HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                          

Welkom op de site

De Site van Holyhome, met als belangrijkste pijlers: energie, inzet, betrokkenheid en voortdurend streven naar verbetering om deze site voor jou een topper te laten zijn. De Site voor jou!

Het doel van deze site is om je te bemoedigen, je te laten weten hoe God over je denkt (Hij ziet je helemaal zitten!), en je Jezus Christus beter te leren kennen. Ook geven we je de mogelijkheid om materiaal te vinden dat je helpt om de Bijbel en zijn Auteur beter te begrijpen. Een aansprekend, prikkelend en profetisch geluid laten horen als tegenhanger van de vele religieuze prietpraat, de overkill aan psychologische peptalk en het overvloedig aanbod van pseudo-christelijke sausjes. Kortom: veel stof tot nadenken.

De site heet Holyhome.nl., maar misschien vraag je jezelf af: wat wordt er met Holyhome bedoeld?

De naam HOLYHOME is een samenvoeging van HOLY en HOME, waarbij HOLY staat voor HEILIG en HOME staat voor HUIS. Deze naam had ik al bedacht in het DOS-tijdperk, waarin een bestandsnaam maximaaal uit 8 tekens mocht bestaan (+ een extensie van 3 tekens). Toen, in 1983, had ik niet kunnen vermoeden dat het op deze website uit zou lopen.

HOLY= HEILIG

Het woord 'heilig' is niet zo gemakkelijk te omschrijven, het is een oerwoord dat je niet kunt terugbrengen tot andere woorden of categorieën. Het woord 'heilig' is een woord dat direct op God zelf teruggaat.

Het woord 'heilig' is langs twee kanten benaderbaar. Het is benaderbaar langs de kant van de afscheiding (de etymologie van het Hebreeuwse woord duidt ook op die betekenis) en langs de kant van heelheid (waar juist de Nederlandse etymologie op duidt). God is de Heilige en daardoor afgescheiden, of beter: wij zijn afgescheiden van God. Maar we zijn geroepen tot heiligheid, tot de oorspronkelijke heelheid, in verbondenheid met God.

Er is sprake van scheiding: het profane leven behoort (nog) niet bij God, het participeert niet in de heiligheid van God. Dit is de betekenis volgens de Hebreeuwse mythologie.

Het Hebreeuwse woord 'kadosj' begint met een emfatische (nadrukkelijke) 'k' die alleen Semieten kunnen uitspreken; het is een heel zware 'k'. Dan volgt een zachte 'd' en ten slotte een sisklank 'sj': 'Kadosj'. Het is als het ware een golfslag die begint met geweld, met een soort explosie, en die daarna zachtjes uitvloeit. Een prachtig beeld wanneer je denkt aan het visioen van Jesaja, van de serafs die 'Heilig, heilig, heilig' zingen (Js 6,3). Eerst een geweldige knal waarna het zachtjes uitstroomt.

Het Nederlandse woord 'heilig' heeft, naar zijn grondbetekenis, iets te maken met heil en heelheid, in die zin dat het om een alomvattendheid, een totaliteit gaat.
Het is interessant dat je in de twee talen twee totaal verschillende etymologieën aantreft die elkaar op een andere manier toch aanvullen.

De Duitse godsdiensthistoricus Rudolf Otto spreekt in zijn boek Das Heilige van 'tremendum et fascinosum'. Deze twee liggen ongeveer op dezelfde lijn: het afschrikwekkende en het boeiende, fascinerende.

Het is heel treffend wanneer je in het boek Exodus (Ex 19-20) het verhaal leest van de verschijning van God op de berg Sinaï. Je ziet daar twee bewegingen. Het wordt heel pakkend beschreven: de theofanie (godsopenbaring) wordt aangekondigd met de opdracht voor Mozes het volk te heiligen. Het volk moet zich voorbereiden op de verschijning van God. Maar die voorbereiding houdt tevens in dat er afstand is. Er wordt een terrein afgebakend: het volk moet op afstand worden gehouden en op een bepaalde plaats blijven staan. Mozes heeft daarbij de grootste moeite. Het volk is zo gefascineerd dat het de berg wil opstormen, want het wil in contact komen met de heiligheid van God. Dan zegt God tot Mozes: dat kán niet, dat kost hun het leven. Ze zouden sterven als ze zomaar, onvoorbereid, de heiligheid van god tegemoet snellen.
Theofanie heeft dus iets fascinerends voor de mens, maar tegelijkertijd iets afschrikwekkends: ze kan je het leven kosten.

