HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                                                                     

Over GELOOFSTUDIE gesproken

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 617 - Over GELOOFSTUDIE gesproken

Onderzoeken van het christelijk geloof, wat is dat? 

Johannes 5:39 - Onderzoekt de Schriften; want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben; en die zijn het, die van Mij getuigen.

Hoe onderzoek je iets?
Wanneer je iets hoort over een vreemd land en je wilt er meer van weten, dan kun je twee dingen doen:

· je leest er alles over wat je te pakken kunt krijgen of je bekijkt elk tv-programma dat ermee te maken heeft
· je koopt een ticket, stapt in het vliegtuig en gaat zelf kijken
·  Wanneer je hoort praten over iemand die jij niet kent en je wil meer over die persoon weten, dan kun je twee dingen doen:

· je vraagt aan alle mensen die hem of haar kennen wat voor iemand het is, je praat over die persoon en zoekt naar informatie over hem
· je gaat die persoon opzoeken en probeert hem of haar te leren kennen
·  Maar stel nu dat dit iemand is bij wie je niet zo gemakkelijk naar binnen stapt. Er gaan geruchten… Een heel belangrijk persoon schijnt te zetelen op de bovenste verdieping van een hoog gebouw. Mensen praten over hem, de kranten schrijven over hem. Maar wie is hij nu eigenlijk? Kan ik bij hem in de buurt komen? Hoe krijg ik toegang?

Zo is het ook met het christelijk geloof en God. Je kunt er veel over lezen, je kunt boeiende discussies voeren over God en je kunt gesprekken voeren met christenen over hoe zij hun geloof beleven. Maar je kunt ook proberen zelf te ervaren wat dat is: christen zijn. Je kunt zelfs proberen God te leren kennen… niet meer over Hem te praten, maar met Hem

Ooit verliefd geweest?

Op deze pagina's krijg je hulp om God te leren kennen. Je vindt hier dus niet of nauwelijks intellectuele informatie (zie daarvoor BELOFTES van GOD). Hier vind je geen antwoorden op moeilijke vragen als 'maar als er een God is, waarom is de wereld dan zo'n rotte plaats?' of 'ik kan toch ook best goed leven, zonder te geloven?'. Dat zijn goede vragen. Er zijn boeken volgeschreven om ze te beantwoorden. Als je er belangstelling voor hebt, kunnen we je titels geven en je verder helpen. Maar wij zijn ervan overtuigd dat je iets moet ervaren om erover te kunnen praten.

Het christelijk geloof kun je vergelijken met een huis dat er aan de buitenkant nogal vreemd en onlogisch uitziet. Maar aan de binnenkant gekomen, zie je ineens dat er toch een doel en een plan zit in het ontwerp. Langzamerhand wordt je duidelijk dat geloven ook betekent dat je je verstand moet gebruiken. Het probleem is alleen dat dat zo ontzettend moeilijk uit te leggen is aan iemand die buiten dat huis blijft staan. Uitleggen wat geloven is aan iemand die niet gelooft, is net zoiets als uitleggen wat verliefd zijn is aan iemand die nog nooit verliefd is geweest.

Kom binnen!

Daarom willen we je hier uitnodigen om het huis binnen te gaan, al is het maar een klein stukje. Daarmee zeggen we niet dat het nutteloos is om veel over het christelijk geloof te lezen en er discussies over te voeren. We zeggen alleen dat je zo God niet leert kennen. Je komt misschien wel veel over Hem te weten, maar dat is niet hetzelfde. Iemand die dode lichamen opensnijdt, komt misschien wel veel te weten over mensen (en het is op zichzelf nuttig om te doen!), maar is dat hetzelfde als mensen kennen? Om iemand te leren kennen, is er maar één mogelijkheid: met hem of haar omgaan.

Wat is daarvoor nodig?

Een open houding - je leert iemand nooit kennen als je niet bereid bent hem of haar 'fris' te bekijken. Misschien geloof je eigenlijk niet in God. Misschien weet je niet of Hij wel 'iemand' is. Misschien denk je dat God in je zelf woont. Dat is allemaal prima. Maar we vragen van je dat je niet alleen maar zoekt naar een bevestiging van je ideeën. Dus wees bereid overtuigd te worden dat God misschien wèl bestaat en anders is dan jij dacht…

Een bescheiden houding

ls het waar is wat christenen zeggen over God, dan is Hij te groot voor woorden. Hij is niet zomaar iemand die op afroep beschikbaar is. Hij is niet ons personeelslid, maar onze Schepper en Koning. De bijbel zegt dat Hij niet te vergelijken is met wie of wat dan ook. Dat betekent dat wij Hem niet zomaar begrijpen. Ons verstand zou daarvoor weleens te klein kunnen zijn. Dus als je God alleen ter verantwoording wil roepen of Hem benadert, zo van 'laat maar eens wat zien', dan is de kans groot dat je Hem niet vindt. God weerstaat de hoogmoedige mens, zegt de Bijbel en dat is inderdaad de ervaring van talloze mensen uit de geschiedenis. Wil je Hem vinden, dan zul je dat op Zijn voorwaarden moeten doen…

Een hoopvolle houding

God heeft beloofd dat wie Hem echt wil vinden op Zijn voorwaarden, dat ook zal doen. En Hij heeft erbij gezegd dat Hij niet kan liegen… Kortom, wanneer je serieus op zoek gaat en niet alleen over Hem wil praten, maar jezelf aan Hem wil overgeven, dan zul je Hem gegarandeerd vinden. Dat zou overigens wel eens anders kunnen uitpakken dan je nu denkt. God is verrassender, koninklijker, groter dan wij ons kunnen voorstellen. Hij is bepaald niet de lieve oude opa op een wolkje, van de populaire stripverhalen. Een christelijke schrijver heeft eens gezegd: "God is niet veilig. Maar Hij is goed". Dat is inderdaad het hele verhaal.  

Het geloof als instrument

1. Geloof is dat instrument waardoor wij moeten groeien in deze schone en verhevene gelijkvormigheid met God. Het is geen wonder dat onze ongelijkvormigheid toeneemt als wij niet veel bezig zijn in de oefening van geloof. Door het geloof ontvangen wij kracht als die van een gouden kandelaar, welke vol olie is, om ons sterkte te geven tot het volbrengen van alles wat Hij ons gebiedt.

2. Geloof is ook hierin dienstbaar aan de heiligheid, omdat het de christen de schoonheid en bevalligheid van die genade ontdekt. Geloof is die edele verspieder en bood-schapper, die niet alleen de onzichtbare dingen van God ontdekt, maar ook de onzichtbare volmaaktheid van Godzaligheid. Het is voor een Christen onmogelijk de schoonheid en noodzakelijkheid van heiligheid te kennen en te weten hoe betamelijk zij is, of haar bevalligheid, luister en waardigheid te zien, als hij niet veel in oefeningen van het geloof is. Geloof is een bewijs van de zaken, die men niet ziet.

3. Hierin is geloof dienstbaar aan heiligheid, dat het aan een Christen ontdekt welk groot voordeel hij verkrijgt door vele oefeningen van die genade. Maar het is een bewijs van de geest van een huurling, om te werken om loon, en daarom bezig te zijn in het vervullen van de plicht van heilig-heid. Wij zeggen, dat loon niet onze voornaamste drijfveer tot het opvolgen van het gebod mag zijn, maar op zijn eigen plaats, mag het iemand overreden en versterken om naar Gods wil te leven. Paulus was geen huurling, en toch versterkte de hoop op de hemel hem tot een trouw waarnemen van de verkondiging van het evangelie. Er zijn hier velen die wij toewensen dat zij een werkzame geest mochten hebben, die de mensen van dit geslacht verwerpen. En wij wensen dat zij die werkzaam zijn, op een hoger en verhevener overweging heiligheid gingen betrachten, en dat de liefde of liever de gehoorzaamheid aan Jezus Christus en de liefde tot Zijn wet u mochten overreden om te doen wat Hij gebiedt.

4. Heiligheid is ook dienstbaar aan geloof en hoop, want een nauw leven houdt een christen onder de heldere kennis van zijn hoop. Zo wij ooit vrijheid nemen om ongerechtig-heid vurig te bedrijven en dat heiligheid ons lastig wordt, dan verduistert onze hoop en wij beginnen in donkerheid te wandelen. Onze toegeeflijkheid, en onze te grote liefde tot die dingen waarmee wij niet mogen samenwonen, hebben dik-wijls Zijn eigen volk gebracht tot het besluit: voor mij is geen hoop. Zodat zij gedurende lange tijd gewenst hebben dat zij slechts zo'n mate van heiligheid mochten ontvangen, dat zij konden geloven dat er een mogelijkheid was om weer hoop te krijgen.

5. Heiligheid is ook dienstbaar aan geloof en hoop in dit opzicht dat ze alle andere plichten aangenaam en gemakkelijk maakt in het waarnemen daarvan. Als een christen niet volstandig bezig is in de oefening van heiligheid zo is het onmogelijk voor hem de wegen der wijsheid aangenaam en haar paden vrede te noemen. Het is zeker dat in Godzaligheid een gewin is. Er is geen mens die zoveel vermaak heeft in het waarnemen van de plichten waartoe hij wordt geroepen, zoals tot geloof, heiligheid, doding van zonde en dergelijke, als hij die dagelijks wenst en poogt op te klimmen tot die hoge eer om Hem gelijk te wezen. Zo iemand begeert die oorspronkelijke en eerste waardigheid te mogen bereiken waarmee hij eens was bekleed. Zo iemand is bezig in heilige ijver en in geestelijke werkzaamheid om te zoeken naar gelijkvormigheid met al die dingen die Boven zijn. Daar hij zichzelf kent als begiftigd te zijn met een onsterfelijke en redelijke ziel, zo acht hij het beneden zich voldaan te zijn met iets dat uit de lagere bronnen voortvloeit. Daarom zoekt hij zijn vol-doening in die hogere Bron en die Goddelijke Fontein van vertroosting, die eeuwig zal vloeien. 

Onderzoek alle dingen en behoud het goede

Hier een aantal dokumenten om je gezichtsveld wat te verbreden.

Wie is God
Jezus, Zijn persoon en Zijn werk
Het probleem en het antwoord
Bekering en geloof
Uit God geboren

De doop
De doop en de vervulling met de Heilige Geest
Vrijheid in Christus
Gemeente zijn

Beeld van God
De val in zonde
Zonde als grote boosdoener
De Almachtige
Verzoening door voldoening

Jezus Christus, wie is Hij en wat doet Hij?
Uitgekozen! Geloof als geschenk
Verbond
Gods Geest, hoogstpersoonlijk
Groeiend christen

Kenmerken van de kerk en kerk in uitvoering
Israël in het oog
Inrichting van de kerk
Watermerk
Bij brood en beker

Heilzame geboden
Bidden is ademhalen
Het laatste oordeel
Totaal vernieuwd  


Heer, wees mijn Gids

                                 

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)