Overleving in tijden van nood

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 625 - Overleving in tijden van nood

Here, leer ons bidden

01 - INLEIDING

In de dertien jaren dat ik beroepsmilitair was is mij overduidelijk geworden hoe belangrijk het is je zaken goed voor elkaar te hebben. Schort het daaraan, dan is iedere actie gedoemd te mislukken. Dat geldt voor het militaire bedrijf maar evenzeer ook voor het kleinschalige op je eigen leefnivo. Daarom deze studie die je misschien helemaal niet zou hebben verwacht op deze site. Máár..., er zit meer achter. dat zul je wel merken.

Veel mensen in ons land beseffen niet voor welke basale problemen ze komen te staan als er een ernstige ramp gebeurt.
 We zijn zo gewend aan electriciteit en stromend water dat we niet beseffen welke problemen ontstaan als dat wegvalt. als je de eerste 24 uur ns een ramp voor jezelf moet zorgen, moet je het nodige in huis hebben, zou je toch denken.

Deze studie wil jou als bezoeker van deze site bruikbare informatie geven op het gebied van zelfbescherming en om te overleven in de moeilijke omstandigheden waarin je zou kunnen komen te verkeren (velen in de wereld hebben dit trouwens al aan de lijve ondervonden).De studie zal nuttig zijn om een overzicht te krijgen van alle elementen betreffende het overleven en het jezelf beschermen, indien de gewone Wet-en-Orde-diensten, de nutsbedrijven, en de hulpverleningsinstanties: gemeente, districts- en federale politie, rijkswacht, marechaussee, douane, brandweer, pompiers, ambulance, eerste hulpdienst, Rode Kruis, vuinisophaaldienst, destructor/vilbeluik, e.d. - niet meer werken of niet beschikbaar zijn.

02 - ALGEMENE RAADGEVINGEN

God beheerst alles, God bestuurt alles, en het gebed beinvloedt alles, óók wat God toelaat te gebeuren en Zijn eigen handelen. Daarom beinvloedt het gebed alle gebeurtenissen.
Aangenomen wordt, dat je, deze gids gebruikend,
Toegewijd aan Jezus, Hem hebt aangenomen als Redder en Verlosser.
Ken je Jezus niet ? Wil je Hem leren kennen ? Kijk verder op deze site óf KLIK HIER
Voortdurend bidden en je geheel verlaten op God's wil,

Bidt alsof alles van God afhangt, Gebedspunten kunnen zijn :

dat je de Heer zal leren kennen
dat je zal groeien in zijn/haar relatie met God
dat je gezond zal zijn/blijven
dat je vrij zal komen van de effecten van armoede
dat je ondanks de omstandigheden hoop zal hebben
dat je in een gelukkige thuissituatie kan opgroeien
dat je vergeving kan ontvangen en geven
dat je kansen zal krijgen om zijn/haar gaven en talenten te ontwikkelen
dat je zal leren verstandige keuzes te maken
dat je onvoorwaardelijke liefde zal kennen
dat je genezen zal worden van eventuele pijn of bitterheid

 Bid ook voor :

 - de fysieke noden van de mensen om je heen
- vrede in het gezin, het huis en de gemeenschap van mensen waar dan ook
- bescherming van de mensen en het huis waar ze wonen of tuidelijk verblijven
- de christenen die waar dan ook, dichtbij of veraf,  aan projecten werken
- (de leiders van) eigen land en andere landen 

Het toepassen en gebruiken van de kennis opgenomen in deze studie zal je overlevingskansen vergroten, indien zich natuurrampen, of door de mens veroorzaakte calamiteiten, voordoen.
Allerlei overheidsinstanties en -agentschappen stellen algemene informatie beschikbaar over het voorkomen van brand, eerste hulp bij ongelukken, gezondheidszorg, thuisverpleging, reddingsoperaties, openbare veiligheid, criminaliteitsbestrijding, bewaking, enz., enz. Vraag die informatie op bij de betreffende diensten ! Doe daar uw voordeel mee. Klik maar eens op het onderstaaand logo.

03 - BASISBEGINSELEN OM TE OVERLEVEN

Plan alles nu ! Bereid nu alles voor ! Wacht niet tot het te laat is.
Zorg voor kennis over Eerste Hulp Bij Ongelukken
Houdt rekening met mogelijke veranderingen in uw plannen en voorzorgen door latere onvoorziene omstandigheden.

Zet niet alles op één kaart. Probeer voor één probleem meerdere oplossingen achter de hand te hebben.
Reken alleen maar op jezelf en je eventuéle huisgenoten. Verwacht geen hulp van derden. Als deze wordt gegeven, dan is dat meegenomen.
Onderzoek of het mogelijk is samen te werken met anderen, bijvoorbeeld met nabijwonende familieleden, met leden van een gebedsgroep, of met goede christelijke buren.
Onderzoek zorgvuldig alle overheidsrichtlijnen en voorschriften voor tijden van nood.

Vermijd altijd het deelnemen aan gewapende conflicten. Gebruik nimmer geweld, tenzij er een absolute noodzaak is jezelf of je naaste te verdedigen. Blijf uit de buurt van vechtende groepen en personen. Bid voor degenen, die deelnemen aan het geweld.

Verzamel nù alle gegevens nodig om je handelen in noodsituaties vooraf te kunnen plannen.
Houd alles wat je weet en doet voor jezelf, en je goed christelijke familieleden en buren. Schep er niet over op.
Zorg voor kennis over trauma’s en hoe daar mee om te gaan KLIK HIER

Noodzakelijke voorwaarden en levensbehoeften :

Voedsel
Water
Zuivere lucht
Onderdak en beschutting
Kleding
Goede gezondheid
Goede hygiëne
Veilige verblijfplaats
Oefening en opleiding

Te verwachten rampen en moeilijkheden :

Aardbevingen
Vloedgolven ( zoals de Tsoenami van 2e kerstdag 2004 )
Oorlog
Invasie, inval van vreemde strijdkrachten
Vervolging
Wereldregering [namens of door de Antichrist]
Stormwinden
Grote hitte
Grote droogte
Overstromingen
Grote koude
Kernrampen of kernbommen

04 -  Overzicht rampen en gevolgen daarvan

De kop geeft de soort ramp en daaronder staan de gevolgen en effecten opgesomd. Deze effecten bepalen de mogelijke voorzorgen en maatregelen.

Natuurrampen, kosmische rampen en kernrampen

Aardbeving

Geen onderdak (woning verwoest of zwaar beschadigd)
Kwetsuren en breuken (door glas, stenen, puin, modder)
Geen openbare energie (electriciteit, gas)
Geen drinkwater
Verloren gaan van vers voedsel.
Verloren gaan van voorraden
Tekorten aan voedsel en water
Tekorten aan brandstof
Paniek aankopen
Zwarte markt ontstaat
Ruilhandel komt op
Geen openbaar vervoer
Geen of onderbroken post, telefoon, fax, telecom, internet
Openbare wanorde en ongeregeldheden (plunderingen, diefstal)
Noodtoestand uitgeroepen, krijgswet ingesteld, avondklok ingesteld, beperkingen op de bewegingsvrijheid
Gezondheidsrisico's (ondervoeding, vergiftigd water, besmettelijke ziektes)
Vloedgolf

De effecten daarvan zijn vrijwel gelijk aan die van aardbevingen. Het overstroomd zijn en het onder water blijven staan van huizen en landerijen moet worden toegevoegd.

 een onderdak (woning onder water)
Kwetsuren en breuken (door glas, stenen, puin, modder)
Geen openbare energie (electriciteit, gas)
Geen drinkwater
Verloren gaan van vers voedsel.
Verloren gaan van voorraden
Tekorten aan voedsel en water
Tekorten aan brandstof
Paniek aankopen
Zwarte markt ontstaat
Ruilhandel komt op
Geen openbaar vervoer
Geen of onderbroken post, telefoon, fax, telecom, internet
Openbare wanorde en ongeregeldheden (plunderingen, diefstal)
Noodtoestand uitgeroepen, krijgswet ingesteld, avondklok ingesteld, beperkingen op de bewegingsvrijheid
Gezondheidsrisico's (ondervoeding, vergiftigd water, besmettelijke ziektes)
Gewassen op het veld verloren

Periode van grote koude

Geen verwarmd onderdak (woning)
Kwetsuren en sterfte door bevriezing
Geen openbare energie (electriciteit, gas)
Geen drinkwater
Verloren gaan van vers voedsel.
Verloren gaan van voorraden
Tekorten aan voedsel en water
Tekorten aan brandstof
Paniek aankopen
Zwarte markt
Ruilhandel komt op
Geen openbaar vervoer
Geen of onderbroken post, telefoon, fax, telecom, internet
Openbare wanorde en ongeregeldheden (plunderingen, diefstal)
Noodtoestand uitgeroepen, krijgswet ingesteld, avondklok ingesteld, beperkingen op de bewegingsvrijheid
Verloren gaan van gewassen op het land door bevriezing

Kernexplosie

Geen onderdak (ineengestorte en beschadigde woningen door drukgolf)
Kwetsuren en breuken (door glas, stenen, puin, modder) + stralingsziekte door radio-actieve straling + brandwonden door hittestraling en branden als gevolg van explosies
Geen openbare energie (electriciteit, gas)
Geen of onvoldoende bruikbaar zuiver drinkwater en besmette ademhalingslucht
Verloren gaan van vers voedsel door besmetting
Verloren gaan van voorraden door besmetting
Tekorten aan voedsel en water
Tekorten aan brandstof
Paniek aankopen
Zwarte markt ontstaat
Ruilhandel
Geen openbaar vervoer
Geen of onderbroken post, telefoon, fax, telecom, internet
Openbare wanorde en ongeregeldheden (plunderingen, diefstal)
Noodtoestand uitgeroepen, krijgswet ingesteld, avondklok ingesteld, beperkingen op de bewegingsvrijheid, beperkingen op aan- en verkoop
Gezondheidsrisico's (ondervoeding, vergiftigd water, besmette lucht, besmettelijke ziektes, risico van stralingsziekte door neerdalend radio-actief stof)

05 -  Burgeroorlog, oorlog en vervolging

Oorlog/Vervolging

Tekorten aan voedsel, brandstof, kleding, goederen
Paniekaankopen, hamsteren
Nationale noodtoestand met noodbevoegdheden
Vordering van voertuigen en goederen
Militaire dienstplicht van 18 tot 35 jaar
Controle op de mobilisatie van opgeroepen personen
Controle op de arbeid en de bezigheden van personen
Controle op wapenbezit
Beperking van de bewegingsvrijheid (reispassen vereist)
Gebruik van persoonsbewijzen en identiteitskaarten
Distributie van voedsel, dranken en brandstof op bonnen
Beperking van het geldverkeer en van alle financiële transacties
Beperking en censuur bij de telecommunicatie (telefoon, radio, televisie, internet)
Verbod op hamsteren van voedsel, brandstof, e.d.
Huiszoekingen door politie en veiligheidsdiensten
Vervolging en inzekerheidsstelling van bepaalde groepen personen
Opsluiting in kampen van bepaalde groepen personen
Ruilhandel, vergunnigstelsels
Alle media gecensureerd en beheerst door de overheid
Alle afdrukapparatuur, zet- en drukcomputers en drukmachines in beslag genomen om verspreiding van de overheid onwelgevallig drukwerk te verhinderen

Invasie/vijandelijke inval en bezetting

Dit sluit oorlog in en de effecten zullen hetzelfde zijn als bij oorlog. Bovendien zijn er extra effecten vooral in bezette gebieden. Bij de inval door de troepen van de Antichrist is extra de hevige vervolging van alle christenen.

Tekorten aan voedsel, brandstof, kleding, goederen
Paniekaankopen, hamsteren
Nationale noodtoestand met noodbevoegdheden en de krijgswet
Vordering van voertuigen en goederen
Militaire dienstplicht van 18 tot 35 jaar
Controle op de mobilisatie van opgeroepen personen
Controle op de arbeid en de bezigheden van personen
Controle op wapenbezit
Beperking van de bewegingsvrijheid (reispassen vereist)
Gebruik van persoonsbewijzen, en identiteitskaarten
Distributie van voedsel, dranken en brandstof op bonnen
Beperking van het geldverkeer en van alle financiële transacties
Beperking en censuur bij de telecommunicatie (telefoon, radio, televisie, internet)
Verbod op hamsteren van voedsel, brandstof, e.d.
Huiszoekingen door politie en veiligheidsdiensten
Vervolging en inzekerheidsstelling van bepaalde groepen personen
Opsluiting in kampen van bepaalde groepen personen
Ruilhandel
Alle media gecensureerd en beheerst door de overheid
Alle afdrukapparatuur, zet- en drukcomputers en drukmachines in beslag genomen om verspreiding van de overheid onwelgevallig drukwerk te verhinderen
Rondtrekkende vluchtelingen en in vluchtelingenkampen
Eigen overheid vervangen door vijandelijk bestuur
De krijgswetten van de vijand opgelegd
Geheime politie
Eliminatie van de eigen leiders en van christenen en hun leiders
Verandering van geld(valuta)eenheid en beperking van het geldverkeer
Voedselopstanden en openbare paniek
Wijkoversten en politiepatrouilles
Verklikkers
Burgelijke wetten opgeschort: rechteloosheid, stelsel van vergunningen voor van alles en nog wat
Inbeslagname van alle radios, wapens, munitie, voedselvoorraden, waardevolle voorwerpen, transportmiddelen (auto's, karren, fietsen)

Wereldregering van de Antichrist : Invoering van een nieuwe wereldorde

De effecten zullen lijken op die van oorlog, invasie en bezetting en vervolging tesamen. Plus:

Nieuwe economische orde

Bestuur in handen van de zetbazen van de Antichrist
Economische ineenstorting
Ander geldstelsel
Verplichte satanische en occulte eredienst met vervolging van de weigeraars

06 -  Over aarbevingen

Algemeen

Een aardbeving is het schudden en trillen van de aardkorst. Het aantal aardbevingen is over de gehele aarde in verontrustende mate toegenomen. De hemel zegt, dat er nog veel meer zullen komen, óók op plaatsen, waar deze tevoren nooit optraden.

Aardbevingen zijn gewoonlijk niet rechtstreeks de oorzaak van kwetsuren of de dood. Wonden, breuken en de dood worden veroorzaakt door instortende gebouwen, door vallend puin, ontwortelde bomen, door vallend glas, door branden als gevolg van gasexplosies en kortsluiting, e.d.

Maatregelen en acties

Tijdens de aardbeving is er alleen maar tijd om snel te reageren. Planning vooraf zal vele effecten kunnen minimaliseren.

Voorafgaand aan de beving : Punten om niet te vergeten:

 Bepaal in elk vertrek of deel van de woning welke de veiligste plaatsen zijn.
Bepaal in elk vertrek of deel van de woning welke de gevaarlijkste plaatsen zijn.
Maak het meubilair vast en bevestig ook alle voorwerpen, die kunnen vallen, aan een stabiel geacht punt.
Plaats alles wat om kan vallen, of naar beneden kan komen, op de grond.
Oefen met uw huisgenoten wat te doen als de beving optreedt.
Maak enige tassen, rugzakken, e.d. gereed met een noodpakket kleding, voedsel en drinken voor elk van uw huisgenoten. Vergeet niet belangrijke papieren gereed te leggen. Persoonlijke papieren voor elke persoon apart, men kan op de vlucht gescheiden raken.
Sluit alle energieleidingen - electriciteit, gas, water - af.
Doof alle open vuren.
Als gij u vaak in een personenauto of vrachtauto bevindt, zorg voor een permanent daar aanwezig noodpakket met kleding, voedsel, drinken, en papieren.
Zorg voor een noodonderkomen: Een kampeerauto, een caravan, een kampeertent, een huifkar, weerbestendige mummieslaapzakken, alles is beter dan onder de blote hemel te moeten slapen. Richt eventueel een apart gelegen garage, bijbouw, of schuur in als noodverblijf, mits daar geen instortende gebouwen bovenop kunnen vallen

Tijdens de beving : De belangrijkste punten zijn:

Blijf rustig. Bid tot uw Engelbewaarder. Raak niet in paniek.
Als er geen tijd meer is om naar buiten te gaan: Duik onder een tafel, een bureau, een kast, een bed, een zitbank, geplaatst tegen een binenmuur, langs een gang.
Blijf weg van glasvensters, glaswanden en buitenmuren.
Maak geen open vuur met lucifers, kaarsen, e.d. Doof alle vuren, als dit nog niet is geschied. Voorkom brand door gesprongen gasleidingen, e.d.
Als er wel tijd is: ren naar buiten met uw noodtas of rugzak tot op geruime afstand van gebouwen, hoge bomen, masten, e.d.
Blijf verwijderd van hoge gebouwen, grote bomen, masten, bovenleidingen, e.d.
Blijf buitenshuis tot de beving stopt.
Het gevaarlijkst zijn buitenmuren, buitendeuren, hallen, e.d.
In een motorvoertuig: Rijdt onmiddellijk weg van hoge objecten, en stop zo ver mogelijk daarvan verwijderd. Blijf in het voertuig tot de beving stopt.

Na de beving : Belangrijkste acties:

Ga na of er in uw omgeving gewonden zijn. Bied hulp. Breng lichtgewonden naar een veilige plaats.
Als u niet medisch kundig bent, laat zwaargewonden dan waar ze zijn, tenzij er nog groter gevaar dreigt.
Verplaats zwaargewonden slechts naar veiliger gebieden als er nog zwaardere verwondingen dreigen door instorting, brand, e.d.
Ga woning of gebouw slechts binnen als er geen instortingsgevaar is. Ga met zo min mogelijk personen naar binnen.
Controleer alle nutsleidingen: gas, water, electra. Als dit niet is geschied: sluit alles af. Trek de WC niet door, tenzij de riolering intact is.
Controleer vooral schoorstenen en rookkanalen op scheuren, lekken, breuken.
Gebruik de telefoon alleen maar om de hulpdiensten te verwittigen over gewonden, brand, schade, e.d.
Schakel uw draagbare radio in.
Biedt slachtoffers hulp waar en wat gij kunt.
Houdt rekening met een reeks naschokken.

07 -  Over overstromingen en vloedgolven

Algemeen

 De hemel heeft vaak medegedeeld: Er zullen grote vloedgolven zijn langs alle kusten van alle landen. Er zullen talloze overstromingen zijn door hevige en langdurige regenval èn door vloedgolven. Er is vanzelfsprekend een zeer groot verschil tussen overstromingen, veroorzaakt door plaatselijke regenval in laagland, waarbij plaatselijke waterlopen en beken overstromen, èn overstromingen in de uiterwaarden en polders gelegen langs grote en brede rivieren, waarvan de massa water wordt aangevoerd uit de bergen, wat wordt veroorzaakt door smeltende sneeuw of regen aldaar, èn overstromingen veroorzaakt door vloedgolven uit zee of op zeer grote meren, waarvan de oorzaak een aard- of zeebeving kan zijn, of een kernexplosie in het open water.

Overstroming na langdurige regenval

Bij langdurige regenval in laagland of in de bergen wast het water van de rivieren gewoonlijk geleidelijk en kan men tijdig maatregelen nemen als het overstromingsgevaar toeneemt. Verhuizen naar een plaats ver genoeg weg van de rivieroever en hoog genoeg gelegen, is de enige echte en doeltreffende oplossing. Maar evacuatie is een reële mogelijkheid als verhuizen niet meer gaat.

Tsoenami's

Een tsoenami is een seismische watergolf of een seismische vloedgolf, die ontstaat door een zeebeving. Het effect van de ontploffing van een zware kernbom, die ontploft op de bodem van de zee, is daarmede vergelijkbaar. Ook een hevige onderzeese vulkanische uitbarsting geeft hetzelfde effect als een zeebeving in eigenlijke zin.

De hemel deelde herhaaldelijk mede: Er zullen hoge vloedgolven zijn langs alle kusten van alle landen. De hoogte zal naar verwachting minstens 22 meter, en mogelijk tot 46 meter bedragen. De hoogte van dit soort golven aan de kust hangt van vele factoren af. Het is moeilijk voor de Noordzee betrouwbare uitspraken over de hoogte van te verwachten vloedgolven te doen, voornamelijk omdat niet bekend is, waar de beving of ontploffing zal plaats vinden.

Voor de Nederlandse en Belgische kusten mag men vloedgolven van minstens 20 tot 30 meter hoog verwachten, vermoedelijk in het Noordelijk kustgedeelte wat lager dan in het Zuidelijk deel van de kust. Dit hangt samen met de trechtervorm van de Noordzee. Een beving of explosie meer Noordelijk zal de vloedgolf naar het Zuiden sturen, waardoor opstuwing plaats zal hebben, en de waterwal in het Zuiden twee of drie keer hoger kan zijn dan in het Noorden.

De landinwaarts gaande vloedgolf, dat is de het land overspoelende golf, ontmoet talrijke obstakels op haar weg. Naarmate de golf meer weerstand ondervindt door polders en polderdijken, door bebouwing, door bossen, enz. zal de verwoestende kracht sneller afnemen. Mogelijk zal het op de hoogtelijn van ca. 15 m à 20 m relatief veilig zijn. Maar natuurlijk kan men overleven op lager gelegen grond als men een heilig huis heeft. Een volkomen onvoorspelbaar effect is het gevolg van gecombineerde veranderingen in de aardkorst zowel in de zee als op het land. Immers een zeebeving in de zee kan een vloedgolf veroorzaken, die het land geheel zou kunnen overspoelen, tenzij tegelijkertijd door de bewegingen in de aardkorst het land zou worden opgeheven.

Als de plaats en het tijdstip van het ontstaan van de vloedgolf in de Noordzee bekend zijn, kan men gewaarschuwd worden, dat de golf in aantocht is. Maar zal dat ook gebeuren ? Voor onze kust zou dat betekenen, dat men een kwartier, tot een uur tevoren zou weten, dat de golf er aan komt; als men plaats en tijdstip van ontstaan weet, hetgeen door de Nederlandse en Belgische seismologische instituten zou kunnen worden bepaald, en door de media zou kunnen worden medegedeeld. Naarmate men verder landinwaarts woont, zou men dan meer tijd hebben om zich voor te bereiden.

Verhuizen of evacuatie

De belangrijkste vraag is dus: Waar woont gij ? Aan de kust en hoog ? Verder van de kust, maar voldoende hoog ? Dan is dat laatste in het algemeen het veiligst. Maar overleven kan men overal, mits men een heilig huis bewoont. Voldoet uw locatie u niet, verhuis dan zolang het nog gaat. Bid om leiding, en bid om het juiste inzicht.

Voldoet uw locatie wel, en blijft u thuis de vloedgolf afwachten, bereidt u dan voor. Verplaats noodrantsoenen, voorraden en waardevolle voorwerpen naar een hogere of de hoogste verdieping. Zorg er voor, dat u het daar enkele dagen tot enkele weken uit kunt houden. Ga na welke voorzieningen uit zullen vallen (electra, gas, water) en voorzie noodoplossingen op die hogere plaats.

Blijft over evacuatie als mogelijkheid, als verhuizen niet mogelijk of niet wenselijk is, en thuis blijven niet gaat. Kies als bestemming de meest nabije hoge plaats. Plan alles voor die verplaatsing. Reken niet op openbare diensten om alles voor u te regelen. Hoe gaat gij u verplaatsen ? Soort voertuig ? Auto, fiets, te voet ? Hoeveel en wat ga je medenemen ? Wat kan er in het voertuig, op de fiets, op de rug ? Welk onderdak vind je daar ? Hoe daar te overleven ? Wanneer gaat gij vertrekken ? Wat is je tijdslimiet ? Vertrek niet te laat.

08 -  Noodrugzak en/of tas

Sommige mensen hebben daarom altijd een rugzak ingepakt klaarstaan voor een evacuatie, de ‘grab-and-go-bag’. Hierin zit een survivaluitrusting, met daarin uitgekiende super-lichtgewicht kampeerspullen. Een deel van deze uitrusting is te koop bij bergsportwinkels.

Hierin zitten o.a. de volgende dingen:
- iso-kleding, thermo-onderkleding, skipullie, (gore-tex) skibroek
- (militaire) regenponcho, gamaschen, bergschoenen
- bivakmuts, gebreide handschoenen

- fles bronwater, drinkwater-destillatieset, drinkwaterontsmettingspillen
- suiker, gedroogd voedsel

- multitool, mini-schopje
- klein survivalmes met zaagrand, om zonodig een hut te kunnen maken, enz…
- kompas, dun nylon koord
- kaars, watervaste lucifers
- militaire plastic veldfles als warmwaterkruik
- paspoort, landkaart, medicijnen
- batterijradiootje, zaklampje, evt. batterijoplader op zonne-energie


09 -  Noodvoorraad

Maar bij een noodsituatie moet je soms een tijdje op eigen kracht in je eigen huis bivakkeren. Daarom hebben veel Amerikanen ook permanent een (kleine) noodvoorraad voor in huis: drinkwater, blikvoedsel, rubberbootje, opwindradio, spiritusvergasser, set portofoons(430-440 mHz), enz…

10 -  Over eten en drinken

Soorten en hoeveelheden

Voedsel en water beschikbaar hebben, moet de topprioriteit zijn in alles wat er gepland wordt. Welk voedsel te kiezen en in welke hoeveelheden, hangt er van af, òf men thuis is en blijft, òf er wordt geëvacueerd, òf dat men op de vlucht slaat. Als men thuis blijft: Hoe lang gaat de noodtoestand duren ? Met hoeveel personen is men in huis ? Om hoeveel maaltijden gaat het ? Welke voorraden zijn aanwezig ? Voor hoeveel maaltijden is dat voldoende ? Wat moet (op tijd) worden bijgekocht ? Van welke soorten voedsel moet men welke hoeveelheden inslaan ? Hoe wordt het eten bereid ? Zijn er noodvoorzieningen om te koken ? Is een voedsellijst in je bezit ?

Als men (tijdelijk) de woning verlaat: Hoe lang blijft men weg van huis en haard ? Met hoeveel personen is men ? Hoe verloopt het vervoer ? Kan men veel of weinig eten medenemen ? Voor hoeveel maaltijden is dat voldoende ? Is er een mogelijkheid om voedsel en dranken te verwerven en op te slaan op de plaats waar men heen gaat ? Hoe wordt het eten bereid ? Zijn er noodvoorzieningen om te koken ?

Water is een absoluut noodzakelijke eerste levensbehoefte. In normale omstandigheden kan iemand slechts maximaal drie dagen zonder water overleven. Veilig drinkwater is water geschikt voor menselijke consumptie. Dit is reuk-, smaak- en kleurloos, helder (niet troebel) van uiterlijk, en bevat geen voor de mens schadelijke micro-organismen (bacteriën).

Ondrinkbaar water veroorzaakt allerlei ziekten zoals dysenterie, diarrhee, typhus, cholera, hepatitis, poliomyelitis, enz. Men kan het belang van goed drinkwater niet hoog genoeg inschatten. Op voedsel uit conservenblikken kan men maandenlang in leven blijven, zonder ziek te worden, als er voldoende variatie is. Goed water is echter moeilijk in grote hoeveelheden gedurende langere tijd op te slaan.

Hoeveel water heeft men nodig ? In een koud klimaat twee liter drinkwater per persoon per dag. In een warm klimaat 7 tot 11 liter drinkwater per persoon per dag. Om te koken ongeveer 3 liter water per persoon per dag.

Waar komt al het water vandaan ? Drie soorten:

Hemelwater, dat is regenwater, dat wordt opgevangen, en in bassins of tanks wordt bewaard. Ongeschikt voor menselijke consumptie als er vulkanisch of radio-actief stof neerdwarrelt, of als er strijdgassen zijn gebruikt.

Oppervlaktewater, dat is water uit meren, kanalen en rivieren, dat wordt opgepompt, of met emmers wordt opgehaald. In de meeste gevallen het enige beschikbare water. Ongeschikt voor menselijke consumptie als dit vervuild is door rioolwater, met industriëel afvalwater, e.d., of als er vulkanisch of radio-actief stof neerdwarrelt, of als er strijdgassen zijn gebruikt.

Grondwater, dat is water uit een welput, of uit een bron, of water, dat uit een diepe geboorde put wordt opgepompt. Dit dieptewater is gewoonlijk het zuiverste. Alleen als de put ondiep is, kan dit water verontreinigd zijn, bijvoorbeeld door doorgesijpeld vervuild oppervlaktewater, of door op het land uitgestrooide meststoffen of drijfmest.

In absolute noodgevallen kan veilig drinkwater worden afgetapt uit centrale verwarmingsketels en leidingen, uit heet water boilers, en heet water tanks, e.d.

Hoe kan slecht water drinkbaar worden gemaakt ? 

Door het te filteren en te steriliseren. Filteren kan met een dicht geweven doek, waar het vuile water doorheen wordt gegoten, geschieden. Echter, schadelijke opgeloste industriële afvalstoffen worden zo niet verwijderd. Steriliseren - het doden van schadelijke micro-organismen - geschiedt door het water tien mimuten lang flink te laten koken. Steriliseren kan ook door chloor aan het water toe te voegen.

Sla NU een flinke voorraad zuiver drinkwater op. Wacht er niet mede. Als er morgen een kernramp plaats heeft, is wellicht overmorgen uw leidingwater vergiftigd. Uitzondering: Als u beschikt over een eigen diepe welput, of geboorde put, welke goed drinkwater geeft, kunt u wachten tot de nood zich voordoet. Maar let op: De meeste putten hebben een electrisch aangedreven pomp. Als de electriciteit uitvalt, dan werkt die niet meer, tenzij u zelf een noodstroomvoorziening hebt. Voorzie dus een handpomp.

11 -  Over hygiëne

Voor de ramp plaats heeft : Vóórdat de ramp plaats vindt moet je weten:

Waar veilig drinkwater te vinden zal zijn.
Hoe de hoofdkranen van water en gas moeten worden afgesloten.
Hoe de hoofdschakelaar van de electriciteit moet worden afgezet.
Hoe slecht water drinkbaar kan worden gemaakt.
Welke soorten levensmiddelen in welke hoeveelheden moeten worden opgeslagen.
Hoe in noodgevallen het eten moet worden bereid.
Wanneer zakjes, dozen, blikjes, emmers met levensmiddelen uit de voedselvoorraad niet meer veilig zijn om te gebruiken.
Wat te doen met huishoudelijke afvallen.
Wat te doen met menselijke uitwerpselen.
Hoe voorzieningen te maken om menselijke uitwerpselen op te vangen en te verwerken.
Wat te doen met ingevroren levensmiddelen als de electriciteit uitvalt.

Vóórdat de ramp plaats vindt, moet je hebben opgeslagen

Een voorraad zuiver drinkwater, of vruchtensappen, of mineraalwater van minstens 30 liter per persoon.
Een voorraad van onbesmet voedsel, voldoende voor twee weken voor alle huisgenoten (en voor alle te verwachten vluchtelingen), plus de nodige papieren, of plastieken borden en servetten.
Al het gerief om te kunnen koken en te kunnen eten. Verder: maatbekers, blik- en flesopeners, zakmessen, zeep, zout, toiletpapier, (veel) lucifers.
Alles om met de hand te kunnen omwassen: plastiek bakken, borstels, todden, voorraad wasmiddel.
Babyvoedsel, diëetvoedsel en medicijnen voor de zieken.
Een of meerdere grote plastieken vaten of tonnen van 80 tot 100 liter om afvallen en vuilnis in te doen.
Enkele kleinere plastiek vaten van ongeveer 50 liter om menselijke uitwerpselen in te doen.
Enige emmers met deksel voor weg te werpen maandverband, windsels, babyluiers, e.d.
Een massa toiletpapier, papieren handdoeken, servetten, wegwerpluiers, zeep in soorten, shampoo, voorraad wasmiddelen.
Rubber zeiltjes, veldbedden, schuimmatrassen, alles geschikt voor zieken.
Een massa papieren en plastiek zakken, stapels oude kranten, werkhandschoenen.
Plastiek vat van 5 liter met chloorbleekloog of een andere chlooroplossing of een ander middel om water te ontsmetten. Een voorraad van een goed insectenverdelgingsmiddel (vlooien, luizen, e.d.).
Allerlei soorten (hand)gereedschap (hamer, nijptang, combinatietang, engelse sleutel, waterpomptang, set schroevendraaiers, enz.) en tuingereedschap (spaden, schoppen, hark, enz.).

Vier manieren om water te zuiveren

De manieren om water, dat al gefiltreerd is, te zuiveren en te ontsmetten met het doel drink- en kookwater te verkrijgen, zijn:

Koken gedurende 5 tot 10 minuten. Deze tijd is de echte kooktijd, gedurende welke de vloeistof flink moet borrelen. Als ernstige verontreiniging wordt vermoed, dan moet de langste tijd worde genomen.
Chloreren, met chloortabletten, of met een chlooroplossing.
Zuiveringstabletten bevatten stoffen, die het water drinkbaar maken. Volg de voorschriften van de fabrikant.
Enige druppels iodiumtinctuur toevoegen aan het vervuilde water in bak of emmer. Volg de voorschriften van de fabrikant.
De behandeling van vuilnis en organisch afval

Splits in droge brandbare rommel enerzijds, en natte vuilnis en organische afvallen anderzijds. Droge rommel tijdelijk in een apart vat met deksel opbergen.

Laat al het vocht in de organische afvallen er eerst uitlekken. Dit afvalnat kan in de gewone afvoer, zolang deze nog werkt. Is de riolering defect, dan vuil water weggieten in een diep gegraven gat.

Organische afvallen en vuilnis in oude kranten wikkelen, en in een groot hoog vuilnisvat met goed sluitend deksel opbergen.

Afvallen (later) storten in een gegraven gat van minstens één meter diep. Vuilnis telkens bedekken met 10 tot 15 cm aarde. Let er op dat gestorte en begraven vuilis drinkwatervoorzienigen niet verontreinigt.

Droge rommel op een veilige plaats in een ondiep gat verbranden. Let op het brandgevaar.

12 - De behandeling van menselijke uitwerpselen

Houd natte en droge menselijke uitwerpselen uiteen. Voorzie een noodtoilet: een metalen afvalemmer van de goede hoogte met goed sluitend deksel voor de urine, en een kampeertoilet voor de drogere uitwerpselen. Doe daarin eerst een plastiek zak, zodat die uitwerpselen gemakkelijker te verwijderen zijn. De urine kan bij andere vloeibare afvallen in een sterfput worden weggegoten, en de mest kan in een diepe put worden begraven.

Zorg voor een grote voorraad toiletpapier, oude kranten, en plastiek zakken in de juiste maten. Voorzie bleekwater, eau de Javel, stankvernietiger, en insecticide om de uitwerpselen te behandelen.

Zorg voor een grote ton, of voor een groot vat, met goed sluitend deksel, om in noodgevallen de menselijke uitwerpselen tijdelijk in op te bergen, eventueel binnenshuis.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG