niet ? Jullie hebben oren, maar horen niet ?'
 Mc. 8, 18a
 
--------------------------------------------------------------------------------
Jezus sprak: 'Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: '"Barmhartigheid wil Ik, geen offers".'
 Mt. 9, 13a
 
--------------------------------------------------------------------------------
Wie zegt in het licht te zijn maar zijn broeder of zuster haat, bevindt zich nog altijd in de duisternis.
 1 Joh. 2, 9
 
--------------------------------------------------------------------------------
Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde.
 Gal. 5, 13
 
--------------------------------------------------------------------------------
De wijsheid is beweeglijker dan alles wat beweegt, ze doordringt en doorstroomt alles met haar zuiverheid.
 Wijsh. 7, 24
 
--------------------------------------------------------------------------------
De woorden van een goed mens zijn als diepe wateren, ze zijn een sprankelende beek, een bron van wijsheid.
 Spr. 18, 4
 
--------------------------------------------------------------------------------
God ziet niet zoals een mens ziet; een mens kijkt naar het uiterlijk, maar God kijkt naar het hart.
 1 Sam.16,7b
 
--------------------------------------------------------------------------------
Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort.
 Ef.4,29
 
--------------------------------------------------------------------------------
Van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart, het is de bron van je leven.
 Spr.4,23
 
--------------------------------------------------------------------------------
Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.
 Jak. 1, 26
 
--------------------------------------------------------------------------------
Wie goed met kwaad vergeldt, zal nooit het kwaad van zijn huis zien wijken.
 Spr.17,13
 
--------------------------------------------------------------------------------
De liefde laat zich niet boos maken en rekent het kwade niet aan.
 1 Kor.13,5b
 
--------------------------------------------------------------------------------
De liefde verheugt zich niet over onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid.
 1 Kor.13,6
 
--------------------------------------------------------------------------------
Als je vijand honger heeft, geef hem te eten; als hij dorst heeft, geef hem te drinken.
 Spr.25,21
 
--------------------------------------------------------------------------------
Wie zijn oren sluit voor het geroep van de arme zal ooit zelf om hulp schreeuwen en geen antwoord krijgen.
 Spr.21,13


--------------------------------------------------------------------------------
De zondaar krijgt een bedriegelijke winst, maar wie gerechtigheid zaait oogst een betrouwbaar loon.
 Spr.11,18
 
--------------------------------------------------------------------------------
Gerechtigheid brengt vrede voort; rust en veiligheid zijn haar vruchten.
 Jes.32,17
 
--------------------------------------------------------------------------------
Bidden is iets goeds, als het gepaard gaat met vasten, liefdadigheid en rechtvaardigheid.
 Tob.12,8a
 
--------------------------------------------------------------------------------
Jezus zegt : "Als gij uw gave komt brengen naar het altaar, en daar schiet u te binnen dat uw broeder iets tegen u heeft, laat dan uw gave voor het altaar achter, ga u eerst met uw broeder verzoenen en kom dan terug om uw gave aan te bieden."
 Mt.5,23-24
 
--------------------------------------------------------------------------------
Gelukkig de mens die wijsheid vindt, de mens die inzicht verkrijgt; want men kan beter inzicht verkrijgen dan zilver, beter wijsheid winnen dan goud.
 Spr.3,13-14
 
--------------------------------------------------------------------------------
Een bezit dat met gierigheid begonnen is zal zonder zegen eindigen.
 Spr.20,21

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG