HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

PASEN - PAASFEEST


Pasen

Door het jaar heen staan er bijzondere dagen op onze kalender. sinds jaar en dag gaat dat zo. daar ook zo onze aandacht aan besteden. Om je enig houvast te geven op deze site een overzicht van de christelijke feesten. Niet dat ze allemaal even indringend worden gevierd, maar meer dan de moeite waard om er niet alleen mee op de hoogte te zijn maar je ook eens nader in te verdiepen. Hieronder én hiernaast een schat aan informatie. Veel genoegen ermee. 

Schargraven                          We houden een behoorlijk aantal christelijke feestdagen. Maar wat houden die dagen eigenlijk in, behalve dat het vrije dagen zijn? Alleen maar recreëren of...?

Het Paasfeest gedenkt de opstanding uit de dood van Jezus Christus. Het is het belangrijkste Christelijke feest, het feest dat met de meeste vreugde gevierd wordt.

De belangrijkste bronnen voor de gebeurtenissen van lijden, sterven en (geloof in de) opstanding van Jezus, zijn de vier evangeliën in het Nieuwe Testament. In Matteüs 26-28, Marcus 14-16, Lucas 22-24 en Johannes 18-21 wordt dit verhaal beschreven. Behalve in de genoemde hoofdstukken van de vier Evangeliën zijn ook aanwijzingen en uitspraken over het lijden, sterven en opstanding van Jezus te vinden in de voorgaande hoofdstukken, bijvoorbeeld in Johannes 2:4, 13:1, 18:32 en 19:14 en in Marcus 14:28 en 16:7. 

In de overige geschriften van het Nieuwe Testament, zoals de brieven van Paulus, is dat ook het geval. Voor de christelijke duiding van de dood en herrijzenis is het Nieuwe Testament gezaghebbend. Daarnaast meldt Tacitus dat Pilatus Jezus in Judea liet executeren. Veel geleerden denken dat de Joodse historicus Josephus schreef dat Pilatus Jezus op aanwijzen van de Joodse leiders liet kruisigen, maar die passage is omstreden. De overgeleverde tekst van Josephus zegt ook dat Jezus op de derde dag weer levend verscheen, maar het is niet waarschijnlijk dat een Joodse schrijver dat zou zeggen.

De datum van Pasen verschuift elk jaar, en omdat een aantal andere Christelijke feesten gekoppeld zijn aan Pasen, verschuiven die ook.

Kerken worden versierd met bloemen en er zijn speciale paasliederen. Er is ook een aantal paasgebruiken die samenhangen met de komst van de lente. Omdat die symbolisch zjn voor nieuw leven passen die wel bij Pasen.

Het paasverhaal is het hart van het Christendom
Op Goede Vrijdag werd Jezus Christus geexecuteerd door kruisiging. Zijn lichaam werd afgenomen van het kruis en begraven in een grot.

Het graf werd bewaakt en een grote steen werd voor de ingang gerold zodat niemand bij het lichaam kon komen

 Op de volgende Zondag bezochten enige vrouwen het graf en vonden dat de steen weggerold was en het graf leeg was.

Jezus zelf werd die dag, en ook een aantal dagen daarna, door vele mensen gezien. Zijn volgelingen realiseerden zich dat God Jezus opgewekt had uit de dood.

Materiaal voor vieringen met kinderen op club of zondagschool :

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

MEER INFORMATIE

Pasen volgens de Bijbel

Mattheüs 28:1-10

Laat na de sabbat toen de ochtend begon aan te breken op de eerste dag van de week kwamen Maria Magdalena en de andere Maria om naar het graf te kijken. En kijk, er was een grote aardbeving, want een engel van de Heer daalde uit de hemel neer. Hij kwam en rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Hij zag er uit als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. Uit angst voor hem schrokken de bewakers zich dood. Maar de engel sprak tegen de vrouwen: "Jullie moeten niet bang zijn, want ik weet dat jullie Jezus zoeken, de gekruisigde. Hij is niet hier, want Hij is opgestaan, zoals Hij gezegd heeft. Kom hier naar toe en bekijk de plaats waar Hij heeft gelegen. Ga snel tegen zijn leerlingen zeggen dat Hij uit de doden is opgestaan. En kijk, Hij gaat voor jullie uit naar Galilea. Daar zullen jullie Hem zien. Kijk, ik heb het jullie gezegd."

Zij gingen snel weg van het graf, met vrees en grote blijdschap, en zij liepen snel om het zijn leerlingen te vertellen. Toen zij op weg gingen om het zijn leerlingen te vertellen, kwam Jezus hen tegemoet en zei: "Weest gegroet." Zij kwamen, grepen zijn voeten en aanbaden Hem. Toen zei Jezus tegen hen: "Wees niet bang. Ga en vertel mijn broers dat zij naar Galilea moeten gaan. Daar zullen zij Mij zien."

Marcus 16:1-8

Toen de sabbat voorbij was, gingen Maria van Magdala en Maria de moeder van Jacobus specerijen kopen om Hem te balsemen. Heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze aan bij het graf, bij het opkomen van de zon. Zij zeiden tegen elkaar: "Wie zal de steen voor de deur van het graf voor ons wegrollen?"
Ze keken op en zagen dat de steen was weggerold, want de steen was heel groot. Ze gingen het graf binnen en zagen een jonge man aan de rechterkant zitten in een prachtig wit gewaad. Ze waren daar erg verbaasd over. Maar hij zei tegen hen: "Wees niet verbaasd. Jullie zoeken Jezus uit Nazaret die gekruisigd is? Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Kijk, de plaats waar ze Hem gelegd hadden. Ga en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus dat Hij voor jullie uit gaat naar Galilea. Daar zullen jullie Hem zien, zoals Hij jullie gezegd heeft." Ze vluchtten weg van het graf, want ze trilden van angst. Ze zeiden tegen niemand iets, omdat ze bang waren.

Lucas 24:1-12

Op de eerste dag van de week gingen ze 's-ochtends heel vroeg naar het graf met de specerijen die ze hadden klaargemaakt. Zij merkten dat de steen van het graf was weggerold. Toen zij naar binnen gegaan waren vonden zij het lichaam van de Here Jezus niet. Toen ze daarvan onzeker werden, stonden er plotseling twee mannen bij hen in blinkende kleding. Toen zij heel bang werden en hun gezicht naar de grond bogen zeiden zij tegen hen: "Waarom zoeken jullie de levende bij de doden? Hij is hier niet, want Hij is opgestaan. Herinner je hoe Hij het tegen jullie gezegd heeft toen Hij nog in Galilea was. Hij zei toen: De Mensenzoon moet worden overgeleverd in de handen van zondige mensen, gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan." En zij herinnerden zich zijn woorden. Nadat zij van het graf waren teruggegaan vertelden zij al deze dingen aan de elf en aan alle anderen. Het waren Maria Magdalena en Johanna en Maria van Jacobus en de overigen die dit aan de zendelingen vertelden. Hun woorden kwamen bij hen over als onzin en zij geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en liep naar het graf. Toen hij zich bukte zag hij de linnen doeken apart liggen. Hij ging weg en verbaasde zich over wat er gebeurd was.

Johannes 20:1-10

Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, ging Maria Magdalena naar het graf. Ze zag dat de steen uit het graf was weggehaald. Ze rende en kwam bij Simon Petrus en bij de andere leerling waar Jezus van hield en ze zei tegen hen: "Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem hebben neergelegd." Toen gingen Petrus en de andere leerling op weg en ze kwamen bij het graf. De twee renden samen. De andere leerling rende vooruit, want hij was sneller dan Petrus. Hij kwam als eerste bij het graf en boog zich voorover en zag doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Simon Petrus kwam na hem en ging het graf binnen en zag de doeken liggen. De zweetdoek die op zijn hoofd had gelegen lag niet bij de doeken, maar was op een aparte plaats opgerold. Toen kwam ook de andere leerling naar binnen die het eerste bij het graf was aangekomen. En hij zag het en geloofde. Want ze hadden het Geschrift dat Hij uit de doden moest opstaan nog niet begrepen. Ze gingen weer terug naar de leerlingen.De eerste verschijning (aan Maria): Johannes 20:11-18

Maria stond buiten bij het graf te huilen. En terwijl ze aan het huilen was, keek ze in het graf. Ze zag twee engelen in het wit. Een ervan zat aan het hoofdeinde en de andere aan het voeteneinde op de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. Ze zeiden tegen haar: "Mevrouw, waarom huilt u?"

Ze zei tegen hen: "Ze hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar ze Hem heengebracht hebben."

Nadat ze dat had gezegd, draaide ze zich om en zag Jezus daar staan, maar ze zag niet dat het Jezus was. Jezus zei tegen haar: "Mevrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u?"

Ze dacht dat het de tuinman was en zei tegen Hem: "Meneer, als U Hem hebt weggedragen, zeg me dan waar U Hem hebt neergelegd, dan zal ik Hem wegdragen."

Jezus zei tegen haar: "Maria!"

Ze keerde zich om en zei tegen Hem in het Hebreeuws: "Rabboeni", dat betekent "Meester"

Jezus zei tegen haar: "Raak Me niet aan, want Ik ben nog niet omhoog gegaan naar mijn Vader. Ga naar mijn broers en zeg tegen hen: 'Ik ga omhoog naar mijn Vader en jullie Vader en naar mijn God en jullie God.'"

Maria Magdalena ging naar de discipelen en vertelde hen dat ze de Here gezien had. 

Om je te verwonderen

01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 19Vertel het aan de kinderen - Jezus leeft

Het was een verdrietige stille nacht, nadat Jezus gestorven was. Hij was begraven in een graf, dat uitgehouwen was uit de rotsen. Er lag een hele grote zware steen voor en soldaten hielden er de wacht. Want Jezus had ooit gezegd dat Hij na 3 dagen weer op zou staan uit het graf. Dat mocht natuurlijk niet gebeuren, dat wilden de priesters niet. Daarom waren er soldaten bij het graf om dat te voorkomen.

Nu is het zondagmorgen, de derde dag nadat Jezus was gestorven. De Sabbath (dat was zaterdag) was voorbij. Op de Sabbat mochten de Joden niet werken, dat was een rustdag net zoals bij ons de zondag. Heel vroeg op die zondagmorgen gaan een groepje vrouwen op weg naar het graf van Jezus. Ze willen Hem de laatste eer gaan bewijzen. Ze hebben heerlijke geurige kruiden bij zich om het lichaam van Jezus te verzorgen. Op de Sabbat mocht dat niet gebeuren, daarom gaan ze nu op weg om dat te doen. Ze zijn heel verdrietig, dit is het laatste dat ze voor Jezus kunnen doen. Maar als ze bij het graf van Jezus komen schrikken ze heel erg. Wat is dat, wat zien ze daar? De steen is weg voor het graf, die grote zware steen is weggenomen, hoe kan dat nu, wie heeft dat gedaan? En vol angst kijken ze in het lege graf en tot hun schrik zien ze dat het graf leeg is. Wie heeft dat gedaan, wie heeft het lichaam van Jezus weggenomen? Plotseling zagen ze 2 mannen in blinkende kleren, het waren engelen. "Wat zoeken jullie hier?" vroegen ze aan de vrouwen. "Waarom zoeken jullie in een graf naar iemand die leeft? Jezus is hier niet meer. Hij is niet meer dood, Hij is opgestaan, Hij leeft! Dat heeft Hij toch zelf verteld toen Hij nog bij jullie was, dat Hij op de 3e dag op zou staan uit de dood, dat Hij weer levend zou worden? Toen herinnerden de vrouwen zich dat Jezus dat zelf had gezegd en vervuld van blijdschap keerden zij terug naar Jeruzalem om het de andere discipelen (vrienden van Jezus) te gaan vertellen.

Maar Maria van Magdala keert weer terug bij het graf. Ze knielt daar huilend neer, oh wist ze maar waar de Here Jezus was. Dan hoort ze een stem: "Waarom huil je, wie zoek je?" Maria denkt dat het de tuinman is en ze zegt: "Ze hebben Jezus weggenomen uit het graf en ik weet niet waar ze Hem hebben neergelegd." Dan zegt de man: "Maria!"…. Die stem… dat kan alleen maar Jezus zijn, alleen Jezus kon zo haar naam noemen. Vol schrik en blijdschap kijkt Maria om en door haar tranen heen ziet ze Jezus staan. Ze strekt haar armen uit om Hem aan te raken. Maar Jezus zegt vriendelijk: "Raak me niet aan. Ga naar mijn broeders (de vrienden van de Here Jezus) en vertel hun dat ik terug ga naar Mijn Vader en jullie Vader, naar Mijn God en jullie God". Dan is de Here Jezus weer verdwenen en Maria is weer alleen.

Maar Maria is niet verdrietig meer, oh nee, ze rent snel naar de vrienden van Jezus en roept het vol blijdschap uit: Ik heb Jezus gezien, Hij is niet dood, Hij leeft!" De discipelen luisteren naar alles wat Maria vertelt en ze worden heel blij. En ze juichen mee met Maria: "Jezus leeft!"

Deze dag was zo droevig begonnen, maar wat een blijdschap, wat een vreugde in de harten van al deze mensen. Ook in onze harten mag blijdschap zijn, want Jezus leeft. Hij heeft de dood overwonnen, Jezus is sterker dan de dood. Hij is Overwinnaar over al het kwaad dat in de wereld was gekomen. God had al aan Adam en Eva beloofd, dat er Iemand zou komen die sterker zou zijn dan al het kwaad, sterker dan de dood. Hij zou alles overwinnen. En dat heeft Jezus nu gedaan door op te staan uit de dood en het graf te verlaten. Jezus leeft en wij mogen leven met Hem!

Over Maria Magdalena

Van de vele Maria’s in de bijbel is Maria, de moeder van Jezus, ongetwijfeld het meest bekend en geliefd. Maar ook een andere Maria mag je één van de meest bekende en markante vrouwen uit de bijbel noemen. Het is op zich al bijzonder dat het Nieuwe Testament nauwelijks over haar spreekt. Maar nog meer in het oog springend zijn de verschillende ‘rollen’ die ze krijgt toebedeeld: van leidinggevend persoon tot zondares. Dan Brown’s Da Vinci Code heeft haar persoon met nog meer mystiek omgeven. Over Maria Magdalena, vereerd en verguisd.

Paasboodschap

Het evangelie van Johannes vertelt dat Maria Magdalena op de vroege zondagochtend na Jezus’ kruisiging naar het graf ging en zag dat de steen was weggerold. Nadat ze met twee andere leerlingen had geconstateerd dat het graf leeg was, bleef Maria er huilend achter. Wanneer ze even later een tuinman ontmoet in wie ze Jezus herkent, is Maria Magdalena de eerste getuige van Jezus’ opstanding. “Noli me tangere”  (“Raak me niet aan”), zegt Jezus als ze zich aan hem wil vastklemmen. Jezus vertelt haar dat hij dit aardse bestaan gaat verlaten. Hij geeft Maria Magdalena de opdracht om als eerste de Blijde Boodschap van Pasen te verkondigen.

Vereerd…

De kruisiging van een misdadiger had destijds tevens ernstige gevolgen voor familie en vrienden. Zo was het bijvoorbeeld verboden in het openbaar te huilen om een geëxecuteerde of om het graf van de gekruisigde te bezoeken. Wie dat toch deed, riskeerde zelf een terechtstelling.
Maar Maria Magdalena was een moedige vrouw die in alle vroegte (lees: in het donker, zodat zij enigszins beschut was) naar het graf ging, terwijl de mannelijke leerlingen zich thuis schuil hielden. Ook predikte zij in een tijd, waarin dat voor vrouwen verboden was. Mede vanwege haar moedigheid valt verering haar ten deel.

… en verguisd

Maar Maria Magdalena werd ook verguisd. Zo is vanuit de bijbel weinig bekend over hoe het haar is vergaan na de ochtend van Jezus’ opstanding. Feit is ook dat de evangeliën in de loop der eeuwen de persoon van Maria Magdalena verrassende veranderingen hebben laten ondergaan. Bij de oud-christelijke kerkvaders is er groot respect voor haar en wordt ze zelfs apostel genoemd. In Frankrijk vereert men haar dan ook als apostel (La Madeleine) en als missionaris. Maar enkele eeuwen later worden haar leiderscapaciteit en functies steeds verder verhuld. Zo verwordt zij van apostel tot de ware leerling van Jezus. En wordt zij als dezelfde persoon gezien als Maria van Bethanië en de zondares die Jezus zalfde. Maria Magdalena is daarmee opeens een zondares die zich bekeerde tot Jezus.

Waarom eigenlijk? Omdat zij als vrouw als eerste de opstanding heeft mogen ervaren en de boodschap van de opstanding heeft mogen brengen? Omdat de apostelen haar (boodschap over de opstanding) niet geloofden en Jezus hen daar later op heeft aangesproken? Omdat ze überhaupt sprak in een door mannen beheerste wereld? Vormde zij als vrouw daardoor een probleem? Vele vragen, weinig antwoorden vanuit de bijbel of de kerk.

Mystiek

Over Maria Magdalena zijn prachtig legendes ontstaan. Sommige legendes kennen zelfs verschillende versies. Eén legende verhaalt over Maria Magdalena, die in Marseille begon te prediken. In het begin was dit geen succes. Toen ze een wonder verrichtte, veranderde dat. Ze wekte een baby tot leven, van wie de moeder in het kraambed was overleden. Het kind wordt door de vader bij de moeder voor dood achtergelaten en hij gaat op reis naar Jeruzalem om zich daar op de hoogte te stellen van de waarheid achter Maria Magdalena’s preken. Petrus toont de vader daar alle heilige plaatsen en de vader blijft twee jaar bij Petrus. Als de vader terugkeert naar Jeruzalem ziet hij zijn kind, dat op het strand aan het spelen is. Bij terugkeer bij de dode moeder neemt de vader het doek van haar weg, zij opent haar ogen en strekt haar armen naar haar uit. Dit wonder was voor velen de reden om zich te laten dopen. Na meerdere wonderen keert Magdalena naar de woestijn terug en leefde daar nog enkele tientallen jaren als kluizenaarster.

Maria Magdalena wordt tot op de dag van vandaag vereerd en wel op 22 juli. Zij is de patrones van vrouwen, boetelingen, scholieren, studenten, gevangenen, kappers, tuinders, wijnboeren, wijnhandelaren, loodgieters, wolwevers, handschoenenmakers, cosmeticabereiders en kinderen. Bovendien beschermt zij tegen onweer en ongedierte.

De verschijning aan de discipelen: Johannes 20:19-23

s Avonds op de eerste dag van de week, waren de leerlingen achter gesloten deuren, omdat ze bang waren voor de Joden. Toen kwam Jezus en Hij stond te midden van hen en zei tegen hen: "Ik wens jullie vrede." Nadat Hij dat had gezegd, liet Hij hen zijn handen en zijn zij zien. De leerlingen waren blij dat ze de Heer zagen. Jezus zei opnieuw tegen hen: "Ik wens jullie vrede. Zoals de Vader Mij gestuurd heeft, stuur ook Ik jullie." Nadat Hij dit had gezegd, blies Hij en zei tegen hen: "Ontvang de Heilige Geest. Als jullie iemand zijn zonden vergeven, zijn ze hem vergeven. Als jullie iemand zijn zonden toerekenen, zijn ze hem toegerekend." 


De verschijning aan Thomas: Johannes 20:24-29

Thomas, een van de twaalf, die Didymus wordt genoemd, was niet bij hen toen Jezus kwam. De andere leerlingen zeiden tegen hem: "We hebben de Heer gezien."

Maar hij zei tegen hen: "Als ik niet in zijn handen het litteken van de spijkers zie en mijn vinger in het litteken van de spijkers steek en mijn hand in zijn zij steek, zal ik zeker niet geloven."

En na acht dagen waren zijn leerlingen opnieuw binnenshuis samen met Thomas. En Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en stond te midden van hen en zei: "Ik wens jullie vrede." Daarna zei Hij tegen Thomas: "Breng je vinger hierheen en kijk naar mijn handen en breng je hand en steek die in mijn zij en wees niet ongelovig, maar gelovig."

Thomas antwoordde Hem: "Mijn Heer en mijn God!"

Jezus zei tegen hem: "Omdat je Mij hebt gezien, geloof je. Gelukkig zijn degenen die niet zien maar wel geloven."

De verschijning aan het meer van Tiberias: Johannes 21:1-14

Hierna liet Jezus zich opnieuw aan zijn leerlingen zien bij het meer van Tiberias. Hij liet zich op deze manier zien: Simon Petrus en Thomas, die Didymus wordt genoemd, en Nathanaël, die uit Kana in Galilea komt, en de zonen van Zebedeüs en twee van de andere leerlingen waren bij elkaar. Simon Petrus zei tegen hen: "Ik ga vissen."

Zij zeiden tegen hem: "We gaan met je mee."

En ze gingen in de boot en vertrokken. En in die nacht vingen ze niets. Toen het ochtend was geworden stond Jezus op de oever, maar de leerlingen hadden niet gezien dat het Jezus was. Toen zei Jezus tegen hen: "Kinderen, hebben jullie iets om te eten?"

Ze antwoordden Hem: "Nee."

Hij zei tegen hen: "Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip en je zult het vinden."

Toen gooiden ze het uit en ze konden het niet meer binnenhalen door de grote hoeveelheid vissen. De leerling waar Jezus veel van hield zei tegen Petrus: "Het is de Heer." Toen Simon Petrus hoorde dat het de Heer was deed hij zijn mantel om, want hij was ongekleed, en sprong in het meer. De andere leerlingen kwamen met het schip, want ze waren niet ver van het land, maar ongeveer honderd meter. En ze sleepten het net met de vissen mee. Toen ze uitstapten op het land zagen ze brandende kolen liggen met daarop vis en brood.

Jezus zei tegen hen: "Haal wat van de vissen die jullie net gevangen hebben." Simon Petrus stond op en hij trok het net op het land. Het was vol met honderddrieënvijftig grote vissen. Hoewel het er zo veel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen: "Kom en eet."

Niemand van zijn leerlingen durfde Hem te vragen: "Wie bent U?" Ze wisten dat het de Heer was. Jezus kwam en nam het brood en gaf het hen en dat deed Hij ook met de vissen. Dit was al de derde keer dat Jezus zich aan zijn leerlingen had laten zien, nadat Hij uit de doden was opgestaan.

Jezus en de Emmaüsgangers


 Lees eens het boeiende document over onze Opgestane HEER

 Lees eens het boeiende document : PASEN in de Koptisch Orthodoxe Kerk

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)