Achteraf, wanneer God dan werkelijk verschijnt, staat in Exodus dat het volk doodsbenauwd is. Ze zeggen tot Mozes: praat jij het maar uit met God, want wij kunnen het niet aan. Ze zijn bang en blijven op veilige afstand (Ex. 20, 18-21).
'Tremendum et fascinosum': allebei die bewegingen zijn in ons aanwezig. Alles wat heilig is, is geweldig boeiend, heeft een enorme aantrekkingskracht die iedere mens op een of andere wijze voelt. Maar van de andere kant heeft het ook iets van een druk, een last die bijna onverdraaglijk is. Wij mensen bewegen ons tussen die twee spanningsgegevens: het heilige is boeiend, aantrekkelijk en tegelijkertijd zijn wij er bang voor.

HOME = HUIS

In 1 Timotheüs 3:15 wordt de schare van gelovigen met het “Huis van God” vergeleken. Een huis moet altijd volgens een bepaald bestek gebouwd worden, een bestek dat we in de Bijbel kunnen vinden.

Zoals Mozes de Tabernakel (het huis van God) naar het hemelse model, dat God hem toonde, moest bouwen (Exodus 25:8,9,40) en zich daarbij ook aan alle details hield, zo behoren wij zijn voorbeeld te volgen en op dezelfde wijze aan ons gezamenlijk geloof te bouwen. Tegenwoordig hebben velen dat bijbelse model voor de verlaten en zijn naar eigen ideeën te werk gegaan. Hierdoor zijn veel tradities bij gelovigen binnen geslopen die geen bijbelse grondslag hebben. Een gevolg hiervan vele misverstanden.

HOLYHOME = HEILIG HUIS

- De veilige haven waarin de Bijbel het anker voor ons geestelijk leven wil zijn.

- Geloven in de Bijbel als Gods gezaghebbend Woord.

- Geloven in God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest als de Drie-enige God, de Schepper van hemel en aarde.

 - Geloven in Jezus Christus, de Heilige, een verterend vuur. Hij Die Zelf god is, door Wie wij de Vader kunnen leren kennen. Zijn plaatsvervangend sterven, de lichamelijke opstanding, de hemelvaart en de spoedige wederkomst van de Here Jezus, waarbij Hij ons tot Zich zal nemen en wij deel zullen hebben aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.\]
 
 - Geloven dat iemand door aanvaarden van vergeving van zonden, de inwoning van de Heilige Geest en eeuwig leven ontvangt.

 - Geloven in het eeuwig behoud voor hen die de Here Jezus als hun verlosser aanvaard hebben.

Alles draait om: opnieuw geboren worden

Jezus antwoordde: "Luister goed, wie niet opnieuw geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet ontdekken" "Toch is het zoals Ik zeg. Als iemand na zijn natuurlijke geboorte niet ook geestelijk geboren wordt, kan hij onmogelijk in het Koninkrijk van God komen. Uit mensen komt menselijk leven voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk leven voort. Het is dus helemaal niet zo vreemd dat Ik zei dat u opnieuw geboren moet worden". Johannes 3: 3; 5-7

"Alle dank en eer is voor de God en Vader van onze Here Jezus Christus, Die zo onvoorstelbaar goed voor ons is. Hij heeft nieuwe mensen van ons gemaakt door Jezus Christus uit de dood terug te brengen tot het leven." 1 Petrus 1: 3

"Wie nieuw leven van God ontvangen heeft, kan niet langer zondigen omdat het leven van God in hem is. Hij kan niet doorgaan met zondigen, omdat God zijn Vader is."
1 Johannes 3: 9

Alom gehoorde vraag: Waar is God? 

Dat kan een vraag zijn die op bepaalde momenten in je leven erg op je af komt. Je ziet iets in de krant of op tv gebeuren en je vraagt je af waar God is. Waar is God op dat festival met allerlei springende en dansende jongeren die helemaal opgaan in de muziek? Waar is God bij die voetbalwedstrijd waarbij mensen zich laten meesleuren door het willen winnen? 

Om het persoonlijker maken:

Waar is God nu ik me zo ellendig voel en het alleen maar erger lijkt te worden? Waar is God, nu je de afgelopen tijd zo dicht bij Hem mocht leven en het nu allemaal weg lijkt te zijn?
Waar is God, nu je al zoveel jaren in de kerk zit, maar eigenlijk moet bekennen dat het allemaal langs je heengaat? 
Waar is God temidden van al het lijden in deze wereld?
Waar is God bij al die politieke vergaderingen, bij de VN, in de Tweede Kamer? Waar is Hij? Een vraag die op je af kan komen. 
Waar is Hij in mijn eigen leven?

Alles draait om: God vinden

Hij bepaalde dat de mensen Hem zouden zoeken, in de hoop dat zij Hem - misschien na veel rondtasten - zouden vinden. Toch is God niet ver bij ons vandaan, want in Hem leven, bewegen en zijn wij. Eén van uw dichtersheeft het zo gezegd: : Wij zijn uit Hem voortgekomen" Handelingen 17: 27, 28

"Want Ik weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de HERE. Met deze plannen heb Ik voor u het goede op het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een toekomst en nieuwe hoop geven. Als u tot Mij bidt, zal Ik luisteren. U zult Mij vinden als u Mij zoekt en het oprecht van Mij verwacht." Jeremia 29: 11-13

Wat zegt de Bijbel eigenlijk over dit ‘zoeken’? 

‘Zoeken’ is in de moderne betekenis vaak een aanduiding voor: je niet vastleggen. In zijn ‘Brief aan God’ zegt cabaretier Herman van Veen: ‘Altijd gezocht / niet gevonden / het zoeken was te mooi’. Ik geloof absoluut dat zo’n levenshouding integer kan zijn, maar het is niet het zoeken waar de Bijbel over spreekt. ‘Zoeken’ heeft in de Bijbel altijd een object: je zoekt om iets of iemand te vinden en anders zoek je niet. Concreet: of je zoekt God, of je zoekt een afgod. Wie er een concordantie op naslaat, kan zien wat die afgod allemaal kan zijn: in het Oude Testament vaak werkelijk een andere god, maar in het Nieuwe Testament kan het ook geld zijn, roem of eigen belangen.

Kun je God zoeken, zonder Hem te kennen? 

Hoe weet je Wie je zoekt, als je niets van God weet? Mensen kunnen wel zeggen dat zij God zoeken, maar weten ze dan wat ze zeggen? Vaak is ‘God’ niet meer dan een woord, een lege plek waar mensen hun gedachten op projecteren. Maar hoe kun je een ‘onkenbare god’ zoeken? Juist zo’n god is het ideale projectiescherm voor veel moderne Nederlanders. Je kunt je van alles bij deze god voorstellen, maar hij / zij / het zal nooit iets van je vragen of verwachten. Je kunt altijd ontwijken, zodra het concreet dreigt te worden, zodra je het gevoel krijgt dat er iemand trekt aan de andere kant van het touw, zodra je tot je schrik beseft dat er Iemand naar jou zoekt. Het is een god die veel mensen aanspreekt, maar tot niemand spreekt.

Vaak verstaan wij ‘zoeken’ als iets wat moet leiden tot geloof. We vergeten dan dat volgens de Bijbel zoeken juist voortkomt uit geloof. ‘Wij moeten God zoeken, omdat Hij verborgen is’, zegt Augustinus. ‘Maar wij moeten Hem blijven zoeken als wij Hem gevonden hebben, omdat Hij onmetelijk is’. Geloof is vast vertrouwen en zeker weten, maar het is geen zelfgenoegzaamheid. Veel mensen zetten ‘zoeken’ tegenover geloof. Het eerste is een houding van bescheidenheid, terwijl iemand die zegt dat hij het gevonden heeft, al snel wordt beschuldigd van betweterigheid en intolerantie. Maar het is juist zo dat geloof een deur opent naar een geweldige zoektocht. Een zoektocht in vertrouwen, aan de hand van Jezus, dat wel. Maar toch: overal in de Bijbel zien we dat geloven mensen aandrijft om verder te zoeken. Zij worden juist bescheidener over hun eigen mogelijkheden, zij weten steeds minder, lijkt het wel. Geloof maakt nederig en hongerig, anders is het geen geloof.

Toch geeft de Bijbel wel aanleiding om te zeggen dat er ook ‘zoeken naar God’ is door mensen die Hem nog niet kennen. In Handelingen 17:26-27 zegt Paulus in Athene dat God de mens geschapen heeft om Hem te zoeken. Hij heeft het verlangen naar God in het hart van elk mens gelegd. Jakobus zegt in Handelingen 15:17 dat God zijn werken aan Jezus in Jeruzalem heeft gedaan, ‘opdat het overige deel van de heidenen God zoeke’. Dus we kunnen zeggen dat God in zijn schepping en door zijn bijzondere werk aan Jezus in Israël mensen aanspoort tot zoeken naar Hem. 

Het verlangen van het schepsel naar zijn Schepper krijgt richting door naar Jezus te kijken. Zo versta ik ook Paulus’ uitspraak in Romeinen 3:11: ‘Er is niemand die God ernstig zoekt’. Als dat zonder meer geldt, dan kunnen we de Bijbel wel dichtdoen. Maar hij vervolgt dat deze uitspraak geldt voor mensen ‘onder de wet’ en dat het betrekking heeft op de ‘werken van het vlees’ (v. 19-20). Maar Gods gerechtigheid is in Jezus Christus geopenbaard (v. 21-22). Zoeken naar God kan alleen op Zijn voorwaarden gebeuren. Mensen kunnen de onrust in hen alleen ‘te gelde maken’, wanneer zij de weg naar Jezus vinden. Hij maakt ernst van ons zoeken.

Om te zoeken is verlangen nodig, zegt Augustinus

Dit verlangen ligt in elk mens, omdat wij schepselen zijn. Maar om te zoeken naar God is ook iets anders nodig: liefde voor Hem. Liefde geeft een bestemming aan het verlangen. Die liefde ontvangen wij van God; Hij wekt die in ons hart. En Hij doet dat in het bijzonder door ons te richten op het werk van Jezus aan het kruis. Daarom blij dat de christenen steeds pogingen doen om te vertellen over Jezus. 

Iemand die in een TV-uitzending begon met de opmerking dat God zich toch wel even kon laten zien, als Hij wilde dat zij in Hem ging geloven, werd gaandeweg stiller. Kwam onder de indruk van het getuigenis van christenen die niet veel anders deden dan hun liefde tonen voor God. Ging zien dat God door Jezus te vinden is. 

Alles draait om: God kennen 

"Hoe kunnen wij God beschrijven? Waarmee kunnen wij Hem vergelijken? God troont boven het rond van de aarde. Voor Hem zijn haar bewoners als sprinkhanen. Hij hangt de hemelen op als gordijnen en maakt daarvan zijn tent.
Hij veroordeelt de machtigen van de aarde en maakt hen tot nietige wezens. Nauwelijks zijn zij geplant en schieten zij wortel in de aarde of Hij blaast hen omver. Zij verdorren en de wind neemt hen mee alsof zij stro waren.
"Met wie wilt u Mij vergelijken? Wie is aan Mij gelijk?" vraagt de Heilige. Kijk omhoog naar de hemelen! Wie maakte al deze sterren? Als een herder die zijn schapen leidt, ze bij hun namen roept en telt om te zien of er niet één verdwaald is, zo gaat God om met de sterren en planeten!" Jesaja 40: 18; 22-26

"Vrienden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde komt van God. Wie liefheeft, is een kind van God en kent God. Maar wie niet liefheeft, kent God niet, want God is Zelf liefde".
1 Johannes 4: 7, 8

Alles draait om: Jezus Christus kennen

"In het allereerste begin was Christus er al. Hij was bij God en was Zélf God. Alles ontstond door Zijn Woord. Zonder Hem is niets ontstaan: al het bestaande heeft Hij gemaakt. In Hem is eeuwig leven en dat leven is het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in zijn macht kunnen krijgen.

God stuurde Johannes om de mensen ervan te overtuigen dat Jezus Christus het licht is. Het was zijn taak de mensen tot geloof te brengen. Johannes was zelf niet het licht, maar iemand die over het licht vertelde. Want het echte licht, dat is Christus, kwam in de wereld om iedereen te verlichten.
Christus kwam in de wereld die door Hem zelf gemaakt is, maar de wereld wilde niets van Hem weten. Hij kwam in Zijn eigen land, maar Zijn eigen volk heeft Hem niet aanvaard. Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden.

Door geloof in Zijn naam worden zij opnieuw geboren, natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God. En Christus kreeg een menselijk lichaam en leefde bij ons hier op aarde. Hij was vol vergevende liefde en waarheid. Wij hebben gezien hoe groot en machtig Hij is, de enige Zoon van de hemelse Vader." Johannes 1: 1-14

"In de persoon van Christus is de onzichtbare God zichtbaar geworden. Hij was er al voordat God aan de schepping begon. Christus Zelf heeft alles in de hemelen en op aarde geschapen, al het zichtbare en onzichtbare. Koningen en wereldheersers, regeringen en andere autoriteiten, alles is door Christus gemaakt tot Zijn eer.

Hij was er al voordat er iets bestond en alles wat bestaat, is er dank zij Hem. Hij is het hoofd van de Gemeente, Zijn lichaam. Hij is het begin van alles en ging ons als eerste voor in de opstanding uit de dood. In alles is Hij de eerste. Want God had besloten met Zijn hele wezen in Zijn Zoon te wonen.

U was dood door uw ongehoorzaamheid aan God en de macht van de zonde leefde nog in u. Maar nu heeft Hij u samen met Christus levend gemaakt en al uw overtredingen vergeven. Hij heeft ons strafblad dat tegen ons getuigde - de lijst met regels waaraan we ons niet hebben gehouden - verscheurd. Dat bewijs heeft Hij vernietigd door het aan het kruis te slaan". Colossenzen 1: 15-19; 2: 13, 14

"Gods Zoon straalt van Gods heerlijkheid en uit alles wat Hij is en doet, blijkt dat Hij in wezen God is. Hij beheerst alles met Zijn machtig woord. Door voor ons te sterven, heeft Hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is Hij gaan zitten naast de Almachtige God, Die in de hemelen is. Maar van Zijn Zoon zegt Hij: "Aan uw koninkrijk, o God, komt nimmer een einde; er gelden regels die goed en rechtvaardig zijn". Hebreeën 1: 3, 8
Alles draait om: De Heilige Geest kennen

"Hij heeft Zijn stempel op ons gezet door ons Zijn Heilige Geest in het hart te geven. Daardoor zijn wij verzekerd dat wij bij Hem horen". 2 Corinthiers 1: 22

"Met u is het anders. U doet niet meer uw eigen zin, maar laat u leiden door de Geest; tenminste als de Geest van God in u woont. Als u de Geest van Christus niet hebt, hoort u niet bij Hem. Door de zonde is uw lichaam onderworpen aan de dood. Maar als Christus in u woont, is uw geest levend omdat God u als rechtvaardig beschouwt.

Als de Geest van God in u woont, heeft dat ook gevolgen voor uw lichaam. God heeft Jezus uit de dood opgewekt. Wel, doordat Zijn Geest in uw woont, zal Hij ook uw sterfelijke lichaam levend maken. Romeinen 8: 9-11

"Wie van Mij houdt, zal altijd volgens mijn geboden leven. Ik zal de Vader bidden of Hij een Plaatsvervanger wil sturen, Die altijd bij u zal blijven. Dat is de Heilige Geest, Die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. U kent Hem wel omdat Hij bij u blijft en in u zal wonen. Maar de Vader zal de Plaatsvervanger sturen. Dat is de Heilige Geest, Die u in mijn naam alles zal leren en u steeds weer zal herinneren aan wat Ik gezegd heb. Johannes 14: 15-17, 26
Alles draait om: Gebed

"Beken daarom uw zonden aan elkaar en bid voor elkaar, zodat u genezen wordt. Want als een goed en rechtvaardig mens God om iets bidt, heeft dat een geweldige uitwerking". Jakobus 5: 16

"Maar als u één met Mij blijft en mijn woorden niet vergeet, kunt u vragen wat u wilt en het zal gebeuren" Johannes 15: 7

"Bid en u zult ontvangen wat u bidt. Zoek en u zult vinden wat u zoekt. Klop en de deur zal voor u worden open gedaan. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, gaat de deur open. Mattheus 7: 7, 8

"Maar als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Hij reinigt ons van alle zonde". 1 Johannes 1: 9

TIP: Gebruik het thuis en mobiel

En wat moet ik ermee? 

Kies de link hier voor uitleg en achtergronden.
Wellicht vraagt je jezelf af, wie God is, en waar Hij raakvlakken met u heeft.
Klik op Jezus om de antwoorden op deze vragen te ontdekken.

In de Bijbel, die ook wel eens liefdesbrief van God aan de mens genoemd,
staan vele passages waar God vertelt hoe Hij over je denkt, en welke beloftes Hij u wil geven. Bent u nieuwsgierig, klik dan op Beloftes.

Om je te helpen groeien en leren over wie (en hoe) God is, wie je bent, en welk plan Hij voor je heeft, zijn er de Bijbelstudies,
klik dan maar op
 Studies.

Kortom: de dankbare
 
Vindplaats
van

Materiaal
voor
 
Bijbelstudie, Geloofstudie 
Catechese, Persoonlijk Geloof, Studie Thuis,
Godsdienstonderwijs , 
School  , Zingeving en vooral Bijbelstudies.

Daarbij: Ouders, Verzorgers, Docenten en Voorgangers, beschikken middels deze site, voor eventuele kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen, leerlingen en catechisanten, over een prachtige Godsdienst Werkplaats.
Een site om toe te voegen aan je Favorieten en regelmatig gebruik van te maken. Voedsel voor het hartHebreen 6:19  De zekerheid dat wij gered zullen worden, is een sterk en betrouwbaar anker voor ons leven.  (verder)

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM - AUDIO

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide      1  2   3   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)