HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

BIDDAG - BIDSTOND VOOR GEWAS EN ARBEID


                        We houden een behoorlijk aantal christelijke feestdagen. Maar wat houden die dagen eigenlijk in, behalve dat het vrije dagen zijn? Alleen maar recreëren of...?

Biddag voor Gewas en Arbeid ( en ook Dankdag ) is een  gedenkdag in het protestantisme in Nederland waarin er speciaal gebeden in het voorjaar ( en gedankt in het najaar) wordt voor de oogst en het werk

Hiermee geven we aan dat we afhankelijk zijn van God. En dat we alles, ook ons dagelijks brood en ons werk van Hem verwachten. Bij “werk” denk ik niet alleen aan een betaalde baan, maar ook aan al het vrijwilligerswerk, onze huiselijke bezigheden, kortom alles wat we doen ten goede voor onze medemens en maatschappij. Het is een hele basale vraag aan God. De profeet Zacheria verwoorde het eeuwen geleden al zo:

Voor een gelovige is het een voortdurende oefening om het leven in al zijn facetten te beleven voor Gods aangezicht

We mogen hier leven, we zijn geroepen om te bouwen en te bewaren, te zorgen en verantwoordelijkheid te dragen. We mogen vreugde zoeken en voldoening ervaren bij wat we kunnen en bereikt hebben. En het gebed, waarin we onze afhankelijkheid van God belijden, helpt ons om ons niet te verliezen in onze prestatiedrang, onze eerzucht, onze pretenties en ons vooruitgangsgeloof.

Maar om het leven te beleven in afhankelijkheid van God is niet vanzelfsprekend. We kunnen ons heel goed redden zonder God. Het gewas groeit wel de arbeid loont wel, ook als we niet bidden. Velen voelen zich heel goed thuis in een wereld, waarin voor God geen plaats is. Al eeuwenlang heeft onze westerse cultuur de neiging om het leven te verzelfstandigen en om God buiten te sluiten. We zijn er allang aan gewend om onze beslissingen te nemen zonder eerst te bidden.

Bidden en vragen naar God doen we vaak pas als er problemen zijn en als we ons afhankelijk weten. Ik denk dat er in het ziekenhuis meer gebeden wordt dan in de wereld van de economie. En in de agrarische wereld meer dan in de industrie. En naarmate het boerenbedrijf industriëler wordt, wordt ook daar minder gebeden. Met andere woorden, juist in die delen van de samenleving waar de technische beheersing groter is en waar we de gang van zaken meer in de hand hebben, verdwijnt eerder het gebed.

Toch is het goed als ook daar gebeden wordt waar we sterk zijn. Opdat ook in die sectoren van de samenleving Gods Naam geheiligd wordt.

‘Wanneer het voorjaar wordt, vraag dan de HEER om regen. Hij is het die onweerswolken maakt, hij schenkt de mensen stortregens en gewas op het veld.’
(Zacheria 10:1)

Misschien heb je de mogelijkheid om naar een kerkdienst te gaan, misschien ook niet. Maar wat is jóu vraag op deze biddag aan God?

Geschiedenis

Het gebruik om in moeilijke tijden een aparte bededag te houden, zou ontstaan zijn in de Middeleeuwen. Er waren toen vaste bededagen[1], zoals de quatertemperdagen en de kruisdagen. Daarbij ging het vooral om omstandigheden op seculier terrein: oorlog, honger en rampen. Na de reformatie in de 16e eeuw, toen grote delen van Nederland het katholicisme voor het protestantisme verruilden, werd het houden van bededagen door de reformatorische kerken overgenomen. In 1578 werd er door de Synode van Dordrecht bepaald dat er tijdens oorlog en andere rampen massaal gebeden en gedankt moest worden[2]. Wanneer er vervolgens een bid- of dankdag nodig was, werd dit door de landelijke of provinciale overheden uitgeschreven. Een vaste dag om te danken werd in 1653 in de provincie Overijssel vastgesteld. Toen de industrialisatie toenam, is de viering veranderd in dankdag voor gewas én arbeid. Tegenover de dankdag werd later ook een vaste dag om te bidden ingesteld, en wel op de tweede woensdag van maart. Deze dag wordt biddag voor gewas en arbeid genoemd. Dankdag wordt gehouden op de eerste woensdag van november, met uitzondering van Zeeland waar deze wordt gehouden op de laatste woensdag van november. Lokaal kunnen er afwijkende data zijn: in de gemeente Tholen is biddag op de laatste woensdag van februari en dankdag op de derde woensdag van november. Als historische reden voor deze afwijkingen wordt genoemd dat veel kerkelijke gemeenten vacant waren en het op een afwijkende dag gemakkelijker was om een dominee van elders naar de --vóór de deltawerken erg afgelegen-- eilanden eiland te laten komen om daar de kerkdiensten te leiden.

Binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken staat in artikel 66 van de kerkorde dat de classis aangewezen is om „in tijden van oorlog, epidemieën, vervolging van de kerk en andere algemene rampen” een speciale biddag of gebedssamenkomst uit te schrijven[3].

Tegenwoordig

Anno 2006 worden zowel dankdag als biddag nog aangehouden door orthodox-gereformeerde kerken. Een groot deel van deze kerken houdt 's avonds een kerkdienst, waarin ten opzichte van een doorsnee 's zondagse kerkdienst een groot deel van de tijd aan gebed wordt besteed. In de meeste plaatsen is er ook 's morgens dan wel 's middags een dienst, waarbij de kinderen van de basisschool aanwezig zijn. Doordat de agrarische sector geen groot stempel meer op de Nederlandse maatschappij drukt, ligt de nadruk in de gebedsdiensten niet sterk meer bij "gewas en arbeid", maar wordt er in het gebed aandacht besteed aan het leven in de eigen gemeente, aan de economie, actualiteiten en de wereld in het algemeen. Toch zijn in plaatsen als Urk, Staphorst, Opheusden, Spakenburg en Ouddorp veel winkels de hele dag gesloten. De Urker vissersvloot blijft voor biddag een hele week thuis.

Onder het motto "bid én werk" is het bij een aantal kerkgemeenten gebruikelijk om op dankdag allerlei goede (gedragen) kleding, dekens en speelgoed in te zamelen voor landen in Oost-Europa zoals Roemenië, Wit-Rusland of de Oekraïne. Daarnaast is een financiële bijdrage ook noodzakelijk om het transport van de ingezamelde goederen, dat vaak in eigen beheer wordt gedaan, te kunnen verzorgen.

De status van "vrije dag" hebben bid- en dankdag vrijwel overal in Nederland verloren. Wel zijn er nog enkele christelijke middelbare scholen die op de donderdag na bid- of dankdag geen huiswerk opgeven, zodat de kinderen die waarde aan beide dagen hechten, daar op school geen hinder van ondervinden. Op verzoek van de SGP werden de gemeenteraadsverkiezingen in 2006 op dinsdag 7 maart gehouden in plaats van de oorspronkelijk daarvoor bestemde woensdag 8 maart, om niet met biddag te conflicteren. In kerkelijke gebouwen zitten soms ook stembureaus en dat zou elkaar in de weg kunnen zitten.

Buiten protestants Nederland

Een soortgelijk evenement als bij de protestanten wordt in de Rooms-katholieke Kerk de "kruis– en quatertemperdagen" genoemd. Dit gebruik stamt uit de vijfde eeuw, maar is in Nederland grotendeels van de liturgische kalender verdwenen. Voor zover bekend worden deze dagen in ieder geval wél in Duitsland, Oostenrijk en Luxemburg aangehouden. In 2005 werd door de Nederlandse Rooms-katholieke bisschoppen besloten om deze dagen weer op de liturgische kalender te zetten, om aan te laten sluiten bij de protestantse bid- en dankdagen.

Bid- en dankdagen voor protestanten zijn in de rest van de wereld niet overal even gangbaar. Duitsland kende in de 20e eeuw nog een officiële "Buß- und Bettag" (boete- en gebedsdag). Op deze dag, die jaarlijks in november gehouden werd, was heel Duitsland vrij. De dag was ooit door de protestantse Duitse rijkskanselier Bismarck ingesteld, omdat hij het belangrijk vond dat ook de protestanten een eigen gebedsdag hadden. In 1995 werd de dag echter officieel afgeschaft. In sommige Evangelische Kerken wordt er echter nog wel aandacht aan deze gebedsdag besteed. Zowel de Anglicaanse Kerk in Engeland, de Verenigde Protestantse Kerk in België, de Fédération protestante de France als de Zweedse nationale kerk gaven in 2005 te kennen geen speciale landelijke gebedsdag te kennen, hoewel er in bijzondere gevallen zoals nationale rampen wel gebedsdagen worden uitgeroepen. In Zuid-Afrika bestaat er in ieder geval wél een speciale dankdag, en in Amerika kent men de zogeheten Thanksgiving Day.

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)