Bijbelstudie 802 - Er wacht ons allemaal een heerlijke toekomst

Here, leer ons bidden

In dit leven zullen gelovigen mogelijk lijden en verdrukking ondervinden. God heeft nooit beloofd, dat het anders zou zijn. Maar, in de toekomst zal het anders zijn! God heeft Zijn kinderen een heerlijke toekomst van volkomen geluk beloofd.

Wat ga jij doen in het eeuwige leven?

Wat zeg je, nog nooit over nagedacht? Nou, om eerlijk te zijn ben ik ook niet zo’n lange termijn denker. Meer het type dat leeft bij de dag van vandaag en allang blij is alles klaar te hebben en niet te veel taken naar morgen te hoeven doorschuiven. Voormalig predikant en boekenschrijver Randy Alcorn is van een heel ander kaliber. Gelukkig laat hij zijn fantasie, binnen de bijbelse kaders, de vrije loop. Zijn boeken helpen mij om invulling te geven aan de (grotendeels) onbekende werkelijkheid van het eeuwige leven. Want één ding is zeker: het is niet zoiets als suf de hele dag geestelijke liederen zingen of zitten op een roze wolk.

Wat ik zelf ga doen? Heerlijk de tijd nemen om van Gods Schepping te genieten. En dan vooral van dingen die nu niet of nauwelijks mogelijk zijn.

Bij alleen vrije tijd alleen zal het niet blijven, er moet vast ook gewerkt worden. Geen probleem, want werken is dan een feest. Mits natuurlijk aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan waar het hier op deze aarde zo vaak aan ontbreekt. Denk maar aan werksfeer, “work-life-balance” en “de juiste man op de juiste plaats”.

En dan de kerkdiensten: zou het engelenkoor van Betlehem nog een keer optreden? En wie preekt er: dominee Petrus of Paulus? Aan de muzikale begeleiding zal het niet liggen gezien Psalm 150. En daarna koffiedrinken met broeders en zusters uit Noord Korea en China. De taalbarrière bestaat gelukkig niet meer.

Maar het allermooiste van het eeuwige leven is God steeds beter leren kennen. Als ik merk hoeveel beter ik Hem in de afgelopen tientallen jaren heb leren kennen en dit ontdekken houdt maar niet op, integendeel. Hoeveel te meer moet dat zijn in het eeuwige leven waar de hemel op aarde is. We hebben nu al alle reden om God te loven en te prijzen. Het moet niet moeilijk zijn dit eeuwig vol te houden.
 Het eeuwige leven: God heeft beloofd dat het geweldig wordt. Mooier dan het mooiste wat we nu al mogen beleven. Wat het precies inhoud: ik kan alleen maar fantaseren. Maar Zijn beloften zijn door en door betrouwbaar. Ik laat me graag verrassen  

Lees met blijdschap wat de Bijbel zegt over de toekomst!

 De grote verwachting, die iedere gelovige heeft met betrekking tot de toekomst is de wederkomst van de Here Jezus Christus. 'Wij kijken vol verwachting uit naar de tijd dat wij Zijn heerlijkheid zullen zien; de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus'. (Titus 2:13). De Bijbel beschrijft de wederkomst van Christus. De Here Jezus zal komen met Zijn engelen, in kracht en grote glorie op de wolken van de hemel. 'Iedereen zal Mij zien komen in de wolken aan de hemel, met grote macht en majesteit. Ik zal mijn engelen er met luid trompetgeschal op uitsturen. Ze zullen de mensen die bij Mij horen, verzamelen van de verste uithoeken van de hemel en de aarde'. (Mattheüs 24:30b- 31) 'Hij komt op de wolken terug en iedereen zal Hem zien'. (Openbaring 1:7a)

Wanneer dit alles zal plaatsvinden is onbekend, niemand weet precies de tijd

'Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer Ik kom'. (Mattheüs 24:42) De gelovigen zullen door Jezus' wederkomst echter niet totaal verrast worden, want, vele tekenen zullen naar Zijn komst heenwijzen. 'Laat je door niemand iets wijsmaken', antwoordde Jezus. 'Want er zullen velen komen die beweren dat zij de Christus zijn. Zij zullen vele mensen op het verkeerde spoor brengen. Wanneer jullie allerlei berichten over oorlog horen, maak je dan niet ongerust. Er moeten wel oorlogen komen, maar die wijzen er niet op dat het einde er al is. 

Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar worden opgehitst

Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Nu hier, dan daar. Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende. Dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat worden, omdat jullie bij Mij horen. Velen van jullie moeten dan ineens niets meer van Mij hebben. Die zullen de anderen haten en verraden. Er zullen veel valse profeten komen. Ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen. Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan Mij vasthoudt, zal gered worden. Het goede nieuws over het Koninkrijk van God zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen'. (Mattheüs 24: 4-14).

Terwijl de gelovigen wachten op de wederkomst van de Here Jezus zullen ze afstand nemen van alle kwaad en met God in vrede leven

'Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven! U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Op die dag zal de hemel door vuur verteerd worden en zullen de elementen door de vlammen smelten. Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. 

Terwijl u hierop wacht moet u uw best doen zo te leven dat er niets op u is aan te merken; houd vrede met iedereen, zodat de Here tevreden over u kan zijn als Hij komt'. (2 Petrus 3:11-14). De mensen die gestorven zijn vóór de wederkomst van de Here Jezus zullen uit hun graven opstaan als de Here Jezus komt. Eens zullen alle doden Zijn stem horen. Dan zullen zij uit hun graf opstaan en wie het goede hebben gedaan, zullen leven. Maar wie het slechte hebben gedaan, zullen veroordeeld worden'. (Johannes 5:28b-29).

De gelovigen zullen niet precies hetzelfde lichaam hebben als nu want, hun lichaam zal zo veranderd zijn, dat zij heerlijk en onsterfelijk zullen zijn

'Het lichaam dat in de aarde wordt gelegd, zal vergaan. Maar het lichaam dat levend wordt gemaakt, kan niet vergaan. Wat in de aarde wordt gelegd, is het aanzien niet waard. Maar wat levend wordt gemaakt, is schitterend. Wat in de aarde wordt gelegd, is tot niets in staat. Maar wat levend wordt gemaakt, heeft grote kracht. Wat in de aarde wordt gelegd, is een natuurlijk lichaam. Maar wat levend wordt, is een geestelijk lichaam. Want als er een natuurlijk lichaam is, moet er ook een geestelijk lichaam zijn.' (1 Corinthiërs 15:42b- 44).

De gelovigen, die nog in leven zijn als Christus wederkomt zullen ineens veranderd worden en opgaan om Christus in de lucht te ontmoeten.'Want als het bevel klinkt, als één van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Here Zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Here in de lucht te ontmoeten en altijd bij Hem te zijn. Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen'. (1 Thessalonicenzen 4:16-18).

Wanneer de Here Jezus wederkomt op aarde zal Hij iedereen oordelen, die ooit geleefd heeft

'Wanneer Ik kom in mijn heerlijkheid met al de engelen, zal Ik op mijn schitterende troon zitten. Alle volken zullen voor Mij bijeen worden gebracht. Dan zal Ik hen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen en de bokken scheidt. De schapen zal Ik aan mijn rechterhand zetten en de bokken aan mijn linkerhand'. (Mattheüs 25:31-33).
 
Degenen die in dit leven de Here Jezus liefhadden en dienden, zullen ingaan in het eeuwige Koninkrijk der heerlijkheid. 'Dan zal Ik tegen de mensen aan mijn rechterhand zeggen: 'Kom, gezegende kinderen van mijn Vader. U mag het Koninkrijk binnengaan, dat van het begin van de wereld af voor u bestemd is'. (Mattheüs 25:34). Degenen die de Here Jezus niet liefgehad en gediend hebben zullen in het eeuwige vuur geworpen worden. 'Daarna zal Ik tegen de mensen aan mijn linkerhand zeggen: 'Weg jullie, vervloekten! Naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn trawanten bestemd is'. (Mattheüs 25: 41)

Aan het einde van de tijd wordt onze tegenwoordige wereld vernietigd en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal er voor in de plaats komen

'Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan; de elementen zullen door vuur worden verteerd en de aarde zal, met alles wat erop gebeurt, bloot komen te liggen. Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven! U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Op die dag zal de hemel door vuur verteerd worden en zullen de elementen door de vlammen smelten. Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die God beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn'. (2 Petrus 3:10-13).

Het leven voor de gelovigen in de nieuwe wereld zal heerlijk zijn en alles te boven gaan wat wij ons nu kunnen indenken. 'Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht, dat heeft God allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben'. (1 Corinthiërs 2:9) 'Gods huis staat dan bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn. Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld en die is voorgoed voorbij'. (Openbaring 21:3b,4).

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Deze pagina printen
Sitemap


Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Christelijke symbolen

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is