De Heer komt weer !

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 526 - De Heer komt weer !

De Wederkomst, of Tweede Komst, is als Jezus Christus naar de aarde zal terugkeren om Zijn beloften te vervullen en om de profetieën die over Hem gedaan zijn te volbrengen

Jezus Zelf beloofde: "Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister" (Matteüs 24:30). Openbaring 19:11-12 verkondigt het volgende over de Wederkomst: "Ik zag dat de hemel geopend was, en dit zag ik: een wit paard met een ruiter, die ‘Trouw en betrouwbaar’ heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij veel kronen. Er stond een naam op hem geschreven die niemand kende, alleen hijzelf."

Zij die getuige waren van het naar de hemel opstijgen van Christus, na Zijn dood en wederopstanding, hoorden in Handelingen 1:11 de engelen verkondigen: "Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan." De Wederkomst is de letterlijke terugkeer van Jezus Christus naar de aarde om duizend jaar lang als Koning in macht en glorie te heersen. (Openbaring 20:1-6).

De profeten van het Oude Testament leken dit onderscheid tussen de twee komsten van Jezus (Zijn geboorte en Zijn Wederkomst) nog niet volledig te bevatten, zoals we kunnen zien in Jesaja 7:14; 9:6-7; en Zacharia 14:4. Zij die beweren dat Jezus niet de Messias was, omdat Hij niet alle profetieën uit het Oude Testament over de Messias vervulde, vergeten de Wederkomst van Christus hierin in beschouwing te nemen, waarin Hij alle profetieën over de Messias zal vervullen. De eerste komst van Christus was om onze plaats in te nemen en om de straf te ontvangen die voor de zonden van de wereld vereist was. Zijn Wederkomst zal voor de eeuwigheid met de zonde afrekenen.

De Wederkomst moet ook niet verward worden met de gebeurtenis waaraan gerefereerd wordt als de Opname (der gemeente). De Opname gaat over een tijd waarin Jezus Christus zal komen om alle gelovigen van de aarde te verwijderen (1 Tessalonicenzen 4:13-18; 1 Korintiërs 15:50-54). De kerk kent vele standpunten over de opname, maar er bestaan geen geschillen over de Wederkomst. De Wederkomst is de gebeurtenis wanneer Jezus Christus naar de aarde zal terugkeren om het kwaad te verslaan en om Zijn heerschappij van rechtvaardigheid en vrede in te stellen.

Wederkomst - Waarom is Deze Belangrijk?

Het geloof in de Wederkomst van Christus is vooral belangrijk omdat het duidelijk is wat de Bijbel ons leert. Het betwijfelen van de realiteit van de Wederkomst is hetzelfde als het betwijfelen van de betrouwbaarheid en de geldigheid van God's Woord. Verder is de Wederkomst belangrijk omdat Jezus deze zelf beloofde. Als Jezus het mis zou hebben gehad wat betreft Zijn Wederkomst, hoe zouden we dan de andere dingen die Hij ons leerde kunnen vertrouwen? De Wederkomst van Christus is onze hoop en vertrouwen dat God alle dingen onder controle heeft en dat Hij trouw is aan Zijn Woord en Zijn beloften. Titus 2:13, "…in afwachting van het geluk waarop wij hopen: de verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder Jezus Christus."

De Wederkomst is ook belangrijk omdat deze zal plaatsvinden op het moment waarop de wereld het meest behoefte zal hebben aan een rechtschapen Koning. Hoofdstukken 6-18 van het boek Openbaring beschrijven de eindtijd vóór de Wederkomst van Christus. De wereld zal verwoest zijn, miljoenen mensen zullen vergaan, en de meest kwaadaardige persoon uit de hele geschiedenis zal de heerser over de hele wereld zijn. De Wederkomst van Christus zal aan dit alles een einde brengen. Openbaring 19:15-16 zegt: "Uit zijn mond komt een scherp zwaard waarmee hij de volken zal slaan, en hij zal hen met een ijzeren herdersstaf hoeden. Hij zal de wijnpers van de hevige woede van de almachtige God treden. Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam ‘HOOGSTE HEER EN KONING’."

Wederkomst - Wanneer Gaat Dit Gebeuren?

Er bestaat wellicht geen gebeurtenis in de geschiedenis van de wereld waarnaar meer is uitgekeken dan de Wederkomst. Elke generatie van gelovigen, inclusief de gelovigen in het Nieuwe Testament, geloofden sterk dat Jezus tijdens hun leven zou terugkomen. 2 Tessalonicenzen 2:1-2 vertelt ons: "Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u: verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken." Sommigen zijn onterecht bang dat ze de Wederkomst hebben gemist. Anderen betwijfelen of het ooit zal gebeuren: "...[zij zullen] vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.’" (2 Petrus 3:4). We moeten dus twee extremen vermijden: (1) geloven dat de Wederkomst reeds heeft plaatsgevonden, en (2) geloven dat de Wederkomst nooit zal plaatsvinden.

Veel mensen die over de Bijbel onderwijzen hebben schattingen gemaakt of gegist over wanneer de Opname en de Wederkomst zullen plaatsvinden. Zij hebben het allemaal bij het verkeerde eind gehad. De Bijbel verkondigt: "Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het." (Matteüs 24:36). De Bijbel beschrijft verschillende gebeurtenissen die vóór de Wederkomst moeten plaatsvinden (Matteüs 24:4-29; 2 Tessalonicenzen 2:1-12; Openbaring hoofdstukken 6-18).

We kunnen dus zeker uitkijken naar de Wederkomst, maar er toch een Bijbels begrip van hebben. We moeten er geen data en tijden aan vastplakken, maar onze levens leiden alsof het elke dag zou kunnen gebeuren, op elk moment. Matteüs 25:19-21, "Na lange tijd keerde de heer van die dienaren terug en vroeg hun rekenschap. Degene die vijf talent ontvangen had, kwam naar hem toe en overhandigde hem nog vijf talent erbij met de woorden: “Heer, u hebt mij vijf talent in beheer gegeven, alstublieft, ik heb er vijf talent bij verdiend.” Zijn heer zei tegen hem: “Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.”

Nagedacht over de wederkomst van Christus

`Maar dan zullen ze op een wolk de Mensenzoon zien komen, bekleed met macht en grote luister.' (Luk 21:27) `Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven.' (Joh 14:19) Sommige hebben hieruit geconcludeerd dat de uitdrukking naar een onzichtbaar komst verwijst.

Natuurlijk dienen wij de context te beschouwen evenals andere verwante teksten. De voorgaande verzen maken de situatie duidelijk: `Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.' (Joh 14:16, 18) Inderdaad, Jezus verwijst hier naar zijn verschijning na zijn opstanding. Johannes concludeert hetzelfde: `Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan hem bekendmaken.' (Joh 14:21) Dit woord `bekendmaken' is de Griekse `emphaniso' en wordt weergegeven als: zich tonen, onthullen, laten zien en openbaren. Hetzelfde woord komt elders in zijn verslag voor. Beschouw hiervoor Joh 21:1 `

Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het Meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt.' Is het mogelijk dat Johannes over de periode volgend op de opstanding en voor de hemelvaart spreekt? Petrus helpt ons verder: `God heeft hem op de derde dag weer tot leven gewekt en hem aan de mensen laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan enkele getuigen die daartoe door God waren aangewezen, aan ons namelijk, die samen met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de dood was opgestaan.' (Han 10:40, 41) Paulus is het hiermee eens en schrijft de Korinthiërs: `Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven.` (1 Kor 15:6)

Verscheen Christus ook voor ongelovigen in de wereld voordat hij naar de hemel opsteeg? Paulus zegt van wel. Het verslag van 1 Kor 15:8 zegt: `Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen, aan het misbaksel dat ik was.' En in welke staat was Paulus toen? Als deel van de wereld? Afgaand op zijn ervaring toen hij op weg was naar Damascus, moeten we concluderen dat Christus aan iemand uit de wereld verscheen. Overeenkomstig herinnert Paulus de Korinthiërs: `Ik zou zelf niet vrij zijn? Ik zou geen apostel zijn? Maar heb ik dan niet Jezus, onze Heer, gezien? Bent u niet het werk dat ik dankzij de Heer tot stand heb gebracht?' (1 Kor 9:1)

Hoeveel duidelijker zou Christus het in de volgende schriftplaatsen kunnen zeggen: `Dan zullen de mensen tegen jullie zeggen: “Kijk daar!” of: “Kijk hier!” Maar doe dat niet en schenk er geen aandacht aan… Want zoals de bliksem licht geeft wanneer hij van de ene naar de andere kant van de hemel flitst, zo zal de Mensenzoon verschijnen… Ik zeg jullie, die nacht zullen er twee in één bed liggen: de een zal worden meegenomen, de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan het malen zijn, zal de een worden meegenomen, de ander worden achtergelaten… 

Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen… Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.' (Luk 17:23-24; 17:34-35; Mt 24:27, 30) Hoe komen deze woorden tot u over?

Jezus voorspelling geeft juist aan dat de mensheid zijn parousia zal `zien' temeer omdat alle stammen der aarde zich in weeklacht slaan. Het voorbeeld dat Christus geeft van hen die waakzaam zijn bij zijn tegenwoordigheid, de een op het rustbed en de ander op het werk, geeft aan dat de tijd kort is en binnen een enkele dag plaats kan vinden. Vergelijk hiervoor Markus: `Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of 's morgens vroeg.' (Mark 13:35) Hierdoor kunnen we uit Joh 14:19 niet eenvoudig de gevolgtrekking maken dat er sprake moet zijn van een onzichtbare tegenwoordigheid. We hebben juist eerder aanwijzingen dat zijn aanwezigheid voor de wereld waarneembaar moet zijn.

Laten we ook eens stilstaan bij hetgeen we kunnen lezen in Openbaring 1:7 waar gezegd wordt: `Hij komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben

Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen.' Degenen die Hem hebben doorstoken leven niet meer en kunnen Christus onmogelijk zien. Johannes refereert aan twee schriftplaatsen, waaronder uit Daniël. `In mijn nachtelijke visioenen zag ik dat er met de wolken van de hemel iemand kwam die eruitzag als een mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid.' (Da 7:13) 

Het tweede is uit Zacharia 12:10 genomen waar we lezen: `Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste zoon.' Johannes gaf zelf echter de toepassing van deze schriftplaats. `Een andere schrifttekst zegt: `Zij zullen hun blik richten op hem die ze hebben doorstoken.' (Joh 19:37)

Een ander bijzonder schriftgedeelte treffen we in Timotheüs aan. Daar lezen we: `Ten overstaan van God, die alles in leven houdt, en Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus een krachtig getuigenis heeft afgelegd, draag ik je op je taak vlekkeloos en onberispelijk uit te voeren, totdat onze Heer Jezus Christus verschijnt.' (1 Tim 6:13-14) Dit gedeelte stelt ons voor een aantal problemen. Op de eerste plaats dienen we ons af te vragen tot wie de woorden zijn gericht en als tweede wat de betekenis ervan is. Er wordt over twee personen gesproken: God en Jezus Christus. Een van hen zal zich op een dag manifesteren. De woord manifesteren ofwel verschijnen kom van de Griekse epi-phaneias en is dikwijls in verband gebracht met de verschijningen na Christus opstanding en zijn parousia (Joh 21:1).

Tot de gelovigen te Thessalonica schreef Paulus: `Broeders en zusters, over de komst van onze Heer Jezus Christus en het tijdstip waarop we met hem worden verenigd, zeggen we u: verlies niet meteen uw verstand en raak niet in paniek wanneer een profetie, een uitspraak of een brief die door ons zou zijn geschreven, het voorstelt alsof de dag van de Heer op het punt staat aan te breken.' (2 Th 2:1-2) `Pas dan verschijnt hij - en dan zal de Heer Jezus hem doden met de adem van zijn mond en vernietigen door de aanblik van zijn komst.' (2 Th 2:8) Johannes omschrijft het als volgt: `Blijf dus in hem, kinderen. 

Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. U weet dat hij rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is. Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent. Geliefde broeders en zusters, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we zullen zijn is nog niet geopenbaard, maar we weten dat we aan hem gelijk zullen zijn wanneer hij zal verschijnen, want dan zien we hem zoals hij is.' (1 Joh 2:28-3:2) Uit deze schriftplaatsen wordt duidelijk dat 1 Tim 6:13-16 betrekking moet hebben op Christus en de manifestatie gedurende zijn tegenwoordigheid.

Nu wordt in 1 Tim 6:15-16 over een van de twee personen gezegd: `op de dag die is vastgesteld door de verheven en enige heerser, de hoogste Heer en koning. Hij alleen is onsterfelijk en hij woont in een ontoegankelijk licht; geen mens heeft hem ooit gezien of kan hem zien. Aan hem zij de eer en de eeuwige kracht. Amen.' In absolute zin is Jhwh almachtig. Hij heeft Christus alle autoriteit gegeven en over alle dingen aangesteld. Ja er zou er een tijd komen dat `de manifestatie van onze Heer Jezus Christus' duidelijk waarneembaar zou zijn, namelijk wanneer hij als `de gelukkige en enige Machthebber' en als `de Koning van hen die als koningen regeren en Heer van hen die als heren regeren', autoriteit zou gaan uitoefenen. 

De enige absolute soeverein is echter God de Vader die de God der goden en de Heer der heren is - Deu 10:17. Niemand installeerde God ooit op zijn troon, maar hij installeerde zijn Christus als koning. `Ikzelf heb mijn koning gezalfd, op de Sion, mijn heilige berg.' Het besluit van de HEER wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij: `Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.' (Ps 2:6-7) `De HEER spreekt tot mijn heer: `Neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten.' (Ps 110:1) 

De tijd voor zijn parousia ligt volledig in de hand van God. Immers toen zij nu bijeengekomen waren, gingen zij hem vragen: `Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?' Hij antwoordde: `Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.' (Han 1:6-7) `Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.' (Mt 24:36)

Een sluier

`Dan zal aan de hemel het teken zichtbaar worden dat de komst van de Mensenzoon aankondigt, en alle stammen op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de Mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel, bekleed met macht en grote luister.' (Mt 24:30) `Dan zal men de Mensenzoon zien komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister.' (Mr 13:26) `Want dan zou hij sinds de grondvesting van de wereld telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, hij heeft zich bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om met zijn offer de zonde teniet te doen. Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel. Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar dan gaat het niet meer om de zonde.' (Heb 9:26-28) Hierdoor vergeleek en contrasteerde de apostel diverse aspecten van Christus' eerste en tweede verschijning in de wereld.

Door verkeerde verwachtingen van de Joden werd de komst van de messias waar ze zo lang naar hadden uitkeken een struikelblok voor de gehele natie

Naar hun inzicht verwachtten zij dat de messias niet alleen hun machtige en glorieuze koning uit de lijn van David zou worden, maar ook degene die de troon van David zou herstellen met Jeruzalem als zetel en die het Romeinse juk van slavernij zou afwerpen. Dat dit de verwachting van geheel Israël was, wordt bewezen door de vraag die de discipelen vlak na zijn opstanding aan Jezus stelden. `Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen?' (Han 1:6) Omdat de eerste christenen vol verwachting uitkeken naar Christus terugkomst, blijkt dat ze ook aannamen dat Jezus in de fysieke stad Jeruzalem zou terugkeren. We kunnen daarom verwachten dat ons geloof evenzo getest zal worden wanneer Christus uiteindelijk komt.

Toen Mozes de wet van Jhwh kreeg onderscheidde hij dat het een schaduw van toekomende dingen was. `Toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. Steeds wanneer Mozes voor de HEER verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was.' (Ex 34:33-34) Gelijk wij uit bedeesdheid onze mond afdekken met een hand, bang om vrijuit de aandacht aan de woorden te geven, zo bedekte Mozes zijn aangezicht. Eeuwen later refereert Paulus hier aan als hij zegt: `Dit is onze hoop, en daarom handelen we in alle openheid en zijn we niet als Mozes, die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween. Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen.

Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als de wet van Mozes wordt voorgelezen.' (2 Kor 3:12-15) De wet vond zijn vervulling in Christus. Terwijl Gods woord hen naar de messias zou hebben geleid, lag er een sluier over hun hart, zoals ook geschreven staat: `God heeft hun geest verdoofd, hun ogen blind gemaakt en hun oren doof, tot op de dag van vandaag.' (Ro 11:8) Door hun geestelijke slaap onderscheiden ze niet het belang van Christus waardoor ook hun wet werd vervuld. Want de wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard - Ro 10:4.

In Hebreeën herinnert Paulus aan Gods onmetelijke macht, als Hij zich aan ons zal onthullen. `U hebt niet, zoals het volk destijds, voor een laaiend en alles verzengend vuur gestaan, of in dreigende duisternis en woeste wind, noch te midden van bazuingeschal en stemgedonder. Het volk dat dit alles onderging smeekte dan ook dat er geen woord meer tot hen zou worden gesproken, omdat wat hun werd opgedragen ondraaglijk was: `Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden!' Zo schrikbarend was de verschijning dat Mozes uitriep: `Ik sidder van angst!' (Heb 12:18-21) Toen Jhwh op de top van de berg met Mozes sprak, schudde de berg en werd hij gehuld in vuur en rook.

Paulus legt nu de betekenis van die gebeurtenis uit door de profeet Haggaï te citeren: `Destijds deed zijn stem de aarde beven, nu heeft hij deze belofte gedaan: `Nog eenmaal zal ik de aarde doen beven, en met de aarde ook de hemel.' Met dat `nog eenmaal' wordt bedoeld dat wat geschapen is, wankelt en verdwijnt, zodat alleen blijft wat onwankelbaar is.' (Heb 12:26-27) In de eerste eeuw was de aarde het Joodse religieuze systeem. De profetie van Haggaï gaat echter verder: `Want dit zegt de HEER van de hemelse machten: Nog een korte tijd, een ogenblik slechts, en ik zal de hemel en de aarde, de zee en het land doen beven. Alle volken breng ik in beroering, hun schatten zullen mij toevallen en mijn huis zal ik vullen met pracht en rijkdom-zegt de HEER van de hemelse machten.' (Hag 2:6-7)

Allen staan voor de uiteindelijke vervulling van de profetieën die aangeven dat het huidige machten en hun aanhangers zullen beven wanneer Christus opnieuw verschijnt. Het enige dat zal blijven is Gods koninkrijk en degenen die er geloof in stellen. `De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in de nood. Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je leermeester zien.' (Jes 30:20) Ook zegt hij: `En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht.' (Jes 30:18) `

Maar mijn volk is mij vergeten, het brandt wierook voor nietswaardige goden, die het lieten struikelen op van oudsher vertrouwde wegen, het op ongebaande paden lieten gaan.' (Jer 18:15) `Dit zegt de HEER: Ga op de kruispunten staan, denk na, kijk naar de oude wegen. Welke weg leidt naar het goede? Sla die in, en vind rust. Maar zij zeggen: “Dat doen wij niet.”' (Jer 6:16) Met andere woorden, we moeten het feit onder ogen zien dat de profetieën aangeven dat afdwalen mogelijk is.

De betekenis van de wederkomst

Het woord wederkomst wordt drie keer gebruikt in de tweede brief van Petrus. Hij beschrijft daar het visioen toen zij met Christus op de berg waren, waarvan zij de kracht en tegenwoordigheid van onze Heer Jezus Christus bekend hebben gemaakt, waarvan zij ooggetuigen waren geworden - 2 Pe 1:16. Deze kracht en tegenwoordigheid van Christus wordt op één lijn gezet met de heerlijkheid van God, die openbaar wordt gemaakt. Het is opmerkelijk dat alle delen die in het visioen beschrijven worden voorafgegaan door de opmerking dat het koninkrijk waarneembaar wordt. 

Mattheüs verzekert: `sommigen van de hier aanwezigen zullen niet sterven voor ze de komst van de Mensenzoon en zijn koninklijke heerschappij hebben meegemaakt.' (Mt 16:28) Lukas zegt het in gelijkende woorden: `Ik verzeker jullie dat sommigen die hier aanwezig zijn niet zullen sterven voor ze het koninkrijk van God hebben gezien.' (Lu 9:27) Tot slot vult Markus aan dat  sommigen die hier aanwezig zijn zullen niet sterven voordat ze de komst van het koninkrijk van God in al zijn kracht hebben meegemaakt - Mr 9:1. Derhalve schrijft Petrus dat ze in het visioen getuigen waren van `de kracht en tegenwoordigheid van onze Heer Jezus Christus'.

Had Jezus niet eerder verteld in de illustratie van de man die zaaide, dat wanneer iemand het woord van het koninkrijk hoort maar de betekenis ervan niet begrijpt, dat de goddeloze komt en weg rukt wat in zijn hart is gezaaid? (Mt 13:18-19) Petrus leert ons dat we in ons hart acht slaan op dit profetische woord totdat de vervulling ervan komt in het verschijnen van Christus - het opgaan van Hem die de Morgenster wordt genoemd, de tijd dat Jezus in zijn koninkrijk zou komen. Petrus schrijft zijn geliefden in de wens, door herinnering hun vermogen om helder te denken op te wekken, opdat ze zouden terugdenken aan de woorden die vroeger door de heilige profeten gesproken zijn. `U die uitziet naar de dag van God en het aanbreken daarvan bespoedigt! Die dag gaan de hemelsferen in vlammen op, en de elementen vatten vlam en smelten weg.' (2Pe 3:12)

Door sommigen wordt verondersteld dat, nu Christus naar de hemel is opgestegen, hij niet langer voor mensen waarneembaar kan zijn

Om verwarring met betrekking tot zijn wederkomst te voorkomen, sprak Jezus: `Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof dat dan niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. 

Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen: “Kom mee, hij is in de woestijn,” ga er dan niet heen, of als ze zeggen: “Kijk, hij is daarbinnen,” geloof dat dan niet. Want zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen. Waar een lijk is, daar zullen de gieren zich verzamelen. (Mt 24:23-28) `Blijf dus in hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst.' (1Jo 2:28) `

Het was kort voor het pesachfeest

Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem toebehoorden lief, en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn vrienden gebruikten een maaltijd. Jezus legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om - Joh 13:1-4. Jezus had zijn `kleine kudde' eerder aangemoedigd: `Sta klaar, doe je gordel om en houd de lampen brandend, en wees als knechten die hun heer opwachten wanneer hij terugkeert van een bruiloft, zodat ze direct voor hem opendoen wanneer hij aanklopt. Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen.' (Lu 12:35-37) Door de uiteinden van het gewaad samen te nemen en onder hun gordel te stoppen, kon ongehinderd werk worden verricht. Petrus bracht dit in verband met het omgorden van de geest tot activiteit. (1Pe 1:13) Christus vrienden dienen evenzo waakzaam te blijven. `Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt.' (Mt 24:46)

Christus zou een tijdlang weg zijn

Hij zei: `Ik zal nog een korte tijd bij u zijn, dan ga ik naar hem die mij gezonden heeft. U zult me zoeken maar me niet vinden; u zult niet kunnen komen waar ik ben.' (Joh 7:33-34) Maar hij zou terugkeren en zijn ware volgelingen wakend aantreffen. `Gelukkig de knechten die de heer bij zijn komst wakend aantreft. Ik verzeker jullie: hij zal zijn gordel omdoen, hen aan tafel nodigen en hen bedienen.' (Lu 12:37) In dit door Lukas geschreven verslag wordt het woord erchomai gebruikt voor `komst' of `aankomst'. Het woord wederkomst wordt echter onterecht met `komst' weergegeven. wederkomst wordt gebruikt om Christus tegenwoordigheid aan te duiden. Het verwante werkwoord pa·rei´mi betekent letterlijk `ernaast (erbij) zijn'. Het komt ruim twintig maal in de christelijke Griekse Geschriften voor.

Toen Jezus zei: `Vriend, ben je daarvoor gekomen?' had dit betrekking op Judas die naderbij trad en werkelijk aanwezig was - Mt 26:50. De andere voorbeelden geven dit ook aan. We geven slecht enkele voorbeelden, zie Lu 13:1; Hnd 10:21; 10:33. Indien er tot Maria gezegd wordt `de meester is er' is hier nimmer enig misverstand over - Joh 11:28. Als Paulus tot de Korinthiërs spreekt dat hij, hoewel in het vlees afwezig, toch in de geest bij hen is, gebruikt hij telkens hetzelfde woord pa·rei´mi (1 Kor 5:3; 2 Kor 10:2, 11: 11:9; 13:2, 10) In de openbaring die Christus gaf lezen we: `Het beest dat je zag, was, en is niet; het stijgt binnenkort op uit de onderaardse diepte en zal vernietigd worden. Alle mensen die op aarde leven van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, zullen verbaasd zijn bij het zien van het beest, omdat het was, niet is, en toch weer zal zijn.' (Opb 17:8) Zoals het beest een tijd uit het zicht was zou het opnieuw verschijnen en zichtbaar zijn.

Het woord wederkomst wordt een aantal malen gebruikt terwijl het geen betrekking heeft op Christus

Door die teksten te beschouwen verkrijgen we een beter begrip. Paulus spreekt tot zijn geliefde broeders en maakt daarbij een vergelijk tussen het fysiek aanwezig zijn en ingeval hij zou sterven, een situatie dat hij afwezig zou zijn. `Wanneer ik bij u terugkeer, hebt u des te meer reden om u op Christus Jezus te laten voorstaan.' (Flp 1:26) Dan moedigt hij hen aan: `Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was [wederkomst]. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben [apousia]. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God.' (Flp 2:12) Als Paulus aan de Korinthiërs schrijft over de tegenwoordigheid van Stéfanas en Fortunátus en Acháïkus, als personen die door hun aanwezigheid een gemis compenseerden, had dit betrekking op een zichtbare ervaring - 1 Kor 16:17.

In soortgelijke woorden wordt over de troost die Titus aanwezigheid bood gesproken - 2 Kor 7:6-7. Over Paulus zijn er namelijk die zeggen: `In zijn brieven slaat hij weliswaar een gewichtige en imponerende toon aan, maar zijn persoonlijk optreden [wederkomst - aanwezigheid] is zwak en wat hij zegt heeft weinig te betekenen.' (2 Kor 10:10) wederkomst is een samenstelling van para hetgeen naast of bij betekent en ousia hetgeen zijn betekent. In de voorbeelden zien we het weergegeven als `tegenwoordigheid' en `aanwezigheid'. Uit deze toepassingen is duidelijk dat wederkomst niet alleen met `komst' weergegeven kan worden, maar ook met een aanwezig zijn, niet alleen met het terugkeren of de aankomst.

Om ook eens over na te denken: Jij en de wederkomst

Je hoort heel vaak zeggen dat wij in de laatste ure leven. Geloof jij dat ook?
Als je al die rampen ziet kun je toch niet anders meer denken?
Je kunt zeggen: die rampen waren er vroeger toch ook al! Dat is waar, maar je hebt toch ook wel gemerkt dat die rampen in alle hevigheid toenemen? En er gebeuren ook veel vaker rampen dan vroeger.

Eerst maar eens over de gebeurtenissen die voorafgaan aan de wederkomst

Er zullen grote rampen komen

In Matthëus 24 spreekt de Heere van oorlogen, hongersnoden, aardbevingen en pestilentiën.
Zulke rampen zijn er altijd geweest, maar het bijzondere van de eindtijd is dat ze zullen toenemen in aantal en in hevigheid.
In de Bijbel staat dat deze dingen moeten gebeuren en nog is het einde niet. Er staat dat deze rampen pas een begin van alle smarten zullen zijn.

Er zal ook zending onder alle volken geweest moeten zijn

Er staat in Matthëus 24 :14, En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde zijn. Het evangeliseren gaat heel snel. Er zijn niet zo heel veel plaatsen meer op deze wereld waar het Woord nog niet verkondigd is. Daarom moeten wij ons ook bekeren want het kan elk moment het einde zijn.

Volgende punt is het herstel van Israël

Een groot deel van de Joden zal terugkeren naar Israël

Hoe vaak horen of lezen we niet dat er weer een grote groep Joden teruggekeerd is?

Ook zullen er valse godsdiensten en valse profeten zijn

Zij zullen ons misleiden en vooral de kinderen van God zullen misleid worden. De duivel zal er alles aan doen om ons bij God vandaan te houden en dat zal hij met alle grimmigheid doen want hij weet dat hij nog maar een korte tijd heeft. Er zullen vele valse Christussen en valse profeten opstaan die zeggen dat zij het ware Woord verkondigen.

Ook zal de grote afval plaatsvinden

Er is altijd al afval geweest maar dat zal alleen maar erger worden naarmate het einde dichterbij komt. Daarin zien wij het werk van de duivel die ons weg wil houden van de kerk. Daarom is het nodig dat wij standvastig zijn in het geloof en ons niet laten misleiden. Als we terugkijken naar de oorlog dan zien we dat veel mensen in de oorlog weer naar de kerk gingen. De kerk stroomde vol. Maar na de oorlog zien we de kerken harder leeglopen dan dat zij zijn volgelopen.

De antichrist zal ook opstaan in het laatste der dagen

Veel is er niet over bekend maar we weten wel dat deze antichrist ons bij Christus vandaan zal proberen te houden.

De antichrist zal een persoon zijn, een afvallig geworden christen, die zich in plaats van Christus stelt, zich meester maakt van de kerken en zich verheft boven al wat God genaamd is. Deze grote werelddictator zal slechts korte tijd regeren. De Heere zal de dagen verkorten terwille van de uitverkorenen, anders zou geen vlees worden behouden. Als de nood het hoogst is, zal echter het teken van de Zoon des mensen worden gezien in de hemel. Dan zal Christus komen en de ongerechtige verdoen met de adem van Zijn mond.

Ook zal er de grote verdrukking komen

Daarin zullen de ware Christenen geopenbaard worden. Er zal een verdrukking zijn die er nooit geweest is. De antichrist zal er alles aan doen om ons Christus te laten verloochenen. Maar, er is ook een troost, want in de Bijbel staat: Wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. Daarom is het zo belangrijk dat we nooit de Heere zullen verloochenen maar altijd zijn Heilige Naam blijven aanroepen en niet eerder rusten voordat we bekeerd zijn.

Hoe de Heere Jezus terugkomt op de wolken

Hij zal niet meer komen als de Man van smarten, niet meer als Degene Die gekropen heeft als een worm en geen man in de hof van Gethsemané. Nee, Hij komt nu in een andere gedaante, in heerlijkheid, in macht, in glorie en majesteit. Hij komt niet alleen als de Redder van Zijn Kerk, maar ook als Rechter om te oordelen de levenden en de doden. Hij zal Zijn goddelijke majesteit openbaren. Hij zal komen in een heerlijke gedaante.

De Heere Jezus is tijdens Zijn Hemelvaart in een wolk naar de hemel gegaan maar zal ook op een wolk terugkeren naar deze aarde. Alle ogen zullen op hem gericht zijn. Angstig zullen we roepen: Bergen valt op ons, Heuvelen bedekt ons. Hij zal als een Herder de schapen en de bokken van elkaar scheiden. Als een landman zal Hij het koren van het kaf scheiden. Het koren zal bestemd zijn voor Zijn hemelse schuur, maar het kaf voor het helse vuur. Op deze dag zullen Gods kinderen uitroepen: Ziet, Deze is onze God; Wij hebben Hem verwacht, en Hij zal ons Zalig maken. Deze is de HEERE, Wij hebben Hem verwacht, wij zullen ons verheugen en verblijden in Zijn zaligheid.

Wat zou het toch goed zijn als wij daarbij mochten horen. En deze woorden ook mogen roepen. Dan zullen we waarlijk voor God kunnen verschijnen en eeuwig met Hem delen in de eeuwige heerlijkheid.

Misschien heb je wel eens gehoord van chiliasten. Zij leren op grond van Openbaring 20 : 1-8, dat Christus twee keer zal wederkomen. De eerste keer om een vrederijk op te richten waarin de satan gebonden zal zijn. Dan zullen, zo zeggen ze, de gestorven gelovigen met Christus 1000 jaar heersen in de Hemel tot aan het moment waarop de duivel zal worden losgelaten. Hij zou dan het vrederijk aanvallen. Op dat moment zou de tweede wederkomst plaatsvinden waarbij Christus de satan en zijn aanhangers zal neerslaan.
Overigens zijn er binnen de chiliasten vele stromingen die alle net iets anders leren, maar dit is de grote lijn.

Wij geloven dit niet. Wij achten het boek Openbaring een profetisch boek, dat niet letterlijk moet worden gelezen.
Augustinus zei dat de periode van duizend jaren gezien moet worden als de periode tussen Hemelvaart en de wederkomst.
Brakel en de Nadere Reformatoren Waren van mening dat met het duizendjarig rijk een bepaalde bloeiperiode van de kerk wordt bedoeld. In deze periode zou bijvoorbeeld de bekering van het volk Israël plaats kunnen vinden

De tijd van de wederkomst weet niemand

Als een dief in de nacht. Onverwachts. Dus juist als je het niet zou verwachten. Velen hebben geprobeerd uit te rekenen wanneer de wederkomst zal zijn. Ook in deze tijd zie je groepen of sekten die zeggen te weten wanneer de Heere weder zal komen. De Heere laat zich echter niet narekenen. Alleen de Vader weet wanneer de wederkomst zal zijn. Zelfs de Zoon en de Heilige Geest weten het niet. Zou een mens dan God kunnen narekenen?

Hoe staan wij ervoor. Misschien denk je: als ik zie wat er nog moet gebeuren voor de wederkomst zoals de antichrist die zich nog moet openbaren, dan duurt het nog wel even.

Al zou het nog even duren voordat de Heere Jezus terugkomt op de wolken, dan kunnen wij nu nog wel elk moment sterven. Heb je daar wel eens over nagedacht? Niet ieder mens wordt 70 of misschien wel 90 jaar. We kunnen ook heel vroeg sterven. Daarom is het zo belangrijk dat we ons bekeren en ons gehele leven in Gods dienst besteden. Alleen dan kunnen we met een gerust hart de wederkomst tegemoet zien. Wanneer je dit niet kunt wordt het tijd om God te zoeken. Zoek hem nu het nog kan en stel het niet uit totdat je er meer tijd voor hebt want dan komt er niets meer van.

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG