De geweldige Toekomst

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 522 - De geweldige Toekomst

Here, wat mogen we verwachten

In dit leven zullen gelovigen mogelijk lijden en verdrukking ondervinden. GOD heeft nooit beloofd, dat het anders zou zijn. Maar, in de toekomst zal het anders zijn! GOD heeft Zijn kinderen een heerlijke toekomst van volkomen geluk beloofd. Lees met blijdschap wat de Bijbel zegt over de toekomst!

Wat mogen we verwachten met betrekking tot de toekomst?

De wederkomst van de Here Jezus Christus. 'Wij moeten vol verwachting uitkijken naar de tijd dat wij Zijn heerlijkheid zullen zien; de heerlijkheid van onze grote GOD en Redder, Jezus Christus'. (Titus 2:13)

Hoe beschrijft de Bijbel deze wederkomst van Christus?
De Here Jezus zal komen met Zijn engelen, in kracht en grote glorie op de wolken van de hemel. 'Iedereen zal Mij zien komen in de wolken aan de hemel, met grote macht en majesteit. Ik zal mijn engelen er met luid trompetgeschal op uitsturen. Ze zullen de mensen die bij Mij horen, verzamelen van de verste uithoeken van de hemel en de aarde'. (Mattheüs 24:30b- 31)

Wie zullen de Here Jezus zien als Hij wederkomt?

Iedereen! 'Hij komt op de wolken terug en iedereen zal Hem zien'. (Openbaring 1:7a)

Wanneer zal dit alles plaatsvinden?

Niemand weet precies de tijd. 'Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer Ik kom'. (Mattheüs 24:42)

Zullen de gelovigen door Jezus' wederkomst totaal verrast worden?
Nee, vele tekenen zullen naar Zijn komst heenwijzen. 'Laat je door niemand iets wijsmaken', antwoordde Jezus. 'Want er zullen velen komen die beweren dat zij de Christus zijn. Zij zullen vele mensen op het verkeerde spoor brengen. Wanneer jullie allerlei berichten over oorlog horen, maak je dan niet ongerust. Er moeten wel oorlogen komen, maar die wijzen er niet op dat het einde er al is. Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar worden opgehitst. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Nu hier, dan daar. Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende. 

Dan komt er een tijd dat jullie gefolterd, gedood en overal ter wereld gehaat worden, omdat jullie bij Mij horen. Velen van jullie moeten dan ineens niets meer van Mij hebben. Die zullen de anderen haten en verraden. Er zullen veel valse profeten komen. Ze zullen velen op het verkeerde spoor brengen. Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen. Maar wie dwars door alles heen aan Mij vasthoudt, zal gered worden. Het goede nieuws over het Koninkrijk van GOD zal overal ter wereld worden gebracht, zodat alle landen het zullen horen'. (Mattheüs 24: 4-14)

Hoe behoren gelovigen te leven, terwijl zij wachten op de wederkomst van de Here Jezus?

Zij zullen afstand nemen van alle kwaad en met GOD in vrede leven. 'Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven! U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Op die dag zal de hemel door vuur verteerd worden en zullen de elementen door de vlammen smelten. Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die GOD beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn. Terwijl u hierop wacht, vrienden, moet u uw best doen zo te leven dat er niets op u is aan te merken; houd vrede met iedereen, zodat de Here tevreden over u kan zijn als Hij komt'. (2 Petrus 3:11-14)

Wat zal gebeuren met de mensen die gestorven zijn vóór de wederkomst van de Here Jezus?

Zij zullen uit hun graven opstaan als de Here Jezus komt. 'Eens zullen alle doden Zijn stem horen. Dan zullen zij uit hun graf opstaan en wie het goede hebben gedaan, zullen leven. Maar wie het slechte hebben gedaan, zullen veroordeeld worden'. (Johannes 5:28b-29)

Zullen de gelovigen precies hetzelfde lichaam hebben als nu?

Nee, hun lichaam zal zo veranderd zijn, dat zij heerlijk en onsterfelijk zullen zijn.
'Het lichaam dat in de aarde wordt gelegd, zal vergaan. Maar het lichaam dat levend wordt gemaakt, kan niet vergaan. Wat in de aarde wordt gelegd, is het aanzien niet waard. Maar wat levend wordt gemaakt, is schitterend. Wat in de aarde wordt gelegd, is tot niets in staat. Maar wat levend wordt gemaakt, heeft grote kracht. Wat in de aarde wordt gelegd, is een natuurlijk lichaam. Maar wat levend wordt, is een geestelijk lichaam. Want als er een natuurlijk lichaam is, moet er ook een geestelijk lichaam zijn.' (1 Corinthiërs 15:42b- 44)

Wat gebeurt er met de gelovigen, die nog in leven zijn als Christus wederkomt?

Zij zullen ineens veranderd worden en opgaan om Christus in de lucht te ontmoeten.'Want als het bevel klinkt, als één van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van GOD schalt, zal de Here Zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Here in de lucht te ontmoeten en altijd bij Hem te zijn. Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen'. (1 Thessalonicenzen 4:16-18)

Wat zal de Here Jezus doen als Hij wederkomt op aarde?

Hij zal iedereen oordelen, die ooit geleefd heeft. 'Wanneer Ik kom in mijn heerlijkheid met al de engelen, zal Ik op mijn schitterende troon zitten. Alle volken zullen voor Mij bijeen worden gebracht. Dan zal Ik hen van elkaar scheiden, zoals een herder de schapen en de bokken scheidt. De schapen zal Ik aan mijn rechterhand zetten en de bokken aan mijn linkerhand'. (Mattheüs 25:31-33)

Wat zal gebeuren met hen, die in dit leven de Here Jezus liefhadden en dienden?

Zij zullen ingaan in het eeuwige Koninkrijk der heerlijkheid. 'Dan zal Ik tegen de mensen aan mijn rechterhand zeggen: 'Kom, gezegende kinderen van mijn Vader. U mag het Koninkrijk binnengaan, dat van het begin van de wereld af voor u bestemd is'. (Mattheüs 25:34)

Wat zal gebeuren met hen, die de Here Jezus niet liefgehad en gediend hebben?

Zij zullen in het eeuwige vuur geworpen worden. 'Daarna zal Ik tegen de mensen aan mijn linkerhand zeggen: 'Weg jullie, vervloekten! Naar het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn trawanten bestemd is'. (Mattheüs 25: 41)

Wat zal er gebeuren met deze wereld aan het einde van de tijd?

Onze tegenwoordige wereld wordt vernietigd en een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal er voor in de plaats komen. 'Dan zal de hemel met een vreselijk lawaai vergaan; de elementen zullen door vuur worden verteerd en de aarde zal, met alles wat erop gebeurt, bloot komen te liggen. Als u eraan denkt dat alles verteerd zal worden, hoe heilig en zuiver moet u dan wel leven! U moet vol verwachting naar die dag toeleven en eraan meewerken dat hij gauw komt. Op die dag zal de hemel door vuur verteerd worden en zullen de elementen door de vlammen smelten. Maar waar wij eigenlijk naar uitkijken, dat zijn de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die GOD beloofd heeft. Daar zal alles goed en rechtvaardig zijn'. (2 Petrus 3:10-13)

Hoe zal het leven voor de gelovigen zijn in de nieuwe wereld?

Het leven zal heerlijk zijn en alles te boven gaan wat wij ons nu kunnen indenken. 'Wat niemand heeft gezien, niemand heeft gehoord en wat niemand ooit bedacht, dat heeft GOD allemaal klaar voor hen, die Hem liefhebben'. (1 Corinthiërs 2:9) 'GODs huis staat nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn. Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld en die is voorgoed voorbij'. (Openbaring 21:3b,4)

Wees niet bevreesd, Ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en Ik ben dood geweest, en Ik ben levend geworden tot in alle eeuwigheden. (Openbaring 1:17-18)
  
De apostel Johannes, die voor zijn geloof naar het kale rotseiland Patmos verbannen, werd kreeg een heerlijke openbaring van de Here Jezus.
Nadat de hemel voor hem geopend werd zag hij de Here Jezus in al zijn heerlijkheid. Niet meer de Man der smarten, maar de verheerlijkte Zoon van God tussen de kandelaren. Hij was zo overweldigd van die heerlijkheid dat hij "als dood voor zijn voeten" neerviel. Op de wijze waarmee Hij Johannes bemoedigde, komt Hij ook vandaag ons tegemoet…

Hij legde zijn rechterhand op hem

Het is dezelfde hand waarover David het heeft in Psalm 139: "Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij". De hand die ons beschermt, koestert en leidt. De hand waarover lied 6 uit Joh. de Heer gaat: "Hij bedekt mij, en geen kwaad komt ooit nabij mij. 'k Rust dan veilig in de schaduw van zijn hand".
 
Hij zeide: wees niet bevreesd

Het waren de eerste woorden waarmee de vrouwen door de Here Jezus bemoedigd werden toen ze Hem na de opstanding zagen. (Mattheüs 28:5, 10) Zijn volgelingen hadden inderdaad reden genoeg om angstig te zijn.
Hun Heer was opgepakt en terechtgesteld…er zouden zeker meer volgen, dit was nog maar het begin! Er zijn veel zaken die angst in kunnen boezemen, maar dan komt de Here Jezus ook ons tegemoet met de woorden:  "Wees niet bevreesd".

Ik ben de eerste en de laatste

Het lijden en sterven is Hem niet overvallen…het was onderdeel van Gods eeuwige plan. Wat er ook in ons leven gebeurt, we hebben te maken met zijn eeuwig raadsbesluit…Hij volvoert zijn plan ook in ons leven. Hij heeft ook in ons leven het eerste - en het laatste woord.

Ik ben dood geweest

De Here Jezus is niet als een schijndode begraven. De Romeinse hoofdman heeft heel duidelijk zijn dood geconstateerd en we kunnen er van uitgaan, dat hij zijn werk goed gedaan heeft. Uit zijn doorboorde zijde stroomde water en bloed als een teken dat Hij inderdaad gestorven was. Hij is echter voor ons de dood ingegaan en heeft de afschuw van de dood voor ons gesmaakt. De drie eindeloze uren van godverlatenheid heeft Hij voor ons doorstaan, zodat wij dit nooit mee behoeven te maken. Hij heeft het allemaal meegemaakt om ook nu met onze moeite mee te kunnen voelen. Wat we ook meemaken…Hij begrijpt ons!

Ik ben levend tot in alle eeuwigheden

Hij is overwinnaar, de laatste - en grootste vijand, de dood, werd door Hem overwonnen. Er bestaan voor Hem geen onoverwinnelijke problemen.
Hij die de dood overwonnen heeft geeft ons ook de overwinning.
Paulus roept het uit in 1 Corinthiërs 15:57 "Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus". We worden opgeroepen om steeds meer in deze overwinning te gaan staan.

Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk

De Here Jezus bekleedt een sleutelpositie. Hij opende het dodenrijk voor alle oud - testamentische gelovigen en voerde hen na zijn sterven met Zich mee naar het paradijs. Het geloof in de Here Jezus is bepalend voor onze eeuwigheid. Hij is de enige die de sleutel heeft om ons te bevrijden uit de gevangenis van zonde en dood.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is