Belijdenisgeschriften van kerken in Nederland

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie  023 - Belijdenisgeschriften

De tekst van de Joodse geloofsbelijdenis: het Shema - Deuteronomium 6:4-9

Hoor Israël, Adonai, onze God, Adonai is Eén.
En gij zult Adonai uw God liefhebben met geheel uw hart en geheel uw ziel en geheel uw vermogen.
En deze woorden, die Ik u heden gebied zullen op uw hart zijn.
En gij zult ze uw kinderen inprenten en erover spreken, wanneer u in uw huis zit en wanneer u op de weg gaat en bij uw te ruste gaan en bij uw opstaan.
En gij zult ze als een teken op uw hand binden en zij zullen tot voorhoofdstekenen tussen uw ogen zijn.
En gij zult ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.

De kerken in Nederland hebben zes belijdenissen van het voorgeslacht ontvangen: drie heel oude en drie minder oude. Ook nu nog steeds méér dan de moeite waard om kennis van te nemen.

1. De Apostolische Geloofsbelijdenis, ook wel genoemd de Twaalf Artikelen van het algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof.

De oudste vorm van deze belijdenis dateert waarschijnlijk al uit ongeveer 100 na Chr. Ze is ontstaan uit een formule waarmee iemand die gedoopt werd, in de oude christelijke kerk zijn geloof beleed. Ze is langzamerhand ontstaan, en is dus niet door de apostelen opgesteld, maar geeft de hoofdsom weer van de apostolische leer, zoals die door Christus en in opdracht van Hem door de apostelen is verkondigd.

2. De belijdenis van Nicea. Deze belijdenis is vastgesteld op het concilie van Nicea in 325 en dat van Constantinopel 381 na Chr .

Ze was nodig omdat in die tijd gevaarlijke dwalingen werden verkondigd over de Zoon van God en over de Heilige Geest.

3. De Belijdenis van Athanasius.

Deze belijdenis is ontstaan tussen 435 en ongeveer 500 na Chr. Ze is genoemd naar een voorganger van de kerk van Alexandrië. Ze spreekt uitvoerig over de goddelijke Drieëenheid, omdat ook daarover toen dwalingen werden verkondigd.

Dit zijn dus de drie belijdenissen uit de oude Christelijke Kerk.

De drie latere belijdenissen zijn:

1. De Nederlandse Geloofsbelijdenis. Ze is opgesteld door de evangelieprediker Guido de Bres uit de toenmalige zuidelijke Nederlanden. Hij publiceerde haar in 1561, ter ver- dediging van de Gereformeerde leer tegenover de leer van de Rooms Katholieke kerk van die dagen en tegenover de leer van de Wederdopers.

2. De Heidelbergse Catechismus (1563) die in dezelfde tijd opgesteld is in Duitsland, ook om de gereformeerde leer te verklaren tegenover allerlei dwalingen. Deze belijdenis heeft de vraag-en-antwoord vorm, omdat ze met name is opgesteld om de jeugd te onderwijzen in dé Gereformeerde leer .

3. De Dordtse Leerregels. of: De Vijf artikelen tegen de Remonstranten. "Dordtse Leerregels" genoemd, omdat deze zijn opgesteld door de Synode van de Nederlandse Kerken die in 1618/19 in Dordrecht is gehouden.

In deze belijdenis worden belangrijke onderdelen van de bijbelse leer uiteengezet tegenover de dwalingen van de toenmalige Remonstranten.


Een moderne geloofsbelijdenis van Dorothee Sölle (1929 – 2003)

Ik zal niet geloven in het recht van de sterkste,
 in de taal van het eigenbelang,
 in de macht der machtigen.

 Maar ik wil geloven in het recht van de zwakste,
 in de open hand,
 in de macht van de overtuiging.

 Ik zal niet geloven in de scheiding tussen rijk en arm,
 hoog en laag,
 in voorrechten,
 in de gevestigde orde,

 maar ik wil geloven dat alle mensen mensen zijn,
 dat de orde van de macht
 en het onrecht,
 wanorde is.

 Ik zal niet geloven in het mechanisme
 van productie en consumptie,
 in de mens als kostenfactor,
 in de mens als wegwerpartikel.

 Maar ik wil geloven in de arbeid als dienst,
 in het werken aan de leefbaarheid van deze aarde,
 in de menselijke solidariteit en verbondenheid.

 Ik zal niet geloven dat ik de verdrukking
 elders kan bestrijden
 als ik het onrecht hier laat bestaan.

 Maar ik wil geloven dat recht één is,
 hier en daar,
 dat ik niet vrij ben zolang nog een mens slaaf is.

 Ik zal niet geloven dat alle moeite tevergeefs is.
 Ik zal niet geloven dat de droom van de mensheid
 een droom zal blijven.

 Maar ik durf geloven - altijd en ondanks alles -

 in de nieuwe mens,
 in de andere weg.

 Ik durf geloven in God's eigen droom:
 een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.


Belijden = uitkomen voor je geloof vanuit persoonlijke overtuiging

GELOVEN IN DE HEILIGE SCHRIFT
Ik geloof dat de Bijbel door God geïnspireerd is.

2 Timoteüs 3: 16,17 - Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

GELOVEN IN DE EEUWIGE GODHEID
Ik geloof dat God één is en zich openbaart in Vader, Zoon en Heilige Geest.

2 Korintiërs 13: 13 - De genade des Heren Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.

GELOVEN IN DE VAL VAN DE MENS
Ik geloof dat de mens naar Gods beeld geschapen is, maar door vrijwillige ongehoorzaamheid onvolmaakt geworden is.

Romeinen 5: 12 - Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben.

GELOVEN IN HET REDDINGSPLAN
Ik geloof dat, toen Ik nog zondaar was, Christus voor mij gestorven is, zodat een ieder die in Hem gelooft vrij zal zijn.

Johannes 3: 16 - Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Romeinen 5: 8 -- God echter beIkst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen Ik nog zondaren waren, voor ons gestorven is.

GELOVEN IN REDDING DOOR GENADE
Ik geloof dat Ikzelf geen rechtvaardigheid bezit, maar God moeten pleiten om de rechtvaardigheid van Christus.

Efeze 2: 8 - Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf; het is een gave van God.

GELOVEN IN BEROUW EN AANNEMING
Ik geloof, dat we door oprecht berouw en aanname van Christus in ons hart, gerechtvaardigd zijn voor God.

1 Johannes 1: 9 - Indien Ik onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

GELOVEN IN DE WEDERGEBOORTE
Ik geloof dat de verandering die plaatsvindt in ons hart en in ons leven, bij onze bekering, een reëele verandering is.

2 Corinthiërs 5: 17 - Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Galaten 2: 20 - Met Christus ben ik gekruisigd, en toch leef ik, (dat is), niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu (nog) in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en Zich voor mij heeft
overgegeven.

GELOVEN IN HET DAGELIJKSE CHRISTELIJKE LEVEN
Ik geloof dat het Gods wil is, dat we dagelijks geheiligd worden om zodoende een constante groei in geloof te ervaren.

Hebreeen 6: 1 - Laten Ik daarom het eerste onderIks aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God,...

GELOVEN IN DE DOOP EN DE MAALTIJD VAN DE HEER
Ik geloof dat doop een uiterlijk teken is van een innerlijk werk.

Mattheus 28: 19 - Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Ik geloven in de herdenking van de maaltijd van de Heer door het symbolische gebruik van brood en de vrucht van de Iknstok.

1 Corinthiërs 11: 23-25 - Want zelf heb ik bij overlevering van de Here ontvangen, wat ik u weder overgegeven heb, dat de Here Jezus in de nacht, waarin Hij werd overgeleverd, een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide: Dit is mijn
lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was, en Hij zeide: Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed, doet dit, zo dikwijlls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis.

GELOVEN IN DE HEILIGE GEEST
Ik geloof dat de Heilige Geest de gelovige bekleedt met kracht en dat Hij nog immer op dezelfde manier bij ons binnenkomt als in de dagen van de Bijbel.

Handelingen 2: 4 -.en zij werden allen vervuld met de heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest het hun gaf uit te spreken.

GELOVEN IN HET GEESTVERVULDE LEVEN
Ik geloof dat het in de wil van God is, om dagelijks met de Geest te wandelen.

Efeze 4: 30-32 - En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt
tegen de dag der verlossing. Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier en gevloek
worde uit uw midden gebannen, evenals alle kwaadaardigheid. Maar weest jegens
elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend, zoals God in Christus u
vergeving geschonken heeft.

GELOVEN IN DE GAVEN EN VRUCHT VAN DE HEILIGE GEEST
Ik geloof dat de Heilige Geest de gelovige gaven kan geven. De gelovige dient geestelijke vruchten dragen als blijk van een geestvervuld leven.

1 Corintiërs 12: 1-11 Ten aanzien van de uitingen des geestes, broeders, wil ik u niet onkundig laten. Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven. Daarom maak ik u bekend, dat niemand, door de Geest Gods sprekende, zegt: Vervloekt is Jezus; en dat niemand kan zeggen: Jezus is Here, dan door de Heilige Geest. Er is verscheidenheid in genadegaven, maar het is dezelfde Geest; en er is verscheidenheid in bedieningen, maar het is dezelfde
Here; en er is verscheidenheid in werken, maar het is dezelfde God, die alles in allen werkt. Meaar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen. Want aan de een wordt door de Geest gegeven met Iksheid te spreken en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het
onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

Galaten 5: 22 - Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

GELOVEN IN. GEMATIGDHEID
Ik geloof dat de ervaring en het dagelijkse leven van de gelovige, hem nooit mogen leiden in extremiteiten of in fanatisme.

Fillipenzen 4: 5 - Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend...

GELOVEN IN GODDELIJKE GENEZING
Ik geloof dat Goddelijke genezing de kracht van Jezus is om zieken te genezen in antwoord op het gelovige gebed, maar wel op Zijn wijze en Zijn tijd.

Jakobus 5: 14-16 - Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt.

GELOVEN IN DE TWEEDE KOMST VAN CHRISTUS
Ik geloof dat de tweede komst van Christus een persoonlijk wederkomen is en dat het komende is.

1 Tessalonizensen 4: 16-17 ...- want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan;...

GELOVEN IN DE RELATIE TOT DE KERK / GEMEENTE
Ik geloof dat het onze heilige plicht is om onszelf te identificeren met de zichtbare gemeente van Christus.

Handelingen 16: 5 - De gemeenten dan werden bevestigd in het gloof en namen dagelijks in zielental toe.

Hebreeën 10: 25 - Ik moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naar mate gij de dag ziet naderen.

GELOVEN IN DE OVERHEID
Ik geloof dat leiders ten alle tijden in ere gehouden moeten worden, tenzij hun leiderschap ingaat tegen de wil van God.

Romeinen 13: 1-5 - Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en
wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. Want, als iemand goed handelt, behoeft hij niet bevreesd te zijn voor de overheidspersonen, maar wel, als hij verkeerd handelt. Wilt gij zonder vrees voor de overheid zijn? Doo het goede; en gij
zult lof van haar ontvangen. Zij staat immers in dienst van God, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, wees dan bevreesd; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; zij staat immers in dienst van God, als toornende wreekster voor hem, die
kwaad bedrijft. Daarom is het nodig zich te onderwerpen, niet slechts om de toorn, maar ook om des gewetens wil.

GELOVEN IN DE HEMEL
Ik geloof dat de hemel het eeuwige, glorieuze, thuis is voor de gelovigen.

Johannes 14: 1-3 - Uw hart worde niet ontroerd, gij gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis mijns Vaders zijn vele woningen - anders zou Ik het u gezegd hebben - want Ik ga heen om u plaats te bereiden, en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.

Openbaring 7: 15-17 - Daarom zijn zij voor de troon van God en zij vereren Hem dag en nacht in zijn tempel; en Hij, die op de troon gezeten is, zal zijn tent over hen uitspreiden. Zij zullen niet meer hongeren en niet meer dorsten, ook zal de zon niet
op hen vallen, noch enige hitte, want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen weiden en hen voeren naar waterbronnen des levens, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

GELOVEN IN UITDRAGEN VAN HET GELOOF
Ik geloof dat het evangelisatie en zending een zeer belangrijke verantwoordelijkheid is van de gemeente en individuele gelovige.

Jacobus 5: 20 ...- weet dan, dat, wie een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt, diens ziel van de dood zal behouden en tal van zonden bedekken.

Maleachi 3: 10 - Brengt de gehele tiende naar de voorraadkamer, opdat er spijze zij in mijn huis; beproeft Mij toch daarmede, zegt de Here der Heerscharen, of Ik dan niet voor u de vensters van de hemel zal openen en zegen in overvloed over u uitgieten.

2 Corinthiërs 9: 7 - Een ieder doe, naardat hij zich in zijn hart heeft voorgenomen, niet met tegenzin, of gedwongen, want God heeft de blijmoedige gever lief.

AANVULLENDE STUDIE

De goddelijke Drie-eenheid: Vader – Zoon – Heilige Geest

Niet veel christenen van dit ogenblik staan stil bij dit onderwerp. Bij verschillende liturgische momenten in de dienst wordt de drievoudige naam van God uitgesproken, zonder dat iemand opstaat en zegt: "ik ben het niet eens met deze benaming, want God is één en geen drie personen of drie goden". Of een ander die protesteert "want Jezus is geen God, maar hij is alleen het hoogste schepsel van God." Of iemand die het niet kan laten zijn hoofd te schudden, "want de Heilige Geest is toch geen persoon, maar een kracht."  Lees hier verder . . .

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenFAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG