HET GEBED VAN EEN GELOVIGE VERMAG VEEL

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 803 - HET GEBED VAN EEN GELOVIGE VERMAG VEEL 

De Here hoort het gebed van de rechtvaardige
(Spreuken 15:29)

Het is geruststellend dat God onze gebeden hoort. "Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt" (Jakobus 5:16).

Gebed is de kern van het leven als Christen

Toch weten we meestal niet echt hoe we moeten bidden. We horen onze voorgangers bidden in de kerk. Als kind leerden we gebeden in de zondagschool. We zeggen een gebed voor het eten. Maar maken we echt gebruik van het soort gebeden die kracht in het leven van Jezus brachten en die een echte eenheid met God tonen? Communiceren we echt met God en luisteren we naar Zijn antwoorden? Of spreken we gewoon lege woorden uit en vragen we God wat wij verlangen in plaats van open te staan voor de wil van God?

Vijf krachtige redenen voor gebed:

1   God heeft ons in de bijbel gezegd dat als we Hem ergens om vragen hij het ons zal geven. “Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenkt, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen?” (Mattheüs 7:11)

2    Wanneer we samen bidden is het ook makkelijker om eraan te denken om voor anderen te bidden. Daarnaast nemen er ook meer tijd voor omdat we er speciaal voor zijn samen gekomen!

3    Jezus vertelde ons dat het belangrijk is om te blijven bidden! (Lucas 1-8)

 4    Door samen te komen voor gebed leer je elkaar ook beter kennen! Het is heel waardevol om met elkaar te delen wat er aan de hand is in ons leven. We stellen ons daardoor kwetsbaarder op en geven elkaar de mogelijkheid om er voor elkaar te zijn en elkaar te helpen.

In de bijbel lezen we veel verhalen waarin mensen uitroepen; ‘God heeft het gebed verhoort!

God luistert naar rechtvaardigen

De Psalmist schreef: "Komt, hoort, en ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat Hij gedaan heeft aan mijn ziel. Nauwelijks had ik met mijn mond tot Hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn tong. Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Here niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft gehoord, Hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God, die mijn gebed niet afwees, noch mij zijn goedertierenheid onthield" (Psalm 66:16 t/m 20).

In de Schrift lezen wij over vele verhoorde gebeden

God hoorde de stem van Ishmaël toen hij en zijn moeder zonder water in de woestijn waren (Genesis 21:17). God verhoorde Rachels gebed om een kind, en Jozef en Benjamin werden geboren (Genesis 30:22 t/m 24). God hoorde het hulpgeroep van de Israëlieten in Egyptische slavernij (Exodus 2:23,24) en stuurde Moses om hen te bevrijden. Hij hoorde toen zij honger hadden, en gaf hen manna (Exodus 16:12). God gaf water aan dorstigen, kinderen aan kinderlozen, vrijheid aan slaven, en voedsel aan hongerigen.

Davids gebed voor redding werd verhoord: 

"Geloofd zij de HERE, roep ik uit; want van mijn vijanden ben ik verlost. ... Toen het mij bang te moede was, riep ik de HERE aan; tot mijn God riep ik. En Hij hoorde mijn stem uit zijn paleis, mijn hulpgeroep klonk in zijn oren" (2 Samuël 22:4,7).

God hoorde het gebed van Koning Hizkia en verlengde zijn leven: 

"In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, tot hem en zeide tot hem: Zo zegt de HERE: tref beschikkingen voor uw huis, want gij zult sterven en niet herstellen. Toen keerde hij zijn gelaat naar de wand en bad tot de HERE: Ach, HERE, gedenk toch, dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hizkia weende luid. Nog had Jesaja de middelste voorhof niet verlaten, toen het woord des HEREN tot hem kwam: Keer terug en zeg tot Hizkia, de vorst van mijn volk: zo zegt de HERE, de God van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien; zie, Ik zal u gezond maken, op de derde dag zult gij opgaan naar het huis des HEREN. Ik zal aan uw levensdagen vijftien jaar toevoegen, en Ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden en deze stad beschutten, om Mijnentwil en ter wille van mijn knecht David" (2 Koningen 20:1 t/m 6).

Merk op dat God door het gebed van Hizkia beïnvloed werd. Eerst zei Hij dat hij niet zou herstellen. Maar wegens zijn vurig gebed is God van gedachten veranderd. Sommigen denken: 'Waarom zou ik bidden? God doet toch wat Hij wil.' Deze is een grote vergissing. We moeten vurig bidden want God wordt wel door onze gebeden beïnvloed.

God hoorde het gebed of Koning Jozia en stelde de straf van Juda uit tot na zijn regering: "Zodra de koning de woorden van het wetboek gehoord had, scheurde hij zijn klederen. En de koning gebood ... : Gaat de HERE raadplegen ten behoeve van mij, van het volk en van geheel Juda, over de woorden van dit gevonden boek, want groot is de gramschap des HEREN, die over ons ontbrand is, omdat onze vaderen naar de woorden van dit boek niet hebben geluisterd en niet hebben gedaan overeenkomstig al wat ons voorgeschreven is. En de priester Chilkia en Achikam, Akbor, Safan en Asaja gingen naar de profetes Chulda, de vrouw van de klederbewaarder Sallum, de zoon van Tikwa, de zoon van Charchas. 

Zij nu woonde te Jeruzalem in het nieuwe gedeelte. En zij spraken met haar. Zij zeide tot hen: Zo zegt de HERE, de God van Israël: zegt tot de man die u tot Mij gezonden heeft: Zo zegt de HERE: zie, Ik breng onheil over deze plaats en over haar inwoners: de gehele inhoud van het boek dat de koning van Juda gelezen heeft, omdat zij Mij verlaten hebben en offers ontstoken voor andere goden, teneinde Mij te krenken met al het maaksel van hun handen. Daarom zal mijn gramschap over deze plaats ontbranden, zonder geblust te worden. Maar tot de koning van Juda, die u zond om de HERE te raadplegen, tot hem zult gij aldus zeggen: Zo zegt de HERE, de God van Israël: wat de woorden betreft, die gij gehoord hebt, omdat uw hart week geworden is en gij u verootmoedigd hebt voor het aangezicht des HEREN, toen gij hoordet wat Ik gesproken heb tegen deze plaats en haar inwoners, dat zij een voorwerp van ontzetting en van vervloeking zullen worden, en omdat gij uw klederen gescheurd hebt en geweend voor mijn aangezicht, zo heb ook Ik gehoord, luidt het woord des HEREN. Daarom, zie, Ik zal u tot uw vaderen vergaderen; gij zult in vrede in uw graf bijgezet worden, en uw ogen zullen niets van het onheil zien, dat Ik over deze plaats breng. En zij brachten de koning het antwoord over" (2 Koningen 22:11 t/m 20).

Vele verhoorde gebeden waren vurige gebeden

God luistert naar mensen die Hem vrezen, die ontzag voor Zijn grootheid, goedheid en kracht hebben. "Dan spreken zij die de HERE vrezen, onder elkander, ieder tot zijn naaste: De HERE bemerkte het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven, ten goede van hen die de HERE vrezen en zijn naam in ere houden. Zij zullen Mij ten eigendom zijn, zegt de HERE der heerscharen, op de dag die Ik bereiden zal. En Ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient" (Maleachi 3:16, 17).

Maar misschien denkt u: 'Ik heb tot God gebeden en Hij deed niet wat ik vroeg. Betekent dit dat Hij mij verworpen heeft?' Neen, helemaal niet. Hoewel God naar onze gebeden luistert en door onze gebeden beïnvloed wordt, moeten wij beseffen dat een gebed een verzoek is, afhankelijk van Zijn soevereine wil. Een goede vader luistert steeds naar zijn kinderen, maar een goede vader doet niet alles wat zijn kinderen vragen.

Sommigen beschouwen gebed als een soort afstandsbediening van God. Hij moet alles doen wat zij zeggen wanneer zij op de knopjes duwen

God is soeverein. Hij heeft alle wijsheid en alle kennis. Hij kent de toekomst. Hoewel Hij zich door onze gebeden laat beïnvloeden, moet Hij doen wat best is voor de hele wereld en voor alle tijden. Misschien bidt u voor zonneschijn terwijl een boer voor regen bidt. Wij moeten bij het bidden nederig zijn. Onze gebeden zijn onvolmaakt. "En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit" (Romeinen 8:26,27).

Ons gebed maakt heel veel uit. Toch heeft een gebed steeds de hoedanigheid van een verzoek aan onze soevereine Heer bij wiens wil wij ons neerleggen

Het gebed van Jezus in het hof toont dit aan: "Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!'' (Lucas 22:42). Een engel kwam om Hem kracht te geven, maar Hij moest die beker drinken. Toch werd Zijn gebed verhoord. In Psalm 22, die begint "Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?" (vers 1), wordt in vers 22 het triomfantelijke slot aangekondigd met "Gij hebt mij geantwoord!" De Vader verhoorde het gebed van Zijn Zoon: "Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst" (Hebreeën 5:7). Gods antwoord was niet het voorkomen van de dood maar de opstanding uit het graf, de overwinning van de dood niet alleen voor Jezus maar voor allen die geloven.

Howel Paulus door Gods kracht velen had genezen (Handelingen 19:11,12), werd zijn eigen verzoek afgewezen: "Daarom is mij, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen, een doorn in het vlees gegeven, een engel des satans, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet te zeer zou verheffen. Driemaal heb ik de Here hierover gebeden, dat hij van mij zou aflaten. En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome" (2 Korintiërs 12:7 t/m 9).

Laat ons vurig bidden in de kennis dat God het gebed van een rechtvaardige hoort (Spreuken 15:29). "Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt" (Jakobus 5:16). Laat ons ook beseffen dat gebed een nederig verzoek is, een erkenning van Gods soevereine kracht. Met Christus moeten wij bidden "doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!"

"Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus" (Filippenzen 4:6,7). "Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn" (Romeinen 8:28).

Gedachten gebed hebben veel met elkaar gemeen

Je gedachten zijn je kinderen. Je zou elk van hen kunnen verfijnen. Iedere gedachte zou een scheppende kracht moeten worden die erop gericht is goed te doen. Wees je er altijd van bewust dat de kracht van je gedachten heel groot is en ben bereid deze voor het welzijn van de wereld aan te wenden.

Onze gedachten en het gebed hebben veel met elkaar gemeen. En wij mogen ons bewust zijn van het gegeven, dat gedachten daadwerkelijke krachten zijn. Immers: alles wat wij scheppen, hoe wij ons leven indelen en opbouwen, spruit voort uit onze gedachtenwereld. Al ons bewuste handelen vloeit voort uit ons gedachtenpatroon.

Alles wat geschapen is, is eigenlijk ontstaan door gedachtenkracht. En van die gedachten kan gezegd worden dat zij de grootste kracht ter wereld zijn.
Ook de invloed van ons denken op onze psychische en lichamelijke gezondheid mag niet onderschat worden. Door positief te denken, kunnen wij onze gezondheid ten goede beïnvloeden. Andersom kunnen wij onszelf letterlijk ziek denken.

Gedachten zijn krachten. In onze gebeden wenden wij onze gedachten aan om ons te verbinden met God en Hem om leiding te vragen in ons leven. Gedachtenkracht is een vorm van energie die zelfs ten grondslag ligt aan de schepping van heel het universum die door de goddelijke Intelligentie is ontstaan.

Het sturen van liefde

Als wij in onze gedachten liefde naar iemand sturen, dan zal dit aankomen en iets positiefs toevoegen aan iemands leven. Omgekeerd geldt ook: zodra wij negatief over anderen denken en hen allerlei nare dingen toewensen, zet dit óók iets in beweging. Daarom is het zo belangrijk dat wij weten dat onze gedachten er dus toe doen.
 Overigens: nu moeten we er natuurlijk wél voor waken dat we niet al te krampachtig met ons denken omgaan door ons zelf geheel niet toe te staan over iets of iemand negatief te denken. Dan schieten we door en leggen we een kramp op ons denken en op onszelf. Maar daarnaast mogen we ons wel bewust zijn dat gedachten hun invloed hebben, zij het heel subtiel.

Het gebed

Door middel van het gebed kunnen wij ons in verbinding stellen met God. Wij kunnen onze gedachten op God richten en Hem vragen ons nabij te zijn.
Maar het gebed kan heel wat meer zijn dan het prevelen van een schietgebedje of het uitspreken van een aantal aangeleerde standaardwoorden tot God. Het is ook een stil worden van binnen, om je hart open te stellen voor de liefde van God. 

Het gebed is ook bezinning over jezelf en over je leven: door jezelf innerlijk te beschouwen en open te leggen voor God, kun je jezelf een spiegel voorhouden die je zelfkennis vergroot.

In die zin zijn alleen gedachten niet genoeg voor een zuiver gebed; het zuivere gebed vraagt om toewijding, eerbied, aandacht en overgave. Dat betekent dat onze diepere gevoelens óók mee mogen doen. Want alleen gedachten zijn - ondanks hun grote kracht - ook beperkt. Met ons denken ontleden en analyseren we het leven, waardoor het veel van haar oorspronkelijke schoonheid kan verliezen.

 Lees eens over een: Een week van bidden


Ik-gericht of God-gericht?

Wij kunnen op veel verschillende manieren bidden. In ons gebed kunnen wij ons uiten tegen God. Dat mag van alles zijn; alles wat wij graag willen delen met Hem, waar we misschien verdrietig, blij, boos, dankbaar of juist gefrustreerd over zijn. Alles mag; het gebed is gelukkig niet aan regels gebonden.
 Maar wij mogen ons wél afvragen of ons gebed 'ik-gericht' of 'God-gericht' is. Met andere woorden: bidden wij als een kind dat zijn ego-wensen in vervulling wil laten gaan, of openen wij ons in overgave voor God, die de bron van liefde en leven is. Zijn wij bereid ons leven over te geven, of willen we het naar onze hand zetten? Dat zijn vragen die wij onszelf kritisch moeten durven stellen, want dat is bepalend voor de geestelijke waarde van ons gebed.

Gebed als overgave

Wanneer wij bereid zijn ons over te geven aan God, ons leven met Zijn stroom willen laten meevoeren, dan is ons gebed God-gericht. Het gaat dan niet langer om onze wil, maar om Zijn wil. Dan gaan wij voorbij aan ons ego.
Bidden is meer dan eindeloos vragen en bedelen. Bidden is de belangeloze liefde door ons hart laten stromen, zodat wij bevrijding en vrede voelen van binnen.

Ik noemde het al: de zelf-beschouwing als belangrijk onderdeel van ons gebed. Als wij dat doen, ontdekken wij ongetwijfeld tal van donkere kanten in en aan onszelf; we zijn niet volmaakt. Die ontdekking van die donkere kanten in onszelf kan ons klein en nederig maken. Immers: als wij kritisch naar onszelf kijken en deze kanten in onszelf ontdekken, zullen we misschien ook wat minder snel oordelen over de ander.

De onvolmaaktheid die wij dan ontdekken, heeft te maken met onze toestand op aarde. Doordat ons geestelijk lichaam als het ware opgesloten zit in ons stoffelijk lichaam, zijn wij beperkt en gebonden. Dat lichaam hebben we nodig hier op aarde, maar het is tegelijk ook een gevangenis.

Daarom mogen wij ons in het gebed verbinden met de Geest van God in ons hart, zodat deze weer zal opstaan in ons en ons tot geestelijk levende mensen zal maken. Voor die Geest van God (of: de Christusgeest, de Heilige Geest, hoe je die ook wilt noemen) mogen wij ons hart openen, zodat deze ons van binnenuit zal kunnen leiden in het leven. Het is de zuivere bron van liefde en leven die dan gaat werken in ons hart en die ons opnieuw verbindt met God, met Christus en met de geestelijke wereld.

We kunnen die donkere kanten die in ons zijn dus als het ware open leggen voor God en ze aan Hem overgeven, zodat Hij onze fouten zal uitwissen en ons een nieuwe weg zal wijzen.

Een nieuwe weg

Door jezelf te verdiepen in de grote levensvragen, kom je in aanraking met de diepere, geestelijke laag in jezelf. En door enig inzicht te krijgen in dat grote, kosmische proces waarin wij allemaal onze weg mogen gaan, wordt er wellicht iets van die diepere, geestelijke laag in je wakker geroepen.

De spirituele weg bestaat voor een groot deel uit bewustwording. Je mag jezelf bewust worden van de geestelijke wereld. Maar het is ook de bedoeling dat je jezelf leert kennen. In die zin heeft spirituele ontwikkeling ook alles te maken met de bewustwording van jezelf. Zowel van je lichte als van je donkere kanten. Door te lezen en te horen over geestelijke zaken, kun je dit proces aanwakkeren. Maar ook door aandacht te besteden aan je dromen, aan je intuïtie, aan kleine 'toevalligheden' die in je leven plaats vinden, maar die eigenlijk geen toeval zijn als je er goed naar kijkt. Daarnaast komen er in het dagelijks leven allerlei levenslessen op je weg waaruit je de nodige lering kunt trekken.

Tijdens dat bewustwordingsproces zul je ook je eigen menselijke beperkingen tegenkomen. Je zult merken dat je verlangt naar een stukje innerlijke rust, een plek waar het goed is. Misschien voel je een zware ballast op je rug van dingen die je verkeerd hebt gedaan in je leven. Misschien verlang je naar vergeving, naar bevrijding. Maar het kan ook zijn dat je verlangt naar zuivere leiding in je leven, naar een houvast. Dan is het goed om van binnen dat contact te leggen met God. Dat kan door gebed. Je kunt Hem vragen of Zijn Geest je hart mag verlichten en dat je zo een plek in je hart mag krijgen waarin je mag zijn wie je bent, met al je tekortkomingen, met al je spanningen en zorgen. Gewoon een plek van rust dus.

Wees dan ook bereid om de leiding van de Geest te aanvaarden, die dan je leven zal binnenstromen. Durf je leven daarnaar in te richten. Het gaat meestal om heel praktische dingen: door goed te zijn voor anderen, door vergeving te vragen voor wat er mis ging in je leven. Wees bereid jezelf over te geven en op de stroom van de Geest te gaan zitten. Dingen waarvan je voelt en weet dat ze niet langer in je leven thuis horen, mag je leren achter je te laten.

Zo zal de Geest je leven steeds meer vervullen en verlichten. Zo zal je leven een basis van rust vinden. Dat is een nieuwe weg. Want doordat Christus die lange, moeilijke weg voor ons is gegaan en daardoor de overwinning op het kwaad heeft behaald, kunnen wij die overwinning zo maar aanvaarden. Doordat Hij intens met ons verbonden is, is Zijn overwinning ook de onze. Dat is genade.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids  

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    Assistente


Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is