1 - Gebruik de prachtige Statenvertaling:

Voorzievan uitgebreide kanttekeningen (dus veel tder kanttekeningen.   

Het Oude Testament Het Nieuwe Testament

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Richteren
Ruth
1 Samuël
2 Samuël
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Esther
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen
Ezechiël
Daniël

Hosea

Joël

Amos

Obadja

Jona

Micha

Nahum

Habakuk

Zefanja

Haggaï

Zacharia

Maleachi

"Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; Opdat de mens Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. 2 Tim. 3:16 "Dit is een getrouw woord, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken'   

Mattheüs
Marcus
Lukas
Johannes
Handelingen
Romeinen
1 Korinthiërs
2 Korinthiërs

Galaten

Efeziërs

Filippensen

Kolossensen

1 Tessalonicensen

2 Tessalonicensen

1 Timotheüs

2 Timotheüs

Titus

Filemon

Hebreeën

Jakobus

1 Petrus

2 Petrus

1 Johannes

2 Johannes

3 Johannes

Judas

Openbaring

De apocriefen in de Statenvertaling:

Bel en de draak (Dan. 14) 
Gebed van Manasse 
1 Makkabeeën 
2 Makkabeeën

3 Makkabeeën

3 Ezra 
4 Ezra
Tobit
(Tobias) 
Judith 
Boek der Wijsheid (Wijsheid 
Jezus Sirach (Ecclesiasticus)
Baruch
Esther
(apocriefe deel)
Gebed van Azaria (Dan. 3)
Gezang in de vuuroven (Dan. 3)
Susanna(Dan. 13

Gebruik ook eens .......................... : De Chronologie van het OT en NT
Gebruik ook eens .......................... : Voorhoeve 1877 NT (later TELOS)
Lees ook eens ............................. : De historische betrouwbaarheid van de Bijbel
Lees ook eens ............................. : Apocriefen (dat zijn bestaande buitenbijbelse geschriften)


2 - Wat is de bijbel voor een boek? (1)

1. Uniek in zijn ontstaan 

In de eerste plaats is de Bijbel uniek in zijn ontstaan. Ga maar na: er hebben meer dan veertig schrijvers aan meegewerkt, en dat over  een periode van ruim 1500 jaar, terwijl deze schrijvers kwamen uit  verschillende milieus en alle een andere opleiding hadden genoten, waarbij ze schreven op  heel verschillende plaatsen en onder heel verschillende omstandigheden.

2. Uniek in zijn eenheid

In de tweede plaats is er een opmerkelijke eenheid in dit bijzondere Boek te constateren, ondanks het ontbreken van enige vorm van overleg tussen de schrijvers. Die eenheid blijkt uit de rode draden die door de Bijbel lopen, zoals de grote vragen 'wie is God', 'wie is de mens' en natuurlijk blijkt die eenheid het meest uit het centrale thema van de Bijbel: de Here Jezus Christus.

3. Uniek in zijn actualiteit

In de derde plaats valt het op hoe de Bijbel een boek is dat in elke periode van de wereldgeschiedenis past. Er is geen tijd of persoon die kan zeggen: de Bijbel heeft geen boodschap voor mij. De Bijbel is sinds zijn ontstaan op elk moment actueel gebleken, in alle voorkomende situaties. Of iemand nu jong is of oud, geleerd of ongeschoold, voor de Bijbel maakt dat niets uit: hij heeft voor ieder wat hij of zij nodig heeft

4. Uniek in zijn verspreiding

In de vierde plaats is de Bijbel uniek vanwege de hoeveel die er in de loop der eeuwen van zijn verspreid. Die hoeveelheid is niet na te rekenen. Miljarden Bijbels zijn verspreid over de hele wereld. De hele Bijbel is in honderden talen vertaald. Gedeelten van de Bijbel zijn in duizenden talen vertaald. Welk boek kan zich in zo'n oplage en zo'n verspreidingsgebied verheugen?

5. Uniek in zijn overleving

In de vijfde plaats heeft de Bijbel nooit een moment gekend dat hij er niet was. De bijbel werd oorspronkelijk geschreven op materiaal dat gemakkelijk verloren ging en moest gedurende vele eeuwen met de hand overgeschreven worden voordat de boekdrukkunst werd uitgevonden. God heeft ervoor gezorgd dat er van het Nieuwe Testament maar liefst meer dan 4000 Griekse handschriften bekend zijn. Van het Oude Testament zijn dat er niet zoveel maar, die er zijn werden nog zorgvuldiger bewaard doordat oude rabijnen registers bijhielden van alle letters, lettergrepen, woorden en alinea's zodat de nauwkeurigheid van de overgeleverde tekst van het Oude Testament zijn weerga niet kent als die vergeleken wordt met andere klassieke werken.

Maar de Bijbel is niet alleen uniek wat zijn overleving door de tijd heen betreft, maar ook wat zijn overleving onder de vele heftige aanvallen betreft. Eeuwen lang hebben mensen geprobeerd hem te vernielen en te verbranden om hem uit te bannen. De grootste aanval was in 303 na Chr. toen de grote Romeinse keizer Diocletianus het bevel uitvaardigde alle christenen en hun heilig boek te vernietigen. Toch dook de Bijbel al gauw weer op. De beroemde Franse rationalist Voltaire die in 1778 stierf pochte dat de Bijbel binnen honderd jaar alleen nog maar als antiquiteit te vinden zou zijn. Ironisch genoeg gerbuikte de Geneva Bible Society zijn drukpers en zijn huis om stapels Bijbels te produceren. En hoe heeft de Roomse kerk alles in het werk gesteld om de Bijbel buiten bereik van het volk te houden! Zelfs uther was volgens zijn zeggen al volwassen voordat hij ooit een Bijbel zag. Pas na de hervorming kwam hierin langzaam verandering. Maar daarna ontstond een nieuw soort aanval: die van de bijbelkriteik. Maar ook deze heftige en nog steeds doorgaande aanval wordt door de Bijbel krachtig afgeslagen. De Bijbel is het meest geliefde en meest gehate boek ter wereld.

6. Uniek in zijn literaire karakter

In de zesde plaats is de Bijbel een verzameling literaire meesterwerken geworden, waardoor de wereldliteratuur grotelijks is beïnvloed. Sir William Jones, één van de grootste taalkundigen en kenners van het Oosten die Engeland ooit heeft voortgebracht, schreef op de laatste bladzijde van zijn Bijbel: "Ik heb deze Heilige Schriften regelmatig en aandachtig gelezen en ben van mening dat dit boek (...) meer verhevenheid en schoonheid, meer zuivere zedelijkheid, meer belangrijke geschiedenis en schonere passages van poëzie en welsprekendheid bevat, dan in alle andere boeken gevonden kan worden, in welke eeuw of taal zij ook geschreven mogen zijn." Van de Hoofdpersoon van de Bijbel, Jezus Christus, schreef een historicus: "Het is een aanwijzing voor Zijn belangrijkheid, voor de uitwerking die Hij op de geschiedenis gehad heeft en vermoedelijk voor het raadselachtige mysterie van Zijn wezen, dat geen ander wezen ooit levend op deze planeet zo'n geweldig volume aan literatuur onder zo vele volken en talen heeft teweeggebracht, en dat de vloed, verre van weg-ebbend, nog steeds blijft stijgen."

7. Uniek in zijn morele karakter

Het zevende en laatste kenmerk is het belangrijkste kenmerk. De morele standaard van de Bijbel blijkt nergens zo duidelijk dan in het feit dat hij zo onverbloemd de zonden en zwakheden van zijn edelste en meest geliefde hoofdfiguren opsomt. Kijk naar David, de geliefde koning van Israel wiens overspel met Bathseba wordt genoemd en ook het oordeel dat God daarover moet brengen. Maar kijk ook naar de genade die God schenkt als er berouw is. Dit volstrekt unieke morele karakter van de Bijbel dwingt de mens tot een keus. Wie ermee in aanraking komt is ervoor of ertegen en dat gaat met de heftigste emoties gepaard.

8. Het gaat het in de Bijbel om Jezus Christus

Het hoofddoel van de Bijbel sluit op het zevende kenmerk aan. Zoals gezegd gaat het in de Bijbel om Jezus Christus. Als de Bijbel enerzijds laat zien wie de mens is en hoe deze door het lezen van de Bijbel aan zichzelf wordt ontdekt, biedt de Bijbel anderzijds aan de zondige mens de kans om aan Gods oordeel over de zonde te ontkomen. Die ontkoming is te vinden bij Christus. Het grote bijbelse antwoord op het morele probleem van de moderen mens is persoonlijke, geestelijke wedergeboorte, ware innerlijke levensvernieuwing door een oprecht en levend geloofsvertrouwen in de gestorven en opgestane Here Jezus Christus. setting.

9. Voor christenen is de bijbel het belangrijkste boek

Voor christenen is de bijbel het belangrijkste boek dat er is, omdat het de door God geopenbaarde waarheid ofwel ‘het woord van God’ bevat. Een van de strijdpunten van de Reformatie was de vraag voor wie de bijbel bedoeld was. De katholieke geestelijkheid was van mening dat de bijbel liefst niet door gewone mensen gelezen moest worden; die konden in de kerk luisteren naar de uitleg van de geestelijken, die de bijbel in het Latijn lazen. Zij traden op als bemiddelaars tussen God en de gelovigen.
De protestanten daarentegen meenden dat iedere gelovige zelf de bijbel hoorde te lezen en dat een predikant in de eerste plaats een dienaar van het woord van God was. Het was zijn taak Gods woord door middel van bijbellezing en schriftuitlegging tot de gemeente te laten spreken. Dat betekende dus ook dat de bijbel in de eigen taal beschikbaar moest zijn, liefst in een zo betrouwbaar mogelijke vertaling. De hervormer Luther vertaalde rond 1535 dan ook de bijbel vanuit de grondtalen in het Duits. Van die Luthervertaling werden in de zestiende eeuw ook een aantal vertalingen in het Nederlands gemaakt.
In de loop van de tijd werd in de gereformeerde kerk de roep steeds groter om een nieuwe vertaling die gebaseerd was op de oorspronkelijke handschriften van de bijbel in het Hebreeuws en het Grieks. In 1618 gaf de belangrijkste kerkelijke vergadering van de gereformeerden, de synode, die toen in Dordrecht gehouden werd, opdracht om zo’n vertaling te maken, naar het voorbeeld van de Engelse Authorized Version (de ‘King James’ Version’ uit 1611). De Staten-Generaal werd gevraagd de vertaling te financieren.

Pas in 1626 stemden de Staten-Generaal daarmee in, waarna de vertalers aan de slag gingen. Negen jaar later was de vertaling gereed, en in 1637 mocht de Statenvertaling of Statenbijbel voor het eerst gedrukt worden. Tussen 1637 en 1657 werden er meer dan 500.000 exemplaren gedrukt. Ruim driehonderd jaar bleef de Statenbijbel de belangrijkste bijbel in de gereformeerde kerken, en ook vandaag nog zijn er kerkgenootschappen die hem gebruiken. Op het ogenblik wordt er gewerkt aan een herziene Statenvertaling.

In de loop van de tijd zijn dus grote groepen door preek en bijbellezing vertrouwd geraakt met de ‘tale Kanaäns’ van de Statenbijbel, die dan ook een groot stempel heeft gedrukt op de Nederlandse cultuur. Aan de Statenvertaling ontleende uitdrukkingen als ‘op handen gedragen’, ‘in het zweet zijns aanschijns’ en ‘een lust voor het oog’ zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse taal.

Heer, wees mijn Gids op heel mijn levenspad,
Wees Gij mijn Gids.
Wijs mij de weg naar Sions gouden stad,
Wees gij mijn gids.
Blijf dicht bij mij;
Ga stap voor stap mij voor;
Dan ben ‘k gerust
en veilig volg ‘k Uw spoor

Nu aan Zijn hand, dwaal ‘k nimmer van de weg,
Hij is mijn Gids.
’t Zij door moeras of wel langs struik en heg
Leidt mij mijn Gids.
Licht, vriend’lijk licht
Stroomt van Zijn aangezicht,
‘k Houd daarom steeds
mijn oog op Hem gericht.

3 - Wat is de bijbel voor een boek ? (2)


Wat iemand ooit op aard bezat,
De Bijbel is de grootste schat;
Want door de Bijbel leert de Heer
Ons leven, Zijne naam ter eer.

De Bijbel is het beste boek, God
Spreekt tot ons, hoort, vrienden, hoort:
Wat God ons in Zijn woord belooft, wordt
Ons door niemand meer ontroofd.

De Bijbel is een helder licht,
Waarvoor all’ eigenwijsheid zwicht;
Een lamp is hij voor onze voet,
Die ons voor struikelen behoedt.

O Heer, die onze beden hoort,
Schenk Uwe Geest ons bij Uw Woord
Dan zullen wij Uw Woord verstaan,
En ’t rechte pad ten hemel gaan.

Bron: Liederboek voor Kerk, School en Huis (feestbundel) van de Evangelische
Broedergemeente Duta Watjana in Suriname (1998). Hoogstwaarschijnlijk
geschreven in 1912 (auteur onbekend)


4 - Lees ook eens over:
De in 2010 verschenen Herziene Statenvertaling is een herziening van de aloude Statenvertaling uit 1637. De gehele tekst van de Herziene Statenvertaling is via de website te lezen. Je klikt op  TEKSTEN en selecteert een boek en je krijgt de meest recente versie van de tekst per hoofdstuk te lezen.  Ook kunt u in deze teksten zoeken naar woorden en combinaties daarvan.
Deze herziening is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Stichting Herziening Statenvertaling, in opdracht van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. Het doel van deze herziening was om de huidige en komende generatie bij de Statenvertaling te bewaren. Er is dan ook naar gestreefd om door deze herziening de betrouwbaarheid te behouden en de verstaanbaarheid van de Statenvertaling te vergroten.

 Lees eens: Is de Herziene Statenvertaling 2010 beter dan de SV?

5 - Lees ook eens over:


( met dank aan de auteur)  drs. Leen den Besten )

Biestkensbijbel 1560
Delftse Bijbel 1477
Utenhove-vertaling (1556)
Deux-Aesbijbel 1562
Erasmus' vertaling van het NT (1516)
Keulse Bijbel 1478
Evangeliënharmonie - Dat leven ons Heeren (1537)
Kleine Print-bybel (1720)
Leuvense Bijbel  (1546) - Moerentorfbijbel (1599)
Liesveldtbijbel 1526-1542
Luykens Schriftuurlyke Geschiedenissen en Gelykenissen
Mortierbijbel (1700)
Prentbijbels
Startbijbel 1989
Statenvertaling 1637
Statenvertaling in de revisie
Visscherbijbel 1648
Vorstermanbijbel (1528-1531)
De prachtige houtsneden in de Vorstermanbijbel (1528)
Vulgata
Willibrordvertaling 1975

6 - Handige Hulpmiddelen

Let op: even geduld bij het downloaden !

GESCHIEDENIS DER KERK - Berkhof.doc


Handelingen der Gemeente - 1 en 2.doc


KATECHISMUS KATHOLIEKE KERK.doc


KING JAMES VERSION.doc


Old Oxford Bible Complete Maps - 1S.pdf


Old Oxford Bible Complete NT.pdf


Old Oxford Bible Complete OT.pdf


STATENVERTALING NIEUWE TESTAMENT 1977.doc


STATENVERTALING.DOC


StV 1977 en King James Vertaling 1611.doc

7 -  Hieronder de studiebijbel van de oude site:

Informatie
en een studieserie
Oude Testament Nieuwe Testament SStudie serie
Alles over de Bijbel
Apocriefe Boeken
Evangelie van Thomas
Evangelie van Judas

Lees hier meer over de  Bijbel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Genesis
Exodus
Leviticus
Numeri
Deuteronomium
Jozua
Richteren
Ruth
1 Samul
2 Samul
1 Koningen
2 Koningen
1 Kronieken
2 Kronieken
Ezra
Nehemia
Esther
Job
Psalmen
Spreuken
Prediker
Hooglied
Jesaja
Jeremia
Klaagliederen van Jeremia
Ezechil
Danil
Hosea
Jol
Amos
Obadja
Jona
Micha
Nahum
Habakuk
Zefanja
Hagga
Zacharia
Maleachi
Mattheus
Markus
Lukas
Johannes
Handelingen
Romeinen
1 Korinthirs
2 Korinthirs

Galaten
Efezirs
Filippensen
Kolossensen
1Thessalonicensen
2Thessalonicensen
1 Timothus
2 Timothus
Titus
Filemon
Hebren
Jakobus
1 Petrus
2 Petrus
1 Johannes
2 Johannes
3 Johannes
Judas
Openbaring

Lees hier nog meer over de Bijbel

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 Kijk eens op   over de gechiedenis

 Sefaria, Open Source Jewish Texts
Sefaria.org is a Living Library of Jewish Texts. De naam laat al zien dat hier sprake is van een buitengewoon ambitieus project: belangrijke Joodse teksten beschikbaar maken voor lezen, leren en becommentariëren.

Zelfs een eerste bezoek laat zien dat het helemaal niet moeilijk is om je te verliezen in deze website, maar de startpagina is te allen tijde terug te halen met een klik op de letter Samech in de linkerbovenhoek. Daarnaast bevindt zich Sefaria, een uitklapmenu dat toegang geeft tot de basisinformatie over het project. Nog een stapje naar rechts vindt de bezoeker de knop Texts, opnieuw een uitklapmenu dat toegang geeft tot de teksten in Sefaria.org. Met 'mouse-over' opent zich telkens een volgend uitklapmenu, tot u bent waar u zijn wilt.

Nog niet alles is compleet, getuige de pagina Texts. Daar moeten nog heel wat vertalingen en commentaren worden toegevoegd.
De teksten zijn beschikbaar in het Hebreeuws, met de Engelse vertaling ernaast indien gewenst (daarvoor is een knop rechts bovenaan de pagina te vinden).

Wilt u Engelse links en Hebreeuws rechts: met één druk op de knop geregeld. De commentaren staan in een aparte kolom aan de rechterkant.

Als voorbeeld: Beresjiet 1 (Genesis).
Een muisbeweging naar de linkerkant van het scherm toont welke tekstversie gebruikt is. Rechts van de tekst staan de commentaren, en helemaal onderaan is te vinden dat hiervoor 1037 bronnen zijn geraadpleegd en dat er op 42 afzonderlijke pagina's op de website additioneel commentaar te vinden is.

Sefaria.org is interactief, wat wil zeggen dat een ieder die meent een bijdrage te kunnen leveren, hiertoe van harte wordt uitgenodigd. Registratie maakt dat mogelijk. Er worden bijvoorbeeld vertalers gezocht voor de Sjoelchan Aroech, naar het Engels - sefaria.org is Engelstalig.

Erg goed bedacht is het virtuele Hebreeuwse toetsenbord dat 'website-wide' bovenaan in het zoekveld Search met een klik opde letter alef is op te roepen.

.

 READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Deze pagina printen
Sitemap

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG