HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                                                      

Over ‘christendom’ gesproken

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 508 - Over ‘christendom’ gesproken

Wat moet je nu verstaan onder "het christendom"?

We hebben in vorige studies gesproken over de namen "Christus" en "christen". Maar wat moet je nu verstaan onder "het christendom"? Je komt die naam veel tegen en toch is het erg moeilijk precies te zeggen wat je er onder verstaat.

Het "christendom" valt zeker niet samen met "de kerk". Het is ook niet de optelsom van alle christenen, zelfs al bedoel je daarmee allen die zich "christen" noemen, maar het in feite niet zijn, als je ze beoordeelt naar de normen die de bijbel stelt.

Bij het woord "christendom" denk je ook niet alleen aan mensen (christenen), maar ook aan allerlei opvattingen, aan een bepaalde leer, zelfs aan een bepaalde cultuur. Vaak wordt het christendom gezien als een bepaalde manier van denken, een verschijnsel naast andere godsdienstige, wijsgerige en culturele verschijnselen.

Al vroeg in de kerkgeschiedenis moesten de christenen hun standpunt bepalen en hun geloof verdedigen tegenover de Griekse en Romeinse godsdienstige en culturele opvattingen, waarmee het christelijk geloof in botsing kwam. Hoe verder het evangelie over de wereld werd verbreid, hoe meer de christenen in aanraking kwamen met andere godsdiensten, zoals het Hindoeïsme, het Boeddhisme, de Islam, enz. Die godsdiensten bootsen het evangelie na, voorzover ze ook spreken over "openbaringen" die ze zouden hebben ontvangen. Denk b.v. aan de "openbaringen" die Mohammed volgens de Koran ten deel vielen en wat de Mormonen zeggen over het boek Mormon. In sommige van die godsdiensten nemen de gedachten over "verlossing" en "bevrij- ding" een belangrijke plaats in.

Mensen die ervan uitgaan dat het "christendom" een van de verschijnselen is, tussen de vele verschijnselen op het gebied van godsdienst en religie, delen het christendom dan gewoon in aan de hand van bepaalde principes. Om een voorbeeld te noemen: je kunt de zogenaamde wereldgodsdiensten indelen in twee groepen: natuurreligies en verlossingsreligies.

Een natuurreligie ziet de natuur als iets goddelijks en probeert "god" te ontdekken in het natuurlijke leven. Een voorbeeld van een dergelijke religie is het heidendom, zoals je dat tegenkomt in het Oude Testament (b. v. de dienst van Baal).

Een verlossingsreligie daarentegen legt de nadruk op de verlossing van de mens uit deze als onvolkomen ervaren wereld. Hieronder rekent men dan o.a. het Boeddhisme en het Hindoeïsme. En bij dit soort verlossingsreligies rekent men dan ook net christendom, als een van de vele mogelijkheden tot "verlossing".

Je kunt ook een andere verdeling maken

Je kunt dan spreken over "naturalistische" religies, zoals je die b.v. vindt in India, over "rationalistische" religies, die dus vooral op het denken, de ratio, berusten. Zelf bedachte religies zou je kunnen zeggen. Hieronder vallen dan de oude Griekse godsdiensten, maar ook heel wat moderne opvattingen. En tenslotte als derde: godsdiensten die uitgaan van een openbaring. Men noemt ze wel "profetische religies". Daarbij deelt men dan de Islam in, de joodse godsdienst en ook het "christendom".

"Hij is gedood naar het vlees" ja, dat lag binnen het bereik van (II Petr. 3: 18) mensen, spotters, vijanden van het kruis van Christus; maar Hij is levend gemaakt naar de Geest, Hij is opgewekt uit de dood en Hij is in "' de hemelopgenomen. De weg van Christus is een weg door lijden tot heerlijkheid. Zo is ook de weg van zijn discipel, de christen, een weg door lijden tot heerlijkheid. Dat heeft zijn consequenties. Voor dit leven en voor het toekomende leven. Voor dit leven betekent het christen-zijn, dat christenen meestal niet begrepen worden door niet-christenen. Christenen moeten vaak "nee" zeggen tegen dingen, of activiteiten, waartegen niet-christenen zonder enig probleem "ja" zeggen; ook andersom: gelovigen doen allerlei dingen, waarvan ongelovigen de zin, de betekenis en de motieven helemaal niet zien. Vandaar , dat Petrus zijn zendbrieven adresseert aan wat hij noemt "de vreemdelingen, die in de (1 Petr. 1 : 1) verstrooiing zijn...".

Dat waren destijds geen immigranten, met een andere taal en cultuur , maar mensen, die in die streken geboren en getogen waren. Toch worden ze "vreemdelingen" genoemd: ze zijn door hun doen en laten als christen "vreemden" geworden voor hun familie, collega's, vroegere vrienden, enz. Want ze leren te leven "met een goed geweten", een "goede wandel", "goed doende", "naar de wil van God de tijd, 1 Petr. 3: 16, 17 die nog rest in het vlees (= dit leven op aarde)". (1 Petr. 4: 1) Ze zijn als christenen te herkennen aan de beschrijving in 4 : 1 -11. En wat het toekomende leven betreft: het kan in dit leven zeer moeilijk zijn en nog moeilijker worden om metterdaad christen te zijn, dat neemt echter niet weg, dat al die beproevingen (die op zichzelf verre van aangenaam zijn!) voor christenen geen vreemde zaken zijn; ze waren tevoren gewaarschuwd.

Bovendien mogen ze weten, dat, als ze deel hebben aan het lijden van Christus, zij zich ook met vreugde (1 Petr. 4 : 13) mogen verblijden bij de openbaring van Christus' heerlijkheid. Nee, christenen zoeken geen martelaarschap, maar de vijandschap van de ongelovigen wordt vanzelf opgewekt als ze trouw de Here dienen als zijn discipelen. Dan begint het oordeel, de schifting, de crisis, bij het (1 Petr. 4 : 17) huis van God. Want vijandschap tegen christenen is in wezen vijand- schap tegen Christus.

Hoe je de godsdiensten ook verder zou willen indelen, bij zo'n indeling wordt het "christendom" dan altijd gezien als een bepaald godsdienstig verschijnsel, naast allerlei andere soortgelijke verschijnselen. Dat betekent in feite: het christendom is niets bijzonders; het is in waarde gelijk aan elke andere godsdienst. Ze hebben allemaal even- veel recht van bestaan. Men zegt dan: waarom zouden de christenen /' alleen gelijk hebben. Waarom zouden zij alleen de waarheid kennen en prediken?

Waarom zou dat niet het geval zijn bij Hindoes of Mohammedanen? Hier wordt dus de vraag gesteld naar de absoluutheid van het evange- lie, het "christendom". De vraag of alleen het christendom de enige weg tot verlossing aanwijst. Maar het gaat in wezen niet om de abso- luutheid van het christendom. Het gaat om de absoluutheid van de openbaring van God. Over de vraag of het Woord van God, de bijbel de enige echte openbaring is.

We kunnen niets anders doen dan daarop volmondig "ja" zeggen. Want zo dient de bijbel zich immers aan. Jezus zegt in het gebed tot zijn Vader: Uw Woord is de Waarheid. Hij bedoelt dan niet dat het (Joh. 17: 17) Woord van God een "waarheid" is, naast een van de vele "waarhe- den". Nee, Hij bedoelt: Dat Woord is de waarheid, de enige waarheid die is geopenbaard. Hij is Zelf de Waarheid. Die waarheid heeft (Joh. 14 : 6) Christus aan de mensen bekend gemaakt. De Waarheid van de enige, ware God, die bekend gemaakt is door de enige Middelaar tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus. (I Tim. 2: 6)

We geloven op gezag van de bijbel zelf dat dat Woord van God de unieke waarheid is. Naar die norm moet je alle verschijnselen die wij "wereldgodsdiensten" noemen beoordelen.

Als christen die de bijbel aanvaardt als de enige, ware openbaring van God, sta je zelf wel midden tussen al die andere mensen die op hun manier geloven. Je bent ook niet beter of verstandiger dan al die an- deren. Maar het Woord van God, de Bijbel, ligt niet als een van de openbaringen tussen al die andere zogenaamd heilige boeken in. Gods Woord komt met gezag en heeft de pretentie dat dit de enige waarheid is.

Vandaag spreekt men graag over een "dialoog", een gesprek dat mogelijk en zelfs wenselijk zou zijn tussen b.v. "het Christendom" en de Islam of de Joodse godsdienst. Je zou er dan vanuit moeten gaan dat het woord van God slechts een deel van de waarheid bevat en dat b. v. de Koran ook een (ander) deel van die waarheid zou bevatten. De bijbel wijst een dergelijke dialoog af. Er is maar één waarheid. Dat is de waarheid die God ons in zijn Woord openbaart.

Daarom hebben echte christenen een concrete opdracht. Ze hebben niet het recht aanvaarding te vragen van hun opvattingen (want ook zij kunnen zich vergissen of dwalen). Maar ze hebben het recht en de roeping te vragen, dat iedereen de enige waarheid aanvaardt, het Woord van God.

Dat heeft niets te maken met eigen roem of met hoogmoed. Het gaat om het dienen en aanbidden van de enige, waarachtige, levende God, zoals Hij zich uniek in de bijbel heeft geopenbaard. Hij heeft er recht op dat de mensen Hem alleen dienen.

  Lees ook eens: Kompas voor christenen  

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)