Een groot geheim ontsluierd - Psalm 49

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 455 - DE SCHEPPING

Niet de gelovigen maar die trotse verdrukkers zijn beklagenswaardig

De dichter van deze psalm, "een Korachiet", ontsluiert een geheim. Daarvoor vraagt hij alle aandacht. Het onderwerp van zijn gedicht is zó belangrijk dat hij "alle bewoners van de wereld" oproept te luisteren. En hij maakt geen onderscheid, zijn boodschap geldt arm en rijk, zowel geringen als aanzienlijken.

Iedereen heeft er mee te maken, of men grote rijkdom heeft en een hoge maatschappelijke positie bekleedt óf dat men behoort tot de eenvoudige bewoners van het land, die niets bezitten.

Wat de zanger te zeggen heeft zal "wijsheid" zijn. Als de ontsluiering ~ van een geheim zal hij bekend maken wat hij heeft overdacht: een levenswijsheid van zo groot gewicht dat ze in een spreuk,een vaststaand gezegde, kan worden uitgedrukt (vs. 1-5). Door zó te beginnen wekt de dichter de aandacht. Wat mag dan wel dat grote geheim zijn dat wordt onthuld? Het antwoord kan kort zijn: rijkdom is vergankelijk, dwaas is hij die erop vertrouwt, veilig is alleen hij die vertrouwt op God.

Rijkdom helpt niet tegen de dood

De dichter spreekt over mensen "die op hun vermogen vertrouwen", en trots zijn op hun grote rijkdommen (vs. 7), maar tegelijk door hun "ongerechtigheid de dichter bedreigen. Het zijn dus onrechtvaardige rijken die de niets-bezittenden verdrukken.

Maar de dichter is niet bang voor hen: "Waarom zou ik vrezen?" Want met al zijn rijkdom staat een rijke tegenover de dood volslagen machteloos. Met al zijn geld is hij niet bij machte zijn broeder los te kopen, een losprijs aan God voor hem te betalen, zodat hij niet zou behoeven te sterven. Hoe groot de rijkdom mag zijn, je kunt er je leven niet mee kopen. Het graf wacht arm en rijk. Want tegenover de rijken staan de armen in het land. Gaat het dan in deze psalm over de tegenstelling rijk- arm, in die zin dat je beter arm kunt zijn dan rijk?

Kiest de dichter de kant van de armen en veroordeelt hij de rijkdom? Toch niet. De bijbel doet dat niet. God heeft op zichzelf niets tegen de rijkdom en tegen rijke mensen. Denk alleen maar aan mensen als Abraham, Job en Salomo; de HERE had ze Zelf rijk gemaakt.

Niemand ontkomt aan de dood

Nee, maar deze rijken vertrouwen op hun vermogen, ze beelden zich in dat hun huizen, de prachtige woningen die ze gebouwd hebben, altijd zullen bestaan. Ze noemen de landen naar hun namen, in de hoop dat die namen blijvend daaraan verbonden zullen zijn (vs. 12). Dwaas zijn deze rijken, want immers geen mens ontkomt aan de dood. Gelijk lot treft wijzen en dwazen: ze moeten eenmaal sterven, ze "gaan te gronde" en voor wie is dan hun rijkdom? Je moet het alles aan anderen achterlaten (vs. 11). Tussen wijs en dwaas, tussen arm en rijk is wat dat betreft geen onderscheid.

Indrukwekkend en vlijmscherp is dan het refrein (vs. 13) "maar de mens met al zijn praal houdt geen stand; hij is gelijk aan de beesten, die vergaan". Van een beest dat gedood wordt kun je zeggen: dat beest heeft een tijd geleefd, het wordt afgemaakt en dan is het uit. Dan is dat beesten-leven voorbij. Zo gaat het ook met deze overmoedige, onrechtvaardige en in feite dwaze rijken: als de beesten!

Bij het sterven laat je alles achter

In het tweede deel van de psalm tekent de dichter het lot van deze dwaze rijken nog scherper. Ze hebben op zichzelf vertrouwd, straks worden ze als een weerloze kudde schapen door de dood het dodenrijk (het graf) ingedreven (vs. 15a). Niet de HERE is hun herder, maar de dood! Daarom moet je niet jaloers worden of in vrees opzien tegen iemand die rijk wordt. Dat geluk duurt immers maar even. In de dood neem je van je rijkdom niets mee, en al de pracht en praal die je misschien omringt volgt je niet in het graf (vs. 18). Al meent een dwaze rijke het geluk in het leven gevonden te hebben, hem zal hetzelfde lot treffen als zijn voorgeslacht: nooit zullen ze het licht meer zien. Het einde is duisternis (vs. 20). Nog scherper klinkt nu het refrein (vs. 21).

Maar wie gelooft, wordt losgekocht

Geldt dit somber vooruitzicht ook niet de armen en allen die door deze rijken worden verdrukt? Ook die moeten toch eenmaal sterven? Ja, maar de dichter heeft het in deze psalm niet over de tegenstelling arm en rijk, maar over de onrechtvaardige rijke die zijn vertrouwen stelt op zijn rijkdom tegenover "de oprechten", dat zijn zij die de HERE vrezen. En daarover ontsluiert nu deze psalm een geheim.

Als die rijken wegzinken in het dodenrijk, worden de rollen omgekeerd. In "de morgenstond" zullen dan de oprechten over hen heersen (vs. 15). Als het heil van de HERE aanbreekt op de grote morgen .. zal de "oprechte" van de druk worden bevrijd. Wat dat betekent staat in.vers 16. De dichter wordt daar heel persoonlijk. God zal zijn . leven verlossen uit de macht van het dodenrijk. Eigenlijk staat er: God zal mijn leven loskopen. Een mens kan zijn broer niet loskopen (vs. 8) maar God koopt de dichter los uit de macht van de dood, want Hij zal mij opnemen" (vs. 16).

Wat een tegenstelling tussen de onrechtvaardigen met al hun rijkdommen en hun inbeeldingen en de mensen die niet op hun schatten vertrouwen. Oprechten worden ze genoemd. Dat wil zeggen: ze vrezen de HERE en vertrouwen op Hem. De rijken vergaan niét als de beesten, omdat ze rijk zijn, maar omdat ze de HERE niet dienen. En de armen worden niet verlost, omdat ze arm zijn, maar omdat ze alles van de HERE verwachten.

Als zij eenmaal sterven zullen ze niet als de beesten vergaan. Dan zeg je niet: die méns heeft eenmaal geleefd, hij sterft en nu is alles voorbij. Nee, "Hij zal mij opnemen". We weten niet precies wat de dich- ter daarbij heeft gedacht. Maar het is duidelijk uit het Nieuwe Testament wat de Heilige Geest door deze psalm tot ons zegt. We mogen de "wijsheid" van de oudtestamentische dichter zingen bij nieuw-testamentisch licht: voor de "oprechte", voor wie de HERE dient, is het met de dood niet afgelopen.

In het sterven neemt God hem op in zijn heerlijkheid. Jezus Christus heeft ons door zijn lijden en sterven losgekocht uit de macht van de (1 Petr. 1 : 18, 19) dood. Hij betaalde voor ons de schuld met zijn kostbaar bloed. (H.C. vr./antw. 1) Met die "wijsheid" in het hart kun je veel verdragen, ook als je door mensen die hun macht misbruiken onrechtvaardig wordt behandeld.

Niet de gelovigen maar die trotse verdrukkers zijn beklagenswaardig. Dat is de "wijsheid" van deze psalm.

Lees ook eens een document met exegeses van bijbelgedeelten over armoede en rijkdom

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is