HOME | STUDIEBIJBEL | BIJBELSTUDIES | BIJBELATLAS | BIJBELSEGESCHIEDENIS | NIEUWS

                                                    
                   

Hemelvaartsdag


Schargraven                        We houden een behoorlijk aantal christelijke feestdagen. Maar wat houden die dagen eigenlijk in, behalve dat het vrije dagen zijn? Alleen maar recreëren of...?

Handelingen 1: 6 t/m 11

"Zij dan, die daar bijeengekomen waren, vroegen Hem en zeiden: Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hij zeide tot hen: Het is niet uw zaak de tijden of gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan Zich gehouden heeft, maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de Heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. En nadat Hij dit gesproken had, WERD HIJ OPGENOMEN TERWIJL ZE HET ZAGEN, EN EEN WOLK ONTTROK HEM AAN HUN OGEN. En toen zij naar de hemel staarden, terwijl Hij henenvoer, zie, twee mannen in witte klederen stonden bij hen, die ook zeiden: Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkomen, als gij Hem ten hemel hebt zien varen. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem van de berg, genaamd de Olijfberg, die dicht bij Jeruzalem is, een sabbatsreis daarvandaan."

Alom gehoorde opmerking

Hemelvaart maakt het niet makkelijker.
Wat heb je nu
aan een God
… in de hemel?!
Wat heb je nu
aan Jézus
… in de hemel?

Wat lezen we in de Bijbel over Jezus hemelvaart? 

Lees mee wat Jezus zegt in Johannes 14:2 en 20:17:
In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; Ik ga heen om voor u plaats te bereiden… Ik vaar op tot Mijn Vader en tot uw Vader.

en in Mattheus 28:20
En zie, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld.

Jezus Christus is na zijn opstanding naar de hemel gegaan. Zijn leerlingen hebben er bij gestaan, en het ons verteld in de Bijbel. Maar dat Jezus naar de hemel ging, betekent niet dat wij Hem kwijt zijn. In de hemel blijft Hij aan de aarde denken en van daaruit bestuurt Hij ook de aarde, zelfs als u daar misschien niets van ziet. Alle macht in de hemel en op de aarde is nu aan Hem gegeven. En speciaal blijft Hij nu zorgen voor al Gods kinderen. Dat geeft mij een heel ander perspectief als ik kijk naar mezelf, maar ook als ik kijk naar het wereldgebeuren.

Jezus bidt voor mij in de hemel. Als ik struikel in mijn geloof, houdt Hij mij vast. Hij is altijd bij mij. Door zijn Woord, de Bijbel, en door Zijn Geest leidt Hij mij. Tegelijk maakt Hij voor mij een eeuwige plaats in de hemel, waar ik straks mag wonen.

Hij zorgt voor de kerk. Zelfs als zijn volgelingen bespot en vervolgd worden. Ze blijven van Hem getuigen. Hij wil dat er steeds meer mensen komen die in Hem geloven. Dat zijn zondaren net als de anderen. Maar Christus laat ze hun zonden zien en Hij biedt zichzelf aan als Verlosser. Hij nodigt ze tot zich. Hij vergeeft ze hun zonden en helpt ze te strijden tegen het kwade. Dat doet Hij in zijn liefde. Zijn bidden voor ons wordt verhoord door de Vader.

GELOOFSBELIJDENIS van de kerk

*    Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde.
*    En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
*    die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
*    die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel,
*    op de derde dag weer opgestaan van de doden,
*    opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de almachtige Vader;
*    vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
*    Ik geloof in de Heilige Geest.
*    Ik geloof een heilige, algemene, christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen,
*    vergeving van de zonden,
*    wederopstanding van het vlees,
*    en een eeuwig leven.

Vertel het aan de kinderen - Jezus gaat naar de hemel


Veertig dagen waren voorbij gegaan nadat Jezus was opgestaan uit de dood.

Zijn vrienden, de discipelen en de vrouwen hadden hem allemaal gezien daarna.

En vandaag, 40 dagen na Zijn opstanding, was Jezus weer in Jeruzalem bij de discipelen. Maar ze bleven niet in de stad, ze gingen buiten Jeruzalem, naar de Olijfberg.

De discipelen luisterden goed naar Jezus want Hij vertelde hen onderweg weer zoveel mooie dingen. Ze begrepen dat Jezus niet op deze aarde zou blijven, maar weer terug zou gaan naar de hemel.

"Maar", zei de Here Jezus, "Ik laat jullie niet alleen achter hoor, want ik zal jullie IEMAND zenden, die altijd bij jullie zal blijven. Hij zal jullie alles duidelijk maken, wat ik je heb verteld. Hij zal altijd bij jullie zijn en jullie leiden en alles leren over God de Vader en Mij. Dat zal De Heilige Geest, de Trooster doen. Jullie zullen nooit alleen zijn, want de Heilige Geest is een deel van God. Zijn Heilige Geest zal in jullie komen wonen".

Daar werden de discipelen erg blij van. Jezus zei ook, dat ze terug moesten gaan naar Jeruzalem en daar moesten wachten op de Heilige Geest, die Jezus hen had beloofd.

"En als de Heilige Geest is gekomen moeten jullie aan iedereen in de hele wereld gaan vertellen dat Ik, Jezus, de Zoon van God ben. Dat ik ben gestorven aan het kruis voor de zonden van alle mensen en dat Ik ben opgestaan en leef!

Als de mensen in Mij geloven mag je hen dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest".

Dat was een prachtig vooruitzicht, dat wilden de discipelen graag. Zij hadden Jezus leren kennen, ze waren vrienden geworden en Jezus had hen heel veel geleerd en verteld. Dat mochten zij nu weer door gaan geven aan alle mensen op de hele wereld. Dat was een opdracht, die Jezus hen gaf.

Zo kwamen ze op de Olijfberg. De discipelen wisten dat Jezus van hen heen zou gaan, ze wisten dat Hij weer terug zou gaan naar Zijn Vader in de Hemel. Maar ze waren niet verdrietig, want Jezus ging daar in de Hemel een plaats klaar maken voor alle mensen, die in Hem geloven, zodat ook zij later bij Hem mochten komen wonen in de Hemel.

Jezus keek Zijn discipelen nog eenmaal vol liefde aan. Hij strekte Zijn Handen uit en zegende hen. Toen raakten Zijn voeten los van de grond. De discipelen keken vol ontzag toe en zagen hoe een wolk Jezus aan het gezicht onttrok. Zij konden Hem niet meer zien. De wolk droeg Jezus omhoog, steeds hoger tot in de Hemel, waar Hij nu nog steeds woont bij Zijn Vader.

Was Hij nu voor altijd weg?

Plotseling stonden daar twee engelen in blinkend witte kleren bij de discipelen.

"Wat staan jullie daar?" spraken de engelen. "Jezus, die jullie zojuist op hebben zien varen naar de Hemel, zal ook weer terug komen. Eens zal Hij terug komen op de wolken en dan zal iedereen Hem mogen zien".

Dat was een blijde boodschap, Jezus zou terugkomen, dat had Hij beloofd.

En nog steeds wachten wij op de terugkomst van Jezus.

Die dag komt, dat is zeker en dan zal het pas echt feest zijn. Dan komt Jezus ook ons halen en dan mogen we altijd bij Hem zijn. Er zal geen verdriet of pijn meer zijn, niemand zal nog honger hebben en er zal geen oorlog meer worden gevoerd.

We zullen altijd in vrede mogen leven en veel van elkaar houden.

Indrukwekkende gebeurtenis

Voor christenen is deze dag meer dan alleen maar een welkome vakantiedag midden in de week. Het is 40 dagen na Pasen en omdat Pasen altijd op een zondag valt betekent dit dat Hemelvaartsdag altijd op een donderdag valt. Maar het betekent ook dat de datum altijd anders is, omdat ook de datum van Pasen ieder jaar anders is. Maar er is nog meer dat een christen op deze dag wil vieren.

Het is de 40ste dag na Pasen. Met Pasen is Jezus Christus, Zoon van God, verrezen uit de doden. Hij leeft, is niet meer dood. Vervolgens verschijnt Hij vaak aan zijn leerlingen. Zijn leerlingen herkennen Hem aan het "breken van het brood" (de Eucharistie) en door wat Hij de leerlingen vertelt.

Daarvan staan voorbeelden in het Evangelie, het boek waarin de Blijde Boodschap van Christus staat opgeschreven:

Het Emmaus-verhaal is zo'n beetje een van de meest bekende van deze verhalen. (zoals beschreven in het Evangelie volgens Lucas, één van de leerlingen van Jezus, hfd. 24, versen 13 - 35)
Zo ook het verhaal van de ongelovige Thomas: pas wanneer hij, nadat Christus verrezen is, de wonden van Jezus (door de kruisiging en de doorboring van zijn zijde) kan aanraken wil hij geloven. (in het Evangelie, zoals de Apostel Johannes het opgeschreven heeft, hfd. 20, versen 19 - 31)

De hemelvaart van Jezus

Na Zijn opstanding uit de dood ontmoet Jezus Zijn discipelen verschillende keren.Na enige tijd (40 dagen) verliet Hij hen. Hij ging niet naar een andere plaats op de aarde maar naar Zijn Vader in de hemel. We lezen in de Bijbel dat Hij van een berg opsteeg naar de hemel. Zijn discipelen waren hier getuige van. Ze bleven net zolang kijken tot Jezus door de wolken voor hun zicht verdwenen was. Waarom ging Jezus eigenlijk weg? Had Hij niet beter kunnen blijven? Als Hij nog op aarde was dan zou Hij zich aan iedereen kunnen laten zien. In eerste instantie komen deze gedachten misschien bij je op. Toch deed Jezus het op deze manier en dat had alles te maken met de komst van de Heilige Geest.

Jezus definitief naar Zijn Vader

En dan komt het moment dat Jezus definitief naar Zijn Vader in de Hemel gaat. Niet langer verschijnt Hij aan zijn leerlingen. "Terwijl de leerlingen naar boven kijken wordt Hij aan hun zicht onttrokken door een wolk", staat in het Evangelie.

De hemel, het bij God zijn, is het uiteindelijke doel ook van ons leven. Niet in deze 'aardse' tijd, maar na onze dood. Jezus, door de dood heengegaan, heeft een plekje bij God de Vader voor ons bereid. Wij zijn uitgenodigd om daar te komen.

Nu Hij naar de hemel is gegaan heeft Hij voor dit aardse leven de leerlingen destijds, en daarmee ook ons, een Trooster en Helper gegeven. De Heilige Geest, uitgegaan van de Vader en de Zoon, wordt met Pinksteren, de 50ste dag na Pasen, gegeven aan hen die in God geloven en Jezus willen volgen.

Markus 16: 9-20

In andere handschriften ontbreken de verzen 16:9-20. Weer andere handschriften hebben na vers 8 en voor vers 9 nog de volgende tekst: 'Alles wat hun opgedragen was, meldden zij in het kort aan de kring rond Petrus. Daarna stuurde Jezus zelf zijn leerlingen eropuit om van het oosten tot het westen de heilige en onvergankelijke boodschap van de eeuwige verlossing te verkondigen. Amen.'9 Toen hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was opgestaan, verscheen hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie hij zeven demonen had uitgedreven. 10 Zij ging het nieuws vertellen aan degenen die hem hadden vergezeld en die nu om hem treurden en rouwden. 11 Toen ze hoorden dat hij leefde en dat zij hem had gezien, geloofden ze het niet. 12 Daarna verscheen hij in een andere gedaante aan twee van hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren.

13 Ze gingen terug en vertelden het aan de anderen; maar ook zij werden niet geloofd. 14 Ten slotte verscheen hij aan de elf terwijl ze aan het eten waren, en hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof hadden geschonken aan degenen die hem hadden gezien nadat hij uit de dood was opgewekt. 15 En hij zei tegen hen: 'Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede nieuws bekend. 16 Wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered, maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. 17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de volgende tekens: in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende talen, 18 met hun handen zullen ze slangen oppakken, en als ze een dodelijk gif drinken zal dat hun niet deren, ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen.'

19 Nadat hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam hij plaats aan de rechterzijde van God. 20 Maar zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te maken. De Heer hielp hen daarbij en bekrachtigde de prediking door middel van de tekens die ermee gepaard gingen.

Overdenking

Als we een keer mensen zou vragen, welke van de christelijke feestdagen men het leukst vindt en het liefst viert… Als je dat aan mensen zou vragen: welk christelijke feestdag spreekt u het meest aan? Dan zouden er waarschijnlijk maar weinig mensen bij zitten, denk ik, die hemelvaartsdag zouden noemen. Hemelvaartsdag vind ik de leukste christelijke feestdag. Die spreekt me het meest aan. Daar heb je nou nog eens wat aan… HEMELVAARTSDAG IS ONDER DE CHRISTELIJKE FEESTDAGEN EEN WAT ONDERGESCHOVEN KINDJE. Die dag komt er opeens zo maar bij, zonder dat men zeer stilstaat bij wat hij inhoudt en voor ons betekent. In gesprekken, ook in de kerk, hebben wij het er haast nooit over… Over hemelvaartsdag. En eerlijk gezegd, ook ik heb me wel eens afgevraagd hoe het toch komt, waarom wij toch op hemelvaartsdag allemaal een vrije dag hebben, terwijl Goede Vrijdag, waar het toch allemaal gebeurt wat voor ons allerlei zielenheil heel belangrijk is, geen officiële vrije dag in ons land is... Hemelvaartsdag. Zomaar een christelijke feestdag tussendoor. Maar je vraagt je af: zou die dag toch nog op de een of andere manier voor ons mensen vandaag belangrijk, zou hij ook vandaag nog gewoon een dag van betekenis kunnen zijn? Een echte feestdag?

Nou en of, mag je wel zeggen. Als je er even goed voor gaat zitten en dan bewust op zoek gaat, in de Schrift, naar een betekenis van hemelvaartsdag ook voor ons mensen die zo'n 2000 later leven dan wat er toen het gebeurde, dan wordt je EEN BETEKENIS van die dag gewezen DIE ZIJN WEERGA NIET KENT. Een prachtige betekenis, ook voor ons vandaag, waar we het dan wel eventjes mee kunnen doen volgens mij. Laat ik de betekenis van hemelvaartsdag maar eens uitleggen, op een wat ouderwetse manier, aan de hand van 3 punten. 3 punten waar je op zo'n mooie vrije dag als vandaag best wel even bij stil mag staan!

De eerste betekenis van de hemelvaart van Christus is, dat zij, voor Christus, maar ook voor ons, een 'soort' beloning is!

De tweede betekenis van de hemelvaart van Christus is, dat er iemand is die, bij God voor ons pleit

De derde betekenis van de hemelvaart van Christus is, dat de wereld waarin we vandaag leven goed bestuurd wordt


De eerste betekenis: De hemelvaart van Christus, is voor Christus, maar ook voor ons, een soort beloning. Want wat gebeurt er met hemelvaart? Met hemelvaart wordt Christus, zoals we het bij Paulus hebben gelezen, verhoogd! Christus wordt verhoogd! Waarom? Omdat Christus het in zijn leven hier op aarde niet, nooit erg gevonden heeft: om klein te worden en klein te zijn, om zich te ontledigen, om zich zelf met zijn eigen leven helemaal op te geven voor God! Christus, zegt Paulus, had de gestalte van de grote God…, maar Hij heeft zichzelf ontledigd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen… Hij heeft zich vernederd en is gehoorzaam geworden zelfs tot de dood, ja, zelfs tot de dood aan het kruis!… Daarom! staat er dan.

Daarom! heeft God Hem ook uitermate verhoogd en Hem de naam boven alle naam geschonken!… Christus heeft, met andere woorden, zijn leven helemaal in de dienst van God gesteld… en een leven geleid, dat precies tegenovergesteld was dan het leven van die mensen, die toentertijd de toren van Babel gingen bouwen. Zo staan wij vaak in het leven: als bouwers van de toren van Babel! Om onszelf te verhogen! Om onszelf aan God gelijk, haast goddelijk, te maken!

We gaan af op grote woorden in de maatschappij en doen vaak mee aan groot vertoon! En zijn vaak trots als een pauw op dingen die er in het leven op zich helemaal niet toe doen. We bouwen luchtkastelen, uit wat in onze wereld hoog staat aangeschreven, maar wat, op de keper beschouwd, vrijwel zonder betekenis is. De goede werken van ons, we willen dat mensen die gaan zien en waarderen. Zo bouwt een ieder van ons, vaak, aan zijn eigen toren van Babel, aan zijn eigen toren van eer, zijn toren van erkenning en toren van aanzien! - Christus bouwde geen eigen toren van aanzien en eer! Het leven van Christus bestond maar uit één ding: namelijk uit het verwijzen naar iemand die groter was dan Hij! Uit het verwijzen naar God de Vader! Zijn leven stelde hij beschikbaar voor iemand anders dan zichzelf, stelde Hij beschikbaar, liet Hij over aan God! En dat maakte, dat hij niet tot de eersten, maar tot de laatsten op aarde wilde behoren, tot de kleinen, tot de verworpenen der aarde… En dit, dat hij wel bij de kleinen wilde horen, dat wordt Hem nu, achteraf, met Hemelvaart ook door God hoog aangerekend en beloond!…

Hemelvaart is een soort beloning voor Christus!

Hier wordt iemand door God verhoogd, die in zijn leven altijd heeft "gediend" en zich nooit zelf in het middenpunt van het leven heeft geplaatst. Hier wordt iemand gekroond, die in zijn leven altijd aanzien heeft ontbeerd.

En dat is ook de boodschap van hemelvaartsdag voor een ieder van ons vandaag: ook wij mogen weten, dat God een God is, die rechtvaardig is. Hij zal eer laten toekomen aan wie eer werkelijk toekomt, ook al denkt de wereld daar heel anders over! Er leven zoveel mensen op aarde, die nooit goed de waardering krijgen, en de plaats op aarde, die ze verdient hebben. Ik moet aan mensen denken: die heel vanzelfsprekend, in het kleine, andere mensen dienen, helpen, bijstaan, zonder dat dat echt gezien wordt! Of men vindt het vanzelfsprekend, terwijl het helemaal niet vanzelfsprekend is! (bijvoorbeeld vrouwen die hun eigen ouders verzorgen) Daarnaast heb je talloze mensen, die nooit echt mens in het leven geweest zijn, omdat ze zelf zo zo kwetsbaar in het leven hebben gestaan, dat ze nooit een goede kans hebben gehad, om goed te kunnen leven.

Mensen als Abel, wat vertaald "luchtje" betekent, man van niks! Die altijd over het hoofd worden gezien! - Of je hebt mensen, die, in onvrije landen, zich inzetten voor mensenrechten of voor het geloof, en van daaruit worden vervolgd! - De Schrift zegt op hemelvaartsdag tegen al deze mensen: "Jullie loon zal groot zijn in het koninkrijk der hemelen!" Jullie hebben niet voor niets geleefd! Er komt een tijd dat ook jullie ooit eens zullen worden verhoogd en geëerd! Evenals Christus! Met Christus! Jullie loon zal groot zijn! Jullie hoeven niet alles uit jullie leven hier en nu op aarde zelf te trekken! Jullie leven zal later nog doorgaan, en hoe!

Dat is het eerste dus: hemelvaart is een soort beloning, voor Christus, en met Hem, voor ons!


De tweede betekenis van de hemelvaart van Christus is, dat er iemand is die, bij God voor ons pleit. Met zijn hemelvaart trekt Christus, zo zegt de Schrift, op naar God. Om voortaan bij God en naast God te zijn! Op een tweetal plaatsen in de Schrift, wordt er dan ook melding van gemaakt, dat Christus daar bij God dan voor ons kleine mensen hier op aarde pleit. Je mag Hem dan wel wat vergelijken met een advocaat, die voor ons de verdediging op zich neemt! Het zal wel altijd weer gebeuren, dat God de Vader, vanuit de hemel, gaat gadeslaan, wat wij mensen hier op aarde allemaal aan het uitvoeren zijn!

En we weten heel goed, wat God van ons wil hebben! Dat heeft God ergens, staat er in de bijbel, in ons ieder hart gegrift, en het heeft iets te maken met liefde! Met iemand anders liefhebben neven als jezelf! Dat is, als het ware, de eis, de verwachting van God! Dat we in ons leven daar wat aan doen, daarin wat meetrekken, met wat hij wil, met wat God graag heeft dat we doen! - Maar, zegt Paulus ergens, onder ons mensen is er niet één, die rechtvaardig is, niet één. Iedereen van ons breekt, met z'n voornemens, wel eens stuk aan de hardheid van het leven!

Er kunnen situaties ontstaan, dat je dan ook niet meer goed weet, hoe je verder moet! En wat je verder nog moet doen, om uit de misére te komen! Hoeveel mensen gaan wel niet in hun leven zwaar gebukt, onder hun verstrikt-zijn in ruzie met andere mensen om hun heen, vrienden, kennissen. Of hebben het gevoel, dat hun wezen wordt verscheurd, door al de afhankelijkheden en verslavingen, die het leven hun heeft opgelegd. Hoeveel mensen gaan niet gebukt onder de last van hun leven, zijn oneindig vermoeid! - De hemelvaart van Christus wil in deze situatie zeggen, dat er iemand is, iemand, ergens! Bij God is! Die voor ons pleit! Iemand, die tegen God zegt! God, daar moet u wat aan doen! Gaat u niet te veel (!) meer van deze mens eisen! Reken hem niet af, of zijn daden! Accepteert u Hem ook zonder werken der wet! Veroordeelt u Hem niet langer. Maar spreekt u Hem vrij van de situatie waarin hij beland is! Neemt u hem de last van zijn leven af! En geeft u hem weer een nieuwe kans!

Dat is het tweede wat hemelvaart ons wil verkondigen: er is iemand, toch nog iemand, die ons ziet, die ons gadeslaat, en die voor ons en ons leven instaat bij God, de Gever van alle goeds. Hemelvaart wil zeggen: we hoeven het in ons leven nooit helemaal alleen doen. Ons helemaal alleen redden! Christus staat, als wij dat willen, aan onze kant! En neemt het voor ons op! - en uiteindelijk zullen we, ooit eens, ergens, ook merken, dat Christus voor ons instaat!

Er zal iets van rust over ons leven komen! Iets van geborgenheid! Het verkrampte zal uit ons leven verdwijnen! Want wij mogen weten, dat wij het allemaal niet zelf hoeven te doen, maar dat Christus voor ons instaat.

Dat is de tweede betekenis van hemelvaart. De eerste betekenis was: hemelvaart wil zeggen: God beloont en verhoogt wat tijdens het aardse leven op de een of andere manier tekort is gekomen! De tweede betekenis is Er is iemand bij God, die voor ons pleit! En die een beroep doet op Gods barmhartigheid!

De derde en laatste betekenis van hemelvaart van Christus is wellicht nog wel de mooiste van de 3 betekenissen. Die betekenis ligt in de woorden van Paulus besloten, wanneer hij ergens zegt: "God heeft Christus Jezus uitermate verhoogd, opdat in zijn naam zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden: Jezus Christus is Heer!"

Met hemelvaart wordt Jezus niet alleen beloond voor de tekorten-aan-waardering die hij tijdens zijn leven hier op aarde is opgelopen! En met hemelvaart is Jezus niet alleen onze pleitbezorger bij God! Het mooiste is nog, dat Christus, naast God mag plaatsnemen, en samen met God, naast God, soms in plaats van God mag regeren over onze aarde! Met hemelvaart wordt Christus tot koning over heel ons leven uitgeroepen! Heel onze werkelijkheid, de werkelijkheid om ons heen, en dat wat we dagelijks meemaken: wordt bestuurt door Christus! En wat wil dat zeggen?

Nou, ik kan me voorstellen, dat menigeen zich soms nog wel eens afvraagt of er überhaupt nog iemand is, die het in onze werkelijkheid voor het zeggen heeft! Soms lijkt de wereld, waarin we leven, wel wat op de wereld, zoals zij vóór de schepping is geweest, als een wereld: woest en ledig, en duisternis lag op de vloed! Als je televisie kijkt en al de oorlogen en de chaos van het leven op aarde ziet, of de chaos wellicht ook om je heen, in je persoonlijk leven wellicht: de ziekte, de dood. Dan kan ik me voorstellen, dat zich iemand wel eens afvraagt: is er überhaupt nog iemand zijn, die het hier in de wereld voor het zeggen heeft? Of zijn we helemaal willekeurig overgelaten aan de wispelturigheden van het bestaan?

Hemelvaart wil dan zeggen, woorden waarmee een theoloog uit deze eeuw heel beroemd is geworden: "Er wordt geregeerd!" Vertrouw er maar op! "Er wordt geregeerd!" Door iemand die het beste met ons van plan is! Hij zal je uiteindelijk wel brengen waar je wezen moet! En uiteindelijk zal alles goed komen! Dat is het eerste, wat je over Christus Koningschap kunt zeggen: "Er wordt geregeerd! Hoe dan ook! Er wordt geregeerd1" Vertrouw er maar op!

Maar daar komt dan nog wel iets bij! Dat er geregeerd wordt, wil niet zeggen, dat wij, mensen van hier en nu, dan niets meer zouden hoeven te doen! Wij mensen zijn geroepen, om van het Koningrijk van Christus bewust deel uit te maken! Christus roept een ieder van ons op: gereed te staan voor Christus-Koning! In ons leven, tijd en ruimte te hebben, te maken, niet alleen voor onszelf, maar ook voor Hem en zijn bedoelingen, zijn bevelen! - Christus regeert door zijn Geest! En die Geest raakt onze harten aan! En wil wat van ons! En wil ook via ons iets uitvoeren in de wereld! Die Geest voert ons heen, waar God ons hebben wil! Brengt ons waar we wezen moeten, van Godswege! Wij, een ieder van ons, is geroepen, dagelijks, te kijken, onze ogen uit te kijken, om ons heen: waar nu al iets van God te zien valt in het leven! En daar dan op attent te maken! Te verkondigen de grote daden Gods, noemt de bijbel dat!

Zo zijn wij geroepen deel te nemen aan Christus regering over deze wereld, zijn wij geroepen: zelf beelddrager van Christus in deze wereld te zijn! Eensgezind met Christus in het leven te staan! Zo te zijn als Hij. Hem na te volgen. Zodat de wereld om ons heen kan zien: er is iets bijzonders aan de hand met onze wereld! Er is meer tussen hemel en aarde! Een verrukkelijke werkelijkheid om in te leven!

De Hemelvaart van Christus wil zeggen: God zal ons belonen en verhogen, ooit eens! Evenals Christus! Al naar gelang we tekort gekomen zijn in ons leven!

En de hemelvaart van Christus wil zeggen: wij betrekkelijk kleine mensen staan niet alleen in ons naakte hempie voor de grote God! Er is iemand die met ons meegaat en voor ons pleit!

En: hemelvaart wil zeggen: "Er wordt geregeerd!" Wij, jij, ik een ieder van ons: mag dat laten zien, dat er in de wereld inderdaad geregeerd wordt! Dat het leven meer is dan alleen maar chaos! Dat leven geborgen is in Christus.

Veel mensen gaan met hemelvaartsdag niets bijzonders doen. Ze gaan uitslapen, of alleen maar fietsen. Ze houden alleen maar een vrije dag. Ik stel voor dat wij het ook in de toekomst anders gaan doen, dat wij op die dag altijd toch ook wat stil blijven staan bij Christus! En bij het feit dat hij hier in onze wereld nu alles voor het zeggen heeft, zodat alles uiteindelijk goed, on-eindelijk goed zal komen. En dat wij hem nu reeds daarin wat tegemoet mogen gaan, met een bijzonder leven dat op Hem gericht is. Laat ons op een dag als deze dus vooral ook Lofliederen zingen, op God en zijn prachtige plannen die Hij met ons mensen heeft.

EXTRA: Het Koninkrijk der hemelen

Met welke titel wordt Jezus aangeduid in de volgende verzen?
Mt 2:2 De koning is geboren
Mt 5 :35 Jeruzalem is de stad van de grote Koning
Mt 21:5 Zie uw Koning komt op een ezelsveulen
Mt 27:11 Bent u de Koning der Joden?
Mt 27:37 Deze is Jezus de koning der Joden.
Luc 1:33 Hij zal koning zijn over het huis van Jakob tot in eeuwigheid.
Joh 18:37 Jezus zei: .. Ik ben een koning.

Wanneer is het koninkrijk der hemelen gekomen?

Mt 3:2 het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen
Mt 4:17 Van toen af begon Jezus te prediken: Het koninkrijk der hemelen is nabij
gekomen

Waaruit bestond de prediking van Jezus en waarmee ging dat gepaard?

Mt 4:23 …. predikte het evangelie van het koninkrijk en genas elke ziekte en elke kwaal
onder het volk.
1 Kor 4:20 Want het koninkrijk van God bestaat niet in woord, maar in kracht.

Welke opdrachten gaf Jezus Zijn discipelen? Wat is het verband tussen die opdrachten?

Mt 10:7 Als u nu heengaat, predikt aldus: Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. 8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft demonen uit; u hebt het voor niets ontvangen, geeft het voor niets.
Lukas 9:1 Hij nu riep de twaalf samen en gaf hun kracht en macht over alle demonen en om ziekten te genezen. 2 En Hij zond hen uit om het koninkrijk van God te prediken en de zieken gezond te maken.

Het Koninkrijk der hemelen was nabij gekomen. Maar is dat voor iedereen zichtbaar?

Mt 13:10En de discipelen kwamen naar Hem toe en zeiden tot Hem: Waarom spreekt U in gelijkenissen tot hen? 11 Hij nu antwoordde en zei tot hen: Omdat het u is gegeven de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is het niet gegeven.
Markus 9
1En Hij zei tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood geenszins zullen smaken voordat zij hebben gezien dat het koninkrijk van God is gekomen met kracht.

Lucas 17:20 Toen Hem nu gevraagd werd door de farizeeen: Wanneer komt het
koninkrijk van God? antwoordde Hij hun en zei: Het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze; 21 en men zal ook niet zeggen: Zie, hier, of: daar. Want zie, het koninkrijk van God is midden onder u.
Lucas 19:11 Toen zij nu dit hoorden, sprak Hij bovendien een gelijkenis uit, omdat Hij dicht bij Jeruzalem was en zij meenden dat het koninkrijk van God onmiddellijk openbaar zou worden.

Voor wie is het koninkrijk wel zichtbaar en toegankelijk?

Joh 3:3Jezus antwoordde en zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien.
… 5Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest.

Wat kunnen de gelovigen nu al?

Heb 6:4 Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gave en deel gekregen heeft aan de heilige Geest, 5 wie het weldadige woord van God en de kracht van de komende wereld ervaren heeft.

Wat zien we nu echter nog niet?

Heb 3:8 Doordat hij alles aan hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. Dat alles aan hem onderworpen is, zien wij echter nu nog niet;

Wat is er nodig om ook lichamelijk het Koninkrijk te kunnen beërven?

1 Kor 15:50 Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed Gods koninkrijk niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet.
Rom 14:17 Want het koninkrijk van God is niet eten en drinken, maar rechtvaardigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest.

Lees en bekijk ook eens: Hemelvaartsdag - feest

READ THE BOOK - THE BIBLE CHANGE YOUR LIFE

       

Heer, wees mijn Gids

                                

INFO: DE WEG - DE WAARHEID HET LEVEN FILM

Handige Bijbel

Remember all victims of violence worldwide   

GEBED  LEEFREGEL  BELIJDENIS  

DE WEG | DE WAARHEID HET LEVEN | FILM | AUDIO

CREATOR

HOLYHOME.NL USE NO COOKIES - REPORT DEAD LINKS

Waard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap

Wie zoekt zal vinden

FAQ - HELP

Kerk
Zondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koningsdag / Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning
 
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen


Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.
Lees eens:  God's Liefde

Schat onder handbereik


Bemoediging en troost

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps

Read more for Study  
Apocrypha, Historic Works
 GELOOF EN LEVEN een
          KLEINE HULP VOOR  ONDERWEG
 

Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst

Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
Prachtige Bijbelse Schoolplaten

De Heilige Schrift
Het levende Woord van God
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard

De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus

Goede Vruchten
Geestesgaven

Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid

Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
Hoop en Verwachting
Bijzondere gebeurtenissen

De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties en Powerpoints
Bijbelse Onderwerpen

Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels

Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
 
Bible Study: The Bible alone!
L'étude biblique: Rien que la Bible!
Bibelstudium: Allein die Bibel!  

Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen Bijbellessen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels

Naslagwerken
Belijdenissen
Een rijke bron

Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels

Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Herinnering aan Kerken

Christian Country Music
Muzikale ontspanning
Software voor Bijbelstudie
Hartverwarmende Klanken
Read and Hear the Holy Bible
 Luisterbijbel

Bijbel voor Slechtzienden Begrippenlijst   -1-   -2-

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl
         
  (
What's good, use it)