Wat is eigenlijk ZONDE ?

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 220 - Wat is eigenlijk ZONDE ?

Geen mens is nu eenmaal volmaakt.

We gebruiken allemaal het woord zonde dagelijks. Het is zonde, dat je dat mooie kopje hebt laten vallen; het is zonde van de tijd als je een nutteloze vergadering hebt meegemaakt. Als we het woord zonde gebruiken bedoelen we 'jammer'. Het is een uitdrukking van spijt of ergernis. Hetzelfde woord wordt ook wel gebruikt om er mee aan te duiden, dat iets fout is. In die betekenis van het woord hebben we het dan meestal over onze fouten en gebreken: geen mens is nu eenmaal volmaakt.

Je bent het woord zonde in deze studies al heel veel keren tegengekomen. Dan heeft het altijd een andere betekenis gehad dan de twee hierboven genoemde. Wat betekent zonde in de Bijbel?

Het woord zonde in de Bijbel

Wie denkt dat het woord zonde in de Bijbel eenzelfde betekenis heeft als in ons taalgebruik, vergist zich deerlijk. Want dit woord betekent in het Woord van God heel wat meer; het heeft daarin een vreselijke inhoud. 'Zonde' komt erg veel voor in de Bijbel. En altijd duidt het een opstandige houding aan, een opstandige gesteldheid of daad van een mens tegenover God. Met als gevolg daarvan misdadigheid tegenover de medemens. Zonde betekent in de Bijbel: opstand tegen God.

De eerste mens met zonde, de eerste zondaar, was Adam. Hij weigerde God gehoorzaam te zijn; hij accepteerde de liefde van God niet toen hij zelf als God wilde zijn. Door de éne mens, die eerste mens, is de (Rom. 5 : 12) zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. God had gezegd tegen Adam: 'Op de dag dat gij daarvan ( dat is van de boom van kennis van goed en kwaad) eet, zult ge voorzeker sterven'. Toch heeft Adam van de vrucht van die boom gegeten. Met als gevolg: de dood. De lichamelijke (tijdelijke) én de geestelijke (eeuwige) dood. Of met andere woorden: het sterven én het zonder Gods gunst moeten zijn, 'zonder (Ef. 2: 1, 12) Gods gunst in de wereld'. 'Het loon (Rom. 6: 23) dat de zonde geeft is de dood.'

Zonde en dood worden in de Bijbel in één adem genoemd. Door de zonde ontstaat er een scheiding tussen God en mensen. Voor mensen is het gevolg van die scheiding: de dood.

Zonde is liefdeloosheid. Zonde is: opstand tegen God. Zonde is Zijn geboden niet gehoor- zamen. Zonde is doen wat je zelf wilt, tegen God in.

Maar zonde is nog meer dan dat alleen. Tegenover de liefde van God stelt de mens zijn liefdeloosheid. Dat blijkt heel duidelijk uit de Bijbel als daarin voor het eerst het woord zonde gebruikt wordt. Dat is in het vierde hoofdstuk van het eerste bijbelboek Genesis. God had (Gen. 4) het offer van Abel aanvaard en dat van Kaïn niet. Kaïn loopt daarom met haatgevoelens ten opzichte van zijn broer rond. God waarschuwt: de zonde ligt als een belager aan de deur'.

Toch slaat Kaïn zijn broer Abel dood. Zonde doet liefde verkeren in haat: de mens haat God, haat zijn medemens; in plaats van God en zijn naaste lief te hebben. Zonde is ook: liefdeloosheid. Toen de mens ging zondigen tegen God is het kil geworden in de wereld. Want de liefde verdween.

Zonde is ontrouw

Nadat God de Israëlieten bevrijd had uit Egypte, heeft Hij ze naar de woestijn geleid. Het was een gedeukt volk, na de harde onderdrukking onder de Farao's. Toch mogen we niet tegen dat volk aankijken als de slachtoffers van de wreedheid van ~ anderen. Zelf waren ze ook hard, V ongezeggelijk, liefdeloos. Ze konden vreselijk ondankbaar zijn; vaak was hun vertrouwen op God ver te zoeken. Ze waren snel in het mopperen en klagen, zo gauw het maar even mis dreigde te gaan. En hoe vaak ze ook hadden ondervonden, wat God voor hen kon doen, eerbiedig om Zijn hulp vragen, was er zelden bij . De Israëlieten waren in hun hart geen haar beter dan de Egyptenaren. Toch bewees God juist aan het volk Israël zijn trouw. Toch vergaf Hij hun telkens weer hun zonde.

Hij deed dat, omdat Hij met Abraham, Isaak en Jacob Zijn verbond had gesloten. God wijst daarop als Hij Mozes roept in de woestijn: 'Ik ben de God van Abraham, Isaak en (Ex. 3) Jacob'. En Mijn naam is: Ik ben. Ik ben die Ik ben; Ik ben trouw. Ik doe, wat ik beloofd heb.

God doet wat Hij beloofd heeft. Daarom vergeeft Hij telkens weer de (Ex. 34 : 6, 7) schuld, de zonde, van Zijn volk. Hij heeft Zijn volk geleerd, wat Hij van ze vroeg; Hij heeft ze geholpen door Zijn wonderlijke daden. God zei tegen hen: Luister aandachtig naar wat (Ex. 15 : 22-27)

Ik zeg, doe wat Ik goed vind, dan , zal Ik jullie geen enkele kwaal opleg- gen, zoals Ik dat de Egyptenaren heb gedaan. Want Ik ben jullie Heelmeester, jullie dokter. Ik wil dit volk juist gezond maken, gezond van hart, ziel en lichaam. "

Dat was de liefde van God, de God, Die alles voor ze deed, hen steeds weer verloste en hielp. En wat stond daar van hun kant tegenover? Ontrouw. Zonde is opstand tegen God. Zonde is liefdeloosheid. Zonde in ontrouw. Zelfs dat!

In de Bijbel wordt die ontrouw ook (Jer.2) wel aangeduid met 'hoererij' .Zoals (Hos.2) in een huwelijk de een de ander kan (Ez. 16,23) bedriegen met een andere man of vrouw, zo heeft het volk Israël God de rug toegekeerd om afgoden te dienen. En niet alleen dát volk heeft zo gehandeld met God.

Kent u zichzelf

God is altijd Dezelfde. De geboden die Hij zijn volk gegeven heeft gelden daarom ook vandaag en morgen. ledere dag weer doen wij allemaal dingen die in strijd zijn met wat God ons geboden heeft. Veel dingen. Zelfs in onze gedachten. Jezus heeft gezegd, dat wie kwaad is op zijn broer, op zijn medemens, of dat wie met meer dan gewone belangstelling een vrouw of (Matth. 5:22, 28) man aankijkt, al schuldig is aan het overtreden van de geboden van God. Iedere gedachte om iets van een ander (Rom. 7: 7) te bezitten, gaat in tegen wat God geboden heeft.

De Bijbel leert (Rom.3:10-19) je hoe zondig je bent. De wet van (Rom.3 : 20) God leert je de zonde kennen. Paulus schrijft over de macht die de zonde heeft in je leven: 'Ik doe, waar ik (Rom. 7:13-26) een afkeer van heb; wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik'. Hij noemt zichzelf 'een krijgsgevangene van de wet der zonde'. De macht die de zonde heeft in je leven is onvoorstelbaar groot. Soms lijkt het alsof de Bijbel die macht overdrijft. Maar ook in het beschrijven van wat zonde is, is de Bijbel volkomen betrouwbaar.

Christus wil ons genezen van de zonde. Als dokter stelt Hij eerst de diagnose; Hij wijst de zonde in ons leven aan. En wie dan om die diagnose lacht, zonder besef van zijn zonde, heeft kennelijk geen geneesheer nodig Dat heeft Jezus eens gezegd tegen de (Matth. 9:9-13) Farizeeën. Die vonden zichzelf gezond' .Zij hadden de arts die wil genezen van de zonde niet nodig, want zij waren immers niet ziek? Ze vonden zichzelf goed genoeg zoals ze waren tegenover God en mensen: ze brachten veeloffers, ze hielden zich (Matth. 23 : 23) aan de regels.

Maar het gaat God om iets anders in je leven. God wil je hart. Hij vraagt om liefde en barmhartigheid. Je mag leven in een wereld die van God is. Hij heeft ons gemaakt; we zijn Zijn eigendom. God heeft ons de mogelijkheid (Ps. 24 : 1) gegeven Hem te kennen; Hij gaf ons een hart om lief te hebben; Hij gaf ons een mond om Hem te danken en te bidden.

Wat verwacht God van ons, wat mag Hij verwachten? Dat staat in Zijn wet. Die wet geeft een beeld van de mens, zoals God die Zich gedacht heeft. Zoals die mens ook eens geweest is. Een mens van liefde, levend in dienst van Zijn God; een mens met liefde voor iedere andere mens die hij ont- moette. Een mens die liefhad, zoals de geboden van God die liefde omschrijven. Wie zichzelf kent, wie de geboden van God op zichzelf toepast, erkent zijn zonden tegenover God.

De gevolgen van de zonde

Het gevolg van de zonde is de totale .mislukking van het échte leven. Een mislukt leven dat uitloopt op de dood. Dat geldt voor het leven van Adam, voor dat van Kaïn, voor dat van de eerste volken die ondergaan in de zondvloed. Omdat er zonde is wordt Jeruzalem verwoest. Omdat er zonde is wordt Israël in ballingschap weggevoerd. Om dezelfde reden wordt Jeruzalem voor de tweede keer (Matth. 23:37,38) verwoest en wort het volk van de (Matth. 24 : 2) Joden over de hele wereld verspreid.

Je ziet de gevolgen van de zonde vandaag in je eigen leven en in dat van anderen. Alle ellende, moeite, verdriet en lijden in deze wereld wordt veroorzaakt door de zonde van de mens.

De mens die dan ook nog durft te vragen: Waarom laat God al dat lijden en onrecht toe? " Waarom gebeurt dat allemaal? De mens die de diagnose van de Arts Jezus lachend van de hand wijst.

Huwelijken gaan stuk, de verhoudingen tussen ouders en kinderen zijn slecht, er is wrijving tussen overheid en onderdaan, volkén betwisten el- kaars bestaansrecht. Er is honger , armoede, pijn, dood. Er worden mensen vermoord, ongeboren leven wordt opgeofferd aan eigen 'welzijn', vliegtuigen en treinen worden gekaapt, de ene mens sluit de ogen voor de nood van de ander . Je kunt zelf het rijtje wel aanvullen; de kranten staan er iedere dag vol van. Het is allemaal gevolg van de zonde. En als God de mens als straf helemaal aan de zonde overgeeft, wordt het een verschrikking op deze (Rom. 1:18-32) wereld. (Hebr.10:26-31)

Zonde is vijandschap tegen God en tegen de medemens. Zonde is het tegenovergestelde van liefde. Er zijn veel mensen die geloven dat het allemaal niet zo erg is. Die vinden dat zij eigenlijk inwendig helemaal niet zo vijandig tegenover God en hun naaste staan. Die naast de zo negatieve opsomming hierboven een lijst van goede en mooie dingen zetten.

En natuurlijk zijn die er ook. Maar ook daarin is zonde. De Bijbel is daar heel duidelijk over. De mens zoals hij van nature is, is een vijand van God. Met bijbelse woorden: 'De gezindheid van het vlees is (Rom. 8: 7) vijandschap tegen God, want het onderwerpt zich niet aan de wet van , God.' Er zijn mensen die bewust in opstand komen tegen God.

Maar die komt ook tot uiting als mensen geen rekening houden met God en Zijn Woord; als gedaan wordt, alsof Hij niet bestaat. Zonde uit zich niet alleen in misdadigheid, in vloeken, in moorden of in diefstal of echtbreuk. Zonde kan er ook zijn in een 'onberispelijk' leven. De (Rom 4: 23) Bijbel trekt de grens heel scherp: alles wat niet uit geloof is, is zonde.

Ons hele bestaan is zonde, zolang we ongelovig een negatieve of vijandige houding tegenover God aannemen. Wie door de wet van God de (zijn) zonde heeft leren kennen, verlangt naar de verlossing van die zonde.

Meer nog: mag danken, dat die verlossing er is! 'Ik ellendig mens, wie (Rom. 7:24,25) zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? God zij dank, door Jezus Christus onze Here!'

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG