Nagedacht over roeping

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 610 - Nagedacht over roeping

Gevangene in de Heere

Zo bid ik u dan, ik de , dat gij wandelt waardiglijk der roeping, met welke gij geroepen zijt; met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde; u benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door de band des vredes. één Lichaam is het een één Geest, gelijkerwijs gij ook geroepen zijt tot één Hoop uwer roeping; één Heere, één Geloof, één Doop, één God en Vader van allen. Die daar is boven allen en door allen en in u allen. Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven naar de mate der gave van Christus". (Efeze 4:1-7).

Een droom

Christen geloven dat God bij onze schepping een droom over ons leven in ons hart heeft gelegd. Het is een droom, geen vastgelegd plan of een uitgestippeld parcours waaraan we vastzitten. Nee, het is een droom, een soort richting voor een leven dat voor ons heel persoonlijk een weg naar een diep geluk kan zijn. Het is geen roze droom, vol onrealistische elementen, maar een weg die we in het leven en in gebed op het spoor kunnen komen.

Luisteren naar God

In de bijbel komen heel wat roepingsverhalen voor, bijvoorbeeld de roeping van Mozes (Exodus 2,23-4,27) of van Samuël (1 Samuël 3). Deze verhalen tonen ons dat, om Gods roep te horen, het belangrijk is om te luisteren. Wie luistert, staat niet zelf in het centrum van de aandacht, maar plaatst diegene die spreekt in het centrum. Wanneer we ons oor leren afstemmen op Gods woord, gesproken doorheen de schrift, zullen geleidelijk aan in de gebeurtenissen van het leven gaan aanvoelen wat we moeten doen om gelukkig te worden.  

Is dit het nu?

Om uit te maken of een bepaalde levensweg echt iets voor ons is, is het goed om hierover met God en met mensen te praten. Het is goed dit in gebed te brengen en met een meer ervaren iemand hierover te spreken. Zo ontstaan nieuwe inzichten, een ruimere kijk op mijn verlangens, gevoelens, mogelijkheden en grenzen. Roeping heeft altijd iets te maken met: zou ik dat graag doen... zou ik dat kunnen... zien anderen dat zitten voor mij... is het zinvol voor de kerk en de wereld dat ik dit doe.  

In de Bijbel wordt, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, op vele plaatsen over 'roeping' gesproken

In het Oude Testament: denk aan de roeping van de Aartsvaders, de Profeten en de Koningen.

Mattheus 4,19: .....en Hij sprak tot hen: "Komt, volgt Mij: Ik zal u vissers van mensen maken".....

Mattheus 12,18: .....zie, Mijn Dienaar die Ik heb verkoren, Mijn Welbeminde, in wie Mijn ziel behagen vond.....

Marcus 3,13: .....Hij zag Levi en sprak tot Hem: "Volg Mij". De man stond op en volgde Hem.....

Lucas 6,12: .....de roeping van de twaalf apostelen.....

1 Korinte 1,26: .....denkt maar aan uw eigen roeping, broeders.....

Efeze 4,1: .....leidt een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt.....

Tessalonica 1,11: .....dat Hij u zijn roeping waardig maakt en al uw goede voornemens en elke daad van uw geloof met macht tot volkomenheid brengt.....

2 Timoteus 1,9: .....die ons gered heeft en geroepen met een heilige roeping, niet op grond van onze verdiensten, maar volgens het vrije besluit van zijn genade.....

Hebreeen 3,1: .....daarom, mijn broeders, gij die door een hemelse roeping geheiligd zijt, richt uw ogen op Jezus, de apostel en hogepriester van het geloof dat wij belijden.....

1 Petrus 2,21: .....en het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in Zijn voetstappen treden.....

2 Petrus 1,10: .....daarom, broeders, doet uw best om steeds meer aan Gods roeping en uitverkiezing te beantwoorden...... 

Om het eens van Paus Franciscus te horen: De roeping van de christen is het licht van Christus bij de mensen te brengen

Het licht van God dragen en in de wereld brengen, als een “brandende lamp”: dat is voor paus Franciscus “de roeping van de christen”.

Broeders en zusters, goeie dag!

In het Evangelie zegt Jezus tot Zijn leerlingen: “gij zijt het zout der aarde” (Mt. 5,13-14). Dat verwondert ons een beetje als we bedenken tot wie  Jezus sprak toen Hij dit zei. Wie waren Zijn leerlingen? Het waren zondaars, gewone mensen … Doch Jezus bekijkt hen met de ogen van God en Zijn uitspraak kan alleen begrepen worden als een gevolg van de zaligsprekingen. Hij wil zeggen: als gij arm van geest bent, zachtmoedig, als ge een zuiver hart hebt, als ge barmhartig bent, dan zijt ge het zout van de aarde en het licht van de wereld!

Om die beelden beter te begrijpen, moeten we voor de geest houden dat de geest van de joodse wet voorschreef om op elke offergave aan God een beetje zout te doen, als een teken van het verbond. En het licht was voor Israël het symbool van de messianische openbaring die de duisternis van het heidendom overwint. De christenen, het nieuwe Israël, krijgen dus een zending naar alle mensen: door het geloof en de naastenliefde kunnen zij de mensheid richting geven, toewijden, vruchtbaar maken.

Wij allen die gedoopt zijn, wij zijn missionaire leerlingen en geroepen om in de wereld een levend Evangelie te worden: door een heilig leven zullen wij in de verscheidenheid aan middens smaak geven en ze tegen verdorvenheid beschermen, zoals zout doet; en zullen wij het licht van Christus brengen door het getuigenis van een waarachtige naastenliefde. Maar als wij, christenen, onze smaak verliezen en onze aanwezigheid als zout en licht doven, verliezen wij onze doeltreffendheid.

Hoe mooi is deze zending om licht te geven aan de wereld ! Dat is de zending die wij hebben. Zij is mooi! Het is ook heel mooi het licht dat wij van Jezus kregen in stand te houden, te beschermen, te bewaren. Een christen zou een lichtende persoon moeten zijn die licht brengt, die altijd licht geeft! Licht dat niet het zijne is, maar het geschenk van God, het geschenk van Jezus. En wij, wij dragen dat licht. Als een christen dat licht dooft, heeft zijn leven geen zin : wie het licht niet brengt, wiens leven van zin ontdaan is, is slechts christen bij naam.

Nu zou ik u willen vragen : hoe wil u leven ? Als een brandende of een gedoofde lamp? Brandend of gedoofd? Hoe wil u leven? De menigte antwoordde: “brandend!”

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is