God is de Onderhouder

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 208 - God is de Onderhouder

Wij vinden het maar gewoon dat alle dingen doorgaan. Dat we eten en drinken hebben en een dak boven ons hoofd. Dat de regen op zijn tijd valt en dat de aarde vruchten geeft om van te eten. Nee, God heeft Zijn hand niet van de schepping afgetrokken. Dat had Hij kunnen doen, want de mens die geroepen was om onderkoning te zijn en als onderkoning te regeren heeft door de zonde de schepping onder de vloek gebracht.

Hartverwarmende belijdenis

Wij geloven in God die de Schepper en Onderhouder is van alle dingen. Hij bestaat van eeuwigheid tot eeuwigheid in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze Drie zijn één in wezen en gelijk in macht en heerlijkheid en hebben dezelfde natuur, eigenschappen en volmaaktheid. Aan hen komt dezelfde eer, aanbidding, geloof en gehoorzaamheid toe. Door de Zoon Jezus Christus kennen wij de Vader. Hij zegt: wie Mij heeft gezien, heeft de Vader gezien.
(Gen. 1: 1-3 l; Matth. 28:19-20; Marc. 12:29; Joh. 1: 1-4; Joh. 14:9; Hand. 5:3-4; 2 Cor. 13:13; Col. 1: 15-16; Openb. 4:11)

Groot wonder dat God alle dingen onderhoudt en regeert

Hij doet dat door Zijn vaderlijke hand. Het geloof weet van de hand van de Vader. Zoals een kind veilig wandelt aan de hand van zijn vader, ook als gevaar dreigt, zo mag een kind van God alle dingen overgeven in de hand van Zijn hemelse Vader. Want God onderhoudt en regeert door Zijn almachtige en alomtegenwoordige kracht. Die almachtige God is nu de onderhoudende Vader van Zijn kinderen. Zijn vaderhand reikt hen alles toe wat ze in dit leven nodig hebben. Het is de verdienste van Christus. Want om hen dat alles te geven, heeft Hij alles verlaten. Om hen eten en drinken te geven en een dak boven het hoofd, heeft Christus moeten hongeren en dorsten en heeft Hij uitgeroepen: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels hebben nesten, maar de Zoon des mensen heeft niet, waar Hij het hoofd op nederlegge.

Het gaat bij de onderhouding van God niet in de eerste plaats om grote dingen, maar om de gewone loop van de gebeurtenissen in dit leven, niet om rampen, oorlogen of om natuurgeweld, maar om in onze ogen onopvallende gebeurtenissen

Als er schokkende dingen gebeuren dan willen we nog wel erkennen dat het Gods hand is, die dit alles doet. Maar het gaat ook over de kleine dingen. Het ongeloof ziet het niet. Het ongeloof zegt: Het onweert. Het geloof spreekt: De God der ere dondert. Het onge­loof zegt bij een magere oogst: We hebben een slecht jaar. Het geloof zegt: De Heere heeft geen wasdom gegeven. We verwonderen ons over de almacht van God als we lezen dat Hij Elia door de raven heeft gevoed bij de beek Krith en dat Israël in de woestijn veertig jaar manna heeft gegeten. Maar verwonderen we ons er nog over dat we elke dag brood op tafel hebben? Waar komt het vandaan? Ja, bij de bakker natuurlijk, zeggen we dan. Maar, wie heeft dan de tarwe laten groeien? In het leerstuk van God als de Onderhouder van alle dingen, ligt een geweldige bron van troost.

In de eerste plaats ligt daarin het geloofsvertrouwen

Dat Hij mij met alle nooddruft voor het lichaam en voor mijn ziel zal verzorgen. Alles wat ik nodig heb, zal Hij me geven. Daar zal de Heere Zelf voor zorgen. Op de wijze, zoals ik dat in gedachten heb? Nee, zoals Hij dat voor mij goed acht. Want Hij weet beter wat ik nodig heb, dan dat ik dat zelf weet. Zal ik dan nooit honger kunnen lijden? Jawel, want enerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze. Maar als de Heere dat goed voor me vindt, dat zal Hij er voor zorgen dat het kwaad dat Hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste zal keren. Hij zorgt ook voor de ziel. De ziel die gered is door het bloed en de gerechtigheid van Christus en daarom mag Gods kind wel eens zeggen: de Vader van onze Heere Jezus Christus is ook mijn God en Vader. En daarom zal Hij het kwade mij ten beste doen keren, omdat Hij dat doen kan als een almachtig God en doen wil als een getrouw Vader. Dan horen bij de dingen die Hij me toeschikt ook Zijn vaderlijke kastijdingen, die dienen moeten om me meer en meer los te maken van de wereld en haar genoegens en me te doen zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is.

In de tweede plaats tot grote troost dat alle dingen mij van Zijn vaderlijke hand toekomen

Een vader zoekt het beste voor zijn kinderen. Hij geeft hen zijn liefde, aandacht, bescherming en zorg. Hij leidt hen ook en voedt hen op. Daarbij hoort ook de tucht. De hemelse Vader van onze Heere Jezus Christus gaat in die zorg en leiding alle aardse vaders te boven. Hij geeft Zijn kinderen Zijn liefde. Die liefde openbaart Hij door Zijn lieve Zoon te geven tot een Borg en Middelaar. Welk een onbevattelijke liefde van de Vader voor ongehoorzame kinderen. Het liefste wat Hij had heeft Hij gegeven tot in de dood. Hij beschermt Zijn kinderen in het grootst gevaar. Komt het water aan de lippen, het zal er niet overheen gaan, worden ze gedreigd door het vuur, Hij verkwikt hen te goeder uur. Hij zorgt voor hen in het strijdperk van dit leven. Nooit zullen ze ontkennend kunnen antwoorden op de vraag of het hen aan iets heeft ontbroken. Zelfs in de grootste smarten blijven hun harten in de Heere gerust, ze zullen Hem nooit vergeten, Hem hun helper heten, al hun hoop en lust. Ja, was dat altijd maar waar. Gelukkig zijn er ogenblikken in het leven van Gods kinderen dat ze deze vrucht van de onderhouding van God mogen bewonderen door het geloof. Wat zijn helaas de tijden ook veel dat ze daar zo weinig de kracht van ervaren. Vooral niet als het hen naar het uiterlijke voor de wind gaat, dan kan de wetenschap dat God alle dingen onderhoudt wel eens dik onder het stof liggen.

In de derde plaats een heerlijke vrucht

Maar waar het geloof leeft en het geloofsoog mag zien op vrucht van Christus’ werk, dan geeft de onderhouding van God in het leven van Zijn kinderen in de derde plaats deze heerlijke vrucht, die we omschreven vinden in Zondag 28 “Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles, dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van Zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in Zijn hand zijn, dat zij zich tegen Zijn wil noch roeren, noch bewegen kunnen”. 

Kent u die zekerheid? “Want ik ben verzekerd, dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere” ?

Het geboortekaartje van Jezus

Een bijzonder detail dat Jezus volkomen uniek maakt is dat zijn komst uitgebreid is aangekondigt in de boeken van het Oude Testament. Het geboortekaartje van Jezus was als het ware al gedrukt, honderden jaren voordat hij geboren zou worden.

Wat is het Oude Testament?

De bijbel kun je in twee delen verdelen, de tijd voor Jezus en de tijd na Jezus. De geschriften van de tijd voor Jezus heten ook wel het Oude Testament. In het oude Testament lezen we over Adam& Eva, hoe ze door ongehoorzaamheid van God’s direkte nabijheid afgesneden werden. God bedenkt dan een plan om de mensheid weer met Zich te verzoenen, dit plan begint met Abraham. God belooft Abraham dat uit Hem een groot volk voort zal komen, en uiteindelijk zal uit dat volk de Messias, de van God gezondene naar deze wereld komen. En er worden ons in het Oude Testament heel veel byzonderheden over deze Persoon meegedeeld. De vraag is: is Jezus die persoon, bent U het die komen zou?

Profetieën

Interessant is het allereerst te zien dat Jezus de profetieën in het Oude Testament op zichzelf betrok. Zo citeert Hij op een gegeven moment een gedeelte uit het bijbelboek Jesaja:

De Geest van de Here is op Mij. Hij heeft Mij de opdracht en de kracht gegeven om arme mensen goed nieuws te brengen. Hij heeft Mij gestuurd om uit te roepen dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat de tijd van Gods genade is aangebroken.

Na het voorlezen van de verzen sluit Jezus het boek en verbijstert de toehoorders door hun mede te delen dat deze woorden voor hun ogen in vervulling zijn gegaan. De mensen zijn woedend want ze beseffen ten volle dat Jezus zich als de beloofde Messias voordoet. En ze zien in Jezus niet meer dan een gewone timmermanszoon. Het voorval eindigt ermee dat ze Jezus van de berg willen storten maar dat gebeurt nog niet. (Lukas 4: 16-30)

Een andere profetie uit Jesaja laat zien dat de Messias mens geworden God is:

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouders, en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk,doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. (Jesaja 9: 5,6)

Hier wordt dus gesproken over een geboren mens die tegelijk God is. Hij is de grondlegger van een nieuw koninkrijk dat zal aanbreken bij zijn wederkomst.

Andere profetieën laten heel interessante aspecten van zijn leven zien.

Zijn geboorte

Bethlehem in Efratha, u bent één van de kleinste steden in Juda, maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze koning, die al eeuwig leeft. (Micha 5:1)

De profeet Micha profeteert 650 jaar voor Zijn komst, dat de beloofde Messias geboren zal worden in Bethlehem. het is algemeen bekend dat Jezus inderdaad in Bethlehem geboren is.

Zijn lijden en sterven

Waarschijnlijk zijn de wonderlijkste voorzeggingen met betrekking tot de Messias wel de profetieën omtrent zijn verwerpen en zijn lijden. Een van de meest opmerkelijke passages betreffende zijn verwerping vinden we in Jesaja 53. In dit gedeelte spreekt de profeet over zijn verwerping door de Joden, wat op zich opmerkelijk is, aangezien Jesaja een Joodse profeet was die deze woorden schreef tenminste 700 jaar voor Christus werd geboren. Jesaja voorzegde dat zijn volk de man zou vermoorden naar wie het juist had uitgekeken. (Jesaja 53:1-3) Daarnaast werd hier nog voorzegd dat de Joden deze man zouden verwerpen omdat hij niet de koninklijke luister bezat die zij van hem verlangden. Jesaja zei dat hij zou worden 'veracht en verstoten' en dat is inderdaad gebeurd. In dit gedeelte wordt de geloofwaardigheid besproken van de Messias als de persoon die zich zou opofferen voor de verdorvenheid en slechtheid van zijn medemens:

'nochtans, onze ziekten heeft Hij op zich genomen en onze smarten gedragen; wij echter hielden Hem voor een geplaagde, een door God geslagene en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op Hem doen neerkomen' (Jesaja 53:4-6)

Dit is precies op toepassing van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Het is bijna onvoorstelbaar dat dit 700 jaar voor zijn komst al opgeschreven is.

De manier van sterven

Jezus vertelde zijn discipelen dat zijn lijden ook in de psalmen werd voorzegd (Lucas 24:44-46). Een van de duidelijkste profetieën vinden we in Psalm 22, die meer dan 1000 jaar voor Christus door koning David werd geschreven. David beschrijft gebeurtenissen die hijzelf niet kan hebben meegemaakt, omdat ze buiten zijn ervaringswereld lagen.

De psalmen werden aanvaard als het woord van God en David had 'in de geest' gesproken, zoals de oude rabbijnse scholen erkenden. De psalmist geeft een gedetailleerde, nauwkeurige voorzegging van iemands kruisiging. Hij spreekt over het lijden van de Messias alsof hij met Hem aan het kruis hing, Zijn pijnen voelde en de mensen en gebeurtenissen rond Hem zag. Sprekend in de geest van de Messias zegt David: 'Als water ben ik uitgestort', doelende op de overvloedige transpiratie van iemand die in de brandende zon hangt. 'En al mijn beenderen zijn ontwricht': dit is een van de ondraaglijkste aspecten van de kruisiging: de gewrichtsbanden worden uitgerekt en de beenderen schieten uit hun gewrichten.

Hij vertelt van de ontzettende dorst: 'mijn tong kleeft aan mijn gehemelte'. Toen Jezus aan het kruis hing zei Hij: 'Mij dorst'.

'Want honden hebben mij omringd, een bende boosdoeners heeft mij omsingeld, die mijn handen en voeten doorboren. Al mijn beenderen kan ik tellen; zij kijken toe, zij zien met leedvermaak naar mij. Zij verdelen mijn klederen onder elkander en werpen het lot over mijn gewaad' (Psalm 22:15-19).

Het woord 'hond' was een onder de joden gebruikelijk woord voor heiden; Jezus was bij zijn kruisiging inderdaad omringd door heidenen. Naakt werd Hij aan het kruis gehangen; deze passage spreekt van de schande der kruisiging. Aan de voet van het kruis dobbelden de soldaten om zijn gewaad.

Hoe volmaakt deze passage al is door haar profetische nauwkeurigheid, zij wint nog aan belangrijkheid wanneer we beseffen dat in de tijd dat David dit schrijft de kruisiging nog niet werd gebruikt als methode om te straffen. In die tijd werden de Joden door steniging ter dood gebracht. Pas omstreeks 200 v Chr. Toen de Romeinen deze wrede praktijken gingen toepassen, raakte het kruisigen op grote schaal in zwang. Dat is dus 800 jaar na deze profetie.

Deze gedeeltes zijn slechts een fractie van de voorspellingen die er in het Oude Testament over Jezus gedaan zijn. In totaal zijn er ongeveer 60 Messiaanse profetieën gedaan en 270 die er mee samenhangen. En al deze profetieën wijzen naar één persoon: Jezus Christus.

Vaak wordt beweerd dat de profetieën achteraf in de bijbelboeken zijn geschreven. Dit is echter totaal onmogelijk omdat de Griekse vertaling van het Oude Testament, de Septuaginta, al rond 250 vC gereed was.

In de profetieën hebben we een duidelijk en objectief bewijsstuk in handen dat laat zien dat Jezus werkelijk was wie Hij altijd beweerde te zijn, nl de verlosser van deze wereld.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is