Jeruzalem: moeder van de volken - Bijlage over Psalm 150 Muziekinstrumenten in de Bijbel

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 447 - Jeruzalem: moeder van de volken

Een aantal psalmen draagt als opschrift: van de Korachieten. Korach (Num. 16 : 1) die afstamde van Levi, is de stamvader van deze Korachieten. Het waren dus Levieten, die ook als zangers en musici dienst deden in de tempel. Bekende zangers en musici in de tijd van koning David waren b. v. de Korachiet Heman met zijn zonen.

Door één van deze Korachieten zal deze psalm zijn gedicht. (1 Kron. 25 : 1-7) De vrij korte psalm is een "lied", d.w.z. hij moet worden gezongen. Het is een "psalm", dat betekent: de zang wordt begeleid met muziekinstrumenten.

In deze psalm wordt de toekomstige heerlijkheid bezongen van Sion, de stad Gods: Jeruzalem zal tot een moeder worden voor alle volken. De HERE Zelf heeft Sion gegrondvest, zegt de profeet Jesaja.

De stad is als een stichting van de HERE Zelf "op de berg die Hij (Jes. 14 : 32) liefheeft". Daarom zijn het "heilige bergen" waarop de stad is (Ps. 78: 68) gebouwd. Zo zingen psalmdichters en profeten over de bijzondere plaats van Jeruzalem. Daar' heeft de HERE immers zijn woonplaats Ps. 132 : 13 gekozen.

Zoals Israël in bijzondere zin het volk van God was, uit alle geslachten van het aardrijk alléén gekend, zo is Jeruzalem door God uitgekozen (Amos 3 : 1) als zijn stad: de stad van God, bevoorrecht boven alle andere steden van Jakob (dat is Israël).

Verlangen naar Sion

Het is opvallend dat in de psalmen "van de Korachieten" telkens een hunkerend verlangen uitkomt naar Sion en in het bijzonder naar de tempel, het huis van God. Wat is het een bijzondere gunst "te mogen wonen in het huis van God". Hoe groot is het verlangen van een andere dichter om "voor (Ps. 84: 5) Gods aangezicht te kunnen verschijnen". Met heimwee denkt hij aan (Ps. 42 : 3) de tijd dat hij "in dichte drom" naar Gods huis ging. En hij smeekt: (Ps. 42 : 5) "zend uw licht en uw waarheid; mogen die mij geleiden, mij brengen (Ps. 43 : 3) naar uw heilige berg en naar uw woningen." Van die tempelstad gaat nu de dichter van psalm 87 "heerlijke dingen" zeggen (vs. 3).

De volken geboren in Sion

Om de zekerheid van wat hij profeteert nog beter te doen uitkomen, wordt de HERE Zelf als spreker ingevoerd (vs. 4): . Sion, de kerkstad, zal moederstad worden va:n heel de wereld. Daar zullen de volken "geboren worden". Ze zullen burgers worden van de stad van God en delen in de zegen van de HERE.

Rahab en Babel zullen de HERE kennen. Rahab, een naam voor Egypte, waar het volk zo wreed is verdrukt. Babel de goddeloze wereldmacht. Ze zullen God erkcnncn als Heer. Ze zullen Hem kennen in zijn liefde en trouw. En verder Filistea, het land van de Filistijnen, die Israël zo vaak hebben bevochten; het rijke en trotse Tyrus, waarvan de afgodendienst Israël zo vaak heeft doen zondigen; zelfs het verre Ethiopië, dat ook telkens van vijandschap blijk gaf; ze zullen erbij horen. Wat hun afkomst betreft: ze zijn heidenen. Maar ze zullen gerekend worden als kinderen van Jakob, ingelijfd worden bij het volk van God, opgenomen worden in de gemeente van Christus.

IPaulus zegt later: ze waren eenmaal "zonder Christus, uitgesloten van (Ef. 1 : 12) het burgerschap van Israël en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld'. Ze zullen burgers worden van Sion, leden van de kerk. En de dichter bevestigt die door God Zelf gesproken belofte (vs. 5): AI die volken, en nu persoonlijk "ieder van hen", geboren in Sion, geboren in de kerkstad.

Het nieuwe Sion: de kerk van Jezus Christus

Al die oudere en jongere vijanden ze zullen de Godsstad binnenkomen: het nieuwe Sion, de gemeente van Jezus Christus. En die Godsstad is blijvend: de Allerhoogste zelf zal haar in stand houden, haar bevestigen. Ja, zegt de dichter, de HERE houdt de lijst van de Sionsburgers nauwkeurig bij (vs. 6). Als in een boek telt Hij ze op, telkens als opnieuw vaststellend: "deze is dáár, in Sion geboren". (2 Tim. 2: 19) Als om aan te geven dat God de zijnen ként spreekt de bijbel in dit (Ex. 32 : 32) verband vaak over een boek, het boek des levens, waarin de namen (Ps. 69 : 29) van de gelovigen staan opgetekend. (Openb. 13 : 8) En al die in de gemeente van Jezus Christus opgenomen volken zullen (Openb. 20 : 12) zingend belijden (vs. 7): alle bronnen van heil, van alle geluk en zegen (Joh. 10 : 14) gen zijn alleen te vinden in Sion, in de gemeente van het Oude en van het Nieuwe Verbond.

De psalm spreekt van een grote toekomst. Natuurlijk draagt hij het stempel van zijn tijd. De Korachieten noemen uiteraard de volken uit hun omgeving, die ze kennen. Europa, Nederland. Dat alles lag nog ver buiten het gezichtsveld van de dichter. Maar de betekenis is heel duidelijk. De heerlijkheid van Sion, het burgerschap van de Godsstad, zal niet het voorrecht blijven van Israël alleen. Het heil gaat de wereld in, ver buiten de grenzen van Kanaan. Het zal niet blijven staan bij de in de psalm genoemde volken. Eenmaal zal het reiken' 'tot de einden der aarde".

De profeet Jesaja heeft daarover al gesproken. De profetie (Jes. 49: 6) van deze psalm is vervuld en wordt nog altijd vervuld. Op het (Jes. 18 : 7) pinksterfeest in Jeruzalem komen joden en jodengenoten uit allerlei (Jes. 19 : 21-25) volken tot geloof. (Hand. 2) Vanuit Jeruzalem gaan de apostelen de wereld in met de opdracht van Christus: Maakt alle volken tot mijn discipelen", en "verkondigt het evangelie aan de ganse schepping".

Zó wordt de gemeente van Christus vergaderd en zijn kerk gebouwd. (Matth. 28 : 19) Steeds meer mensen gaan ontdekken dat het woord van de verhoogde Marc. 16 : 15 Christus waar is: Ik zal de dorstige geven uit de bron van het water (Openb. 21 : 6) des levens, om niet.

De dorst wordt gelest in de gemeente van Christus: want alle bronnen van het heil zijn in Sion!

Muziekinstrumenten welke in de Bijbel worden genoemd

In bijna Bijbelboeken, maar vooral de Psalmen worden veel verschillende muziekinstrumenten genoemd.

In Psalm 150 vinden we een dichterlijke opsomming:

Hallelujah. Looft God in zijn heiligdom,
looft Hem in zijn machtig uitspansel;
looft Hem om zijn machtige daden,
looft Hem naar zijn geweldige grootheid.
Looft Hem met bazuingeschal,
looft Hem met harp en citer,
looft Hem met tamboerijn en reidans,
looft Hem met snarenspel en fluit,
looft Hem met klinkende cimbalen,
Looft Hem met schallende cimbalen.
Alles wat adem heeft, love den Here.
Hallelujah.

   
Bel - pa'amon

 De hogepriester droeg aan zijn klederen belletjes, zo was de hogepriester altijd voor het volk te horen als hij liep.
Wanneer hij het heiligdom binnengaat om voor de HEER te verschijnen en wanneer hij weer naar buiten komt, moet het geluid van  de belletjes te horen zijn, anders zal hij sterven. (Ex 28:35)
Cimbaal - tseltselim, of metsiltayim

Dit instrument bestaat uit twee koperen bekkens, die tegen elkaar werden geslagen. Dit werd vooral gebruikt om de maat goed uit te doen komen. Het ritmische van de klinkende cimbaal verhoogde de geestdrift. Er is ook beweerd dat tseltselim op de tamboerijn duidt, omdat de echte cimbalen in de Schrift door een heel ander woord worden voorgesteld (hebr. ’metsiltayim’). Dit laatste woord komt in de psalmen niet, maar elders wel voor. ’Tseltselim’ komt van een werkwoord dat betekent: ’geruis maken’, een rommelend geluid als van een zwerm vliegende sprinkhanen, Deze slaginstrumenten werden bij alle feestelijke gelegenheden gebruikt (zie 2 Sam. 6: 5; cimbalen). In Ps. 150 schijnen de woorden ’klinkend’ en ’van vreugdegeluid’, foutieve vertalingen te zijn. Wat betreft het eerste: het Hebreeuwse woord ’teruah’ betekent schreeuw of schreeuwend en duidt op het gejuich van vreugde of op het jubeljaar, of op uitdaging en overwinning in de strijd. Het is op velerlei wijzen vertaald: Ps. 27 : 7; 33 :3; 47 : 6; 89 : 16. Ten aanzien van het laatste: het Hebreeuwse woord ’shema’ betekent ’het horen’ of ’berichten’ en wordt in verbinding met het overbrengen van belangrijke tijdingen gevonden. Het komt in de Psalmen alleen in Ps. 150: 5 voor, maar ook b.v. Deut. 2: 25. Het gebruik van deze woorden is zeer belangwekkend wanneer men de profetische betekenis van Ps. 150 in overweging neemt.
Fluit - ugab

 Wordt in de Psalmen alleen gevonden in Ps. 150: 4. Het wordt metde harp genoemd in Genesis 4: 21, en kan beter vertaald worden door’fluiten’, want het bestaat uit een set rietjes vanverschillende lengtes waarover de speler z’n mond beweegt. Het isde welbekende ’Panfluit’ (Grieks: syrinse) DeStatenvertaling vertaalt het Hebreeuwse woord met orgel. De’ugab’ moet niet verward worden met een andere fluit(Hebreeuws ’chalil’) die bestaat uit éénenkel of een dubbel riet, die bespeeld wordt als de tegenwoordige hobo.Dit instrument was, en is nog, favoriet bij de herders omdat het vluggemaakt en gemakkelijk bespeeld kan worden (1 Kon. 1 :40). Alleen hetaanverwante werkwoord wordt in de psalmen gevonden (zie Ps. 87: 7).
Harp - kinnor

 Dit instrument wordt de eerste maal in Gen. 4: 21 genoemd. Hethad veel snaren en is duidelijk het nationale instrument van de Joden.De nauwe verbinding van de harp met dagen van vreugde en blijdschapblijkt uit Ps. 137 :2. Het was in het bijzonder verbonden met deeredienst van Jahweh van Davids tijd af. Deze koning werd alsherdersjongen een bekwaam harpspeler; een ongewone uitrusting vooriemand als hij, omdat het instrument van een herder in ’talgemeen een fluit is. Zijn roem wordt zelfs aan het hof van Saulverteld in 1 Sam. 16: 16-23.
Hoorn - shophar

 De hoorn, of sjofar/bazuin gebruikten de Israëlieten in hun eredienst. Het is een blaasinstrument gemaakt van de hoorn van een rein dier, liefst van aan ram (rams-hoorn). Ook hebben kromme hoornen de voorkeur boven rechte. Later schijnt het een metalmetalen instrument geweest te zijn van gelijke vorm.

De sjofar, ook vertaald met bazuin, diende om het volk samen te roepenen om alarm te verkondigen. Het is dus een signaal instrument en erkunnen dan ook geen melodieen gemaakt worden. De tonen onderscheidenzich van kracht en ritme.

De hebreeuwse naam shophar is vanwege de heldere en doordringende toon.Haar klank wordt vergeleken met het rollen van de donder. (Ex 19:16,19) Ook de stem van God wordt vergeleken met een bazuin. (Openb 1:10)
Orgel

De statenvertaling geeft op verschillden plaatsen de orgel weer in de vertaling. Dit is niet het orgel zoals wij die kennen, maar het gaat dan om een blaasinstrument. De NBV geeft op deze plaatsen fluit weer. Het kan hier gaan om een soort panfluit, die ook uit meerder pijpjes bestaat.
Sistrum - menaaneim

 Een rammelinstrument uit een U-vormig blad waardoorheen pennenzijn gestoken die speling hebben en dus kunnen rammelen. Het hebreeuwsewoord betekend 'schudden'. Het wordt genoemd in 2 Samuël 6:5 bijde instrumenten die David bespeelde. De NBV heeft  het hiervertaald met 'rinkelbellen', anderen vertalen het met 'ratels'(Willibrord), of 'schellen' (SV). De Vulgaat heeft het wel correctvertaald met 'sistra' en ook enkele engelse vertalingen geven het weermet 'sistra' (JPS, DBY).
Snaarinstrument - nebel

Wordt ook wel vertaald met ’luit’. De ’nebel’ had gewoonlijk maar één snaar, zo nu en dan meerdere (33 : 2; 144 : 9) en was de voorloper van de tegenwoordige viool. Evenals de harp werd het door de Levieten bespeeld (Neh. 12: 27).
Snarenspel - minnim

Dit is een algemene uitdrukking, er is geen verdere aanwijzing dan wat de naam veronderstelt. Het komt op diverse plaatsen in de Statenvertaling voor. Het is een vertaling van hebreeuwse woorden, dat is afgeleid van tokkelen. Onder snarenspel  vallen dus de instrumenten als de harp en citer.
Tamboerijn - toph

 Dit is een hoepel of vierhoekig raam, waarover een vel wasgespannen. Soms werden aan de rand nog metalen schijfjes bevestigd. Metde tokkels of de vingers werd dit instrument geslagen. Deze handtrommelvan velerlei grootte en vorm. De kleinere modelmodellen wordenhoofdzakelijk door vrouwen bespeeld (vgl. Ps. 68: 26; 1 Sam. 18 : 6;Ex. 15 : 20). i-let is dikwijls verbonden met dansen (Hebreeuws’machol’ Ps. 149: 3; 150: 4). Men moet in herinneringhouden dat in oosterse landen de mannen en vrouwen nooit samendansen.Bij volksliederen en optochten, vooral wanneer deze metreidansen gepaard gingen, gaf de tamboerijn de maat aan. (Ps 150:5)
Tien-snarig instrument - asor

Dit instrument wordt in Ps. 92 : 4 onderscheiden van het snaarinstrument en kan beter vertaald worden met ’tien-snaren’ een muziek instrument dat vroeger bekend was.
Trompet - chatsotserah

 Dit was een lange rechte metalen trompet, gewoonlijk van zilver (Num. 10 : 2) en wordt elders dikwijls genoemd in de Schrift, bijvoorbeeld in Ps. 98: 6. De trompet wordt wel eens verwisseld met de Bazuin (bijvoorbeeld in de Statenvertaling Job 39:25)
Lier - nevèl

Dit tokkelinstrument werd zowel bij godsdienstige als niet-godsdienstige aangelegenheden gebruikt samen met de harp.
De Levieten verzorgden o.a. de muziek in allereerst de Tabernakel en in de latere Tempel

De muziekinstrumenten in de Thora

Wanneer we in de Bijbel voor het eerst over muziekinstrumenten lezen, en de Thora (de 5 boeken van Mozes) opslaan, dan is dit in Genesis 4 waar het geslacht van Kaïn wordt opgenoemd. We lezen daar in het 21e vers over Jubal (komt hier ons woord jubelen vandaan?) die de stamvader van allen die op de lier of fluit spelen. Helaas is het in dit vers niet in positieve zin, omdat Jubal als vader van de handel in harpen en fluiten wordt genoemd. Hij was dus een muziekhandelaar, maar het gebruikte woord in de Hebreeuwse grondtekst ‘taphas’ betekent handelen op ongeoorloofde wijze. Jubal handelde in ieder geval in snaar- en blaas instrumenten en uit opgravingen is gebleken dat dit geen primitieve instrumenten waren. Verondersteld wordt, dat de muziek niet uitsluitend eenstemmig was. De snaar instrumenten werden met twee handen bespeeld, waardoor meerdere snaren tegelijk konden klinken. Dus als heel snel in de wereldgeschiedenis is het gebruik van muziekinstrumenten bekend. Mesopatamië (het huidige Irak) was de bakermat van de muziek

Vervolgens lezen we in de Bijbel een hele tijd niets meer over muziekinstrumenten. In Genesis 31:27 lezen als eerste weer: Waarom ben je er heimelijk vandoor gegaan en heb je me bestolen, zonder ook maar iets te zeggen? Ik zou je een feestelijk afscheid hebben bezorgd; er zou gezongen zijn en op de tamboerijn en de lier zijn gespeeld. Hier lezen we als eerste iets over muziek in de cultuur in die dagen. Als Laban had geweten dat Jacob zou vertrekken, dan zou hij vrouwen hebben gehuurd die zouden dansen en zingen. Er waren toen dus vrouwen die toen voor de vrolijkheid zorgden.

Hoewel het boek Job niet een boek van de Thora is, wil ik hem hier wel noemen, omdat verondersteld wordt dat hij in de tijd van de aartsvaders, Abraham, Isaäk en Jacob leefde. In dit boek lezen we in het 21e hoofdstuk: Ze zingen, begeleid door lier en tamboerijn, ze vermaken zich bij fluitmuziek (vs 12) Werd muziek altijd tot eer van God gebruikt? Nee, want dan lezen we twee verzen verder: Ze zeggen tegen God: “Blijf ver van ons, wij willen niet de wegen volgen die u wijst.” Hier heeft muziek maken dus niets te maken met de eer van God.

We hebben nog nergens gelezen dat muziek gebruikt werd om God te prijzen. Dit lezen we pas in het tweede boek in de Thora, Exodus. Daar lezen we het eerste geestelijke lied, dat werd gezongen door Mozes: Toen zong Mozes, samen met de Israëlieten, dit lied ter ere van de HEER: “Ik wil zingen voor de HEER, zijn macht en majesteit zijn groot! Paarden en ruiters wierp hij in zee.” (Ex 15:1) In de blijdschap over de wonderen van God, wordt er vrolijk een lied gezongen, wat vooral blijkt uit dat het volk ging mee dansen en muziek maken. De profetes Mirjam, Aärons zuster, pakte haar tamboerijn, en alle vrouwen volgden haar, dansend en op de tamboerijn spelend.

In deze eerste periode lezen we nog niet zoveel over muziek tot eer van God. Alleen in de tijd van Mozes zien we dit tot uiting komen. Maar als het volk Israël in het beloofde land gevestigd is, dan zien we dat in de dienst tot de eer van God muziek een belangrijke plaats inneemt.

De muziekinstrumenten bij de Tempeldienst

 Voordat de tempel door koning Salomo gebouwd wordt, lezen we eerst in de tijd van koning David toen de tabernakel nog de woning van de Here was. Maar ook in deze periode lezen we al over het belang van de muziek in de eredienst. We kennen David allereerst al van het harp spelen. Koning Saul werd in zijn woeste buien gekalmeerd door de muziek die David op zijn harp speelde. (1 Sam 16:23)

Als David koning is, dan lezen we in 2 Samuël 6 dat hij de ark in Jeruzalem bracht. Dit ging met een groot feest gepaard, met veel zang en muziek: David en de Israëlieten speelden voor de HEER op allerlei muziekinstrumenten van hout en op lieren en harpen, op tamboerijnen, rinkelbellen en cimbalen. (vs 5) Toen David de tweede poging ondernam om de ark in Jeruzalem te brengen, dan lezen we over de grote eerbied ten opzichte van de ark. Ook lezen we in van David die vol overgave danste voor de Here. Zo zien we dat de zang, muziek en dans gebruikt werd om God te prijzen. Als dan de ark een plaats heeft gekregen, dan stelt David Levieten aan om dienst te doen bij de ark van de HEER door de HEER, de God van Israël, te roemen, te loven en te prijzen (1 Kron 16:4) Verschillende Levieten werden aangesteld om bepaalde instrumenten te bespelen, de een bespeelde de trompet, de ander cimbalen, etc. Zo werd het tempelorkest samengesteld. Deze muziek werd speciaal voor God gemaakt. (1 Kron 16:42)

De levieten moesten iedere morgen en avond klaar staan om de Here dank- en lofliederen te zingen. (1 Kron 23:30-31) Ze werden begeleid door vele instrumenten, zoals trompetten en cimbalen. (1 Kron 16:42) In 1 Kron 23 lezen we ook dat David wel vierduizend Levieten aanstelden om de lofzang voor de Here te begeleiden. ( De levieten moesten iedere morgen en avond klaar staan om de Here dank- en lofliederen te zingen. (1 Kron 23:30-31) Ze werden begeleid door vele instrumenten, zoals trompetten en cimbalen. (1 Kron 16:42) In 1 Kron 23 lezen we ook dat David wel vierduizend Levieten aanstelden om de lofzang voor de Here te begeleiden. (vers 5) Wat een geweldig koor was dat!

Dit zien we ook als koning Salomo de tempel die hij gebouwd heeft inwijd. En alle Levitische zangers, te weten Asaf, Heman, Jedutun en hun zonen en broers, gekleed in fijn linnen, stonden met hun cimbalen, harpen en lieren aan de oostkant van het altaar klaar, en ook nog honderdtwintig priesters met trompetten –, op dat moment moesten de blazers en zangers samen muziek ten gehore brengen ter ere van de HEER. Zodra het geluid van de trompetten, cimbalen en andere instrumenten opklonk en de zangers de lofzang aanhieven: ‘De HEER is goed, eeuwig duurt zijn trouw,’ vulde de tempel, het huis van de HEER, zich met een wolk.(2 Kron 5:12-13) De muziek en zang nam een belangrijke plaats in, in de tempeldienst die erop gericht was om hun God te aanbidden. Hier lezen we ook hoe God reageert op deze aanbidding: Hij kwam in zelf in de tempel!

Vele instrumenten werden dus gebruikt in de tempeldienst, dit alles tot eer van God. Een speciale plek nam de sjofar, of bazuin, of ramshoorn in. Deze werd niet zozeer in het orkest gebruikt, maar deze werd geblazen om iets aan te kondigen. De sjofar riep het volk op tot de offerdienst. De sjofar was dus een signaal instrument, zo ging de sjofarblazer als omroeper door het land om Israël tot feestvreugde op te roepen. Denk ook aan de val van Jericho waar de sjofar een belangrijke rol speelde. Hierin zie je dat de sjofar ‘feest’ betekend, namelijk overwinning.

De muziekinstrumenten in de Psalmen

Jubel voor God, onze sterkte,
juich voor de God van Jakob,
zing een lied en sla de tamboerijn,
speel op de harp en de lieflijke lier,
blaas op de ramshoorn bij nieuwemaan
en bij vollemaan voor onze feestdag,
(Ps 81:2-4)

Het Bijbelboek Psalmen is een boek met dat vol staat met liederen die geschreven zijn tot de eer van God. Ze zijn geschreven om God lof te zingen en Hem te danken, maar ook om bijvoorbeeld zonden te belijden. Maar ze zijn niet alleen op God gericht, maar ook op mensen. Ze zijn dan een aansporing om God te loven: "Prijs de HEER, mijn ziel!" (Ps 103:1) Vaak geven de psalmen diepe emoties weer van de dichter, die wij kunnen herkennen. Daarom zijn de psalmen nu nog steeds actueel en geven ze troost aan veel mensen. Het boek begint met de zegen van God over de mens (Ps 1:1) en eindigt met het feit dat de mens God prijst (Ps 150), terwijl hier tussen elke vorm van de menselijke ervaring wordt gevonden. Verandering en beweging is het ritme van het dagelijkse leven, zodat tegenslag zowel als voorspoed, en zorgen niet minder dan vreugde de melodie, in respectievelijk mineur of majeur voortbrengen. In de psalmen vinden we een combinatie van dichtkunst en muziek waarin God al de schijnbare tegenstellingen van het leven in een volmaakte harmonie brengt.

De psalmen kunnen we indelen in 4 groepen:

Een direct spreken tot God in smeking of lofzang.
Een uitdrukking van gemeenschap van de ziel met God waarin gevoelens en ervaringen worden uitgedrukt.
Een verering van de werken van God in de natuur en Zijn handelen in de geschiedenis.
Een overpeinzing van de grote levensproblemen in verbinding met het goddelijke bestuur van de wereld

De psalmen werden gemaakt in de geestelijke opleving onder David en Salomo. Toevoegingen werden er gemaakt in de dagen van de opwekkingen onder de koningen Josafat, Hizkia en Josia; en de laatste toevoeging tijdens de laatste opwekking, vlak na de terugkeer uit Babel. Ze zijn geschreven door David, Salomo, Mozes, Asaf, Ethan, Korach , de zonen van Korach, Heman en een aantal anonieme dichters.

De psalmen werden met diverse gelegenheden gezongen, bepaalde feesten of perioden hadden speciale psalmen die dan gezongen werden. Denk bijvoorbeeld aan de “liederen van de opgang”, zoals psalm 122 die werden gezongen tijdens de reis naar Jeruzalem om daar één van de grote feesten te vieren. Vele psalmen werden ook door de tempelkoren in de tempel gezongen. (Zie Tempeldienst)

Het koorzang was gekenmerkt door de afwisseling van een voorzanger met een koor. Bij zang en muziek werd het maatgevoel versterkt, doordat met ritmisch in de handen klapte. (Ps 47:2) Verder werd de maat ook aangegeven door cimbalen.

De muziekinstrumenten in het Nieuwe Testament

Eigenlijk lezen we in het NT dus heel weinig over muziek. Alleen Paulus roept op om psalmen en liederen te zingen. Namelijk in Efeziërs 5:19-20 en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus en Kolossenzen 3:16 Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.

Verder wordt muziek en zang niet gekoppeld aan het dienen van God. We zien zeker ook geen aanwijzingen hoe we God moeten dienen en prijzen met muziek en zang, maar alleen dát we God moeten prijzen, en dat muziek hiervoor een middel is. Lees bijvoorbeeld Rom 15:9 en Ef 5:19. Dit is een belangrijk gegeven voor de huidige eredienst die wij in onze kerken kennen.

In de evangeliën lezen we in Matth 11:17 en Luk 7:32 de reactie van Jezus op het afwijzen van de boodschap van Johannes de Doper. Hij vergelijkt ze met spelende kinderen op de markt. Hij zegt dan: Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen: “Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren.”

Ook lezen we in de tweede brief van Paulus aan de Korinthiërs nog iets over muziekinstrumenten, alleen ditmaal in negatieve zin. Hij waarschuwt namelijk dat als de liefde ontbreekt in alles wat we doen, dat het dan niets is. Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal. (1 Kor 13:1) Bij gong en cimbaal moeten we denken aan muziekinstrumenten die gebruikt werden in de heidense cultuur om in een toestand van trance te komen. Hiermee vergelijkt Paulus het ontbreken van de liefde. Als de liefde ontbreekt in het profeteren, of spreken van een engelen taal, dan is dat niet meer waard dan het dreunende ritme van instrumenten.

In het laatste boek van de Bijbel komen we ook een muziekinstrument tegen, namelijk de bazuin. Deze wordt verschillende keren genoemd als aankondigend geluid. Denk aan het gebuik van de sjofar in de tempel. In het boek Openbaringen wordt de bazuin gebruikt om verschillenden oordelen en belangrijke gebeurtenissen aan te kondigen. (Openb 8:6-13) En ook het einde zal door dit instrument worden aangekondigd: in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen. (1 Kor 15:52) En lees ook 1 Thess 4:16.
Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is