Je zelf bevrijden, een onmogelijke zaak !

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 509 - Je zelf bevrijden, een onmogelijke zaak !

Zelfbevrijding een onmogelijke zaak! 

(De Heidelbergse Catechismus Zondag 5 en 6. Vraag en antwoord /' 12 t/m 17).

De Heidelbergse Catechismus besteedt in de Zondagen 2 t/m 4 aandacht aan de schuldvraag: waar komt de zonde vandaan, wat is zonde, wat is de straf op de zonde? God had de mens immers goed geschapen, zonder zonde, maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen, op het ingeven van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid, van deze gaven beroofd. (antwoord 9). De gaven nl. die hij van God zijn Schepper gekregen had, en waardoor hij kon doen wat God in zijn wet van de mens verlangde.

Wij hebben zelf door bewuste ongehoorzaamheid de goede verhouding met God verstoord, zijn wet geschonden, de opstand tegen God uitgeroepen, Hem vaarwel gezegd, en zo de straf over ons gehaald, en die straf bestaat tenslotte in de eeuwige dood. Dat zijn de sombere onderwerpen van de Zondagen 2 t/m 4 van de Catechismus.

Maar dan komt het tweede grote deel van de Catechismus, en daar staat boven: Onze verlossing! En dat klinkt hoopgevend! De openingsvraag is dan ook, hoe wij aan die straf kunnen ontkomen en weer in genade kunnen worden aangenomen. Geantwoord wordt, dat God in elk geval wil, "dat aan zijn gerechtigheid voldaan wordt". God is rechtvaardig. Door zijn zonde heeft de mens de wet van God overtreden. Dat moet worden goedgemaakt: de bijbel noemt dat "betalen van de schuld",

God wil, dat de mens Hem helemaal gehoorzaamt

Dat betekent heel concreet: God duldt geen ongehoorzaamheid, wetsovertreding, opstand, revolutie tegen Hem, en bovendien: de zonde is bedreven en de schuld is gemaakt, en waar schuld gemaakt is, moet betaald wor- den. "Daarom moeten wij of zelf of door een ander volkomen beta- len". Twee "mogelijkheden", waarop de Catechismus nader ingaat: zelf betalen, of een ander laten betalen. Maar zelf betalen gaat niet: "wij maken de schuld juist elke dag groter". Dat is een eerlijke erkenning, en volkomen waar: er gaat geen dag voorbij of we overtreden Gods geboden. We hebben Hem niet lief met ons hele hart, en we hebben ook de naaste niet lief als onszelf. Als de schuld maar steeds groter wordt, is er van "betalen" natuurlijk geen sprake.

Dan die tweede mogelijkheid: kan een schepsel, dat alleen maar schepsel is, misschien voor ons betalen? Het antwoord is weer teleurstellend: nee, want ten eerste wil God geen ander schepsel straffen voor de schuld die de mens gemaakt heeft; ten tweede kan ook geen schepsel, dat alleen maar schepsel is, de last van de eeuwige toorn van God tegen de zonde dragen en andere schepselen daarvan verlossen.

Nogal eens bezwaar

Tegen deze methode van vragen stellen en antwoorden geven is nogal eens bezwaar gemaakt: we zouden op die manier veel te verstandelijk, rationalistisch te werk gaan. We zouden ook net doen alsof we Christus nog niet kenden, die de schuld van ons op Zich genomen heeft en die schuld heeft betaald, en die de straf die wij verdiend hadden, van ons heeft afgenomen en Zelf die straf heeft gedragen. In Zondag 1 echter hebben we al meteen beleden, dat "ik met lichaam en ziel, in leven en sterven, het eigendom ben, niet van mijzelf, maar van mijn trouwe Heiland Jezus Christus. Want Hij heeft met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost". We doen in de Zondagen 5 en 6 natuurlijk niet, alsof dat nooit gezegd is!

Nee, deze methode van vragen stellen en antwoorden geven is daarom zo nuttig en nodig, omdat we op die manier verlost worden van de gedachte, dat we ons zelf zouden kunnen bevrijden uit de macht van de zonde en van de dood als straf op de zonde. Deze waangedachte is altijd nog springlevend! We komen die in de bijbel tegen, bijvoorbeeld bij de Farizeeën. Iets ervan klinkt ook door in de gedachte van de "verdienstelijke goede werken", zoals die nog altijd verdedigd worden door de rooms-katholieke kerk. Allerlei humanistische stromingen gaan uit van "het goede in de mens": de mens is niet zo slecht, als 't er op aankomt; als je met elkaar maar alle goede elementen in de mens uitbuit, kun je bouwen aan een betere maatschappij. Enzovoort.

In de grond van de zaak is de wortel van al die ideeën pure menselijke, zondige hoogmoed. De mens wil zichzelf verlossen. Maar we leren, al vragende, die hoogmoed af: het kan niet. Er is meer voor nodig dan menselijke kracht, wetenschap, techniek, intelligentie, goede wil, enz. Want een volgende vraag van de Catechismus is: "Wat voor een Middelaar en Verlosser moeten wij dan zoeken?" En het antwoord: Een Middelaar die een waarachtig en rechtvaardig mens is en toch sterker dan alle schepselen, dat wil zeggen: die tegelijk waarachtig God is.

Natuurlijk wisten we al, toen we die vraag stelden, dat de enige Middelaar en Verlosser niemand anders is dan Jezus Christus. Maar nu U wij hem hebben leren kennen, uit het evangelie, als de Zoon van God, die echt mens werd, nu mogen we ook eerbiedig vragen: waarom eigenlijk moest Hij mens worden, als mens lijden en sterven? En waarom eigenlijk moest die Verlosser meer dan mens zijn, ook God?

Dat zijn gepaste en begrijpelijke vragen, waarop geantwoord kan worden. Onze Verlosser moest een rechtvaardig en waarachtig mens zijn, om- dat God wil, dat de menselijke natuur, die gezondigd heeft, ook voor de zonde betaalt: God draagt de schuld, die de mens gemaakt heeft, niet over, bijvoorbeeld, op engelen.

En die Middelaar moest rechtvaardig mens zijn, zelf zonder zonde, omdat een mens die zelf zondaar is, niet voor anderen kan betalen. Die heeft zijn handen vol aan eigen zonde. En als tenslotte gevraagd wordt, waarom die Verlosser tegelijk waarachtig God moet zijn, dan mag worden geantwoord: "Om uit kracht van zijn godheid de last van Gods toorn aan zijn menselijke natuur te kunnen dragen, en ons de gerechtigheid en het leven te kunnen verwerven en teruggeven'.

Dat is geen mensenwerk, dat kan God Zelf alleen. God, die 'betaling" eist, is het ook, die de betaling geeft, die "betaalt". Dat is en blijft het grootste wonder! God is volkomen rechtvaardig, Hij is ook volkomen barmhartig. Er is wel alles aan gelegen, dat wij blijven geloven en belijden, dat Jezus Christus werkelijk en waarachtig God isl Gods eniggeboren Zoon, in het vlees verschenen.

Zoals steeds geeft de Catechismus ook in deze Zondagen slechts weer wat de bijbel hiervan zegt. In de uitgave van de Catechismus staan daarom heel wat teksten naast de vragen en antwoorden

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
Muzikale ontspanning
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is