HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                                 

Over bidden gesproken: Eigenlijk best moeilijk !

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 202 - Over bidden gesproken: Eigenlijk best moeilijk !

We kunnen niet goed bidden, als we niet weten tot Wie we bidden

Grote vraag: wat wil God van ons ? En ook: hoe moeten we eigenlijk bidden ? Hoe is het mogelijk dat mensen urenlang bidden? Raak je ook met God niet op een gegeven moment uitgepraat?

Allemaal vragen....

Wanneer we ons gebed invullen met voor­beden kan dat inderdaad het geval zijn. Namen van vrienden en kennissen zijn op een gegeven moment allemaal genoemd. Er schieten u geen situaties en gebeurte­nissen meer in gedachten. Het wordt stil van binnen. Uitgebeden?
Nu is bidden meer dan vragen om, ofvra­gen voor. Bidden is ook danken. Bidden is ook God loven en prijzen. Maar ook daar kan op een bepaald moment een eind aan komen. Je hebt er geen woorden meer voor. Het wordt stil op de plek waar je wel­licht hardop bidt.
Nu is stil zijn, zwijgen, op zichzelf aller­minst verkeerd. Het kan zijn dat juist op zulke momenten God tot je gaat spreken. Te snel gaan we vaak over tot de orde van de dag als wij geen woorden meer heb­ben.
Naast dit alles is er nog een andere weg. De weg van het bidden van de Bijbel. Veel christenen kennen dat niet, maar Joodse gelovigen wel. Wie ooit bij de klaagmuur was, kent het beeld van de biddende gelo­vigen. Ze bewegen heen en weer, wiegen en mompelen. Hun hele lichaam is betrok­ken in deze overpeinzing.
'Gods Woord overpeinzen .. .' is de uitdruk­king die je tegenkomt in het Oude Testa­ment. Dat is meer dan bijbelstudie doen. 'Hagah', betekent 'het zich voorstellen, mediteren, klagen, prevelen, spreken, be­studeren, praten, uiten'.
Het is meer dan opzeggen. Je gebruikt je mond om je hart en je gedachten op te hef­fen naar de Heer.
Als in de komende gebedsweek het thema 'De Koning komt' zal zijn, bid, lees, her­lees, overpeins dan eens een bijbelgedeel­te als Psalm 98.

Bidden zoals God dat wil

(1 Joh. 5: 15) - In zijn eerste brief schrijft de apostel Johannes dat de Here ons verhoort als wij iets bidden, dat naar Zijn wil is. Nood leert bidden, zeggen we wel eens. Maar dan bid je alleen als je God nodig hebt. God is dan de tovenaar, een macht, die je uit de nood moet helpen. En eigenlijk vraag je dan God, jou te dienen. De Bijbel zegt: wij moeten God dienen. Niet de nood leert bidden, maar God beveelt ons, dat wij tot Hem móeten bidden. Hij wil erkend worden als de Schepper, die over alles beschikt. Hij wil ook erkend worden als de Vader , die goed voor Zijn kinderen wil zorgen. Het gaat dus niet om wat wij denken nodig te hebben, maar om wat God zegt dat we nodig hebben. Hij zegt ons wat we moeten bidden. En dat vind je in de Bijbel.

Over Gebed en wet

De Israëlieten uit het Oude Testament, kenden de wil van God uit de wet, de Tien Geboden. Die wet, geschreven op twee stenen tafelen, lag ( Ex. 20: 1-17 ) in de ark en was door God zelf ( Deut .5: 6-21 ) afgekondigd. Geldt diezelfde wet nu ook nog voor ons? De wet van God , en ons bidden vormen vaak voor je gevoel een tegenstelling. Bij 'wet' denk je al gauw aan wat móet en aan wat niet mag. Een wet maakt je leven benauwd. Een gebed is dan iets heel anders. Dát komt uit jezelf. Toch zijn wet en gebed geen tegenstelling.en. Je kunt het zelfs zeggen; wie de wet van God, de wIl van de Here dus, niet goed kent, kan ook niet goed bidden. En die wet is dan de wet van de Tien Geboden.

Sommige geboden uit de wet schijnen nogal mee te vallen. Gij zult niet doodslaan (ik ben gelukkig geen i moordenaar); Gij zult niet echtbreken (voor velen in deze tijd wel wat moeilijker, maar toch houd ik nog wel erg veel van mijn vrouw of man); gij zult niet stelen (ik ben geen dief), gij zult geen vals getuigenis spreken (ik ben nog nooit met de rechter in aanraking geweest). Maar de Bijbel is het niet met u eens. Wie zijn buurman haat is gelijk aan een ( 1 Joh. 3: 15 ) moordenaar. En Jezus Christus zegt, dat iedereen die met meer dan gewone ( Matth. 5 : 28 ) belangstelling naar een vrouw: kijkt, in zijn hart al echtbreuk met haar gepleegd heeft. En wat betekent ( Matth. 5 : 17 )- bijvoorbeeld het vijfde gebod: Eert uw vader en moeder? Uit de Bijbel bljkt dat het hier niet alleen maar gaat over vader en moeder, maar ook over 'heer en knecht', over ( Ef.5 : 22 ) overheid en onderdaan. .Alleen al dat ene gebod is dus van invloed op ( 1 Petr. 2 : 13 ) het hele leven. En zo is het ook met andere geboden.

Er zijn nogal wat mensen die menen, dat ze het er met betrekking tot de wet nog niet zo slecht afbrengen. Ze zijn wel tevreden over de manier waarop ze God dienen. Maar de Bijbel maakt het ons niet zo gemakkelijk. Wie de hele wet houdt, maar ( Jac. 2 : 10 )op één punt struikelt is schuldig geworden aan alle geboden. Iemand die doodslag gepleegd heeft, maar geen echtbreuk, kan niet zeggen dat hij maar tegen één gebod van de wet zondigd heeft. Er bestaan geen afzonderlijke geboden. Je kunt het een niet losmaken van het ander. De hele wet is één Woord van God. Het is eén spreker en wie op één punt niet naar Hem luistert, luistert niet naar Hem..

Jezus heeft de wet samengevat in twee kerngeboden:

Gij zult de Here, ( Matth. 22:37-40 ) uw God, liefhebben met geheel uw 22: hart en met geheel uw ziel en met gehe el uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten (dat betekent het hele Oude stament). Dat was niets nieuws. Zo stond het ook al in ( Deut. 6: 5 ) en ook in Levitucus 19:18.

De schrik van je leven die wakker maakt

Niemand kan de wet van God houden. ledereen zondigt tegen die wet. Ieder uur, iedere dag. Niet één van die geboden kunnen we doen. Wie daar goed over nadenkt schrikt ervan. En dat is goed. Want dan zie je hoe slecht je eigenlijk bent. God lief- hebben boven alles en je naaste als je zelf, dat betekent, je mag op niemand of, niets anders vertrouwen dan op God; je mag zelfs niets willen hebben wat van een ander is. Wie kan dat nu echt doen? En toch. We kunnen weer naar die wet van God gaan leven. Weliswaar met vallen en opstaan. En als we in zonde vallen is ( Luk. 11: 9-13 ) er weer vergeving. De Bijbelleert ons: "Maar bij U is vergeving, opdat (Rom. 8: 1:5) Gij gevreesd wordt." (Ps. 130 : 3, 4) (Gal. 4:6) ZIe trouwens ook eens 1 Joh. 2: 1-6.

Om die vergeving moeten we bidden. Bidden of God ons zijn Heilige Geest wil geven. Die Geest leert ons onze zonden te zien, door de wet. Die Geest leert ons ook bidden.

Dan 'roepen we de Vader aan'. We bidden dan niet in de eerste plaats voor onszelf. We bidden náár Hem! toe. Want het gaat ons om Zijn eer, om Zijn koninkrijk. Om Hem. Gods wil kun je leren kennen uit de Bijbel. Dat vraagt Bijbellezen, eerbiedig, met aandacht, met inspanning. Het betekent ook dat je je eigen wil onderwerpt aan, de wil van God. De wil van God doen, want alleen die wil is goed. En als je dan moet vechten met jezelf om je eigen wil uit te schakelen, mag je in het gebed met (Jac. 4: 1-10) God 'strijden' om Zijn genade.

De onoverwinnelijke macht van God

We zijn vaak zo bezorgd; je ziet er dan geen gat meer in. Dat hoeft eigenlijk helemaal niet, méér nog: dat mag helemaal niet. Want bezorgd zijn is God niet echt vertrouwen. Die bezorgdheid is niet nodig. Niet in tijden van oorlog, niet in ziekte, niet als je werkloos bent. Ook niet als je ziet dat de kerk maar zo klein is in een zo grote wereld. Toch waren ook zelfs de discipelen van de Here Jezus vaak bezorgd. Maar wat doet Jezus "- dan? Hij wijst ze dan op de macht (Motth 6: 25) van Zijn Vader .En Hij noemt ze kleingelovigen. Niet omdat hun geloof zo klein zou zijn, maar omdat ze zo klein van God denken. Je kunt nooit groot genoeg van God denken, maar al te vaak denk je te klein van Hem. Kan God dan alles? Ja, of eigenlijk: nee. Want Hij kan niet liegen. Hij kan zichzelf ook niet verloochenen. God is niet willekeurig, (I Sam. 15: 29) maar Hij is wel almachtig. God is (2 Tim: 2: 13) machtig om te doen wat Hij beloofd heeft. Dat kun je heel duidelijk lezen in Psalm 33 en 121.

Bidt en u zal gegeven worden. (Motth. 7: 7) Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden.

In de taal van vandaag betekent dat: je bid net zolang tot je ontvangen hebt wat je vraagt; zoek net zolang tot je gevonden hebt; klop net zo lang aan de deur tot er opengedaan wordt. Niet twijfelen. Niet denken dat het toch niet kan. Want je bidt tot God. De Almachtige. De Almachtige Vader, die zijn kinderen niet in de kou .laat staan. Als zij Hem tenminste eerbiedigen. Bidden totdat, zoeken totdat, kloppen totdat... Waarom laat God ons dan wachten? Omdat Hij geen leverancier is die op bestelling levert. Wij hebben niets te bestellen. Wij mogen vragen, smeken, en... vertrouwen. God wil worden vertrouwd, omdat Hij dat vertrouwen waard is. En dan luistert Hij. Echt !

De geweldige beloften vanGod

Om goed te kunnen bidden moeten we ook weten wat God beloofd heeft. Daarom moeten we de Bijbel kennen. Heel de Bijbel is een boek vol beloften. Heel de Bijbel is Blijde Boodschap, Evangelie. In heel de Bijbel belooft God. Zichzelf. Hij (Gen.17: 7) wil de God zijn van gelovigen en hun (Ex. 20: 1) kinderen. Hij geeft Zichzelf, Zijn (Luc.11: 13) Heilige Geest.

Wie dat gelóóft zal zeggen: 'De HERE is onze God, wij behoren (Ps. 105 : 6, 7) Hem toe'. zie ook eens Psalm 100: 3

God belooft ons vergeving van onze zonden. Hij belooft ons zegen, ons en onze kinderen. Hij kondigt ook straf aan voor Hem niet dient. Je kunt dat op veel plaatsen in de Bijbel vinden; lees eens Exodus 34: 6, 7 34 : 6, 7. We hebben niets verdiend. We hebben alles verspeeld. We zijn aangewezen op Hem die we diep beledigd hebben. En dan sta je versteld. En je wordt tegelijk heel nederig. Want God biedt Zich in genade aan ons aan. Hij stelt zich aan ons voor. Opdat wij naar Hem toe zullen gaan.

Bidden is het moeilijkste wat er in de wereld is. Je hebt niets aan te bieden, je kunt alleen maar ontvangen. Dat valt ons mensen niet zo gemakkelijk. Smeken om te mogen ontvangen. En erkennen dat we dat niet verdiend hebben. En wat we dan

krijgen is meer dan we zelf denken. De mens die door zijn eigen schuld failliet ging, wordt weer schatrijk gemaakt: 'erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus'. Zie mmar eens bij Rom.8:15-17

Heerlijke aktie: Bidden ! En niet vergeten: Danken !

Als je in nood zit wil je nog weleens tot God bidden. Toen in 1953 , vorige eeuw, de

watersnoodramp angst en ontzetting teweeggebracht had, liepen de kerken vol. Mensen die anders nooit God erkenden waren in gebedssamenkomsten te vinden. Maar al gauw, toen de nood voorbij was, werd ook dat bidden weer vergeten.

We zoeken onszelf. We danken niet. Maar zonder danken is bidden niets. Bidden is danken. Geloven wat God beloofd heeft. Zijn beloften aangrijpen en daarin God zelf vast- houden. Antwoord geven op Gods Woord. Bidden is vragen om uit de (Hand. 4 : 29) nood verlost te mogen worden en om -als die nood niet weggenomen (Joh.17:15-19) wordt door God - in die nood trouw te mogen blijven, Hem helemaal te (Matth 26: 36-46) blijven dienen.

Bidden gaat niet zonder danken

(Ef 1: 15-18) Vooral Paulus schrijft daarover. Het (Fil.1 : 3-6) is de moeite waard dat eens na te lezen in bijvoorbeeld Col. 1 : 3-10. Nooit bidt hij zonder God te (1 Thess. 5:16-18) danken en nooit dankt hij zonder daarbij te bidden. Als we in de nood (Luc. 17: 11) zouden bidden zonder te danken is het niet best met ons gesteld. Bidden én danken. Onlosmakelijk aan elkaar verbonden. God tot eer; ons tot zegen

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)