OVER LICHAAM VAN CHRISTUS GESPROKEN

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 816 - OVER LICHAAM VAN CHRISTUS GESPROKEN

BEKIJK HIERONDER EEN PRESENTATIE

Lees de Bijbel

LICHAAM VAN CHRISTUS


Als de kerk naar haar wezen het lichaam van Christus is, heeft dat meer consequenties. 

Gemeente-zijn is meer dan op zondag tweemaal een preek "consumeren". 

In de eerste plaats ligt daarin de onderlinge betrokkenheid van de gemeenteleden. 

Als één lidt lijdt, lijden alle leden mee. Het lijden van het minste lid, is het lijden van het hele lichaam. Zo mag van gemeenteleden worden verwacht dat zij op elkaar zijn betrokken in blijde en droeve dagen. Het bezoeken van weduwen en wezen kan niet worden uitbesteed aan een ambtsdrager, maar is de roeping van allen in de gemeente (Jac. 1:27). Het kan wel nodig zijn dit meer te stroomlijnen. In de voorbede krijgen bijzondere noden van de gemeente ook een uitdrukkelijke plaats. Vooral zal de onderlinge betrokkenheid zijn gericht op de geestelijke dimensie van de gemeente.


Bijbelgedeelten

Genade iMet 'gemeente van Christus' bedoelen wij de gemeente die Jezus heeft gebouwd (Matteüs 16:18), ook genoemd 'het lichaam van Christus' (Efeziërs 1:22,23; 5:23; Kolossenzen 1:18,24).

Christus' gemeente is uniek, enig in zijn soort, ongeëvenaard.

Het fundament van de gemeente is uniek: "Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen" (1 Korintiërs 3:11).

Christus is "de eniggeboren Zoon van God" (Johannes 1:14,18; 3:16,18; Hebreeën 1:5; 1 Johannes 4:9). Hij is één Herder van één kudde (Johannes 10:16). "Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente" (Kolossenzen 1:18; Efeziërs 1:22,23). Christus houdt zijn lichaam in stand als hoofd van zijn gemeente (Efeziërs 5:23).

Er is "één lichaam" (Efeziërs 4:4). "Zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander" (Romeinen 12:5). Bij de verzoening met God door het kruis zijn wij "tot één lichaam verbonden" (Efeziërs 2:16). "Omdat het één brood is, zijn wij, hoe velen ook, één lichaam; wij hebben immers allen deel aan het ene brood" (1 Korintiërs 10:17). "Want door één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt" (1 Korintiërs 12:13). Het ene lichaam heeft "één Here, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen" (Efeziërs 4:5,6).De gemeente van Christus heeft een unieke identiteit met onveranderbare kenmerken.

Een diamant is herkenbaar op basis van unieke eigenschappen. Diamant is het hardste bekende materiaal. Het bestaat uit zuivere koolstof, maar niet alle koolstof is diamant. De koolstofatomen van diamant vormen een kristalrooster met elk atoom aan vier andere atomen gebonden. Diamant is hard omdat deze bindingen kort en stevig zijn. Diamant is een goede isolator tegen electriciteit, heeft de laagste termische uitzettingscoëfficiënt en heeft de hoogste termische geleidingsvermogen bij kamertemperatuur. Diamant is doorzichtig in het hele spectrum van ultraviolet tot infrarood, en heeft een refractie-index van 2,42 voor geel licht met een golflengte van 589 nanometer. Diamanten stoten water af, maar trekken vet aan. Zij worden niet aangetast door zuren en basen, maar wel door sommige zouten zoals gesmolten kaliumnitraat.

De gemiddelde mens kan niet met zekerheid diamant herkennen omdat de nodige kennis hem ontbreekt. Wie die kennis wel heeft, kan diamant zonder enige twijfel herkennen.

De gemeente van Christus is ook herkenbaar op basis van unieke eigenschappen in de heilige Schrift omschreven. De gemiddelde mens kan het verschil tussen de gemeente van Christus en een imitatie niet zien, omdat de nodige kennis hem ontbreekt. Wie de geopenbaarde eigenschappen kent, kan de gemeente van Christus met zekerheid herkennen.

De gemeente is uniek, enig in zijn soort.

Christus' gemeente is ondeelbaar, niet voor onderverdeling vatbaar.

Jezus zei: "Ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, gaat ten onder, en geen stad of huis, tegen zichzelf verdeeld, zal standhouden" (Matteüs 12:25).

Toen Jezus voor Zijn apostelen bad, zei Hij: "En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen, die door hun woord in Mij geloven, opdat zij allen één zijn, gelijk Gij, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En de heerlijkheid, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, opdat zij één zijn, gelijk Wij één zijn: Ik in hen en Gij in Mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt" (Johannes 17:20 t/m 23).

De gemeente is ondeelbaar. Paulus vroeg "Is Christus gedeeld?" (1 Korintiërs 1:13). "Doch ik vermaan u, broeders, bij de naam van onze Here Jezus Christus: weest allen eenstemmig en laten er geen scheuringen onder u zijn; weest vast aaneengesloten, één van zin en één van gevoelen" (1 Korintiërs 1:10). Zoals de atomen van diamant, leden van Christus' lichaam zijn vast aaneengesloten.

Volgelingen van Christus mogen niets te maken hebben met 'onderverdelingen' in de christenheid, groeperingen die varen onder de vlag van één of andere menselijke stichter, leerstelling of instituut. Wanneer een geloofsgemeenschap beweert slechts een 'afdeling' onder de christenen te zijn, kan die per definite onmogelijk de gemeente van Christus zijn. Wie een dergelijk kerkgenootschap opricht, in stand houdt of eraan deelneemt, is in opstand tegen Christus die voor eenheid heeft gebeden. Mensen die verdeeldheid veroorzaken door afwijkingen van de oorspronkelijke leer, moeten wij schuwen: "Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen. Want zulke lieden dienen niet onze Here Christus, maar hun eigen buik, en misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten der argelozen" (Romeinen 16:17,18). "Zij zijn het, die scheuringen maken, natuurlijke mensen, die de Geest niet hebben" (Judas 19).

De gemeente van Christus is ondeelbaar. Christenen mogen zich uitsluitend als gemeente van Christus opstellen.

Christus' gemeente is exclusief, afgezonderd, geheiligd.

De gemeente van Christus is per definitie de gemeente die van Christus is, in tegenstelling tot alle gemeenten, groeperingen of genootschappen die niet van Christus zijn.

De gemeente Gods is door het bloed van Christus gekocht (Handelingen 20:28). Jezus heeft Zich voor ons gegeven "om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken" (Titus 2:14). "Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom" (1 Petrus 2:9).

Gods volk moet zich afzonderen en heiligen: "Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial, of welk deel heeft een gelovige samen met een ongelovige? Welke gemeenschappelijke grondslag heeft de tempel Gods met afgoden? Wij toch zijn de tempel van de levende God, gelijk God gesproken heeft: Ik zal onder hen wonen en wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Daarom gaat weg uit hun midden, en scheidt u af, spreekt de Here, en houdt niet vast aan het onreine, en Ik zal u aannemen, en Ik zal u tot Vader zijn en gij zult Mij tot zonen en dochteren zijn, zegt de Here, de Almachtige" (2 Korintiërs 6:14 t/m 18).

Gods volk blijft niet in 'Babylon', een voorstelling van valse godsdienst. "En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen" (Openbaring 18:4).

De gemeente is exclusief in de goede zin van het woord. Deze exclusiviteit is op Gods woord gebaseerd, niet op het oordeel van mensen. Redding uit genade wordt alle mensen aangeboden (Marcus 16:15,16; Matteüs 28:19; Openbaring 22:17), maar er zijn voorwaarden: "God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen" (Handelingen 17:30).

Men wordt door God zelf aan de gemeente toegevoegd. Over de stichting van de gemeente lezen wij: "Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd" (Handelingen 2:41). Petrus had bevolen: "Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden" (Handelingen 2:38). Alleen mensen die geloven, zich bekeren en zich tot vergeving van zonden laten dopen, worden aan de gemeente toegevoegd. "En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden" (Handelingen 2:47). De gemeente bestaat uit de mensen die behouden zijn, die door God Zelf zijn toegevoegd.

Dit is niet zomaar 'zich bij een groep aansluiten'. Het betreft een geestelijke reiniging, een wedergeboorte, een nieuwe schepping, een nieuwe burgerschap. "Nu gij uw zielen door gehoorzaamheid aan de waarheid gereinigd hebt tot ongeveinsde broederliefde, hebt dan elkander van harte en bestendig lief, als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God" (1 Petrus 1:22,23). "Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie het nieuwe is gekomen. En dit is uit God" (2 Korintiërs 5:17,18). "Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen" (Filippenzen 3:20).

Wie de geopenbaarde voorwaarden niet heeft vervuld, wordt niet aan de gemeente toegevoegd en wordt niet in de gemeenschap opgenomen. "Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren" (Matteüs 22:14). Alleen wie door het bloed van Christus geheiligd is, hoort bij de gemeente.

Over de gemeente te Jeruzalem lezen wij verder: "En zij waren allen eendrachtig bijeen in de zuilengang van Salomo. Doch van de anderen durfde niemand zich bij hen aansluiten, maar het volk stelde hen hoog. En des te meer werden er toegevoegd, die de Here geloofden, tal van mannen zowel als vrouwen" (Handelingen 5:12 t/m 14).

De gemeente is exclusief. Men kan zich niet zomaar 'aansluiten'. Men moet door de Heer eraan toegevoegd worden.

Christenen die zich ongeregeld gedragen, worden uit de gemeenschap verbannen. "Maar wij bevelen u, broeders, in de naam van de Here Jezus Christus, dat gij u onttrekt aan elke broeder, die zich ongeregeld gedraagt, in strijd met de overleveringen, die gij van ons ontvangen hebt" (2 Tessalonicenzen 3:6). "Nu evenwel schrijf ik u, dat gij niet moet omgaan met iemand, die, al heet hij een broeder, een hoereerder, geldgierige, afgodendienaar, lasteraar, dronkaard, of oplichter is; met zo iemand moet gij zelfs niet samen eten" (1 Korintiërs 5:11). "Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg" (1 Korintiërs 5:13).

Wie een valse leer brengt, wordt ook vermeden: "Maar ik vermaan u, broeders, dat gij hen in het oog houdt, die, in afwijking van het onderwijs, dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken, en mijdt hen" (Romeinen 16:17). "Een ieder, die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, heeft God niet; wie in die leer blijft, deze heeft zowel de Vader als de Zoon. Indien iemand tot u komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken" (2 Johannes 9 t/m 11).

Johannes schrijft over afgedwaalden: "Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn" (1 Johannes 2:19).

De gemeente is exclusief op basis van geopenbaarde voorwaarden. Paulus legde aan de Korintiërs uit: "Want scheuringen moeten er wel onder u zijn, zal het blijken, wie onder u de toets kunnen doorstaan" (1 Korintiërs 11:19). Wanneer mensen in hun levenswandel of in hun leer zich van Gods woord afkeren, kunnen zij de toets niet doorstaan, zij scheiden zich van de gemeenschap af.

De gemeente van Christus is uniek, ondeelbaar en exclusief op basis van Gods woord.

Christus' gemeente is echt, wezenlijk, zichtbaar.

De gemeente heeft een waarneembare aanwezigheid en identiteit. Paulus schreef brieven aan de gemeente Gods te Korinte (1 Korintiërs 1:2; 2 Korintiërs 1:1). Hij deed de groeten van gemeenten van Christus (Romeinen 16:16). Waren deze gemeenten onzichtbaar?

Sommigen beweren dat de gemeente van Christus slechts een ideaal is dat nooit in werkelijkheid bereikt kan worden. Men spreekt van een "onzichtbare gemeente van Christus" die zou bestaan uit de ware gelovigen in de verschillende kerkgenootschappen, en van een "zichtbare gemeente" die volgens hen nooit meer dan een menselijke, historische en culturele verschijnsel kan zijn.

Deze valse stelling wordt als excuus gebruikt voor het bestendigen van kerken die op menselijke tradities en leerstellingen gefundeerd zijn en die met de gemeente van Christus niet overeenkomen.

Stenen worden voor broden verkocht met de bewering dat het echt brood onzichtbaar is! De hongerige mens moet maar zijn tanden op stenen kapot bijten, want echte broden bestaan niet. Nep wordt aan de man gebracht met de bewering dat echte diamanten niet bestaan, dat diamant slechts een 'ideaal' is.

De gemeente is precies het zichtbare van Christus op aarde! Christenen zijn levende, handelende, optredende, actieve leden van het lichaam van Christus (Romeinen 12:4 t/m 6; 1 Korintiërs 12:12 t/m 27; Efeziërs 3:30).

De gemeente deelt ook in het lijden van Christus. Paulus had de gemeente Gods vervolgd (1 Korintiërs 15:9; Galaten 1:13). Heeft hij soms een onzichtbare gemeente vervolgd?

Paulus zei aan Timoteüs: "Dit schrijf ik u, hoewel ik vrij spoedig tot u hoop te komen. Mocht ik nog uitblijven, dan weet gij, hoe men zich behoort te gedragen in het huis Gods, dat is de gemeente van de levende God, een pijler en fundament der waarheid" (1 Timoteüs 3:14,15). Door het geschrevene kunnen wij weten hoe wij ons wezenlijk en waarneembaar in de gemeente moeten gedragen. De gemeente is een grondvesting van de waarheid doordat wij Gods woord in hart en mond hebben. "Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs, dat wij prediken" (Romeinen 10:8).

Wij mogen niet onverschillig zijn gelijk Esau "die voor één spijze zijn eerstgeboorterecht verkocht" (Hebreeën 12:16). De gemeente van Christus is één lichaam: uniek, ondeelbaar, exclusief en echt. Laten wij voor deze ongeëvenaarde gemeente dankbaar zijn, en zoals Paulus, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus blijven verkondigen "opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden, naar het eeuwige voornemen, dat Hij in Christus Jezus, onze Here, heeft uitgevoerd" (Efeziërs 3:10,11).

Er zijn christenen die zich afvragen of lidmaatschap van een plaatselijke gemeente wel nodig is. Sommigen die uit een traditioneel kerkelijke achtergrond komen verzetten zich er zelfs tegen.
De Bijbel toont ons echter wel degelijk, dat nieuwe gelovigen zich onmiddellijk voegden in een plaatselijk lichaam van gelovigen. Er zijn zeker tien redenen om lid te willen zijn van een plaatselijke gemeente.

Over kenmerken nagedacht

Apostolische instelling
- Het was een apostolische instelling (Handelingen 2:42-47).

In de eerste christengemeente kwamen de gelovigen dagelijks met de apostelen samen voor onderwijs, gemeenschap, het breken van brood en gebed. Er is geen indicatie dat er gelovige waren die zich van de plaatselijke gemeente afzijdig hielden. We lezen in Handelingen 9:26 ook dat Paulus probeerde om in Jeruzalem zich te "voegen bij de discipelen".

Ledenlijsten in de eerste gemeente
- De eerste christenen hielden bij wie tot de gemeente behoorden (Handelingen 2:42-47).

Verschillende keren lezen we in het boek Handelingen "en de Here voegde dagelijks aan de gemeente toe". De gemeenten hielden blijkbaar goed bij wie nieuw bij het lichaam van Christus kwamen. Getallen vertegenwoordigden gelovigen, en zij voegden die gelovigen aan de gemeente toe. In andere gedeelten van Handelingen worden deze numerieke toevoegingen bevestigd. (Handelingen 2:47; 4:4; 5:14; 6:1,7; 11:21; 16:5).

Ecclesia
- Het Griekse woord voor gemeente is "Ecclesia".

Ecclesia betekent: "De uitgeroepenen". Dit woord geeft duidelijk aan, dat je uit iets (de wereld) geroepen bent in iets nieuws (de gemeente). Dit houdt zowel de universele gemeente als de plaatselijke gemeente in. Geestelijk gezien worden we een deel van de Gemeente (het Lichaam van Christus) wereldwijd. Praktisch gezien betekent dat, dat we een deel worden van een plaatselijke gemeente die midden in onze maatschappij staat en daar haar invloed uitoefent. We kunnen niet uit het één geroepen worden zonder in het ander geroepen te worden. Het boek Handelingen spreekt immers niet over de "onzichtbare gemeente".

Een uitdrukking van betrokkenheid en toewijding
- Lidmaatschap van een plaatselijke gemeente geeft uitdrukking aan betrokkenheid en toewijding.

We leven in wereld waar betrokkenheid en toewijding afneemt en loyaliteit zoek raakt.
In deze wereld heeft de gemeente een opdracht om als voorbeeld te gelden voor betrokkenheid en toewijding. Jezus is op zoek naar hen, die niet achteromzien, die de kosten hebben berekend, en die bereid zijn om alles op te geven om Hem te volgen (Lukas 9:62; 14:33). Lidmaatschap van een plaatselijke gemeente betekent betrokkenheid en toewijding in tijden van zegen en in tijden van moeiten.

De "zorg-"factor
- Lidmaatschap van een plaatselijke gemeente geeft ook vorm aan de "zorg" factor.

Leden van een plaatselijke gemeente hebben de opdracht om vorm te geven aan een aantal functies van de plaatselijke gemeente. Dit is onder andere zorgen voor elkaar, elkander hoogachten, delen met elkaar en gastvrijheid betrachten. (Romeinen 12; 1 Kor. 12).
Paulus ging zover dat hij zei dat we elkander toebehoren. Deze vorm van een "zorg" gemeenschap werkt het best, als de afzonderlijke leden van het lichaam een duidelijk teken van betrokkenheid en toewijding aan elkaar hebben gegeven. Dan kun je pas goed een Romeinen 12 gemeente worden.

Verdeling van lasten
- Lidmaatschap van een plaatselijke gemeente verdeelt de lasten.

We worden aangemaand om elkanders lasten te dragen (Gal. 6:2). Het beeld wat bij deze tekst hoort is dat van een lastdier, een muilezel. Een muilezel kan tien keer zoveel last dragen dan een mens. Dat is ook zo in de plaatselijke gemeente. We hebben elkaar soms nodig om elkaars lasten te dragen. Betrokkenheid door lidmaatschap van een plaatselijke gemeente zegt: "Ik ben bereid om een deel van de last van een ander te dragen". Dit bouwt ook vertrouwen in het hart van het gemeentelid op dat als de dag aanbreekt dat het gemeentelid zelf hulp nodig heeft om een last te dragen, er zeker iemand in de buurt is die komt helpen, net zoals in een gezonde gezinsrelatie zou gebeuren. (1 Kor. 12:26)

Aanmoediging en bemoediging
- Lidmaatschap van een plaatselijke gemeente is een aanmoediging en een bemoediging.

"En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken.
Wij moeten onze bijeenkomsten niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat te meer, naarmate gij de dag ziet naderen." (Hebr. 2014,25).
Aangespoord en bemoedigd worden zijn twee zegeningen die we ontvangen als gevolg van onze betrokkenheid bij- en onze toewijding aan een plaatselijke gemeente.

"Ik wil dienen"
- Lidmaatschap van een plaatselijke gemeente zegt: "Ik wil dienen".

Zoals je je aanmeld bij het leger om je land te dienen, geldt ook je aanmelding als lid van een plaatselijke gemeente. We sluiten ons aan bij de rijen van de toegewijden en betrokken gemeenteleden om alle voordelen van de dienst in Gods leger te ontvangen. Iemand zei eens: "Je bent een toeschouwer die aan de kant staat of een medestrijder". God ziet uit naar medestrijders voor Zijn leger. Ef. 4:12 zegt hierover: "om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus." Alleen waarachtige deelnemers zullen de uitrusting ontvangen om de Grote Opdracht te vervullen. (Matt. 28:18-20). Alle geestesgaven waren bedoeld om binnen de context van de gemeente te functioneren (1 Kor. 12:7; 1 Petr. 4:10).

Voorbeeld

In dit kader functioneert ook de diaconie. Dit lichaam is bedoeld om gemeenteleden in nood bij te staan. Niet alleen in financiële noden, maar ook in andere maatschappelijke en psychische problemen. We zijn daarbij niet alleen betrokken op de gemeente zelf, maar we ondersteunen ook hulpverlenende instanties. Als gemeente hebben we plaatselijk een systeem opgestart waarbij gemeenteleden elkaar onderling willen helpen en bijstaan. Vrijwilligers melden zich aan en stellen zich zo beschikbaar. Ieder die moeilijk uit de voeten kan, kan hierop een beroep doen. We hopen op deze wijze de onderlinge betrokkenheid van de gemeente te vergroten. Het is onze hoop dat op deze wijze ook naar buiten straalt: "Ziet, hoe lief zij elkaar hebben".

De gemeente als lichaam van Christus heeft ook een roeping naar de omgeving. De gezindheid van Christus mag aan de gemeente herkenbaar zijn. Hij is uit de hemel gekomen en heeft alle rijkdom afgelegd om het goede voor anderen te zoeken (2 Kor. 8:9). Hij ging het land door en deed wel aan ieder. Hij was daarbij niet berekenend, maar onbaatzuchtig. De Heere doet wel aan rechtvaardigen en onrechtvaardigen. De zon schijnt niet alleen over Zijn kinderen, maar ook over Zijn vijanden (Matth. 5:45).


Het is een taak van alle afzonderlijke gemeenteleden dat zij een goed gerucht van God en Zijn dienst verspreiden. Dat neemt niet weg dat we ook als gemeente in haar geheel deze roeping verstaan. Wij geven daar uitdrukking aan doordat we onkerkelijke gemeenteleden blijven bezoeken op huisbezoek en op verzoek bij een begrafenis het Woord van God uitdragen. Ook zijn wij voor de niet-meelevende gemeenteleden altijd bereikbaar. Vooral het huisbezoek is tijdrovend en gaat ten koste van de meelevende kern van de gemeente. Juist omdat we menen dat hier een roeping voor de gemeente ligt, volharden we hierin. We blijven ons bezinnen op de vraag hoe wij de randkerkelijken van de gemeente beter kunnen bereiken. Misschien is het een mogelijkheid om in kleinere groepen onder leiding van de wijkouderling iets te doen aan bijbelstudie?

In de gemeente van Antiochie hoorde men van de profeet Agabus dat er honger zou komen over heel de wereld (Hand. 11:28-30). Men is toen niet gaan hamsteren voor zichzelf, maar dacht eerst aan de gemeente van Jeruzalem. De christenen daar behoorden vooral tot de armen. Zij zouden vooral in nood komen. Voordat de honger aanbrak, had men reeds gaven gegeven. Het is zaliger te geven dan te ontvangen (Hand. 20:35). Zo weten wij ons via de diaconie verantwoordelijk voor christenen in de hele wereld. Naast stichtingen die we steunen, hebben we hier heel concreet uitdrukking aan gegeven door de kerkbouw voor de gemeente van Chisilea Mare in Moldavië voor onze rekening te nemen. Jaarlijks houden we in de tijd van de reformatie-herdenkingen een psalmzangavond om met de collecte-opbrengst deze gemeenschap door de winter te helpen.


Onderworpen houding van het hart
- Lidmaatschap van een plaatselijke gemeente spreekt van een onderworpen houding van het hart.

Leden onderwerpen zich eerst aan elkaar en dan aan Christus (Ef. 5:21-24), want Christus is het hoofd van de Gemeente, Zijn lichaam waarvan Hijzelf de Redder is. De Bijbel laat ons duidelijk zien dat de gemeente geen organisatie is met een hiërarchische ladderstructuur, waarbij de gemeenteleden aangemoedigd worden om hoger op de ladder te komen. In tegendeel.
De gemeente is een lichaam waarvan Christus zelf het hoofd is en achter de knoppen zit.
Alle leden zijn onderworpen aan het hoofd, hun ene en enige leidsman. Als gevolg hiervan zou een ieder bereid moeten zijn zich te onderwerpen aan elkaar en aan Christus. Dit voorziet in het afleggen van rekenschap aan elkaar en staat anderen toe om raad en correctie in ons leven te geven als dat nodig is (Matt. 18:15-17).

Symbool voor hemelburgerschap
- Lidmaatschap van een plaatselijk gemeente staat symbolisch voor ons hemelburgerschap.

"Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods" (Ef. 2:19). Onze toewijding aan het gezin van God geeft ons aanspraak op het hemelburgerschap en elimineert onze vreemdelingenstatus. Als vreemdelingen inwonenden willen worden van een ander land en dezelfde rechten van dat nieuwe land willen krijgen, dan wordt er van hen een betrokkenheid en toewijding verwacht. Verder wordt er van hen verwacht dat zij als goede burgers mede verantwoordelijk willen zijn voor de veiligheid, verdediging, wetten en gezagsvormen van dat land. Waarachtige gelovigen zijn Gods volk door hun geloof in Jezus Christus (Joh. 14:6) zijn toegevoegd aan Gods huisgezin waarvan de plaatselijke gemeente de uitingsvorm is.

Uitstraling

Een manier waarop wij uitdrukking willen geven aan de dienende liefde van Christus is het evangelisatiewerk onder rand- en onkerkelijken. Het "succes" staat daarbij niet voorop, maar de roeping. We hebben inmiddels enige acties ondernomen. Rondom begrafenissen bieden we de familie en de aanwezigen in de rouwdienst een boekje aan met de titel "Rondom de dood". Hierin staan zowel dingen die betrekking hebben op de verwerking van het verlies alsmede de laatste vragen van het leven. Verder valt ook te denken aan fruitbakjes met een dagboekje aan het einde van het jaar voor zieken en bejaarden.

Graag zouden gemeenten op dit terrein plaatselijk wat meer betekenen. We weten van een gemeente in Grand Rapids die gevangenen bezoekt en steun verleent aan de gezinnen van deze mensen. We weten van een gemeente in Cluj en Komarno die vanuit een kerkelijke keuken eten geven aan de armsten van de stad. Wij verkeren in een andere situatie. Toch zou het goed zijn dat we als gemeente iets betekenen voor mensen in nood in ons dorp. We onderzoeken momenteel of het mogelijk is met de burgerlijke gemeente iets op te zetten om mensen die buiten alle sociale wetten vallen, te ondersteunen.


Gemeenten staan we open voor ieder die de kerkdienst bij wil wonen. Van de gemeenteleden mag ook worden verwacht dat ze hier een open oog voor hebben. Het moet geen probleem zijn als gasten niet aan onze identiteit voldoen. We kijken hen niet met een uitdrukking van "wat moet die hier?". Laat er een warme belangstelling en hulpvaardigheid bestaan bij het zoeken naar een plaats en ook na afloop van de dienst. Het kan geen kwaad om een gast uit te nodigen voor een kopje koffie. Al te vaak knappen gasten af op een kille sfeer in de gemeente. Er mag warmte en hartelijkheid van ons afstralen. We zijn laagdrempelig voor randkerkelijken

Vaststelling

Betrokkenheid en toewijding in een plaatselijke gemeente betekent veel meer dan dat je naam op een ledenlijst staat. Het betekent dat je de verantwoordelijkheden op je wilt nemen die voortvloeien uit de voorrechten die het kindschap Gods met zich meebrengt.
Gezegend worden en anderen zegenen, "nee" zeggen tegen de mate van betrokkenheid en toewijding die de wereld kent en "ja" zeggen tegen Gods betekenis van betrokkenheid en toewijding. Er zijn hele goede Bijbelse redenen om anderen aan te moedigen om lid te willen zijn van een plaatselijke gemeente.

DE WEG - DE WAARHEID - HET LEVEN

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vinden


FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG