Een belijdenis - Psalm 16

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 433 - Een belijdenis - Psalm 16

Gouden gedachten

Deze psalm heeft, evenals de psalmen 56 t/m 60 als opschrift een hebreeuws woord: "miktam", waarvan de betekenis onzeker is. Het is misschien een technische term evenals de opschriften "voor de koorleider" of "op de andere wijze van" boven andere psalmen.

De vertaling' , een kleinood' , of, in de Statenvertaling' , een gouden kleinood" is dus slechts een gissing. Wel bevat de psalm "gouden gedachten". De psalm kan gemakkelijk ingedeeld worden. David begint met een kort gebed: Bewaar mij, o God.

Waarschijnlijk verkeert de dichter in concreet gevaar. Daarom vraagt hij om Gods bescherming. Welk gevaar? Het kan een ziekte zijn, maar het is meer waarschijnlijk dat het leven van David bedreigd wordt door de een of andere vijand. Sommige uitdrukkingen in de psalm wijzen daarop: de dichter staat: tegenover vijanden en zegt dan: Omdat de HERE aan mijn rechterhand staat, wankel ik niet.

Een helijdenis

Na het korte gebed om bewaring volgt eén prachtige belijdenis (vs. 2 t/m 8):

Bij de HERE is David veilig. Buiten God heeft hij "geen goed". Zo zegt de dichter Asaf het ook in psalm 73 : "Wie heb ik nevens U in de hemel. (Ps. 73 : 25) Nevens U begeer ik niets op aarde".

Daarnaast spreekt David zijn liefde uit voor "de heiligen die in den lande zijn" . Hij bedoelt daarmee het volk Israël, waarover hij tot koning is gezalfd. Met dat volk heeft God zijn verbond opgericht. Hij koos het uit alle volken om zijn volk te zijn. De HERE en zijn volk zijn één.

God liefhebben houdt ook in: zijn volk liefhebben. Dat geldt ook nu nog: Wie de Here liefheeft, heeft ook zijn gemeente lief, de kerk van Jezus Christus.

David verwacht alles van de HERE en zeker niet van een "andere god" (vs. 4). Zelfs de namen van die zogenaamde goden komen niet over zijn lippen. De heidenvolken om Israël heen meenden dat ieder volk zijn eigen "god" had. Aan die "god" brachten ze offers en ze noemden hun namen om hen gunstig te stemmen. In hun machtsuitoefening waren die "goden" dan wel gebonden aan de nationale grenzen. Men heeft wel verondersteld, dat David tot deze belijdenis (vs. 4) kwam, toen hij, in de tijd dat hij door Saul werd vervolgd, uitgeweken was naar het buitenland. Dan was hij daar, om zo te zeggen, in het "machtsgebied" van andere goden. Maar ook dan houdt de dichter vol dat de HERE zijn erfdeel en zijn beker is (beker betekent hier: alles wat hem aan goeds wordt toegedacht).

Bij de HERE woont hij als "in liefelijke dreven". Zelfs in de nacht, als alle rumoer is verstomd, overdenkt hij het woord van de HERE. Die is hem dan zeer nabij. Er is dan tussen de dichter en God een intieme verhouding. Dat wordt uitgedrukt door "zelfs bij nacht onderwijzen mij mijn nieren". De nieren werden beschouwd als de zetel van de emoties en het gevoel. Al zijn gedachten trekt de dichter samen op de heerlijkheid van de gemeenschap met God:

"Ik stel mij de HERE bestendig voor ogen". God is zijn machtige beschermer; daarom is hij veilig: hij wankelt . niet (vs. 8).

Toekomstverwachting

Dan komt het slot van de psalm (vs. 9-11). Daarin drukt David zijn verwachting uit voor de toekomst. Hij noemt: zijn hart, zijn ziel, en zijn vlees: hij spreekt dus over zichzelf als totale mens. Het vlees duidt daarbij op de zwakke en broze kant van de mens. Maar ook het vlees zal veilig zijn bij de HERE.

God geeft zijn ziel, dat is David zelf, niet prijs aan het dodenrijk, noch laat Gij uw gunstgenoot de groeve zien'. Wat bedoelt de dichter? Zeker niet dat hij niet sterven zou: die belofte had hij niet van de HERE gekregen.

David spreekt hier nog eens uit, dat hij in veiligheid zal wonen, on- danks al de vijanden die loeren op zijn leven. Zo zei hij het ook in psalm 4: (Ps. 4 : 9) "in vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o HERE, doet mij veilig wonen". Wel weet David dat hij geen vroegtijdige dood zal sterven. Hij heeft immers van God een bepaalde opdracht gekregen, die hij eerst moest uitvoeren. (mooie presentatie over Psalm 4)

Profetie over Christus

En toch is er met dit slotgedeelte nog iets bijzonders aan de hand. In het Nieuwe Testament wordt dit deel twee keer geciteerd en dan rechtstreeks toegepast op Jezus Christus. Twee apostelen doen dat: (Hand. 2 : 25-31) Petrus in zijn bekende pinksterpreek en Paulus in zijn toespraak tot (Hand. 13 : 30-39) de Joden in Antiochië.

Beide apostelen willen hun hoorders (en dat zijn in beide gevallen Joden, dus mensen die bekend waren met het onderwijs van profeten en psalmdichters ervan overtuigen dat Jezus inderdaad de beloofde Messias is.

De Messias, die werkelijk gestorven is en even werkelijk opgestaan uit de dood. Daarom laten ze uit het Woord van God zien, dat David niet maar alleen iets heeft gezegd over zijn persoonlijke verwachting van beveiligd en beschermd te zijn tegen vijanden. Hij heeft profetisch gesproken over Jezus Christus.

Want het staat vast dat David gestorven en begraven is. Paulus zegt, dat David ontslapen is "na voor zijn geslacht de raad Gods gediend te hebben", met anderen woorden: nadat hij de goddelijke opdracht had uitgevoerd. Dus: geen vroegtijdige dood! Maar wel echt gestorven, begraven en ontbonden. Dat koningsgraf was in de tijd van Petrus en Paulus nog aanwijsbaar!

David heeft boven zichzelf uit mogen profeteren over Christus: Die is niet prijsgegeven aan de dodenrijk en Die heeft "de groeve niet gezien". Daarom zegt Petrus: God heeft de Christus niet aan het dodenrijk overgelaten, en zijn vlees heeft geen ontbinding gezien.

En Paul zegt: "...Hij, die God heeft opgewekt, heeft geen ontbinding (Hand. 2: 31) gezien. (Hand. 13 : 36) Daarom eindigt psalm 16 zo hooggestemd, in een wereld die vol is van doodsgevaren: "...Gij maakt mij het pad des levens bekend..."

Ja, want Christus is waarlijk opgestaan en Hij heeft "...het onvergankelijk leven aan het licht gebracht..." (2 Tim. 1: 10)
Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde, in wien wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden"(Col. 1:13)


De heerlijkste openbaring van heil is de openbaring van het Koninkrijk, waarin wij Jezus begroeten als de Koning over alles en allen, over dood en duivel, leven en eeuwige heerlijkheid. Jezus sprak vaak over dit geheimenis: het Koninkrijk. Hij ontving hen en sprak tot hen over het Koninkrijk Gods en die genezing van node hadden, maakte Hij gezond" (Luk. 9 : 11).

"Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods" (Luk. 9 :60). "Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar het, een achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk" (Luk. 9 :62).

Geschikt en ongeschikt

Daar is dus een "geschikt zijn" voor het Koninkrijk en een daarbuiten staan
door "ongeschikt zijn".

"En als gij in een stad komt geneest de zieken die er zijn, en zegt tot hen: Het Koninkrijk Gods is nabij u gekomen" (Luk. 19 :8).

Het Koninkrijk verkondigen en zieken genezen, dat behoort bij elkaar, de verkondiging en de meedeling van de krachten van het Koninkrijk. Als zij niet horen, dan wordt gezegd: "Het stof wissen wij af tegen u, doch weet dit, dat het Koninkrijk Gods is nabij gekomen" (Luk. 10 : 11). En als Jezus opgestaan is en veertig dagen lang verscheen aan Zijn discipelen, sprak Hij "over al wat het Koninkrijk Gods betreft" (Hand. 1 : 3).

De Koning spreekt over Zijn Koninkrijk, over Zijn troon. Na de wet die God de wereld gaf door Mozes en door "bemiddeling van engelen" (Hebr. 2:2), kwam het evangelie der genade door Jezus Christus. Het evangelie van gena staat op een hoger plan dan de wet, immers het is gebaseerd op betere beloften, op verzoening, op leven. Vroeger offerde de priester een dier, maar het bloed van stieren en bokken had niet het vermogen zonden weg te nemen, slechts konden zij ze voor Gods ogen bedekken (Hebr.10 :4). Maar nu kwam een Priester - Jezus Christus - die Zichzelf offerde. "Want door één offerande heeft Hij voor altijd hen volmaakt, die geheiligd worden" (Hebr. 10 : 14).

Wij zijn "eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus" (Hebr. 10 : 10). Ofschoon de boodschap der genade beter is dan de wet, is dat niet het einddoel, het zijn slechts voorlopers van de beoogde openbaring des heils: Het Koninkrijk Gods.

Met Christus in de Troon Door de heilige Geest die ons in alle waarheid leidt, gaan wij steeds meer zien van dit geheimenis van Zijn Troon. Wij worden de Troonzaal binnengeleid. Wij worden ons onze Troonrechten bewust, onze hoge koninklijke rechten in het Koninkrijk, onze erfrechten, onze kindschapsrechten, heel deze uitverkoren, hoge status die Jezus voor ons verworven heeft.

Zwak, arm en miserabel

De duivel heeft onze ogen steeds weten af te houden van de bizondere plaats die wij innemen in het Koninkrijk.
Zijn hele leugenpolitiek is er op gericht om ons niet te doen zien wie wij zijn in Jezus. Hij zegt ons voortdurend dat wij zwak en arm en miserabel zijn en leerde ons zelfs dat het vroom is dit steeds weer te zeggen tot God, de mensen en ons zelf. Hij heeft bewust mijn ogen af weten te houden van de spiegel die God in Zijn Woord mij voorhoudt, waar ik zien kan wie ik ben in Hem. Hij kwam zijn lachspiegel manoeuvreren waar mijn beeld verwrongen, vertekend, ridikuul en lachwekkend voor ogen werd gesteld. 

Maar ik ben niet wat hij zegt die ik ben en niet ben, maar ik ben wat God in Zijn Woord zegt die ik ben. Halleluja! De duivel is de leugenaar, maar het Woord is de waarheid. Zo heeft hij mij altijd het beeld van de bedelaar gesuggereerd, de tobber, de arme, de zwakke Maar zo ben ik niet, ik ben in de familie van de Vader in-geboren toen ik een kind van Hem werd. Halleluja! Ik ben Zijn kind! Ik ben Zijn kind! Niemand minder. God zegt: "Al het Mijne is het uwe!"' (Luk. 15 :31). 0, prijst God daarvoor. Ik ben het uitverkoren kind van God!

In Ef. 1 :20 wordt gezegd dat God Christus uit de doden heeft opgewekt en Hem gezet aan Zijn rechterhand in Zijn Troon. Dit is Zijn plaats. Want aan Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde (Matth. 28 :18).

En onze plaats? Wij zijn toch één met Hem? Samengegroeid met Hem? (Rom. 6 :5).
Wij zijn toch niet te scheiden van de liefde van Christus? (Rom. 8 : 35).
Indien wij gelijk zijn aan Zijn dood zijn wij toch ook gelijk aan Zijn opstanding? (Rom. 6 :5). Als Christus door de Vader gezet is geworden in Zijn troon, in de hemelse gewesten boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en naam, die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw" (Ef. 1 : 21), dan zijn wij dat ook! God "heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus" (Ef. 2 :6). Halleluja!

Jezus verwierf ons een plaats in Zijn Koninkrijk. Waar? In Zijn troon! En alle machten die onder Jezus voeten gesteld zijn, zijn eveneens onder onze voeten gesteld. De geweldhebbers de machten, zij werden door God, in Christus, onder onze voeten gesteld. Alle overheden, machten, wereldbeheersers dezer duisternis, de boze geesten in de hemelse gewesten
(Ef. 6 :12). Laten wij ons onze gezagspositie bewust worden en onze troonrechten doen gelden tegen de opdringende legers van de vijand. 

Opstandingsleven

Koninkrijksleven is ook opstandingsleven. Vele gelovigen zien dit niet en Koninkrijk zijn tevreden met een mat, vlak religieus leven. Maar evangelie is geen religie, geen leer, maar léven! Het is een wonder van leven. Opstandingsleven! Geen dorre theorie, maar een mirakel Gods! Het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw! Niets minder dan dit: God maakt mensen nieuw! Halleluja' Het Bloed wast ons witter dan de sneeuw! Niet verbetering, maar wedergeboorte! 

Het evangelie van Jezus Christus is de beste boodschap voor de wereld, omdat het de mensen niet over iets leert denken, maar de mensen verandert! Het maakt van zondaren nieuwe schepselen! God verheerlijkt ons naar het beeld van Zijn troon! God neemt het beeld van Jezus voor ogen als Hij ons aanvangt te veranderen en Hij rust niet totdat wij het beeld Zijns Zoons gelijk zullen zijn. ( I Cor. 15 : 49). (11 Cor. 3 : 18). Dat is evangelie! Niet een filosofie, maar een totaal nieuwe, heerlijke creatie door Zijn Geest. Dit moeten wij wederom ontdekken wie wij zijn in Jezus, hoe wij deel hebben aan de goddelijke natuur.
(II Petr. 1 :4).

Evangelie is: vergeving van zonden. Evangelie is: zonden wegnemen
(Joh.1:29), (Ps. 103 : 12). Evangelie is: verwijdering van zondebesef (Hebr. 10 : 2, 22). Evangelie is: vernieuwing van ons denken (Rom. 12: 2). Evangelie is: vrijmaking van traditie (1 Petr. 1 :18). Evangelie is genezing van ziekten
(Jes. 53 :4). Evangelie is: de oude mens afleggen en de nieuwe mens aandoen (Ef. 4 : 22-24). Evangelie is: waarlijk vrij zijn (Gal. 5 : l). Evangelie is: deel hebben aan de natuur van Christus (I Petr. 1 :4). Evangelie van het Koninkrijk is: gezet met Christus in Zijn Troon (Ef. 2 : 6). Evangelie van het Koninkrijk is ook: onvergankelijk leven aan het licht gebracht (II Tim. 1 : 10).

Martha dacht dat zij van opstandingsleven wist. in Joh. 11 :24 zegt zij tot Jezus: "Ik weet, dat hij (Lazarus, die gestorven was) zal opstaan bij de opstanding ten jongsten dage". Jezus antwoordt: "Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven" (Joh. 11 : 25). Ja,.ja, zegt Martha Heer, dat geloof ik, dat is voor later de opstanding na de dood. Maar Jezus vervolgt: En een ieder, die leef (niet die gestorven is dus, maar leeft!) en in Mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?" (Joh. 11 :26). Gelooft gij dat ook, Martha! Gelooft gij dat? Wat een woord! Gelooft gij dat? Dit verstoont typisch de macht van het Koninkrijk in de overwinning over de dood.

"Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven; dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie er van eet, niet sterve. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven" (Joh. 6 :48-51). Gelooft u dat "Iemand" een dode is of een levende? 

Moeten wij naar de hemel kijken of naar de aarde, om ons heen? "Ik zeg u, indien iemand mijn woord bewaard heeft, hij zal den dood in eeuwigheid niet aanschouwen" (Joh. 8:51). Paulus zegt in Rom. 8:11: "En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, (werkelijk, dan zal Hij!) die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke (niet: gestorven, maar: sterfelijke) lichamen levend maken door Zijn Geest, die in in woont."

Overwinning over de dood

Dezelfde kracht die Jezus uit de doden heeft opgewekt (Rom. 8 : 11), is beschikbaar voor ons, zegt de bijbel. Dezelfde kracht is niet alleen beschikbaar voor ons, maar woont in ons (Rom. 8 : 11). Het is de werkzaamheid van de kracht van het Koninkrijk. Het is daardoor geloof in Hem die getriumfeerd heeft over de dood.

Genade, die ons in Christus Jezus gegeven is voor eeuwige tijden, doch die nu (vandaag) geopenbaard is door de verschijning van onzen Heiland, Christus Jezus, die den dood van zijn kracht heeft beroofd (de rover beroofd, de vernietiger vernietigd, de laatste vijand overwonnen!) en onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft door het evangelie" (II Tim. 1 :9, 10). Uit het duister van het graf aan het licht gebracht heeft, door het evangelie. "Looft den Heer, mijn ziel .....die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest, die uw leven verlost van de groeve" (Ps. 103 :3, 4)"Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend ,gemaakt worden. Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling,." En verder: "De laatste vijand, die onttroond wordt, is de dood, want alles heeft Hij aan Zijn voeten onderworpen" (I Cor. 15 :22, 23 en 26, 27).

Voorts (in vers 49): "En gelijk wij het beeld van den stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van den hemelse (den hemelse: een persoon) dragen." Wij zijn samengegroeid met Christus, Zijn Geest onze geest, Zijn leven ons leven. "Want gelijk het lichaam één is, en vele leden heeft, en al de leden van het lichaam hoe vele ook, één lichaam vormen, zo ook Christus, want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt ,,....allen zijn wij met één Geest gedrenkt" (1 Cor. 12 :12, 13).

Christus is het Hoofd, wij het lichaam, wij zijn met één Geest gedrenkt. Welke Geest? Deze Geest zal ook uw sterfelijke lichamen levend maken" (Rom. 8 : 11). "Daar wij weten, dat Christus, nu Hij uit de doden is opgewekt, niet meer sterft: de dood voert geen heerschappij meer over Hem" (Rom. 6 :9). Deze Jezus, die niet sterft, leeft in ons. "Toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij" (Gal. 2 : 20).

Hebben wij daaraan deel?

Door geloof, mijn vriend. "De rechtvaardige zal uit geloof leven" (Gal. 3 : 11). Niets dan door geloof hebben wij daaraan deel. "Door geloof is Henoch weggenomen, zodat hij den dood niet zag" (Hebr. 11 :5). Door geloof. Maar Henoch stond voor de opstanding, wij er achter. Na de opstanding van Jezus, waar de dood verzwolgen werd door het leven, is het leven gaan heersen. Alles is daar voor ons. Jezus is voor ons. Zijn Bloed is voor ons, Zijn leven, Zijn opstandingsleven is voor ons, Zijn beloften zijn voor ons. Halleluja!

Er is een dood, maar die is overwonnen door Jezus.
Er is een hel, maar voor ons is de hemel.
Er is veel vrees maar Jezus verlostte ons van de vrees. Er is duisternis, maar ik wandel in het licht met Jezus.
Wij waren dood, maar zie, wij leven. Wij waren zondaars, maar nu geen zondaar meer.
Wij hadden geen vrede, maar Hij is onze vrede.
Wij wandelden in de schaduwen des doods, maar onze wandel is nu in de hemelen.

Dit alles verwierf Jezus voor ons op Golgotha, Hij stierf daarvoor en Hij stond op. De laatste vijanden, dood en duivel, heeft Hij overwonnen. Dit is geen fantasie, maar blijde boodschap des heils, dit is de werking van het Koninkrijk. Halleluja. Het bewustzijn van opstandingsleven is in de gemeente helaas weinig ontwikkeld. Daar wordt te weinig gedacht vanuit dit opstandingsleven, er wordt te weinig gerekend vanuit dit feit.

Daarom is er nog zoveel zwakheid, ziekte en nood onder Gods kinderen, nog teveel doods-gedachten. De meesten hebben de grafdoeken van hun oude leven nog niet afgelegd, zij zijn de vrijheid nog niet ten volle binnengegaan. Het oude is voorbijgegaan, vrienden! Het is alles nieuw geworden. Glorie! Wij hebben dit bewustzijn: deel te hebben aan de krachten van het Koninkrijk, zeer nodig in de grote eindstrijd tegen satan, wij hebben het nodig om gebondenen te ontbinden, bezetenen te bevrijden en zieken te genezen. Wij hebben het nodig om het evangelie met bewijs van kracht succesvol uit te zaaien over de wereld. Dan zal de tijd gekomen zijn dat de zonen Gods openbaar worden waarnaar de schepping reikhalzend wacht. (Rom. 8 : 19),Wees niet bevreesd gij klein kudeke! Want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven(Luk. 12 : 32).

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG