De naam Jezus


Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 307 - De naam Jezus

De Zoon is wat Hij doet

De apostolische geloofsbelijdenis (de zogenaamde twaalf artikelen) bestaat uit drie delen: Het eerste deel handelt over God de Vader; het tweede over God de Zoon; het derde over God de Heilige Geest.

In de vorige studies hebben wij het eerste deel behandeld. Nu beginnen we met het tweede deel; dat zijn de artikelen 2 t/m 7 (zie pag. 7 van "Credo tot Amen"). In deze artikelen wordt in korte, sterk sprekende woorden gezegd, wat de Zoon voor ons heeft gedaan, wat Hij doet en wat Hij zal doen.

Daarbij valt op dat er zoveel nadruk wordt gelegd op zijn namen. Die namen: Jezus, Christus, Eniggeboren Zoon, Here worden in de bijbel heel vaak en afwisselend voor Hem gebruikt. Dat komt omdat elke naam een eigen betekenis heeft. Elke naam geeft voor zijn deel aan, wie de Zoon is en wat Hij doet. Door die namen leren we Hem kennen en zo leren we de Vader kennen, die door de zending van de Zoon in onze zondige wereld, ons wil verlossen en ons zo het eeuwige Joh. 17 : 3 leven wil geven. Het is dus van belang te weten, wat deze namen betekenen. In deze studie zal het gaan over de naam Jezus.

Jezus, een gewone naam

Jezus. Een bijzondere naam, die je als gelovige slechts met eerbied uitspreekt. Maar toen die naam bij de geboorte van de Heiland gegeven werd, was het een doodgewone naam; een naam die in die tijd veel voorkwam. Jezus is de Griekse vorm van de Hebreeuwse naam Jozua. Bij de vertaling van het Oude Testament in het Grieks werden ook de namen vergriekst, zoals vandaag een naam als Jan in het Engels: John en in het Frans: Jean luidt. Dat het een gewone naam was blijkt uit het feit, dat hij in de bijbel zo'n zeven maal voorkomt.

De eerste is Jozua, de zoon van Nun. Een bijbelboek draagt zijn (Num. 13 : 8, 16). Andere Jozua's worden genoemd rn de volgende teksten: 1 Sam. 6 : 14; 2 Kon. 23 : 8; Ezra 2 : 2 (en dezelfde in Ezra 3 : 2, 9; Neh. 7 : 7 en Zach. 3); dan een Jozua in het geslachtsregister van Je- zus (Luk. 3 : 29) en in het Nieuwe Testament een Jezus, ook Justus genoemd (Col. 4 : 11) en zelfs de tovenaar op het eiland Cyprus, waarmee Paulus in conflict kwam, droeg de naam Bar-Jezus (Hand. 13 : 6). Ook uit buiten-bijbelse bronnen is bekend dat veel mensen deze naam droegen.

Is dat nu erg belangrijk? Ja. De Zoon van God is in alles aan ons, gewone mensen, gelijk geworden. Zelfs in zijn naam onderscheidde Hij zich niet van anderen. Hij heette niet "David" of "Salomo" maar doodgewoon: Jezus. Dat Hij soms met een stralenkransje wordt afgebeeld, alsof aan Hem te zien was, dat Hij iets buitengewoons was, is louter fantasie. Hij had niets opzienbarends. Hij was gewoon (Jes. 53 : 2) Jezus van de timmerman, Jezus van Nazareth. Zo noemden ze Hem (Matth. 13 : 55) om Hem van andere " Jezussen" te onderscheiden. Zo heeft de Zoon (Joh. 1 : 46) van God zich vernederd, ons in alles gelijk. Zo werd Hij ook daarin echt mens, om ons te kunnen verlossen.

Jezus, een bijzondere naam

En toch, de naam Jezus is ook een bijzondere naam. Dat blijkt al direkt bij de eerste Jozua. Want die Jozua heette eerst: Hosea. Die naam betekent: hij helpt, hij (Num. 13 : 8) redt. Mozes geeft hem een andere naam: Jozua. Dat betekent: Jahwe (Num. 13: 16) (de HERE) redt, de HERE helpt. Deze Hosea (Jozua) was eerst de (Num. 11 : 28) adjudant van Mozes; later werd hij zijn opvolger. Hij zou Israël vanuit (Ex. 32 : 17) de woestijn, door de Jordaan leiden in het beloofde land. Maar (Num. 27 : 12-23) hij, de mens Hosea (hij redt!), zal dat niet kunnen. De HERE moet het doen. Daarom ontvangt hij een andere naam; niet: hij redt, Hosea, maar de HERE redt, Jozua.

Geen méns kan Israël verlossen uit de woestijn en brengen in Kanaan, geen méns kan de muren van Jericho laten vallen. Dat kan alleen de HERE. Hij redt door middel van Jozua. Die naam is een boodschap voor Gods volk: bemoediging en troost! Deze naam nu ontvangt ook de Zoon van God, als Hij geboren wordt als mens.. Niet Jozef of Maria mochten die naam bedenken. Beiden ontvangen van Godswege het bevel Hem deze naam te geven.

Gewoonlijk gaf in Israël de vader de naam aan een pasgeborene. Maar niet Jozef, zijnvader-naar-de-wet, is de naamgever. God is zijn Vader en Hij geeft de naam: Jezus. De naam wordt als het ware vanuit de hemel gedicteerd, zelfs tweemaal, aan Maria rechtstreeks door (Luk. 1 : 31) de engel Gabriël en aan Jozef in een droom. Zo openbaart God al (Matth. 1 : 21) vóór de geboorte van Jezus, wie dit Kind is en wat Hij zal doen. Dat wordt er ook bij gezegd door de engel die aan Jozef verschijnt: "Want Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden".

Jezus de enige die redt

Dit betekent in de eerste plaats: Jezus, de Here redt; dit kind zal redden, (Luk. 2 : 11) want Hij is de Here. Hij is het alleen, niemand anders heeft kunnen redden.

De onmogelijkheid dat anderen het volk zouden kunnen verlossen blijkt duidelijk uit het geslachtsregister, waarmee Mattheus zijn evangelie (Matth. 1) begint. Van Abraham tot David: je ziet, de Here was trouw, maar de mensen bedierven het door hun zonden; mensen konden niet redden. Mattheus zegt dat als tussen de regels door, als hij de naam van Tamar noemt. Van David tot de Babylonische ballingschap: (Gen. 38) weer, de Here bleef trouw in belofte en straf maar de mensen, zelfs de koningen, hebben het wel bedorven. Let alleen maar op dat: "de (2 Sam. 11) vrouw van Uria".

Van de Babylonische ballingschap tot Christus: de Here hield zijn belofte, het huis van David bleef bestaan, maar de glorie was weg: Jozef, een timmerman. Zij konden niet redden. En dan wordt Jezus ge- boren: Hij is het die zal redden.

Waarvan redt Jezus?

In de tweede plaats: waarvan zal deze Jezus redden? De Joden verwachtten wel een Messias, een Redder, een Verlosser . Maar zij verwachtten een krijgsheld, een koning, die hen zou verlossen van de Romeinen en die het aardse koninkrijk van David zou herstellen.

Deze Jezus, deze Messias, is gekomen om zijn volk te redden van hun zonden. Redden van de zonden, dat houdt veel in. Jezus neemt de schuld van de zonde van je af en laadt die op Zichzelf. Hij draagt ook de straf op de zonde, zodat je die straf ontgaat. Hij bevrijdt ook uit de macht van de zonde, zodat je die zonde gaat haten, die zonden nalaat, niet meer daarin lééft.

En dan ook: Hij redt van de gevolgen van de zonde. (Jes. 53 : 4) Jezus redt helemaal; Hij zal de hele schepping bevrijden van de vloek, "van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid tot de vrijheid (Rom. 8 : 21) van de heerlijkheid van de kinderen Gods". Van dit alles staat o.a. het evangelie van Mattheus vol.

Mattheüs over Jezus

Jezus vertelt in de bergrede, wat zonde is en wat het betekent te breken (Matth. 5 ) met de zonde en te gehoorzamen aan de wet van God. Hij laat zien hoe Hij bevrijdt van de gevolgen van de zonde: Hij reinigt (Matth. 8 en 9) melaatsen, geneest zieken, wekt zelfs doden op. (Matth. 10). Hij geeft kracht om tegen de zonde te vechten. (Matth. 11 : 16-30)Door zijn lijden en sterven schenkt Hij de vergeving van de zonden. Dat wordt door Hem ook uitgebeeld door de instelling van het Heilig (Mat th. 26 : 26-29) Avondmaal. Hij werkt ook heen naar een wereld zonder zonde. (Matth. 28 : 18-20) Vandaag is heel de mensenwereld nog vol zonde. Je ziet er ook elke dag de gevolgen van in de ziekten en het lijden om je heen; in alle onrust, onvrede, geweldpleging en dood. Maar ook nu: Jezus blijft .'

Jezus: Hij redt. " Door zijn lijden en dood heeft Hij de zonde verzoend en de gevolgen ervan gedagen. En nu is Hij in de hemel. Daar is Hij bezig zijn verlossingswerk af te maken. Hij blijft Jezus, ook na zijn hemelvaart. In hoge mate actief. Vanuit de hemel zond Hij zijn engelom Johannes de woorden van de profetie te doen horen: "Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden", staat er. (Openb. 22: 16,20) En de kerk bidt: Kom, Here Jezus! Dat alles zegt de naam: Jezus. Hij alleen is de Verlosser en Hij verlost helemaal, volkomen.

Andere verlossers

Er zijn altijd mensen geweest, en ze zijn er nog, die dachten en denken zichzelf te kunnen verlossen b. v. door het precies houden van de wet. Zo dachten de Farizeeën uit Jezus' dagen. Ook allerlei humanisten van vandaag denken, voorzover ze nog zeggen te geloven in God, dat God om hun onberispelijk leven de rest wel door de vingers zal zien. Ook zij denken zichzelf zo te kunnen verlossen. Anderen die met God helemaal geen rekening houden, dromen nog altijd van een betere maatschappij, zelfs van een heilsstaat op aarde die zij zelf opbouwen, omdat de mens nog zo slecht niet is, als je de goede eigenschappen maar ontwikkelt.

Weer anderen geloven niet dat Jezus helemaal verlost. Ze roepen ook heiligen aan om redding en hulp, of verwachten toch een gedeeltelijke verlossing door de goede werken die ze doen. Daartegen heeft in de tijd van de Hervorming o.a. Luther de strijd aangebonden. Vandaag zijn er velen die een theologie aanhangen die beweert dat de verlossing van de ellende van de wereld door de mensen zelf kan komen. Dat is de z.g. theologie van de bevrijding. De mensen zelf zullen de wereld kunnen verbeteren, de zonde en de gevolgen van de zonde uitbannen, de mondige mens kan en zal dat doen.

IMaar het evangelie zegt: er is maar één Verlosser; er is ons geen andere (Hand. 4 : 12) naam gegeven dan: Jezus. Hij verlost volkomen, helemaal, ieder die deze naam van harte en gelovig aanroept.

Verlossing moet blijken

Die verlossing begint nu. Jezus wil de macht van de zonde in je leven breken. Want die verlossing gaat over het hele leven. Wie in Jezus als de Verlosser gelooft, begint nu ook een nieuw leven. (Ef. 4: 17-32) Dat moet in het leven van elke dag te merken zijn, we moeten leven (Col. 3 : 1-17) als verloste mensen. Dat wil niet zeggen: leven zonder zonde. Je overtreedt immers Gods wetten nog elke dag. Maar er moet, zoals de Catechismus zegt in vraag en antwoord 114, een begin zijn van een nieuwe gehoorzaamheid. Je hebt je leven lang te vechten tegen je zondige aard. :

Maar toch moet je het laten zien in je verhouding tot de naaste, in je huwelijk, je gezin, je vriendschappen, je zaken doen, je werk, in je houding in de maatschappij enz. dat je leven verlost is door Jezus.

Dat betekent niet een zondeloos leven, helaas niet. Maar dat betekent wel, dat we blijven bidden om de vergeving van de schuld, geloven dat die schuld vergeven is, omdat Jezus die betaalde aan het kruis. . Verlost leven betekent ook: uitzien naar het eeuwige geluk, het eeuwige heil, dat Jezus zal schenken aan allen die in zijn verlossing geloven. (Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 115). Jezus, eens een gewone naam, nu een heilige naam.

In die naam Jezus is heel het evangelie, heel die blijde boodschap, begrepen

Bron: Willibrordbijbel

De Mensenzoon - De mensenzoon gaat wel zijn voorbestemde weg, maar wee de mens door wie Hij wordt overgeleverd". (Luc. 22,22)

Mijn Zielsbeminde - Ik vind mijn zielsbeminde! Ik pak hem vast en laat hem niet meer los". (Hooglied 3,4).

Rechtvaardige Rechter - Nu wacht mij de krans der gerechtigheid, die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven … . (2 Tim. 4,8; vgl. Openb. 19,11)

Christus — Messias - Simon Petrus antwoordde Hem: „U bent de Messias, de Zoon van de levende God". (Mat. 16,16; vgl. Joh. 1,41).

Immanuel - Zie, de jonge vrouw is zwanger, en zal een zoon ter wereld brengen, en u zult hem de naam Immanuel geven". (Jes. 7,14).

Redder - Groei in genade en kennis van onze Heer en Redder Jezus Christus. Hem zij de eer, nu en in eeuwigheid. Amen. (2 Petr. 3,18).

Jezus van Nazaret - De jongeman zei tegen de vrouwen: - Schrik niet. U zoekt Jezus van Nazaret, die gekruisigd is. Hij is tot leven gewekt, Hij is niet hier". (Mar. 16,6)

Het Begin en het Einde - Ik ben de Eerste en de Laatste, het Begin en het Einde".(Openb. 22,13).

Het Woord - In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. ... Ja, het Woord is vlees geworden!. (Joh. 1,1.14).

Licht der Volken - Mijn ogen hebben uw heil gezien, dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid, een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen". (Luc. 2,30-32). Zie ook Jes. 49,6: Licht voor de volken.

Lam Gods - De volgende dag zag hij (Johannes de Doper) Jezus, terwijl die naar hem toe kwam. „Daar is het Lam van God", zei hij, „degene die de zonde van de wereld wegneemt". (Joh. 1,29)

Glorie van uw Volk - Mijn ogen hebben uw heil gezien, dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid, een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen en een glorie voor uw volk Israël". (Luc. 2,30-32)

Zoon van Jozef - Dit is toch de zoon van Jozef?" zeiden ze. „En zijn vader en moeder zijn hier toch bekend?" (Joh. 6,42).

Offergave - Leid een leven van liefde, zoals ook Christus ons heeft liefgehad en zich voor ons heeft overgeleverd als offergave en slachtoffer, een lieflijke geur voor God. (Ef. 5,2).

De laatste Adam - De eerste Adam werd een levend wezen. De laatste Adam werd een levendmakende Geest. (1 Kor. 15,45).

Zuivere Glans van het Eeuwige Licht - (Wijsheid is) de zuivere glans van het eeuwige Licht. (Wijsh. 7,26).

Geestelijke Rots - Zij dronken uit een geestelijke rots die met hen mee trok, en die rots was Christus. (1 Kor. 10,4; 1 Petr. 2,8)

Licht der Wereld - Het ware Licht was er, dat elke mens verlicht en dat in de wereld moest komen. (Joh. 1,9)

Zoon van God - U bent de Messias, de Zoon van de levende God". (Mat. 16,16).

Koning van de Joden - Pilatus vroeg Hem: „Bent U de koning van de Joden?" Hij antwoordde hem: „U zegt het zelf". (Luc. 23,3). - Ze riepen almaar: „Hosanna! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer: de Koning van Israël!". (Joh. 12,13).

Ons Paaslam - Ons paaslam is geslacht: Christus. We moeten ons feest vieren, niet met de oude zuurdesem. (1 Kor. 5,7-8).

Gekruisigde Christus - Ik had mij voorgenomen u niets anders bij te brengen dan Jezus Christus, de gekruisigde.

De Opstanding - Ik ben de opstanding ... Wie in Mij gelooft mag dan wel sterven, toch zal hij leven". (Joh. 11,25).

Het Leven - Ik ben de Opstanding en het Leven". (Joh. 11,25). - Ik ben de weg ... en het Leven". (Joh. 14,6).

De Levende - Ik ben het ... de Levende. Ik was dood, en zie, Ik leef tot in alle eeuwigheid, en Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk". (Openb. 1,18).

Rabboeni – Meester - Ze keerde zich naar Hem toe en zei: „Rabboeni!" (Dat is het Hebreeuws voor: meester.). (Joh. 20,16).

De Profeet - Dit is werkelijk de profeet". (Joh. 7,40). - Ze prezen God. Ze zeiden: „Een groot profeet is onder ons opgestaan"‚ en: „God heeft naar zijn volk omgezien". (Luc. 7,16)

De Heilige van God - Wij geloven vast dat U de Heilige van God bent". (Joh. 6,69)

De Hoeksteen - U bent medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Christus Jezus zelf de hoeksteen is. (Ef. 2,20; vgl. Luc. 20,17).

Eerstgeborene uit de Doden - Hij is ... de eerstgeborene uit de doden, om in alles de eerste te zijn ... want in Hem heeft heel de volheid willen wonen. (Kol. 1,18-19).

Mijn God - Mijn Heer en mijn God". (Joh. 20,28). - In afwachting van ... de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en onze Redder Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons ... te verlossen. (Tit. 2,13-14)

Zoon van de Allerhoogste - Hij zal groot zijn en Zoon van de Allerhoogste genoemd worden". (Luc. 1,32).

Leidsman ten Leven - U hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend, en verzocht om de vrijlating van een moordenaar. De Leidsman ten leven hebt u ter dood gebracht, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden". (Hand. 3,14-15).

Goede Herder - Ik ben de goede herder: Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij". (Joh. 10,14).

De Weg - Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Alleen door Mij heeft men toegang tot de Vader". (Joh. 14,6).

Voorspreker - Ook al zou iemand zonde bedrijven: we hebben een Voorspreker bij de Vader, Jezus Christus. (1 Joh. 2,1. Willibrordvert. 1978)

Verhevene boven Alles - Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd, en Hemzelf, verheven boven alles, heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk. (Ef. 1,22).

Heer der Heerlijkheid - Geen van de machten van deze wereld heeft ervan geweten. Als zij ervan geweten hadden, zouden zij de Heer der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. (1 Kor. 2,8).

Hoofd van de Kerk - Hemzelf heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk, die zijn lichaam is, de volheid van Hem die het al in alles vervult. (Ef. 1,22).

Beeld van (de onzichtbare) God - Hij is het beeld van de onzichtbare God. (Kol. 1,15). - ... zij de glans niet ontwaren van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. (2 Kor. 4,4).

Brood des Levens - Ik ben het brood om van te leven ... Als men van dát brood eet, zal men leven in eeuwigheid. En het brood dat Ik zal geven, is mijn vlees, voor het leven van de wereld". (Joh. 6,48).

Oorzaak van Redding - Toen Hij tot de voleinding was gekomen, is Hij voor allen die gehoorzaam waren, oorzaak geworden van eeuwige redding. (Heb. 5,9).

Gods Uitverkorene - Ziehier … mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla. Ik heb mijn geest op hem gelegd, …". (Jes.42,1).

Behoeder van onze Ziel - U was verdwaald als schapen, maar nu bent u bekeerd tot de herder en behoeder van uw ziel. (1 Petr. 2,25).

De Welbeminde - Dit is mijn Zoon, de Welbeminde; luistert naar Hem".(Mar.9,7. Willibrordvert. 1978).

Zoon van Maria - Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria?". (Mar. 6,3).

Jezus - U zult zwanger worden en een zoon baren, die u de naam Jezus moet geven". (Luc. 1,31).

Onze Gerechtigheid en Heiliging - Dank zij Hem bent u in Christus Jezus, die van Godswege onze wijsheid is geworden, onze gerechtigheid, onze heiliging …. (1 Kor. 1,30; vgl. Heb. 13,8).

Onze Verlossing - … Christus Jezus, …die van Godswege onze wijsheid is geworden, …, onze heiliging en verlossing. (1 Kor. 1.30).

