Vindplaats belijdenisgeschriften

Lees de Bijbel   De Bijbel is niet een boek dat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld. Deze site kan je helpen om de Bijbel beter te leren kennen. Ontdek de bron van vrede, het Woord van God: 

Bijbelstudie 026 - Vindplaats van
belijdenisgeschriften

Je wilt toch weten wat de bronnen zijn

In de studies die volgen zullen we dus de Bijbel bestuderen aan de hand van de oudste, dus de Apostolische Geloofsbelijdenis. Maar we zullen daarbij ook vaak de andere belijdenissen betrekken. Het is daarom van belang, bij de bestudering van deze studies, bovengenoemde belijdenisgeschriften bij de hand te hebben.

Nu kunt u ze natuurlijk vinden achterin een volledig gereformeerd kerkboek, waarin ze staan achter de Bijbel, de berijmde psalmen en de gezangen. Het bezwaar is dat achterin veel bijbeluitgaven geen belijdenisgeschriften meer zijn opgenomen.

Bovendien, ze lijken moeilijk te begrijpen, vooral de laatste drie, omdat ze geschreven zijn in een nederlands dat sterk verouderd is. Toch denk ik dat je er geen moeite mee zult hebben.
 
Geloofsbelijdenissen

De Twaalf Artikelen

 · Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde.
· En in Jezus Christus, zijn eniggeboren Zoon, onze Here;
· die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
· die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel;
· op de derde dag opgestaan uit de doden;
· opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
· vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
· Ik geloof in de Heilige Geest.
· Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen;
· vergeving van de zonden;
· opstanding van het vlees;
· en een eeuwig leven.

Geloofsbelijdenis van Nicea

· Wij geloven in één God, de almachtige Vader, Schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen.
· En in één Here Jezus Christus, de eniggeboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, Licht uit Licht, waarachtig God uit waarachtig God; geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader; door Hem zijn alle dingen geworden.
· Terwille van ons mensen en van ons behoud is Hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden, is begraven. Op de derde dag is Hij opgestaan overeenkomstig de Schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben.
· En in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten.
· En een heilige, algemene en apostolische kerk.
· Wij belijden een doop tot vergeving van de zonden.
· Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw.
· Amen

Geloofsbelijdenis van Athanasius

· Al wie behouden wil worden, moet voor alles het algemeen geloof vasthouden;
· als iemand dit niet volledig en ongeschonden bewaart, zal hij ongetwijfeld voor eeuwig verloren gaan.
· Het algemeen geloof nu is dit, dat wij de ene God in de Drieheid en de Drieheid in de Eenheid vereren,
· zonder de Personen te vermengen of het wezen te delen.
· Want de Persoon van de Vader en die van de Zoon en die van de Heilige Geest zijn van elkaar onderscheiden,
· maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één goddelijkheid, gelijke heerlijkheid, dezelfde eeuwige majesteit.
· Zoals de Vader is, zo is de Zoon, zo is ook de Heilige Geest.
· Ongeschapen is de Vader, ongeschapen de Zoon, ongeschapen de Heilige Geest;
· eeuwig is de Vader, eeuwig de Zoon, eeuwig de Heilige Geest.
· En toch zijn Zij niet drie eeuwigen, maar één eeuwige;
· zoals Zij niet drie ongeschapenen of drie onmetelijken zijn, maar één ongeschapene en één onmetelijke.
· Evenzo is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig;
· en toch zijn Zij niet drie almachtigen, maar één almachtige.
· Zo is de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God;
· en toch zijn Zij niet drie Goden, maar één God.
· Zo is de Vader Here, de Zoon Here, de Heilige Geest Here;
· en toch zijn Zij niet drie Heren, maar één Here.
· Want zoals de christelijke waarheid ons noodzaakt elke Persoon afzonderlijk als God en als Here te belijden, zo belet het algemeen geloof ons van drie Goden of Heren te spreken.
· De Vader is door niemand gemaakt of geschapen of voortgebracht.
· De Zoon is door de Vader alleen, niet gemaakt of geschapen, maar voortgebracht.
· De Heilige Geest is door de Vader en de Zoon niet gemaakt of geschapen of voortgebracht, maar Hij gaat van hen uit.
· Eén Vader dus, niet drie Vaders; één Zoon, niet drie Zonen; één Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten.
· En in deze Drieéenheid is geen sprake van eerder of later, noch van meer of minder, maar alle drie Personen zijn aan elkaar gelijk in eeuwigheid en in hoedanigheid.
· Daarom moet, zoals reeds gezegd werd, in alle opzichten zowel de Eenheid in de Drieheid als de Drieheid in de Eenheid vereerd worden.
· Wie dus behouden wil worden, moet wat betreft de Drieëenheid deze overtuiging hebben.
· Maar het is voor zijn eeuwig behoud noodzakelijk dat hij ook de vleeswording van onze Here Jezus Christus oprecht gelooft.
· Het ware geloof is nu, dat wij geloven en belijden, dat onze Here Jezus Christus, Gods Zoon, God en mens is.
· God is Hij uit het wezen van de Vader, voortgebracht voor de tijden, en mens is Hij uit het wezen van zijn moeder, geboren in de tijd;
· volkomen God en volkomen mens, met een menselijke ziel en een menselijk lichaam;
· gelijk aan de Vader naar zijn goddelijke natuur, minder dan de Vader naar zijn menselijke natuur.
· En hoewel Hij God en mens is, is Hij toch niet twee, maar één Christus.
· Eén is Hij, echter niet doordat zijn goddelijke natuur in de menselijke veranderde, maar doordat Hij als God de menselijke natuur aannam.
· Eén is Hij, volstrekt niet door vermenging van naturen, maar door eenheid van Persoon.
· Want zoals ziel en lichaam één mens zijn, zo zijn God en mens één Christus.
· Hij heeft geleden voor ons behoud, is neergedaald in de hel en op de derde dag opgestaan uit de doden.
· Hij is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen om te oordelen de levenden en de doden.
· Bij zijn komst zullen alle mensen opstaan met hun lichaam en zij zullen rekenschap afleggen van hun daden.
· En zij die het goede gedaan hebben, zullen het eeuwige leven ingaan, maar zij die het kwade gedaan hebben, het eeuwige vuur.
· Dit is het algemeen geloof. Wie dit niet oprecht en standvastig gelooft, zal niet behouden kunnen worden.

Heidelbergse Catechismus

Nederlandse Geloofsbelijdenis

Dordtse Leerregels

Mooie vertaling in hedendaags nederlands

Er bestaat echter een handige uitgave van deze zes belijdenisgeschriften in een mooie vertaling in hedendaags nederlands. Dat is "Van Credo tot Amen"; uitgave: Uitgeverij Vijlbrief, Haarlem. Dit boekje zal nog wel ergens te vinden zijn. Het is een boek dat ik van harte aanraad te lezen. Je zult er bij de bestudering van deze lessen veel plezier van hebben.

Natuurlijk heb je voor alles een Bijbel nodig. In deze studies werken we met de z.g. Nieuwe Vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap. Die is bij de meeste boekhandels verkrijgbaar in diverse uitgaven en prijzen. De Statenvertaling is ook bruikbaar, alleen die is ook wat ouderwets van taal. Als we de Bijbel citeren doe ik dat in de lessen dus als regel uit de Nieuwe Vertaling. 

Deutsch
de
English en français fr italiano it Nederlands nl español es português pt Norsk no svenska sv Polski pl čeština cz Slovák sk Magyar hu român ro Български bg hrvatski hr Pyсский ru Türkçe tr عربي ar

       

Heer, wees mijn Gids 

                              

INFO: DE WEG - DE WAARHEIDHET LEVENFILM - AUDIO


Wie zoekt zal vinden           


www Holyhome.nl

Boeiende Series :

Bijbelvertalingen
Bijbel en Kunst
Bijbels Prentenboek
Biblische Bildern
Encyclopedie
E-books en Pdf
De Heilige Schrift
Aan de voeten van Jezus
Onder de Terebint
In de Wijngaard
De Bergrede
Gelijkenissen van Jezus
Oude Schoolplaten
De Zaligsprekingen van Jezus
Vakantie tijd
Recreatie tijd
Goede Vruchten
Geestesgaven
Tijd met Jezus
Film over Jezus
Barmhartigheid
Catechese lessen
Het Onze Vader
De Tien Geboden
De Bijbel is boeiend
Bijbelverhalen in beeld
Presentaties
Bijbelse Onderwerpen
Bible Study Tools (meertalig)
Vrede van God voor jou
Oude bijbel tegels
Kijk ook eens op:

Godsdienstles
Bijbelmobiel
Bijbel Movies Online Free
Christendom Startpagina
Zingeving Startpagina
Informatie over alle kerken in Nederland: Kerkzoeker
* Bible Study: The Bible alone!

* L'étude biblique: Rien que la Bible!

* Bibelstudium: Allein die Bibel!


Materiaal voor het Digibord
Werkbladen Bijbelverhalen
OT Hebreeuws-Engels
NT Grieks-Engels
Naslagwerken
Belijdenissen
Missale Romanum + Afbeeldingen
Stripboek over Jezus
Christelijke Symbolen
Plaatjes Afbeeldingen Clipart
Evangelie op Postzegels
Harmonium Huisorgel
Godsdiensten en Religies
Prachtige klanken
Chritian Country Music
* Software voor Bijbelstudie

Read and Hear the Holy Bible in over 40 languages:


De Statenvertaling is opgenomen in de canon van de Nederlandse geschiedenis. Het boek der boeken Een stempel gedrukt op de Nederlandse cultuur:


  Webmaster    AssistenteWaard om te weten :

Een hartelijk welkom op de site
Deze pagina printen
Sitemap
Wie zoekt zal vindenZondag
Advent
Kerstfeest
Driekoningen
Vastentijd
Goede Vrijdag
Aswoensdag
Palmzondag
Palmpasen
De stille week
Witte donderdag
Stille zaterdag
Paaswake
Pasen - Paasfeest
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Biddag
Dankdag
Avondmaal
Doop
Belijdenis
Oudjaarsdag
Nieuwjaarsdag
Sint Maarten
Sint Nicolaas
Halloween
Hervormingsdag
Dodenherdenking
Bevrijdingsdag
Koninginnedag
Gebedsweek
Huwelijk
Begrafenis
Vakantie
Recreatie
Feest- en Gedenkdagen
Symbolen van herkenning

Vragen naar de weg
Leerzame antwoorden op levens- en geloofsvragen

Hebreeën 4:12 zegt: "Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden"Lees eens: Het zwijgen van God

God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. Lees eens:  God's Liefde

Meer weten over de Psalmen, gezangen, liturgieën, belijdenisgeschriften: Catechismus, Dordtse Leerregels en veel andere informatie? . Kijk opOnline-bijbel.nl

Bible-people - stories of famous men and women in the Bible
Bible-archaeology - archaeological evidence and the Bible
Bible-art - paintings and artworks of Bible events
Bible-top ten - ways to hell, films, heroes, villains, murders....
Bible-architecture - houses, palaces, fortresses
Women in the Bible -
 great women of the Bible
The Life of Jesus Christ - story, paintings, maps


Read more for Study - (Apocrypha, Historic Works, Pseudepigrapha, Old Testament Apocrypha, New Testament Apocrypha, New Testament Discoveries, Commentary, New Testament Pseudepigrapha, Egyptian, Babylonian, Ugaritic, Dead Sea Scrolls (NL-uitleg over de rollen)

Bijbel voor Slechtzienden Online       en ook:  Begrippenlijst   -1-   -2-Spirit24 omdat er meer is