Bijbel toch duidelijk feilbaar ?

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 019 - Is de Bijbel toch duidelijk feilbaar ?

De Bijbel een boek met fouten?  - De Bijbel duidelijk feilbaar?

De Bijbel is geschreven door mensen. En mensen kunnen zich vergissen. Mensen hebben gebreken. Er zijn veel theologen die tegenwoordig zeggen, dat die mensen en hun gebreken een rol spelen in wat de Bijbel zegt. De bijbelschrijvers zouden in menselijke en dus feilbare vorm over God spreken. Is het waar, dat de Bijbel een boek is, dat je kunt bekijken als ieder ander menselijk geschrift? Staan er werkelijk fouten in de Bijbel?

Is de Bijbel een sprookje?

Er bestaat de opvatting dat de Bijbel ons vertelt hoe de bijbelschrijvers in hun tijd, ervaringen (of openbaringen) van God gehad hebben. Die ervaringen hebben de schrijvers dan ieder op eigen manier en volgens eigen inzicht verklaard en opgeschreven. Om op die manier die ervaringen door te geven aan een volgend geslacht. Dat volgende geslacht zou er dan weer op eigen manier mee kunnen werken: opnieuw verklaren en eigen ervaringen doorgeven.

Als dat waar is, moeten we rekening houden met menselijke fouten in de Bijbel. Bij deze opvatting wordt de Bijbel een feilbaar boek. Een boek waarop je kritiek kunt hebben, zoals op ieder ander boek. Een boek, waarin de verschillende schrijvers elkaar dan ook tegenspreken. En de vraag die daaruit volgt is dan natuurlijk: Wat is er eigenlijk waar in het boek, dat zichzelf aandient als het Woord van God ?

In het begin van de Bijbel kunnen we lezen over de schepping van de mens en van de wereld en over de opstand van de mens tegen God. Er zijn veel mensen die zeggen, dat dat niet echt gebeurd is. En ze beweren dan zelfs dat in de eerste elf hoofd- stukken van het boek Genesis weliswaar 'volksverhalen' worden verteld, maar dat de werkelijke geschied- schrijving pas begint als het gaat over Abraham. Maar ook als het over feiten gaat in de geschiedenis, zou de Bijbel niet betrouwbaar zijn. Er zouden veel vergissingen gemaakt zijn door de schrijvers van de Bijbel. Zij hebben eigen voorstellingen vaak doorgegeven alsof het gedachten van God waren.

De schrijvers van het Oude Testament zouden bijvoorbeeld zijn uitgegaan van een voor ons verouderd (Ex. 20: 4) wereldbeeld. De tekst van de Bijbel zoals die staat in Exodus 20 : 4 is voor wie deze opvattingen aanhangen, een bewijs van dat verouderde wereldbeeld: De aarde is een plat vlak, onder de aarde bevindt zich de oerzee en boven de aarde is een koepelgewelf, dat het firmament voorstelt; een dergelijke voorstelling kan de moderne mens toch niet serieus nemen?

Er zijn talloze voorbeelden aan te halen op basis waarvan de mens van vandaag de Bijbel eerder ziet als een sprookje, dan als het Woord van God. Volgens velen is de Bijbel daarom een feilbaar, menselijk boek. Wat erin vertelt wordt is niet echt gebeurd, maar je kunt er wel lering uit trekken. De Bijbel een sprookje?

Jezus over de Bijbel

Jezus heeft nooit over de Bijbel gesproken zoals we dat in het voorgaande hebben weergegeven. Hij kende het Oude Testament precies zo als wij. Toen Jezus leefde was het Oude Testament al bekend in de vorm die wij nu nog kennen. Jezus heeft dat Oude Testament aanvaard in z'n geheel als het Woord van God. Hij citeert vaak het Oude Testament of noemt de naam van (Mat th.8 : 4) een schrijver: Mozes, Jesaja. De (Matth. 15: 7) schrijvers zijn voor Hem even gezag- hebbend als wanneer Hij zegt: 'Er (Matth. 4: 4) staat geschreven' of 'De Schrift (Matth. 21: 42) zegt'. Voor Jezus is er geen tegenstelling tussen God als auteur van de Bijbel en de mens die door God wordt ingeschakeld. Als Jezus uit het Oude Testament citeert, citeert Hij de woorden van de schrijvers als de Woorden van God.

Christus heeft eerbied voor de Bijbel als het Woord van God. Daarom zegt Hij: 'Gij (Joh.5: 39) onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben ', en deze zijn het, welke van Mij getuigen...' Jezus dacht aan het hele Oude Testament, toen Hij zei: 'Uw (Joh.17: 17) Woord is de waarheid!' Jezus en Zijn discipelen (apostelen) staan nooit kritisch tegenover de inhoud van het Oude Testament. Zij hebben die inhoud in zijn geheel en zonder voorbehoud aanvaard. Ook de geschiedkundige gedeelten.

Gaat de zon onder?

De kritische geluiden over de juistheid van de Bijbel zijn niet terecht. Jezus heeft de eerste hoofdstukken van Genesis heel duidelijk als waar gebeurde geschiedenis aanvaard. Hij (Matt 9:4) zegt: 'Hebt gij niet gelezen, dat de Schepper hen van de beginne als man en vrouw heeft gemaakt?' En (Rom.5:12-15) Paulus: 'Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnen-gekomen zo is ook door één mens, jezus Christus, de redding tot stand gebracht' .Wie het bestaan van Adam niet erkent, trekt daarmee ook het bestaan en het werk van (1 Cor. 15:45) Jezus, de tweede Adam, in twijfel.

De schrijvers van de Bijbel dragen niet hun ideeën en voorstellingen uit. God zelf spreekt zo. Dat slaat ook op het zogenaamde verouderde wereldbEeld. Wat in de Bijbel te lezen staat IS het Woord van God. En God verklaart, wat Hij ermee bedoelt. Laten we dat maar eens nagaan.

(Ex. 20: 1-4) 'Toen sprak God al deze woorden:

Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.

Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is.'

God Laat Mozes dat later ook verklaren: 'Neemt u er dan terdege voor in acht want gij hebt generlei gedaan te gezien op de dag dat de HERE op Horeb tot u sprak uit het midden van het vuur dat gij niet verderfelijk handelt door u een gesneden beeld te maken in de gedaante van enige afgod: een afbeelding van een mannelijk of vrouwelijk wezen; een afbeelding van een of ander dier op de aarde; een afbeelding van een of ander gevleugeld gevogelte, dat langs de hemel vliegt; een afbeelding van een of ander gedierte, dat op de aardbodem kruipt; een afbeelding van een of andere vis, die in het wa- ter onder de aarde is; en dat gij ook uw ogen niet opslaat naar de hemel, en de zon, de maan en de sterren, het gehele heer des hemels, aanziet en u Iaat verleiden u voor die neer te buigen en hen te dienen.'

In dit (Deut.4:15-19) gedeelte wordt ons duidelijk wat er bedoeld wordt met de uitdrukking: in de hemel, op de aarde en onder de aarde. Het gaat hier gewoon om het luchtruim met de sterren, de aarde en om het water dat nu eenmaal lager ligt dan de aarde.

In de Bijbel schrijft God in een taal die Zijn volk dagelijks gebruikt. Het taalgebruik in de Bijbel is te vergelij- ken met ons eigen taalgebruik. In ons taalgebruik van iedere dag zeggen wij ook dingen die niet met de natuurkundige werkelijkheid over- eenkomen. Ook wij zeggen: de zon komt op en de zon gaat onder. Ook wij schrijven en spreken over de he- mel boven ons en over het water dat lager ligt dan de aarde.

Een voorbeeld uit het Nieuwe Testament (Hand.27: 27). Als er staat dat het scheepsvolk vermoedde, na de schipbreuk, dat er land naderde, zullen zij net zo min als wij in ons hedendaags taalgebruik, bedoeld hebben dat het schip stillag en het land op ze toekwam.

De Bijbel spreekt geen wetenschappelijke taal. Gelukkig maar. De Bijbel is een boek voor mensen, ge- schreven in de taal van gewone men- sen. De Bijbel gebruikt de taal van de mensen van toen, hun gewone omgangstaal.

Betrouwbaar

De Bijbel is het onfeilbare Woord van God. Daarvoor zijn er geen bewijzen. Na het voorgaande is het wel duidelijk dat veel van wat 'fouten' in de Bijbel genoemd worden, vanuit de Bijbel zelf te weerleggen zijn. Van het Oude en van het Nieuwe Testament geldt belde: 'Nooit is een profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken!'

De Bijbel is het betrouwbare Woord van God: Dát staat in de Bijhel zelf. Waarom zou je daar aan twijfelen? Wij mogen er vanl overtuigd zijn dat dat woord door God gesproken is en door hen, die het gehoord hebben, op betrouwbare wijzeaan ons is overgebracht. Er valt geen enkele rechtmatige grond te ontlenen aan de Bijbel om te spreken van een feilbare overlevering, die wij van de 'menselijke factor' moeten ontdoen. De Bijbel is betrouwbaar; daar mag je zeker van zijn.

Lees ook eens: BIJBEL – MÉÉR DAN EEN BOEK!

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG