God versus de afgoden - Jesaja 44 : 6-20

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 407 -  God versus de afgoden - Jesaja 44 : 6-20

Schijnbaar uitzichtloze omstandigheden

Deze woorden van de profeet Jesaja hebben dezelfde inhoud als psalm 115: de HERE in zijn majesteit (vers 6-8) tegenover de machteloze afgoden (vers 9-20).

Het volk Israël bevindt zich in schijnbaar uitzichtloze omstandigheden. Jeruzalem is verwoest en heel het volk is in ballingschap wegge- voerd naar Babel. Daar zijn ze al jaren. Door het lange wachten op verlossing worden ze moedeloos. Maar de profeet roept ze op moed te vatten. Hun God is immers de HERE -Jaweh - de God van het verbond! Hij heeft toch verlossing beloofd! De profeet begint dan met te zeggen wie de HERE is: Hij is de Koning van Israël. Op de Sinaï gaf Hij hun zijn wet. Daar werden ze tot zijn volk: "een koninkrijk (Ex. 19 : 5, 6) van priesters, een heilig volk". Hij wilde als hun Koning onder hen wonen. Omdat ze Hem niet als Koning hebben gediend en vereerd zijn ze verdreven uit hun land.

Maar nu zegt de profeet: de HERE is ook de Verlosser van Israël. Hij heeft het volk verlost uit Egypte. En hoe dikwijls heeft Hij ze niet uit de nood gered! Juist daarom heeft Hij er recht op dat ze Hem dienen en geen andere goden voor zijn aangezicht hebben. (Ex. 20 : 1). Hij heeft ook de macht te verlossen, want Hij is "de HERE der heerscharen", de Aanvoerder van de hemelse legermachten van engelen en ook van de strijdmacht van Israël. Hij is "de Eerste en de (vers 7) Laatste". Hij is de eeuwige God. Wie is als Hij? Wie is Hem gelijk? Wie kan doen wat Hij heeft gedaan? De profeet daagt als het ware iedereen uit dat dan maar aan te tonen.

De HERE schiep het mensengeslacht, het verleden is van Hém. Maar ook de toekomst is in zijn .. hand. Kan één "god" in de wereld zeggen, wat Hij zegt: Ik was in het verleden bij mijn volk en in de toekomst zal Ik bij hen zijn? (vers 8) , Daarom behoeft Israël niet bang te zijn. Ze kunnen het immers weten, ze hebben het gehoord van oude tijden af, én ze kunnen ervan getuigen: alleen God helpt; buiten Hem is er geen god. Dan komt die (Ps. 18 : 32) mooie naam: Hij is de Rots. Daar spreekt David alover: "Want wie is God behalve de HERE, wie is een rots buiten onze God?"

De naam Rots wijst op de onwankelbare trouw van de HERE en op (Deut. 32 : 1-12) absolute veiligheid hoog boven het gevaar. Ook Mozes spreekt daarover. God blijft altijd Dezelfde: in zijn tootn over de zonde ,dat heeft Israël ondervonden ,maar ook in zijn liefde, als het volk zich tot Hem bekeert. Buiten Hem zijn er alleen maar afgoden.

De profeet tekent uitvoerig de nietigheid van de afgoden, de dwaasheid (vers 9-20) van het vertrouwen op een beeld, dat je zelf gemaakt hebt. Wie is nu zo dwaas een beeld te maken dat niet helpen kan? (vs. 10) Een smid maakt een beeld van ijzer, een timmernian van hout ,hetzelfde hout, waarbij hij zich warmt en waarop hij zijn brood bakt.

Hier klinkt weer de ironie door, maar ook de verontwaardiging over zo'n goddeloze dwaasheid: mensen die een stuk hout tot hun god maken, ervoor neerknielen, er redding van verwachten! (vs. 17). En ook als ze verder keken dan dat beeld: het was de afbeelding van een god die ze zelf hadden bedacht, schepsels als zij: natuurkrachten, zon, maan, sterren, de wind, de regen.

Alles verleden tijd? We weten wel beter. En dan hoef je niet alleen te denken aan die volken waar nog afgodsbeelden worden gediend. (Jesaja 44) is onthullend voor allen die "een zwarte madonna" of "een huilend Mariabeeld" vereren. Maar ook ontdekkend voor wie zich wel boven beeldendienst en afgoden-aanbidding verheven acht, maar wel op eigen "denk-beelden" zijn vertrouwen stelt. Vertrouwen op wat men bezit, op eigen macht, of om niet meer te noemen op de beelden van de dierenriem, of op de stand van bepaalde sterren. Daar hoef je nog geen echte beelden van te maken, maar afgoden zijn het wel.

Afgoden worden altijd uit angst gediend ,ze stellen ook altijd teleur . De HERE wordt uit liefde gediend en aangebeden, dan wordt de aanbidder boven alles gezegend. 

Wie Jezus Christus leert kennen als Verlosser van zonden zal daardoor heel anders over allerlei zaken gaan denken en voelen

Het is een verschil van dag en nacht, je bent dan overgegaan van de duisternis naar het licht, van de dood naar het leven. Voorheen kende je Hem niet en leefde je alsof het allemaal om jou en jouw dingetjes in dit leven ging. Je deed mee in de moderne afgoderij en knielde vrolijk neer voor de altaren die gewijd zijn aan de goden van geld en genot.

Maar nu is er een Persoon in je leven gekomen die duizenden malen groter en heerlijker is dan al die dingen waar je vroeger in opging en meende gelukkig door te worden. Nu is Hij, Hijzelf, de grote liefde van je leven. De persoonlijke relatie met Jezus Christus gaat alles ver te boven! Dan zegt je hart: Neem de wereld, geef mij Jezus!

Maar tegelijkertijd sta je nog wel midden in die wereld en word je nog steeds omringt door de moderne cultuur. Hoe ga je als christen om met die cultuur?

Tegencultuur

Jezus zegt: jullie zijn het zout van de aarde (Matt. 5:13). Deze vergelijking laat ons zien dat wij geroepen zijn om volop in de samenleving te staan en aanwezig te zijn, we zijn immers het zout van de aarde. Tegelijkertijd laat het ons zien dat Jezus ons roept om met een hele andere cultuur aanwezig te zijn dan de heersende cultuur. Zout werkt immers tegen het verderf. Er gaat een tegenwerking van uit. En daarom wordt het onderwijs van Jezus in de Bergrede (Matt. 5 t/m 7) ook wel ‘Christelijke tegencultuur’ genoemd. Christenen zijn geroepen om tegen de stroom in de gaan en inderdaad geheel anders te zijn. Jezus zegt elke keer weer: ‘Wordt hen dan niet gelijk’ (Matt. 6:8). Maar om zout der aarde te zijn moeten we wel contact met de aarde hebben.

Valkuilen

In dat ‘contact met de aarde’ kan het op twee manieren misgaan. De eerste valkuil is dat de kerk het tegenover uit het oog verliest en zich gaat aanpassen aan de heersende cultuur. Zij denkt dan relevant te worden door de heersende cultuur te gaan weerspiegelen. Maar het tegenovergestelde zal dan gebeuren, zij verliest dan juist haar relevantie. Dan zullen zoekende mensen (die het echte leven in de moderne cultuur niet kunnen vinden) de kerk binnenkomen en zeggen: maar dit is niets anders dan wat ik ken en waar ik nou juist zo moe van ben. Juist als christenen vandaag de dag kunnen laten zien hoe het geloof in Jezus Christus hen tot andere mensen heeft gemaakt, zullen ongelovigen daar naar willen luisteren.

De tweede manier waarop het mis kan gaan is dat gelovigen het contact met de wereld verliezen en niet meer weten wat er in de wereld speelt en hoe de moderne mens denkt en leeft. Christenen kunnen zich soms zo opsluiten in hun eigen gemeenschappen en kerkelijke of evangelische getto’s. We voelen ons het meest thuis bij medegelovigen en hebben daardoor niet of nauwelijks contact met niet-gelovigen. En in de kerk wordt alleen maar een taal gesproken die op geen enkele wijze aansluit bij de tijd waarin wij leven. Ook dan zal de kerk haar relevantie verliezen.

Radicaal anders

Wanneer Paulus in Athene de gelegenheid krijgt om de mensen daar toe te spreken, zien wij dat hij de heersende cultuur kent en er op ingaat. Maar tegelijk brengt hij een boodschap die radicaal tegen die cultuur ingaat (Hand. 17). Hij begint met waar de Grieken zijn: Paulus spreekt over hun ontzag voor godheden, de vele voorwerpen der verering die hij om zich heen ziet, en dat hij zelfs een altaar heeft gevonden met het opschrift ‘aan een onbekende god’.

Maar dan komt het tegenover, wanneer hij zegt: ‘God woont niet in tempels’, terwijl de hele stad volstaat met tempels! Hij zegt: ‘Er is maar één God’, terwijl de Grieken juist zo veel verschillende goden aanbaden. Hij zegt: ‘Hij laat zich niet door mensenhanden dienen alsof Hij iets nodig heeft’, terwijl de Grieken juist voortdurend bezig waren om met talloze offers hun goden tevreden te stellen.

En dan spreekt hij nota bene over de opstanding van Jezus Christus uit de dood, over God in het vlees. Zo gaat hij radicaal in tegen één van de meest fundamentele vooronderstellingen in het Griekse denken, namelijk het Griekse dualisme. Daarin wordt een sterk onderscheid gemaakt tussen het geestelijke en het lichamelijke, en wordt het lichamelijke als minderwaardig beschouwd. Maar Paulus schroomt niet om de lichamelijke opstanding van Christus juist daar te prediken. En juist aan die totaal tegenovergestelde boodschap geven sommigen gehoor, zij willen er meer van weten.

Profeten van het Oude Testament geen hoogdravende filosofen of theologen.

Zij spraken over weduwen en wezen, over eerlijke rechtspraak door de rechters, over de dingen die op het marktplein plaats vonden. En zij spraken over de huwelijkstrouw en de bescherming van kinderen en andere kwetsbare mensen in de maatschappij. Zij kenden hun tijd door en door en legden de wonden bloot. Ze stonden in contact met de toenmalige cultuur. maar gingen er ook dwars tegen in. De valse profeten bedekten de wonden en verkondigden ‘vrede, vrede’ terwijl er geen vrede was (Jer. 8:11).

Maar de ware profeten spraken keiharde woorden tegen de misstanden in de samenleving, het geestelijke overspel, de aanbidding van afgoden, het offeren van kinderen in de dienst aan de Moloch, de geldzucht en de genotzucht van het volk. Ook Jezus kende zijn tijd en ging de confrontatie niet uit de weg. Wil de kerk van Jezus Christus zout der aarde zijn, dan behoort ook zij, in elke maatschappij waarin zij verkeert, betrokken en waar nodig tegenovergesteld met de moderne cultuur om te gaan.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is