Koning der Koningen - Hij zal ze (de volken) weiden met een ijzeren staf. Hijzelf treedt de perskuip van de wijn van de grimmige toorn van God, de Albeheerser. Op zijn mantel en op zijn dij staat geschreven: Koning der koningen en Heer der heren. (Openb. 19,15-16).

Alfa en Omega - Ik ben de Alfa en de Omega". (Openb. 22,13).

Goddelijke Held - Een zoon wordt ons gegeven. Men noemt hem Wonder van beleid, Goddelijke Held. (Jes. 9,5).

Ik ben - Van voordat Abraham werd geboren, ben Ik" (Joh. 8,58). „Wanneer u de Mensenzoon omhoog geheven hebt, dan zult u begrijpen dat Ik het ben". (Joh. 8,28).

De Morgenster - Ik ben de stralende Morgenster". (Openb. 22,16).

De Dageraad - God is barmhartig. Hij zal de Dageraad van redding wekken om over ons op te gaan. (Luc. 1,78).

Zon van Gerechtigheid - Voor u, die mijn Naam vreest, gaat dan de zon van de gerechtigheid op, die met haar vleugels genezing brengt. (Mal. 3,20).

Wijsheid van God - Wij verkondigen een gekruisigde Christus, …, Gods kracht en Gods wijsheid. . (1 Kor. 1,24; vgl. Wijsheid 7,24-25).

Meester-Uitvoerder - Toen de Heer de grondvesten van de aarde bouwde, stond Ik als uitvoerster aan zijn zijde en was ik zijn vreugde, dag in dag uit. (Spr. 8,29-30).

Oorsprong van Gods Schepping - Zo spreekt Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, de oorsprong van Gods schepping. (Openb. 3,14).

Eerstgeborene van de Schepping - Hij is de eerstgeborene van heel de schepping, want in Hem is alles geschapen, in de hemel en op de aarde. (Kol. 1,15-16)

Zoon van Abraham - Jezus Christus, ... zoon van Abraham. (Mat. 1,1).

Leeuw van Juda - De Leeuw uit de stam Juda, de Wortel van David, heeft overwonnen". (Openb. 5,5).

Zoon van David - Twee blinden schreeuwden: „Zoon van David, heb medelijden met ons!". (Mat. 9,27; Openb. 22,16).

Verbond met het Volk - Ik bestem u tot een verbond met het volk". (Jes. 49,8).

Verwachting van de Volken - Van Juda zal de scepter niet wijken ... totdat hij verschijnt die hem leiden mag; hem zijn de volken gehoorzaam. (Gen. 49,10). (LXX en Vulgata: ‘Hij is de verwachting van de volken.’)

Dienstknecht van de Heer - Ziehier mijn dienstknecht, die Ik ondersteun; mijn uitverkorene, die Ik met genoegen gadesla. Ik heb mijn geest op hem gelegd, en hij maakt het recht bekend aan de volken". (Jes. 42,1).

De Mens Christus Jezus - De mens Christus Jezus, Hij heeft zich gegeven als losprijs voor allen. (1 Tim. 2,6)

De Timmerman - Dat is toch de timmerman, de zoon van Maria?". (Mar. 6,3).

Man van Smarten - Man van smarten, met ziekte vertrouwd, een mens die zijn gezicht voor ons verbergt. (Jes. 53,3).

Ons Heil - Want mijn ogen hebben uw heil gezien, dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid". (Luc. 2,30-31).

Onze Oudste Broeder - … bestemd om gelijkvormig te zijn aan het beeld van zijn Zoon, opdat deze de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. (Rom. 8,29; vgl. Heb. 2,11).

Hogepriester - Wij hebben een verheven hogepriester, een die de hemelse sferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God. (Heb. 4,14).

Leidsman - Hem heeft God een hoge plaats gegeven aan zijn rechterhand als Leidsman en Redder ... om zonden te vergeven". (Hand. 5,31).

In Alles de Eerste -  Hij is de oorsprong, de eerstgeborene uit de doden, om in alles de eerste te zijn, Hij alleen.. (Kol. 1,18).

De Wijnstok - Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Alleen wie met Mij verbonden blijft – zoals Ik met hem – draagt rijkelijk vrucht". (Joh. 15,5).

Geneesheer - Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieke wel... Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars". (Mat. 9,12-13; vgl. Luc.4,23).

De Bruidegom - Kunnen bruiloftsgasten soms rouwen zolang de bruidegom bij hen is?" (Mat. 9,15). Mannen, heb uw vrouw lief, zoals ook Christus de kerk heeft liefgehad. (Ef. 5,25)

Tempel van God - Breek deze tempel af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen." Met dit woord doelde Jezus echter op de tempel die Hijzelf was. (Joh. 2,19-21).

Deur van de Schaapskooi - Ik ben de deur; wie door Mij binnenkomt zal gered worden". (Joh. 10,9).

Reddende Kracht - Hij heeft voor ons een reddende kracht opgewekt in het huis van zijn dienaar David". (Luc. 1,69).

De Waarheid - Ik ben de weg, de waarheid en het leven." „De waarheid zal u vrij maken". (Joh. 14,6; Joh. 8,32).

Getrouw en Waarachtig - Toen zag ik de hemel open, en daar was een wit paard; zijn berijder heet Getrouw en Waarachtig, en Hij oordeelt op rechtvaardige wijze. (Openb. 19,11).

Getrouwe Getuige - ...van Jezus Christus, de getrouwe getuige, eerstgeborene van de doden. (Openb. 1,5).

Gods Geheim - ...en zo komen tot de volle rijkdom van het inzicht in Gods geheim, Christus namelijk.... (Kol. 2,2).

Rabbi - Meester - Ze zeiden: „Rabbi (dat betekent: meester), waar houdt U verblijf?" ... „Rabbi", zei Natanaël, „U bent de Zoon van God!". (Joh. 1,38.49).

Wonder van Beleid - Een zoon wordt ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem Wonder van beleid. (Jes. 9,5).

Meester - Meester", zeiden ze, „zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons in uw naam". (Luc. 10,17). - Welnu, als Ik, jullie Heer en Meester, jullie voeten heb gewassen...". (Joh. 13,14).

Voltooier van ons Geloof - Kijk naar Jezus, de leidsman en voltooier van ons geloof. (Heb. 12,2).

Het Fundament - Want niemand kan een ander fundament leggen dan dat er reeds ligt, namelijk Jezus Christus. (1 Kor. 3,11).

HEER, onze Gerechtigheid - ..., de tijd komt dat ik een wettige telg van David laat opstaan … . Dit is de naam die men het geeft: "HEER, onze gerechtigheid." . (Jer.23,5-6)..

De Heer - ...iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader: de Heer, dat is Jezus Christus. (Fil. 2,11).

De Middelaar - En daarom is Hij middelaar van een nieuw verbond. (Heb. 9,15). - Want God is één; één is ook de middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus. (1 Tim. 2,5).

Gods Kracht- ...maar voor hen die geroepen zijn ... Gods kracht en Gods wijsheid. (1 Kor. 1,24).

Erfgenaam van alle Dingen - ... de Zoon, die Hij tot erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat. (Heb. 1,2; vgl. Luc. 20,14).

Vorst van de Koningen der Aarde - Van Jezus Christus ... de vorst van de koningen der aarde. Aan Hem die ons liefheeft en ons verlost heeft van onze zonden door zijn bloed.... (Openb. 1,5).

De Rechtvaardige - U hebt de Heilige, de Rechtvaardige verloochend, en verzocht om de vrijlating van een moordenaar". (Hand. 3,14).

Strijder voor Gerechtigheid - Toen zag ik de hemel open, en daar was een wit paard; zijn berijder … oordeelt en voert oorlog op rechtvaardige wijze. (Openb. 19,11). (Engelse vert.: ‘…, a Warrior for justice.’)

Vredevorst - Want een kind wordt geboren ... men noemt hem ... Vredevorst. (Jes. 9,5).

Heer der Heren - Hij zal de volken regeren ... Op zijn mantel en op zijn dij staat een naam geschreven: Koning der Koningen en Heer der heren. (Openb. 19,16).

Amen - Zo spreekt Amen, de getrouwe en waarachtige getuige. (Openb. 3,14).

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is